Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 123
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtr Kalmana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono model matematyczny i wybrane wyniki badań symulacyjnych rozszerzonego filtru Kalmana do estymacji prędkości kątowej i strumienia skojarzonego z uzwojeniem wirnika silnika indukcyjnego. Główny nacisk położono na praktyczną realizację tego algorytmu przy użyciu procesora sygna[...]
EN The mathematical model and results of simulation tests of the extended Kalman filter used for rotor speed and flux estimation of the induction motor are presented in the paper. The main goal of the research was the experimental realization of EKF algorithm using digital signal processor. Transient e[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 71 65--73
PL Identyfikacja parametrów układu może być skutecznym narzędziem w realizacji adaptacyjnego sterowania przez zmianę parametrów regulatora. Omówiono podstawowe metody identyfikacji z wykorzystaniem filtru Kalmana. W przeprowadzonych badaniach identyfikowano parametry układu liniowego w obecności zakłóc[...]
EN Identification of plant parameters can be an effective tool in realization of the adaptive control through the change of parameters of the regulator. We present basic methods of the identification with application of the Kalman filter. In the carried out researches were identified parameters of line[...]
3
100%
Annual of Navigation
2006 No. 11 47-62
EN In positioning systems Kalman filters are used for estimation and also for integration of data from navigation systems and sensors. The Kalman filter (KF) is an optimal linear estimator when the process noise and the measurement noise can be modeled by white Gaussian noise. In situations when the pr[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem liniowego rozszerzonego filtru Kalmana estymującego zmienne stanu i wielkości układu napędowego z połączeniem sprężystym. We wstępie omówiono zagadnienia estymacji zmiennych stanu w nowoczesnych napędach elektrycznych. W kolejnych rozdzi[...]
EN In the paper the issues related to the design of extended linear Kalman filter for the state variable estimation are presented. The original two-mass system state vector is extended by the load torque and its the first as well as the second derivatives. In the introduction the modern estimation meth[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane ze sterowaniem układu napędowego z połączeniem sprężystym. Omówiono adaptacyjną strukturę sterowania pośredniego z regulatorem predykcyjnym (MPC). Algorytm sterowania na podstawie estymowanej, przez nieliniowy filtr Kalmana, mechanicznej stałej maszyny robo[...]
EN In the paper the adaptive model predictive control structure is proposed. The adaptation mechanism, on the basis on the estimated by nonlinear Kalman filter value of the mechanical time constant of the load machine retune the control structure parameters (internal model in MPC algorithm). In order t[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z estymacją zmiennych stanu napędu z połączeniem sprężystym w przypadku zmiennego momentu bezwładności maszyny roboczej. We wstępie krótko scharakteryzowano problematykę drgań skrętnych w napędzie elektrycznym. W kolejnych rozdziałach przedstawiono modele n[...]
EN The paper presents issues related to the estimation of state variables in drive with elastic coupling in case of a variable moment of inertia of the driven machine. The introduction briefly characterized problem of torsional vibrations in electric drive. In the next chapters presents model of the dr[...]
7
100%
Control and Cybernetics
EN A new approach for construction of an object maneuvering model for evaluation of movement trajectory using Kalman filter is proposed. The approach proposed is based on application of the object's dynamic equations. Such approach is better for obtaining adequate models of object maneuvering in compar[...]
8
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Postawiono i rozwiązano zadanie planowania funkcji autokorelacji (FAK) sygnału wejściowego układów liniowych stacjonarnych ciągło-dyskretnych opisywanych modelami w przestrzeni stanów. To zadanie rozwiązano w dwóch etapach. Na pierwszym etapie obliczono początkowe oszacowania parametrów dynamicznych[...]
9
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2014 Vol. 70, nr 34 246--259
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z porównaniem jakości estymacji zmiennych stanu i parametru układu dwumasowego przez rozmyte filtry Kalmana o statycznej i dynamicznej adaptacji współczynnika q55 macierzy kowariancji zakłóceń zmiennych stanu Q. W badaniach wykorzystano strukturę sterowa[...]
EN In this paper issues related to a comparison of an estimation quality of state variables and a parameter of the two-mass system by fuzzy Kalman filters with static and dynamic adaptation of the q55 coefficient of the covariance matrix Q are presented. In the research an adaptive control structure wi[...]
10
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2013 Vol. 69, nr 33 141--155
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z optymalizacją rozmytego filtru Kalmana, pracującego w adaptacyjnej strukturze sterowania układu dwumasowego. Omówiono przykłady współczesnych struktur sterowania układów elektrycznych z połączeniem sprężystym, wymagających zastosowania metod estymacji [...]
EN This paper deals with a problem of a fuzzy Kalman filter optimization for an adaptive control structure of a two-mass drive system. In the introduction section of this paper modern control structures of electrical drives with elastic joint are discussed. For their application state variables estimat[...]
11
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2013 Vol. 69, nr 33 156--169
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z identyfikacją parametrów mechanicznych układu dwumasowego, w trybie online za pomocą filtrów Kalmana. Podczas procesu identyfikacji uwzględniono jednoczesną regulację prędkości układu realizowaną w strukturze adaptacyjnej z dwoma dodatkowymi sprzężenia[...]
