Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 114
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fermentacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2013 Nr 4 38--39
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Nośniki ceramiczne z immobilizowanymi drobno ustrojami stanowią nowy typ biokatalizatorów unieruchamiających. W Instytucie Elektrotechniki Oddział Wrocław prowadzone są badania nad wytwarzamiem nośnika ceramicznego do immobilizacji drobnoustrojów w procesach fermentacyjnych. Przez modyfikację, powie[...]
EN With Development of biocatalysts processes derase bounds between native and immobilization biocatalysts. At present are work cout microbiological process with inorganik caries. At Wrocław Department of Elektrotechnical Institute there is worked out ceramic carrier for immobilization of microbes in f[...]
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 136-138
4
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 7 26-29
PL W odpowiedzi na stawiane przez unijne i polskie prawo wymogi odnośnie zmniejszenia ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie wzrosło zainteresowanie biologicznymi metodami ich przetwarzania. Jedną z nich jest fermentacja. W celu wyboru optymalnej strategii fermentacji frakcji biodegradow[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 5 104-106
PL Technologia "mokrej" fermentacji odpadów komunalnych nie odbiega od technologii powszechnie stosowanej do stabilizacji osadów ściekowych i gnojowicy. Jedynie budowa reaktorów i dobór urządzeń peryferyjnych może uwzględniać wymogi tego specyficznego substratu. Fermentacja biofrakcji, odpadów komunaln[...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 5 83-98
PL Ilość i jakość powstałych produktów (biogaz oraz częściowo zmineralizowany osad), czyli efekty fermentacji będą zależne od rodzaju składników wprowadzonych do bioreaktora oraz od warunków technologicznych i technicznych prowadzenia procesu. W kolejnych fazach fermentacji: hydrolitycznej, kwasowej, o[...]
7
100%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 3 351-354
PL W wyniku stałej eksploatacji, zasoby źródeł paliw kopalnych nieuchronnie maleją. W dobie zrównoważonego rozwoju naukowcy poszukują alternatywnych rozwiązań produkcji energii, aby nie dopuścić do całkowitego wykorzystania danych zasobów i zapobiec globalnemu kryzysowi energetycznemu. Możliwości takie[...]
EN A review, with 40 refs., of lignocellulosics, sludge and org. wastes-based biorafinery processes.
8
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 126 43--54
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z utylizacją biogazu w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie oraz z eksploatacją prototypowego biogazowego zespołu elektrociepłowniczego z silnikiem 8A20G zaprojektowanego, wykonanego i przebadanego w ramach projektu celowego KBN zrealizowanego prz[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 126 231--237
PL Fermentacja metanowa jest procesem biochemiczny, który zachodzi w warunkach beztlenowych, a wysoko cząsteczkowe substancje organiczne zawarte w osadach rozkładane są przez bakterie metanowe. W wyniku tego procesu powstaje zawsze metan, a oprócz tego ditlenek węgla i inne związki będące wynikiem niep[...]
10
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 12 32--33
11
88%
Przemysł Spożywczy
PL Przedstawiono aktualną definicję probiotyków i uwarunkowania, jakie powinny być spełnione, aby dany szczep mógł być zaliczony do mikroorganizmów probiotycznych. Omówiono wpływ bakterii mlekowych na cechy produktów żywnościowych uzyskiwanych na drodze fermentacji surowców zbożowych. Przedstawiono nie[...]
EN The newest definition of probiotics was presented together with the conditions the strain must fulfill in order to be considered as probiotic microorganisms. The influence of lactic acid bacteria on properties of food products obtained by fermentation of cereals was discussed. Food of vegetable orig[...]
12
88%
Przegląd Komunalny
2016 nr 5 28--30, 32
PL W ramach przeglądu dokumentu referencyjnego BAT z 2006 r.1, dotyczącego przetwarzania odpadów, Europejskie Biuro IPPC (EIPPC) 18 grudnia 2015 r. opublikowało pierwszy projekt nowego dokumentu – Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment. Draft 1 (December 2015)2. Dokument[...]
13
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2019 nr 1 13--16
14
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 11 36--37
15
75%
Civil and Environmental Engineering Reports
2011 No. 6 137-145
PL Określono zmiany ilościowe WWA w osadach ściekowych i cieczach nadosadowych podczas fermentacji osadów w warunkach redukcji siarczanów. Warunki te zapewniono przez dodatek Na2SO4. Równolegle określono zmiany ilościowe WWA w osadach po uprzedniej dezaktywacji mikroorganizmów za pomocą azydku sodu. Ws[...]
EN In this study, the changes of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sewage sludge and supernatants during anaerobic digestion under sulphate–reducing conditions were investigated. Na2SO4 were added to the mixed sludge in order to obtain sulphate reduction conditions. Abiotic loses of PAHs were [...]
16
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1697-1706
PL Końcowe zagospodarowanie osadów ściekowych wpływa na stan środowiska naturalnego i związane jest ze świadomością ekologiczną społeczeństwa, rozwojem technologii, a przede wszystkim kryteriami ekonomicznymi. Spośród kilku metod końcowego zagospodarowania odpadów w Polsce dominującym sposobem jest ich[...]
EN Sludge generated during the treatment process is burdensome and hazardous waste in terms of environmental sanitation, and therefore, after the initial dehydration, it has to be subjected to stabilization process in order to be able to continue its use. The article presents the study on determination[...]
17
75%
Czysta Energia
2013 Nr 3 32--34
18
75%
Czysta Energia
2009 Nr 9 48-49
19
75%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2003 T. 6, nr 3/4 455-467
PL Dezintegracja ultradźwiękowa osadów ściekowych wpływa na intensyfikację biochemicznego beztlenowego rozkładu związków organicznych zawartych w osadach komunalnych. Badania wykazują, iż intensywny rozkład związków organicznych w fazach: hydrolitycznej, acidogennej i octanogennej (monitorowany za pomo[...]
EN The ultrasound disintegration of municipal sewage sludge involves the intensification of biodegradation of organic compounds. The studies indicate that the intensification of the first three digestions phases, i.e.: hydrolisis, acidogenesis and acetogenesis (controlled by measuring the change of: CO[...]
20
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 4 645-655
PL Wykonano testy biokompatybilności wybranych rozpuszczalników w celu doboru najlepszego ekstrahentu etanolu w procesie ciągłej fermentacji etanolowej w obecności cieczy organicznej. Stwierdzono, że DMH oraz izooktan są rozpuszczalnikami zmniejszającymi efekt inhibicyjny w czasie fermentacji. Do produ[...]
EN Tests of biocompatibility of selected solvents have been carried out to choose of the best extractant for ethanol fermentation process in the presence of an organic liquid. It was noticed that DMH as well as isooctane are good solvents for decreasing inhibitory effect during fermentation. Continuous[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last