Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ferritic steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 82 203-209
EN Cleavage fracture in ferritic steels is often initiated by the cracking of a brittle carbide which generates a rapidly propagating micro-crack. If the micro-crack is not arrested by the surrounding ferrite, failure of the component may occur. Examinations show that the arrest of the crack occurs fre[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 82 305-314
PL W pracy przedstawiono badania prędkości propagacji pęknięć zmęczeniowych w stali austenityczno-ferrytycznej 00H22N5M3 w powietrzu i w warunkach katodowego nasycania wodorem. Wykazano, że w środowisku wydzielającym wodór, na prędkość propagacji pęknięć zmęczeniowych wpływa z jednej strony częstotliwo[...]
EN The fatigue crack propagation investigations have been performed in austenitic-ferritic duplex stainless steel in air and during cathodic hydrogen charging. It was shown that the crack propagation during hydrogen charging was influenced by the frequency of loading and also by the microstructural ani[...]
3
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Opisano wpływ parametrów odkształcania plastycznego na gorąco na zmiany właściwości mechanicznych i struktury wysokostopowej stali ferrytycznej w procesie wysokotemperaturowego odkształcania. Badania prowadzono na piasto metrze skrętnym w zakresie temperatury 900-1150 C z prędkością odkształcania 0,[...]
EN In the paper, there are presented the results of research on the impact of parameters of hot plastic strain upon variations of mechanical properties and structure of the high-alloy ferritic steel after the process of high-temperature deformation. The tests were carried out with a torsion plastometer[...]
4
75%
Dozór Techniczny
2005 z. 4 74--79
5
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Próby pełzania stali z pomiarem wydłużenia oraz bez pomiaru wydłużenia w czasie trwania próby wysokochromowej 12Cr-lMo-V. Sporządzono charakterystyki resztkowej wytrzymałości na pełzanie w zależności od stanu struktury i stopnia rozwoju procesów wydzieleniowych oraz charakterystyki rozporządzalnej t[...]
EN Creep tests of 12Cr-lMo-Vhigh-chromium steel with and, without elongation measurement during the test. Characteristics of residual life in creep conditions according to the structure condition and development degree of precipitation processes as well as characteristics of available residual life for[...]
6
75%
Archives of Metallurgy
PL Przedmiotem badań jest zjawisko żebrowania występujące w blachach ferrytycznej stali chromowej odpornej na korozję. Przyczyny tego zjawiska powierzchniowego związane są z występującymi pasmami niejednorodności tekstury wykazującymi anizotropię plastyczną. W oparciu o pomiary topografii orientacji kr[...]
EN The subject of investigation is the ridging phenomenon occuring in ferritic stainless chromium steels. the origin of this undersirable surface phenomenon is connected with the observed strips of texture inhomogenities showing plastic anisotropy. Basing on measurements of crystallographic orientation[...]
7
63%
Inżynieria Powierzchni
2010 Nr 1 11-19
PL Wszystkie badane stopy wykazały wystąpienie korozji międzykrystalicznej po dość krótkim okresie eksploatacji lub składowania na wolnym powietrzu lub w magazynie. W pierwszej części pracy przedstawiono przebieg korozji międzykrystalicznej w stalach austenitycznych i ferrytycznych biorąc pod uwagę: sk[...]
EN Intercrystalline corrosion have been revealed in all investigated alloys after exploitation or after storage both in quite short time. Propagation of intercrystalline corrosion of austenitic and ferritic steel has been considered taking into account steel composition, kind of corroding environment,[...]
8
63%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 3 215-218
EN The influence of interphase boundary crystallography on mechanical properties has been studied in a two-phase austenitic-ferritic steel. This way done by comparing the mechanical behaviour of the steel displaying special orientation relationship (ORs) betweeen phases such as the Kurdiumov-Sachs (KS)[...]
9
63%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 3 264-267
EN FeCr17 ferritic stainless steel sheets, after cold rolling and annealing, exhibits ridging in the case of rolling direction elongation. The resulting deterioration in surface quality is a serve and long known problem in industrial processing. This problem is here investigated by the SEM-EBSD techniq[...]
10
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Opracowano równanie modelowe do wyznaczania wielkości napięcia powierzchniowego dla żeliw w funkcji stężeń składników tworzących żeliwa dla warunków izotermicznych: ([sigma]/mN/m = 2028-51.145*[%C]-25.828*[%Si]+315.586*[%Mn]-417.099*[%P]-4705.72*[%S], temp. 1773 K). Dla stali ferrytycznych i austeni[...]
EN On the basis of the experimental data of the surface tensions for cast irons, ferritic steels and austenitic steels there were derived optimized formulae which allow to compute the surface tension data for these commercial alloys as functions of concentrations of alloy components for cast irons: ([s[...]
11
63%
Mechanik
2013 R. 86, nr 12 1062--1064
PL Przedstawiono wyniki oceny mikrostruktury złączy spawanych stali ferrytycznych z użyciem materiału dodatkowego o strukturze austenitycznej. Złącza wykonywano z użyciem niskoenergetycznych metod spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych. Ocenę przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopii św[...]
EN The paper presents the results of microstructure assessment of ferritic steel welded joints made with the use of austenitic filler metal. Welding process carried out using low-energy welding power sources of gas metal arc welding method. The microstructure assessment were carried out using light mic[...]