EN In the paper the issues related to the online identification of mechanical parameters of the two-mass system using Kalman filters are presented. Observers in a closed-loop adaptive control structure were investigated. To the classical algorithm of nonlinear extended Kalman filter designed fuzzy syst[...]
12
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 84 63--70
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem zmodyfikowanego algorytmu rozmytego filtru Kalmana w adaptacyjnej strukturze sterowania układu dwumasowego. Modyfikacja algorytmu polegała na wprowadzeniu dynamicznej adaptacji wybranych współczynników macierzy kowariancji zakłóceń zmiennych[...]
EN In this paper issues related to an application of the modified fuzzy Kalman filter in an adaptive control structure of the two-mass system are presented. A proposed modification of the Kalman filter consists in introducing an adaptation of selected coefficients of the covariance matrix. For this pur[...]
13
100%
Annual of Navigation
2004 No. 8 97-110
EN Position estimation in integrated navigation systems often calls for operations on nonlinear system models. Dynamics nonlinearity of an object, which position we want to estimate requires using special filters. The Extended Kalman Filter based on linearization of nonlinear functions is generally acc[...]
14
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 62--65, CD
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z diagnostyką procesu nawigacji w modelu nawigacji zintegrowanej wykorzystującej klasyczny filtr Kalmana. Wprowadzono pojęcie procesu diagnostyki jako wektora odchyleń pomiarów od wartości estymowanych parametrów nawigacyjnych. Przeprowadzono symulacje z[...]
EN This paper presents issues related to navigation process diagnostic in integrated navigation model that uses classic Kalman filter. This work introduces the concept of diagnostic process as a vector of measurement deviation from estimated values of navigation parameters. Simulations were performed u[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2011 z. 14 69-78
PL W pracy przedstawiono zastosowanie filtru Kalmana do prognozowania czasu przybycia autobusów. Filtr Klamana to algorytm rekurencyjnego wyznaczania minimalno-wariancyjnej estymaty wektora stanu układu dynamicznego, na podstawie pomiaru wejść i wyjść tego układu. Zbadano trzy algorytmy predykcji: algo[...]
EN This paper describes use of Kalman's filter for prediction of time of arrival of bus. Kalman filter is recursive algorithm determining the minimum-variance estimate of the state vector of dynamic system, based on the measurement of inputs and outputs of the system. Three prediction algorithms used:[...]
16
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 91 121--132
PL Artykuł dotyczy zagadnień związanych z identyfikacją parametrów mechanicznych układu dwumasowego, przeprowadzanej w trybie on-line za pomocą rozmytego bezśladowego filtru Kalmana. W celu realizacji procesu identyfikacji zastosowano adaptacyjną strukturę sterowania rozważanego układu z dwoma dodatkow[...]
EN In the paper issues related to the on-line identification of mechanical parameters of the two-mass system using fuzzy unscented Kalman filter are presented. In order to perform the identification process, an adaptive control structure with two additional feedbacks was used. To the classical algorith[...]
17
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule opisano możliwość zastosowania filtracji Kalmana do analizy parametrów ruchu pocisków. Przyjęto założenie, że dostępny jest ciąg chwilowych prędkości pocisku na torze lotu. Omówiono podstawowe aspekty związane z teorią filtracji wektora stanu. Zaproponowano zastosowanie filtracji do detek[...]
EN A possibility for the application of Kalman filtering into the analysis of bullets movement characteristics is presented in the paper. The assumption is taken that a series of momentary bullet's velocity values on the trajectory is available. Some main issues of the status vector filtration theory a[...]
18
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalną weryfikacje zastosowania filtru Kalmana do diagnostyki uszkodzeń wirnika silnika indukcyjnego zasilanego z przemiennika częstotliwości PWM. Zaprezentowano model matematyczny silnika oraz algorytm filtru Kalmana. Uzyskane wyniki[...]
EN In this paper possibilities of the application of the Kalman filter algorithm to the rotor fault detection of induction motor fed by P WM inverter are presented. The induction motor condition is analyzed using estimated rotor resistance. The motor mathematical model and Kalman filter algorithm are d[...]
19
88%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 87 179-184
EN In this paper possibilities of application the extended Kalman filter algorithm to rotor fault detection of induction motor fed by PWM inverter are presented. The induction motor condition is analyzed using estimated rotor resistance. The motor mathematical model of induction motor with rotor damage[...]
20
88%
Logistyka
PL W odbiornikach systemów nawigacji satelitarnej GNSS zwykle stosowane są algorytmy filtracji Kalmana. Z reguły stosuje się rozszerzone filtry Kalmana (EKF) zaprojektowane przy założeniu stałej dokładności pseudoodległości. W praktyce pseudoodległości mają zmienną dokładność i dodatkowo mogą być okazj[...]
EN Contemporary GNSS receivers usually employ Kalman filtering algorithms. Typically, they are Extended Kalman Filters (EKF), designed under assumption of constant accuracy of pseudoranges. In practice, pseudoranges have variable accuracy and occasionally they can contain errors significantly exceeding[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last