Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 170
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fertilization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
EN Sewage sludge deriving from biofiltration of municipal waste abound in soil processed organic substances and mineral fertilization components which may be used for fertilization of energy willow plantations. In the article the potential of natural utilization of sewage sludge and the patented device[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 1 135--140
EN The purpose of this paper was to determine changes in loads of N-NH4+, S-SO42, P-PO43-, N-NO3-, Pog, Cl-, Ca2+, Mg2+, and their origin in waters outflowing from Supraśl[...]
3
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr II/1 545--553
EN The aim of the study conducted in the years 2014-2016 was to determine the effects of different irrigation systems and doses of different organic fertilizers on the yield of crisphead lettuce. The experiments were conducted in a certified organic field of the Research Institute of Horticulture in Sk[...]
4
100%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN Magnetic field may be applied as a physical factor to improve germination capacity as well as growth and development of plants. In order to investigate the influence of stimulation with magnetic field and fertilization on the yield and quality of sugar beet roots, a field experiment was carried out [...]
5
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2013 Vol. 58, nr 4 183--185
EN The paper describes variable rate technology for a single fertilizer application using GPS technology. The research was conducted in one of the model agricultural holdings located in the Opole Voivodeship. The analysis was based on the yield of rape in 2007 and 2008.
6
88%
Zieleń Miejska
2007 Nr 5 32-34
PL Ciągniki jednoosiowe mąga współpracować z szeroką gamą osprzętu. Sa skonstruowane tak, aby mógł je obsługiwać pieszy operator. Wykorzystywane są w rolnictwie, ogrodnictwie oraz w firmach komunalnych.
7
88%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr III/2 1263--1273
EN The field experiment was carried out in 2004-2006 in Chlebówko localized 20 km from Stargard Szczeciński and 5 km north-east from Stara Dąbrowa commune - 53°27’N and 15°10’E. The area is elevated 62-72 m above mean se level (ASL). The influence of irrigation, tillage system, and NPK mineral nutritio[...]
8
88%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 5 235--245
EN The experiment was based on two factors: 4-levels of fertilization with ash from biomass - 0; I - 4.28; II - 8.57; III - 12.85 tha-1 and 2-levels of fertilization with sewage sludge: 0; 1–30.3 tha-1. The experimental plant was Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), Giga[...]
9
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1327-1337
PL Wyniki przeprowadzonych badań metali ciężkich pozwalają zakwalifikować trzy spośród pięciu badanych osadów dennych jako możliwe do przyrodniczego wykorzystania na glebach użytkowanych rolniczo lub glebach terenów przemysłowych. Osady z Kanału Wińskiego (OS I) oraz ze zbiornika śródpolnego (OS II) mo[...]
EN This paper attempts to assess the quality of sediments derived from surface water, in order to assess their suitability for use as fertilizers or as material for ground reclamation procedures. Bottom sediments contain high amounts of organic matter and this base could be a potential source of easily[...]
10
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Wyznaczono powierzchnię uprawy, dla której zastosowanie kilku zaproponowanych zestawów sprzętu wraz z oprogramowaniem do rolnictwa precyzyjnego byłoby już opłacalne. Obliczenia wykonano na podstawie rocznych kosztów utrzymania takiego wyposażenia w przeliczeniu na hektar, dla powierzchni w zakresie [...]
EN The areas of wheat, rape and maize cropping were determined, for which the application of several sets of equipment together with the software for precision agriculture would be profitable. Calculations were based on annual costs of using such equipment per 1 ha, for the areas ranging from 50 to 100[...]
11
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W opracowaniu przedstawiono oszczędności wynikające z zastosowania nawożenia azotowego w II i III dawce wyznaczonej na podstawie pomiaru intensywności barwy zielonej, będącej w związku ze stanem odżywienia roślin tym makroelementem. Całkowite zapotrzebowanie na azot oszacowano na podstawie założoneg[...]
EN The paper deals with possible reduction of outlays that result from considering chlorophyll content in plant leaves at application of second and third rates of nitrogen. Estimation of the overall demand for nitrogen was based on the assumed yield and the content of mineral nitrogen in soil. Determin[...]
12
75%
Chemical and Process Engineering
2012 Vol. 33, nr 4 697--701
EN The world in 21st century is facing the problem of growing energy consumption while the supply of fossil fuels is being reduced. This resulted in the development of research into the use of renewable energy sources and development of new technologies for energy production. In Polish conditions the d[...]
13
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 141-142
PL Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu warunków atmosferycznych oraz stopnia nawożenia azotem na plonowanie kukurydzy i sorgo oraz określenie ich podatności na rozkład beztlenowy i przydatność do produkcji biogazu. Stwierdzono, że plony kukurydzy i sorgo są w dużym stopniu uzależnione od warunk[...]
EN The purpose of this study was to investigate the effect of weather conditions and the degree of nitrogen fertilization on yield of maize and sorghum and to determine their susceptibility to anaerobic digestion and the biogas production yield. It was found that yields of maize and sorghum are largely[...]
14
75%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 16 30-32
15
75%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 17 52-53
16
75%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 17 27-28
17
75%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 10 635-643
18
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przeprowadzono dwa statyczne doświadczenia polowe, w latach 1972-2002 na glebie płowej i w latach 1973-2002 na glebie brunatnej, według jednolitego schematu nawożenia i zmianowania roślin. W doświadczeniach porównywano działanie trzech systemów nawożenia: organicznego (nawozy naturalne - obornik, gn[...]
EN Two long-term field experiments were performed during the years 1972-2002 (gray-brown podsolic soil) and 1973-2002 (brown soil), according to an identical fertilization and crop rotation design. The effects of three fertilization systems, ie organic (manure, slurry at two rates), organic-mineral and[...]
19
75%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2000 T. 3, nr 1/2 105-118
PL Omówiono terenowe, gruntowe, chemiczne, sanitarne i techniczne uwarunkowania stosowania osadów ściekowych do nawożenia i trwałego ulepszania gleb, kształtowania gleby i szaty roślinnej na gruntach bezglebowych (zniekształconych przez składowanie odpadów, wydobycie kopalin, budownictwo ziemne). Przed[...]
EN Possibilities of applying wastewater sludge for various purposes were discussed in consideration of field, ground, chemical, sanitary and technical conditions. The purposes of application include fertilization and durable improvement of soils as well as the formation of soil and vegetation on soil-l[...]
20
75%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W bezglebowej rekultywacji odpadów górniczych decydująca rola przypada doborowi odpowiednich dawek i form nawozów mineralnych. Dotyczy to szczególnie azotu, gdzie określoną rolę odgrywają formy mineralne, jak i organiczne. Wpływ na relację pomiędzy poszczególnymi formami ma skład petrograficzno-mine[...]
EN Suitable doses and forms of mineral fertilizers play a significant role in soil-less reclamation of mining wastes. It concerns especially nitrogen, because in this case its mineral and organic forms play a definite role. The relationship between each form is affected by a petrographic and mineral co[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last