Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fibre reinforced concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 101 339-346
PL Podstawę referatu stanowią wyniki badań betonowych i fibrobetonowych próbek poddanych doraźnym obciążeniom zmiennym przy różnych górnych granicach odkształceń. Do opisu procesów niszczenia i uplastyczniania wywołanych zmianami odkształcenia wykorzystano stochastyczny model betonu. Analiza otrzymanyc[...]
EN The basis of the paper are the results of an experimental studies of concrete and fibre-reinforced concrete specimens, which were subjected to short - time changing loads by different top limits of strain. The analysis of the results (described by stochastic model of concrete) allowed to observe sig[...]
2
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W niniejszym artykule przedstawiono współcześnie stosowane włókna jako uzbrojenie rozproszone betonów cementowych. Wyszczególniono włókna, które zabezpieczają tworzywa cementowe przed zarysowaniem skurczowym oraz włókna do betonów konstrukcyjnych, które również poprawiają właściwości wytrzymałościow[...]
EN Fibres, contemporary used as an additional dispersed component of cement concretes, are presented in the paper. Two types of fibres are specified: fibres, which protect cementitious materials against shrinkage cracking and fibres for structural concretes, which also improve concrete mechanical prope[...]
3
84%
Autex Research Journal
EN In many technical applications, fibre-reinforced composites with textile high-performance fibres made of carbon or glass are being used. The fibres qualify for their high strength and stiffness due to their physical and chemical characteristics. It is necessary to guarantee a high safety level under[...]
4
84%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 96--97
PL W przypadku pozyskiwania energii wiatrowej duży wpływ na wydajność turbiny ma jej wysokość ponad terenem. W świecie stosowane są wieże o przekroju rurowym do wysokości 120 m. Większą wysokość (max. 160 m) osiągnięto, stosując stalowe konstrukcje kratowe. W Politechnice Krakowskiej opracowano koncepc[...]
EN The efficiency of the wind turbine is strongly influenced on its height above the ground. Closed tube cross-section towers are used to the maximum height of 120 m. The most height is achieved by using steel truss structure (max. 160m). The conceptual project of the tower made of prestressed fibres r[...]
5
84%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono wyniki badań wpływu zbrojenia włóknami stalowymi na właściwości samozagęszczalnego betonu. Beton samozagęszczalny, zachowuje się jak ciało Binghama, a jego właściwości reologiczne, to jest granica płynięcia g i lepkość plastyczna h, zostały wyznaczone za pomocą nowego reometru BT2, przydatn[...]
EN The experimental results of the influence of steel fibres reinforcement on rheological and mechanical properties of Self-Compacting Concrete (SFRSCC) are discussed. The SFRSCC behaves as a Bingham body, and its rheological parameters i.e. yield value g and plastic viscosity h were determined with a [...]
6
84%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
EN While there are many experimental investigations focusing on seismic behaviour of fibre reinforced concrete (FRC) columns, the studies regarding the accuracies and conservativeness of existing seismic strength models of FRC columns are limited. This paper presents a seismic research database of 322 [...]
7
84%
Materiały Budowlane
2017 nr 9 22--24
PL W artykule omówiono wpływ modyfikacji powierzchni włókien polipropylenowych (PP) na efektywność ich działania w stwardniałej mieszance betonowej. Modyfikacji dokonano przez utlenienie powierzchni polimeru, wykorzystując do tego celu kwas chromowy. Badano wpływ zmodyfikowanych włókien PP na właściwoś[...]
EN The aim of this research is the study of the effect of polypropylene (PP) fibers surface oxidation modification on mechanical properties of fibre-reinforced concrete. The surface modification of PP fibers was achieved by chrome acid treatment. The influence of the addition of modified polymer fibers[...]
8
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono wpływ stosowania mat z włókien węglowych na wytrzymałość kolumn z betonu zwykłego i fibrobetonu określoną w próbie jednoosiowego ściskania. Fibrobeton należy do grupy betonów specjalnych, które cechują się specjalnymi właściwościami oprócz wytrzymałości [12]. Modyfikację spo[...]
EN This article presents the influence of carbon fibre reinforced polymer sheets (CFRP) on the strength of normal and fibre concrete columns determined in uniaxial compression. Fibre reinforced concrete (FRC) belongs to a special concrete group which is characterised by special properties without stren[...]
9
84%
Przegląd Budowlany
PL Użycie betonów nowej generacji w porównaniu z betonami zwykłymi, pozwala w przypadku częściowego (w górnej strefie ściskanej elementu belkowego) zastosowania w konstrukcji, na uzyskanie m.in. większej nośności i mniejszych ugięć. W pracy przedstawiono badania eksperymentalne, z częściowym zastosowan[...]
EN The paper summaries the experimental analisis of flexural capacity and deformability of structural concrete beams prepared as composite members consisting of two concrete layers made of reinforced normal concrete and highperformance concrete. The analyses showed the possibility of applications of su[...]
10
84%
Archives of Civil Engineering
EN In the recent years a tendency for design of increasingly slender structures with the use of high performance concrete has been observed. Moreover, the use of high performance concrete in tunnel structures, subject to high loads with possibility of extreme loads occurrence such as fire, has an incre[...]
11
84%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano właściwości betonu zbrojonego dodatkiem włókien poliestrowych o długości 12 mm oraz polipropylenowych o długości 6 mm oraz ich mieszaniną. W przypadku betonów zbrojonych jednym rodzajem włókien ich korzystny dodatek wynosił 0,3 % włókien poliestrowych oraz 0,2 % polipropylenowych. Ten dodate[...]