12
63%
Logistyka
2014 nr 6 3458--3464
PL W artykule przedstawiono wyniki badań charakterystyk wytrzymałości i odporności na pękanie złączy spawanych wykonanych z wysokowytrzymałej stali ferrytycznej S960-QC technologią laserową. Spawanymi materiami były blachy o grubości 6 mm spawane bez ukosowania brzegów łączonych blach, jak również bez [...]
EN The paper presents the results of strength characteristics and fracture toughness of the welded joints made of high-strength ferritic steel S960-QC by a laser technology. Materials were welded sheets 6mm thick, welded without beveling the edges of sheets to be joined, as well as without the use of a[...]
13
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przeprowadzono badania i analizę wpływu warunków magnetycznych w trakcie procesu obciążania na składowe WMPR i ich gradienty. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych na powierzchni próbek płytowych ze stali ferrytycznej do głębokiego tłoczenia. Warunki magnetyczne modyfikowano, zmi[...]
EN The tests and analysis of the impact of the magnetic conditions during loading process on the residual magnetic field (RMF) components and their gradients were performed. The paper presents the results of measurements on the surface of plate samples made of ferritic steel to deep drawing. The magnet[...]
14
63%
Przegląd Spawalnictwa
2016 R. 88, nr 5 107--110
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu podgrzewania wstępnego na właściwości mechaniczne złącza spawanego stali X10CrAlSi13. Badaniu poddano dwa złącza oznaczone jako: P1 i P2, gdzie odpowiednio: nie zastosowano i zastosowano podgrzewanie wstępne. Analiza porównawcza złączy obejmowała badania wła[...]
EN The paper presents influence of preheat temperature on mechanical properties of steel X10CrAlSi13 welded joints. Research also includes macrography with evaluation of grain growth and an angle bend test along with assessment of plasticity properties. Additionally austenitic welding consumables were [...]
15
63%
Przegląd Spawalnictwa
2017 R. 89, nr 4 15--18
PL W pracy przedstawiono wyniki badań metalograficznych wykonane na złączu spawanym ze stali X10CrAlSi13. Badaniom zostało poddane złącze P1, w którym nie zastosowano podgrzewania wstępnego. Obserwacji mikrostruktury po spawaniu poddane zostały obszary materiału rodzimego, SWC oraz SWC w pobliżu linii [...]
EN The paper presents influence of welding process on microstructure of X10CrAlSi13 steel welded joints. Research concentrates on microstructure of parent material, HAZ and HAZ approximate to fusion line due to usage of austenitic 18-8-6 (Cr-Ni-Mn) welding consumable. Article also presents macrography [...]
16
63%
Archives of Metallurgy
PL Przedmiot badań stanowiła stal dwufazowa o strukturze austenitycznej z wydzieleniami ferrytu (udział objętościowy ok. 10%). Material poddano walcowaniu na zimno do ok. 85% odkształcenia a następnie wyżarzano w zakresie temperatur 750-1000C. Badania rentgenowskie obejmowały analizę fazową, pomiary fi[...]
EN The object of investigations was two-phase steel having the austenitic structure with ferrite precipitates (volume fraction about 10%). The material was subjected to cold rolling up to about 85% of deformation and subsequently annealed within the temperature range 750C+1000C. X-ray investigations in[...]
17
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 12 623-629
PL Przedstawiono właściwości proszków stali nierdzewnych ferrytycznych oraz przeprowadzono badania spiekania proszków stali nierdzewnej AISI 434L, jak również określono wybrane ich właściwości, które porównano z odpowiednimi właściwościami spiekanej stali austenitycznej AISI 316L.
EN In this paper, the properties of ferritic stainless steel-powders are reviewed and the study of sintering of the stainless steel-powders AISI 434L is described, with particular reference to metallurgical features of the process. The dimensional change, mechanical properties and corrosion resistance [...]
18
51%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2008 R. 52, nr 5 159-162
PL Porównano wyniki badań zakładkowych złączy spawanych plazmowo i zgrzewanych rezystancyjnie punktowo blach ze stali X2CrNi12 o grubości: 0,8 - 0,8 mm; 0,8 - 1,0; 1,0 - 1,0 mm i 0,8 - 1,5 mm. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 15614-12, uwzględniając wymagania norm z serii DIN 6700. Uzys[...]
EN It has been compared the results of testing of overlap plasma arc- and resistance spot welded joints in X2CrNi12 steel sheets, the thickness of which was as follows: 0,8-0,8mm; 0,8-1,0mm; 1,0-1,0mm and 0,8-1,5mm. The tests were carried out according to the PN-EN ISO 15614-12 standard considering the[...]
19
51%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Podano krótki opis zjawisk utrudniających badania ultradźwiękowe spoin austenitycznych łączących płyty ze stali ferrytycznej w gatunku H25T o grubości 10 i 14 mm. Przedstawiono wyniki badań określających wpływ mikrostruktury i geometrii spoin austenitycznych wykonywanych metodami: MMA, GMA i GTA na [...]
EN The phenomena making it difficult to test the austenitic weld metal joining H25T ferritic steel plates, 10 and 14 mm of thickness, have been described in short. The results of investigations into the influence of microstructure and geometry of MMA, GMA and GTA austenitic weld metals on the run of ul[...]
20
51%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 3 356-359
EN This paper reports texture induced anisotropy of the carbon and nitrogen Snoek relaxation measured in a commercial carbon-manganese rolled steel. This phenomenon strongly influences determination of the concentration of C and N atoms dissolved in ferritic steel sheets. The relationship between the h[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last