Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fibre reinforcement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The work presents the results of investigation centred around the selection of a ceramic slurry composition if ceramic fibre is applied as a component of moulding material used for the lost wax technology. Producing a ceramic material of assumed parameters demands for changing the surface properties[...]
2
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN For splinting or designing adhesive bridges, reconstructive composite structures with increased mechanical properties owing to embedded reinforcement fibres are used. The aim of this article was to determine the influence of glass and aramid fibres on the mechanical strength of composites reinforced[...]
3
84%
Drogownictwo
2013 nr 7-8 241--246
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zagęszczalności, wytrzymałości na ścinanie i nośności popiołu lotnego pochodzącego ze spalania węgla kamiennego w Elektrowni „Skawina” z dodatkiem zbrojenia rozproszonego. Do badań użyto uszlachetnionych włókien (ang. Fibrofor High Grade) w ilości od 0,1 do 1,0%[...]
EN The paper presents results of an investigation into the compactibility, shear strength and bearing capacity of fly ash from combustion of coal in the Power Plant „Skawina” with fibre reinforcement added. Improved Fibrofor High Grade fibers in the amount from 0.1 up to the 1.0% were used for the test[...]
4
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 2 (110) 123--129
PL Wyprodukowano polipropylenowe włókna fibrylizowane oraz polipropylenowe włókna o przekroju okrągłym i gwiaździstym. Włókna pocięte na odcinki o określonej długości zastosowano do zbrojenia zapraw cementowych. Wyprodukowano kształtki wykonane z zapraw o różnej zawartości włókien. W czasie badań wyzna[...]
EN In this study, fibrillated polypropylene fibres and fibres with a round and five-arm star cross section were produced. The fibres were chopped to specified lengths and used for the reinforcement of cement mortars. Mortars containing different dosages of fibres were prepared. The compression and bend[...]
5
84%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule pokazano możliwość zastosowania termografii aktywnej do detekcji przemieszczeń warstw włókien wzmacniających w kompozytach epoksydowo-węglowych typu CFRP (ang. Carbon Fibre Reinforced Plastic). Próbki do badań wykonano tak, aby "symulowały" kompozyt, w którym doszło do przemieszczenia się[...]
EN A possibility of application of active thermography for the detection of displacement of fiber-reinforcement plys in carbon-epoxy (CFRP) composites has been presented in this article. The specimens were prepared to simulate the composite material with displacement of part of woven fabrics plys. On t[...]
6
84%
Nowoczesne Hale
2019 Nr 1 38--43
PL W artykule przedstawiono najważniejsze elementy składowe technologii posadzek bezspoinowych. Zebrane informacje mogą być pomocne dla projektantów, inwestorów i wykonawców przy wyborze technologii wykonania posadzki w obiektach wielkopowierzchniowych.
EN The paper presents the most important components of jointless concrete industrial floors. The collected information may be helpful for designers, investors and contractors in selecting fl oor technology for large-scale facilities.
7
67%
Cement Wapno Beton
PL W przeprowadzonych badaniach wykonano próbki w kształcie beleczek z zaprawy uzbrojonej mikrowłóknami, przy różnym stopniu zastąpienia cementu przez popiół lotny wapienny. Przedstawiono wyniki mikroskopowej charakterystyki popiołu lotnego klasy C ze spalania węgla brunatnego. Analizę mikrostruktury z[...]
EN A series of mortar beams was cast with various content of high calcium fly ash as a partial replacement of Portland cement. The results of microstructural characterization of mortar containing fly ash class C (High Calcium Fly Ash) from combustion of lignite are presented. The evaluation ot the micr[...]
8
67%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 60--61
PL W artykule porównano posadzki betonowe zbrojone prętami lub/i włóknami stalowymi oraz wskazano zakres ich stosowania. Na podstawie własnych doświadczeń opisano typowe defekty.
EN In the paper concrete ground floors reinforced with steel rebars or/and fibres were compared. The range of their applicationwas specified. On the basis of own experiences typical defects were described.
9
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych i termomechanicznych kompozytów epoksydowych wzmacnianych włóknem bazaltowym. Wykonano kompozyty warstwowe na osnowie żywicy epoksydowej Epidian 6, utwardzanej trietylenotetraaminą i modyfikowanej metalosilsekwioksanem. Ponadto porównano w[...]
EN The results of mechanical and thermomechanical properties of epoxy composites with basalt fiber were presented in this paper. The composites were prepared from the epoxy resin Epidian 6 mixed with amine curing agent and metalsilsesqioxane. The properties of the composites with basalt woven fabric we[...]
10
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy dokonano oceny możliwości wzmacniania poli(oksymetylenu) POM różnymi rodzajami włókien syntetycznych. W części doświadczalnej przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości fizyko-mechanicznych kompozytów POM o handlowej nazwie Tarnoform T-400 wzmacnianych odpadowymi, długimi (20-30 mm)[...]
EN The paper presents the assessment of the potential reinforcing ofpoly(oxymethylene) POM by different types of synthetic fibres. The experimental part presents the results of the basic physical and mechanical properties of composites POM with their trade name Tarnoform 300 basalt fibre waste. The add[...]
11
59%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Polimerowe materiały kompozytowe wzmacniane włóknami metalowymi stanowią bardzo interesującą grupę materiałów konstrukcyjnych, a pierwsze informacje o tego typu rozwiązaniach pochodzą z końca lat 80-tych. W artykule omówiono podstawowe pojęcia dotyczące zbrojenia materiałów polimerowych za pomocą wł[...]
EN Metal fibers reinforced polymer composites are a very interesting group of construction materials, and the first information about these joints are from the late 80's. This contribution presents the basic concepts of fiber reinforced of polymeric materials, comparison of mechanical and physical prop[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last