Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 10 420-422
PL Kolejna część cyklu publikacji poświęconych problematyce oczyszczania powietrza. Tym razem jej tematem jest badanie filtrów powietrza. W części pierwszej tego materiału ( "TCHK", nr 12/2007 ) przedstawione zostały badania filtrów nowych, prowadzone u producenta lub w wyspecjalizowanym ośrodku badawc[...]
EN This is the following part of the paper dealing with air cleaning. The first part of the paper (" TCHK", No. 12/2007) dealt with testing procedures of air filters. First part of the paper focused at the case of new filters which are tested on the specialized bench iocated at the manufacturer researc[...]
2
100%
Metrology and Measurement Systems
2013 Vol. 20, nr 3 453--464
EN Enhanced Traffic Management System (ETMS) stores all the information gathered by the Federal Aviation Administration (FAA) from aircraft flying in the US airspace. The data stored from each flight includes the 4D trajectory (latitude, longitude, altitude and timestamp), radar data and flight plan in[...]
3
100%
Instal
2009 nr 5 36-39
PL Artykuł zawiera analizę parametrów wpływających na ekspansję złoża podczas płukania powyżej minimalnej prędkości fluidyzacji. Wykorzystując badania eksperymentalne opublikowane w monografii [15] zastosowano wzory aproksymacyjne do obliczania minimalnej prędkości fluidyzacji oraz ekspansji złoża. Wyn[...]
EN The paper presents analyse for parameters which influence expansion filtration bed during backwashing over minimum fluidization velocity. Equations for calculation of minimum fluidization velocity and bed expansion, which were obtained from experimental investigations described in monography [15], w[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 4 24-27
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zasadami funkcjonowania pochłaniaczy par substancji organicznych i gazów organicznych w aspekcie warunków ich rzeczywistego użytkowania. Scharakteryzowano wpływ na czas ochronnego działania pochłaniaczy jaki mają temperatura i wilgotność powietrza, stę[...]
EN This article presents issues related to the principles of functioning of organic vapor gas filters in real conditions of use. It discusses the influence of temperature and humidity of the air, organic vapor concentration and the kind of organic substance on the service life of gas filters. Moreover [...]
5
100%
Technologia Wody
2011 Nr 6 (14) 47-52
PL Aglomeracja poznańska jest zaopatrywana w wodę z trzech stacji uzdatniania wody: SUW Mosina, SUW Wiśniowa i SUW Gruszczyn, na których Aquanet sukcesywnie prowadzi prace modernizacyjne ulepszające technologię procesową, mające na celu uzyskanie jakości wody zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej i n[...]
6
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 9 385-389
PL Kolejna część cyklu publikacji poświęconych problematyce oczyszczania powietrza. Tematem artykułu jest eksploatacja filtrów stosowanych do oczyszczania powietrza w instalacjach klimatyzacji i wentylacji. Przedstawiono w niej ich podstawowe parametry użytkowe, a są to: skuteczność filtracji, nominaln[...]
EN This is the next paper dealing with the problem of air cleaning. The topic is the maintenance of air cleaning filters installed in air conditioning and ventilating systems. Their basic parameters, such as efficiency, nomine air flow, initial and final pressure drop are defined The fresh air primary[...]
7
100%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2011 nr 1 23-26
PL W artykule zestawiono przegląd prac autorów nad możliwością zastosowania hydrodynamicznej metody filtracji cieczy przemysłowych, a w szczególności wody, w trudnych warunkach eksploatacyjnych, takich jak hutnictwo czy górnictwo, pod kątem zminimalizowania strat wody i ochrony środowiska. Wykazano prz[...]
EN There is compiled a review of the authors' papers over applicability of hydrodynamic filtration method for industrial liquids, and in particular of water, under severe operating conditions, such as mining orthermal metallurgy, at an angle of minimization of water losses and environmental protection [...]
8
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL FWH w Muelheim w Zagłębiu Ruhry i FOSECO łączy długoletnia i partnerska współpraca. W 2001 roku FWH jako pierwsza odlewnia staliwa w Niemczech testowała filtry STELEX PrO. Obie firmy współpracowały tez blisko przy produkcji elementów do supernowoczesnego tramwaju niskopodłogowego wykonywanego na zam[...]
EN The foundry FWH in Muelheim in Ruhr Basin and FOSECO connects a longtime cooperation based on partnership. FWH as the first steel foundry tested in 2001 the filters STELEX PrO. Both firms were also closely cooperating by production of the elements for the supermodern low-floor tram produced to the [...]