EN The hybrid fiber reinforced concrete composed of 12 mm polyester and 6 mm polypropylene fibres of triangular shape was examined. The optimum addition of polypropylene and polyester fibres separately to concrete was 0.2% of PP and 0.3% of PO. Strength improvement was 10.6% for PP and 16.3% for PO. Hy[...]
12
84%
Technical Transactions
PL Tematem artykułu jest określenie wpływu dodatku włókien polipropylenowych na właściwości mieszanki betonowej oraz betonu stwardniałego. W tym celu przeprowadzono badania świeżej mieszanki betonowej oraz betonu stwardniałego (niszczące oraz nieniszczące). W skład badań mieszanki betonowej wchodziły: [...]
EN The purpose of the article is to determine the effect of the addition of polypropylene fibres on the properties of concrete mixtures and hardened concrete. To this end, both destructive and non-destructive tests were conducted. The concrete mixture tests included the testing of the consistency, air [...]
13
67%
Materiały Budowlane
2013 nr 9 28--30
PL W artykule poruszono problem zagospodarowania piasków na terenie Pomorza powstających jako odpad przy pozyskiwaniu kruszyw mineralnych do betonu. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest zastosowanie piasków odpadowych do produkcji konstrukcyjnych kompozytów mineralnych ze zbrojeniem rozproszonym[...]
EN In the paper an issue of waste sand utilization was raised.The heaps ofwaste sand located in Polish region Pomerania are by-product obtained during the process called hydroclassification of all-in-aggregate for concrete production. One of examples how to resolve the waste sand utilization problemcou[...]
14
67%
Cement Wapno Beton
PL W pracy przedstawiono wyniki badań betonów samozagęszczających się zbrojonych włóknami stalowymi. Zbadano wpływ czterech rodzajów włókien i trzech wielkości ich dodatku. Badania obejmowały rozpływ na stoliku, czas rozpływu T500 i dwa pomiary reologiczne, a w przypadku betonu wytrzymałość na ściskani[...]
EN In the paper the results of tests of Steel Fiber Reinforced Self Compacting Concrete mixtures and of hardened concrete are presented. Four types of steel fibers and three addition level in concrete were tested. The results include Slump flow SF, classes of viscosity T500' and two rheological tests. [...]
15
67%
Cement Wapno Beton
PL Badano urabialność samozagęszczających się betonów, zbrojonych włóknami stalowymi. Stwierdzono, że 0,5% dodatek włókien stanowi optymalną zawartość, jeżeli bierze się pod uwagę urabialność mieszanki oraz wytrzymałość stwardniałego betonu. Urabialność jest gorsza, natomiast wytrzymałość ulega znaczne[...]
EN The workability of steel fiber reinforced self compacting concrete mixes was investigated. It was found that 0.5% content of steel fibers is an optimum as far as the workability of the mixes and the strength of hardened concrete is regarded. The workability is lowered and the strength is significant[...]
16
67%
Przegląd Budowlany
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ugięcia zbrojonych belek fibropiaskobetonowych (na bazie piasku odpadowego) i porównano je z wartościami wyznaczonymi zgodnie z PN-B-03264:2002 [15] i propozycją autorstwa Tana, Paramasivama i Tana [17] oraz zmodyfikowaną metodą Alsayeda.
EN This article presents the results of investigations of the deflection of reinforced fibrous concrete beams (made with waste sand), and compares them with values determined in accordance with the PN-B-03264:2002 standard [15] and with a proposal of Tan, Paramasivam and Tan [17] and a modified method [...]
17
67%
Cement Wapno Beton
PL Stała kontrola stanu konstrukcji ma kluczowe znaczenie dla ochrony przed awariami oraz ma duży wpływ na koszty utrzymania w dobrym stanie obiektów budowlanych. Opracowanie inteligentnych materiałów, które same kontrolują zmiany swoich właściwości umożliwi solidne i niezawodne oraz tanie śledzenie st[...]
EN Structural health monitoring has crucial importance to protect the lives and to organize the management of concrete structures. Development of self-sensing smart materials will enable cost effective, robust and reliable solutions for structural health monitoring of concrete. In this study, twenty on[...]
18
67%
Cement Wapno Beton
2015 R. 20/82, nr 4 244--252
PL Inteligentne materiały konstrukcyjne umożliwiają kontrolę stanu konstrukcji betonowych przy stosunkowo małych kosztach, zapewniając dużą czułość. W pracy przygotowano kompozyty cementowe zbrojone włóknami stalowymi, a ich badania wykazały, że opór elektryczny próbek betonowych rośnie z czasem hydr[...]
EN The smart structural materials are enable to health monitoring of concrete with reduced expenses and high sensitivity. In this study, steel fibre concretes were produced and their examination was showing that their electrical resistance is increasing with the curing age. The measurements possibiliti[...]
19
67%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 45--47
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykomechanicznych 28-dniowego betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury 300, 450 i 600 °C, które porównano z cechami betonu w temperaturze 20 °C. Analiza uzyskanych wyników badań p[...]
EN In this paper the results of studies of physicalmechanical properties of 28-days high-grade concrete with polypropylene addition exposed to high temperatures of 300°C, 450°C and 600°C are shown. The properties have been compared with concrete properties at 20°C. The analysis of the obtained results [...]
20
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 2 42--44
PL Betony ze zbrojeniem strukturalnym należą do materiałów kompozytowych. Obecność włókien zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i rozciąganie przy zginaniu, udarność, a także zapobiega powstawaniu mikrorys i spękań. W artykule omówiono podstawowe parametry włókien stalowych i makrowłókien polimerowych [...]
EN Fiber reinforced concrete belongs to a group of composite materials and is characterized by special properties. The presence of fibers increases the tensile strength, flexural strength, impact strength and also prevents the formation of microcracks and cracks. The paper discusses the basic parameter[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last