Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fibrobeton
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 399-406
PL Za podstawę referatu posłużyły wyniki otrzymane z badań doświadczalnych próbek fibrobetonowych. Próbki poddane były doraźnym obciążeniom zmiennym, w stałych przedziałach odkształceń. Do opisów procesów niszczenia i uplastycznienia, wywołanych zmianami odkształcenia, wykorzystano stochastyczny model[...]
EN The basis of the paper were the results an experimental studies of fibre-reinforced concrete samples, which were subjected to short - time changing loads in constant intervals of strain. Processes of failure and plasticity depending on changing of strain are described by stochastic model of concrete[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 113 383-390
PL W pracy określono minimalną zawartość zbrojenia rozproszonego w postaci włókien stalowych w betonie ze względu na kryteria zarysowalności i nośności. W tym celu przeanalizowano badania Prof. Piti Sukontasukkula, Dr. Patrika Grotha oraz Mgr. inż. K. Piwowarczyka. Doświadczenia te dotyczyły trój-lub c[...]
3
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Podano wyniki badań próbek przygotowanych przy użyciu różnych rodzajów włókien i mikrokrzemionki. Stwierdzono potrzebę stosowania do mieszanki drutobetonu zarówno upłynniacza, jak i mikrokrzemionki.
EN Results of laboratory investigation of fibre concrete samples prepared with different fibres and microsilica have been presented.
4
80%
Problemy Kolejnictwa
2002 Z. 136 5-21
PL W artykule przedstawiono techniczne i ekonomiczne aspekty zastosowania fibrobetonu do produkcji kolejowych podkładów betonowych. Scharakteryzowano cechy wytrzymałościowe fibrobetonu w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych, opisano technologię produkcji podkładów i wybrane wyniki badań labora[...]
EN The article presents technological and economic aspects of the use of fibre-reinforced concrete in the production of concrete railway sleepers. The author characterizes strength qualities of fibre-reinforced concrete under static and dynamic loads, describes the technology of the manufacturing of sl[...]
5
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 3 74-76
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości i rozmiarów włókien stalowych na odporność fibrobetonów na pękanie przy zginaniu.
6
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 99-100
PL Dodatek krótkich, losowo rozproszonych włókien stalowych do betonu poprawia jego właściwości mechaniczne, a przede wszystkim zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i ciągliwość. W artykule przedstawiono analizę najistotniejszych parametrów włókna mających wpływ na jego skuteczność jako mikrozbrojenia.
7
80%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 7 38-42
PL Analizowanie związków samozagęszczalności i wytrzymałości fibrobetonu w aspekcie zmiennych czynników technologicznych jest jedną z nowych tendencji w badaniach betonów. Technologia betonu samozagęszczalnego pozwala na kształtowanie struktury obiektów inżynierskich w szybszy i bezpieczniejszy sposób [...]
EN The problem of even distribution of fibres in a whole formed piece always occurs with application of concrete mixes modified by fibres. Analysis of the impact this randomness on workability and strength parameters of concrete is one of the present trends in investigation of normal and self-compactin[...]
8
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 3 135-137
PL Przedstawiono wyniki badań fibrobetonu ekspansywnego oraz sposoby zastosowania kompozytu w posadzkach przemysłowych i naprawach konstrukcji metodą torkretowania.
EN Research results of mechanical and rheologic properties of expansive fibreconcretes are presented. The application of fibreconcretes for industrial floors and for performing structural repairs using fibreconcrete gunning is described.
9
80%
Drogi i Mosty
2002 nr 3 5-36
PL W artykule zamieszczono przegląd metod oceny właściwości betonów ze zbrojeniem rozproszonym (fibrobetonów) i projektowania elementów konstrukcji z fibrobetonów. Przeanalizowano podstawowe koncepcje charakteryzowania struktury zbrojenia rozproszonego oraz opisu właściwości fibrobetonu po zarysowaniu.[...]
EN A review of properties of fibre reinforced concrete (FRC) is presented. Fundamentals of evaluation and design of fibre concrete are explained, particularly appropriate for steel fibre reinforcement. The basic concepts of characterization of structure of fibrous reinforcement are[...]