9
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 2 10-12
PL Opisano nowoczesną konstrukcję wkładów filtracyjnych typu BetamicronŽ4. Wskazano na ich funkcjonalność i zalety, zwłaszcza niezawodność filtracji, co decyduje o wydłużeniu okresu eksploatacji układu hydraulicznego oraz obniżeniu kosztów użytkowania.
EN The innovative filter element technology BetamicronŽ4 has been presented. It has width functionality and many advantages, like the operational reliability, what improves protection of hydraulic components and reduces operational cost.
10
100%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2004 Z. nr 4 9-17
11
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 8 307-309
12
88%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2012 nr 15(2) 205-216
EN This paper contains presentation of problems of securing demand for spare parts for agricultural vehicles. Tasks carried out by a distribution and service company, which is the authorized dealer in the sector of agriculture service, have been characterized. The research was conducted for the group o[...]
13
88%
Journal of KONES
EN A new approach is needed to test particle filters for retrofitting Diesel engines. Considering the toxicity of the particles as also the physical and chemical attributes of particle filters, the optimal scheme is to test the components themselves independent of the deployment. That scheme ensures th[...]
14
88%
Optica Applicata
2014 Vol. 44, nr 4 611--620
EN A considerable interest is growing worldwide about the photobiological effects of the ultraviolet radiation; in fact, it has been demonstrated that ultraviolet radiation can affect both human health as well as the equilibrium of entire ecosystems. The relative effectiveness of ultraviolet radiation [...]
15
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN (i) The statement P(ω)=“every partition of R has size ≤|R|” is equivalent to the proposition R(ω)=“for every subspace Y of the Tychonoff product 2P(ω) the restriction B|Y={Y∩B:B∈B} of the standard clopen base B of 2P(ω) to Y has size ≤|P(ω)|”. (ii) In ZF, P(ω) does not imply “every partition of P(ω[...]
16
88%
Optica Applicata
EN The paper is concerned with one-dimensional multilayers that exhibit multiple bands of omnidirectional reflection, which means complete reflection regardless of incidence angle and polarization. The typical quarter-wave constraint is replaced by the stipulation that a pair of adjacent layers should [...]
17
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2013 nr 6-7 287--301
PL Trzecia część cyklu artykułów poświęconych procesowi sprężania powietrza i maszynom roboczym stosowanym do jego realizacji, czyli sprężarkom. W części pierwszej („TCHK”, nr 5/2011) przedstawione zostały obszary zastosowania sprężarek i ich podział ze względu na ciśnienie i zasadę działania, a równie[...]
EN This is the third part of series of papers dealing with air compression and air compressors. In the first part (, TCHK', nr 5/2011) the range of application and classification of air compressors have been presented. Characteristic quantities have been defined. In the second part (, TCHK', nr 212013)[...]
18
75%
Logistyka
PL W artykule zawarto porównanie wybranych właściwości silnikowych filtrów pasywnych LC, ograniczających wysokoczęstotliwościowe prądy doziemne płynące przez pojemności pasożytnicze kabli silnikowych i silników. W badaniach oceniających efektywność filtracji prądów doziemnych uwzględniono takie kryteri[...]
EN In the article basic features' comparison of different kinds of passive LC motor filters, utilized in order to reduce inverter's the differential and common voltage in the frequency converters drives, is presented. Filters' examinations were prepared for non-grounded power supply of electrical drive[...]
19
75%
Studia Geotechnica et Mechanica
FR Le phénomene d'érosion des sols est largement répandu dans les régions semi-arides et arides de l'Algérie. Cette situation est aggravé par divers facteurs tels que le climat, la lithologie, les caractéristiques du sol et l'utilisation des terres. Le lessivage des sols se manifeste, lorsque les eaux [...]
20
75%
Technologia Wody
2012 Nr 1 (15) 16-21
PL Opisano podstawowe zasady działania filtrów ze skokowo zmienną wydajnością. W podsumowaniu stwierdzono, że zastosowanie tego sposobu sterowania stacją filtrów może pozwolić na znaczące wydłużenie filtrocykli bez pogorszenia jakości filtratu.
EN Some principles of Variable Declining Rate Filtration process have been summarizes. It has been concluded that application of this flow controlling process may result in significant extending of filtration runs without deterioration of filtrate quality.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last