10
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2014 Tom 16, cz. 2 136--136
PL Przedmiotem monografii jest analiza doświadczalna oraz numeryczna próbek oraz elementów wykonanych z kompozytu fibrobetonowego z udziałem kruszywa odpadowego (sortowany gruz ceglany). Badania doświadczalne oraz symulacje numeryczne przeprowadzone zostały w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. [...]
11
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 8-9 38--41
PL Przyczyną stosowania w drogownictwie betonu klasy co najmniej C30/37, o niskiej nasiąkliwości, jest zwiększenie trwałości elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych oraz zbrojenia. W konsekwencji konieczne jest odpowiednie zagęszczenie mieszanki. Jedną z alternatyw w wykonawstwie wsp[...]
12
80%
Izolacje
PL W artykule opisano zastosowania fibrobetonu w budownictwie oraz przedstawiono wyniki badań przebiegu procesu niszczenia tego materiału pod obciążeniem ściskającym z wyznaczeniem poziomów naprężeń inicjujących pękanie [sigma]i i naprężeń krytycznych [sigma]cr. Do badań zastosowano metodę emisji akust[...]
EN The article described the application of fiber-reinforced concrete in construction and presented the result of tests concerning the process of deterioration of this material under compression load with specifying levels of cracking stress [sigma]i i and critical stress [sigma]cr. The tests were perf[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2012 Nr 44 41--54
PL W artykule przedstawiono procedury badawcze oraz wyniki badań modułu sprężystości fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych pod danego oddziaływaniu wysokiej temperatury zbliżonej do temperatury występującej w środowisku pożaru. Oznaczenie modułu sprężystości wykonano na próbkach betonowych [...]
EN This pa per presents re se arch methods and studies results of the elastic modulus of fibers reinforced concrete with polypropylene fibers subject to high temperature, close to the temperatures occurring during the fire. The elastic modulus was determined for both concrete samples and fibers reinfor[...]
14
70%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Stosowanie różnego rodzaju włókien do betonu przeznaczonego na konstrukcje budowlane staje się coraz bardziej powszechne. Utworzony w ten sposób kompozyt, nazywany fibrobetonem, wykazuje zwiększoną wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. Konstrukcje z fibrobetonu charakteryzują się większą rysoodpo[...]
EN The use of concrete additives in the form of fibers is becoming more common. They cause an increase in the tensile strength of concrete and changing the nature of the destruction of the concrete, which determine the safety, durability and suitability of structural members. Depending on the nature of[...]
15
70%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 89 171-178
PL W referacie prezentuje się metody badań urabialności mieszanek betonowych z dodatkiem włókien różnego rodzaju. Stosowanie dotychczasowych testów mieszanek fibrobetonowych wskazuje na konieczność modyfikacji lub wprowadzenia odmiennych metod pomiarów ich własności reologicznych. Zalecane są do badań [...]
EN The report presents study methods of workability concrete mixture with defferent types of fibres. By applying the fibre and concrete mixtures tests, that have been used so far, it shows modification necessity or introduction to differentt testing methods of its rheological properties. The rheometric[...]
16
70%
Warstwy
1999 nr 3 117-118
17
70%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 3 46-47
18
61%
Warstwy, Dachy i Ściany
2004 nr 3 44-45
19
61%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 1 118-119
20
61%
Archives of Civil Engineering
PL Technikę automatycznej analizy obrazu przedstawiono jako narzędzie umożliwiające równoczesne badanie kilku różnych charakterystyk kompozytu betonowego, na przykładzie próbek pochodzących z konstrukcji betonowej naprawianej za pomocą warstwy fibrobetonu z włóknem stalowym (SFRC). Opisano stosowany sy[...]
EN Automatic image is presented as a tool investigate simultaneously several different characteristics of a concrete composite. The origin of most of the samples was a zone of concrete construction repaired with SFRC. Described are automatic measuring system used, the software and some algorithms. Unde[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last