Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 88
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fenol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 11 1483-1486
2
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 3 300-306
3
100%
Chemia Analityczna
PL Zastosowano 10 nowych odczynników wywołujących do wykrywania wybranych monohydroksylowych fenoli, 8 z nich było wskaźnikami alkacymetrycznymi. Efekty wywoływania badanych fenoli oceniano na 3 sorbentach: A - żel krzemionkowy, B -mieszanina żelu krzemionkowego i ziemi okrzemkowej, C - poliamid. Najwi[...]
EN 10 new visualising agents, among which 8 were alkacymetric indicators, were applied for visualising some monohydroxyphenols. Visualising effects for the phenols were investigated on silica gel on a mixture of silica gel and kieselguhr and on polyamide. Most of the investigated phenols were detected [...]
4
100%
Przemysł Chemiczny
5
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 47 177-185
PL W pracy przedstawiono elektrodialityczne zakwaszanie alkalicznych roztworów fenolu. Proces prowadzono zarówno w układzie z membranami monopolarnymi, jak i z membraną bipolarną. Określono strumień jonów H3O+ oraz wydajność prądową przy różnych gęstościach prądu.
EN Electroacidification of alkaline phenol solutions has been presented. The process was carried out in monopolar and bipolar membrane systems. The flux of H3O+ ions and the current efficiency were determined at various current densities.
6
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 388-397
PL Kaliks[4]pirole stanowią grupę makrocyklicznych pochodnych pirolu budzących w ostatnich latach zainteresowanie zarówno chemików syntetyków, jak i analityków. W naszym laboratorium zastosowaliśmy je do modyfikacji polimerycznych membran stanowiących podstawę do konstrukcji potencjometrycznych sensoró[...]
EN This work presents a study on the generation of an "anionic" potentometric response of liquid polymeric membrane based on calix[4]pyrrole towards neutral nitro-, chloro- and fluorophenol isomers. The results show that a calix[4]pyrrole membrane is able to recognize chloro and fluoro derivatives of p[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 381-388
PL Zbadano odzysk fenolu ze strumieni wodnych stosując membranę grubowarstwową oraz dwa równoległe moduły hollow fibers. Cyanex 923 był efektywniejszym przenośnikiem od trioktyloaminy oraz Amberlite LA-2.
EN Recovery of phenol from aqueous streams in BLM and two hollow fiber parallel modules was studied. Cyanex 923 was more effective carrier than trioctylamine and Amberlite LA-2.
8
100%
Karbo
1998 Nr 5 182-187
PL Przedstawiono wstępne badania biosorpcyjnego oczyszczania spreparowanych ścieków fenolowych w anaerobowym ekspandowanym bioreaktorze. Pracę reaktora zainicjowano, stosując jako wypełnienie węgiel aktywny Chemviron F 300 zaszczepiony przefermentowanym osadem z oczyszczalni ścieków oraz pożywką minera[...]
EN A preliminary research on biosorptive treatment of synthetic wastewater containing phenol in anaerobic expanded-bed bioreactor was presented. The reactor was charged by Chemviron F-300 activated carbon. After inoculation by domestic anaerobic sludge and ˇfeeding by mineral solution containing gluco[...]
9
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/3 1423-1428
PL Wyprowadzono równanie równowagi międzyfazowej dla układu faza organiczna . faza wodna . faza micelarna. Przebadano doświadczalnie stany równowagi pochodnych fenolu w układach ekstrakcyjnych zawierających dodecylosiarczan sodu (SDS) i bromek heksadecylotrimetyloamoniowy (CTAB). Wyznaczono współczynni[...]
EN The equation of interfacial equilibrium for organic phase . aqueous phase . micellar phase systems was formulated. The equilibrium states of phenol derivates in SDS and CTAB micellar systems were experimentally investigated. The extraction efficiency coefficients and the partition coefficients of ph[...]
10
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 196-198
11
89%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł omawia wstępne wyniki badań procesu oczyszczania wody z barwników, substancji organicznych oraz ropopochodnych w pilotowej instalacji o przepływie 100 l/min. Źródłem promieniowania UV była wysokonapięciowa lampa rtęciowa o mocy 18 kW, którą zasilano z energoelektronicznego zasilacza typu UVI[...]
EN This paper describes preliminary results of research on treatment of water contaminated with dyes, organic and petroleum pollutants in pilot-scale plant with flow of 100 1/min. The source of UV radiation was high voltage mercury lamp (18 kW) powered with power-electronic supply UVINAV. As the photoc[...]
12
89%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 6 1055--1060
13
88%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 47 103-110
PL Tematem pracy była separacja fenolu, 4-metylofenolu oraz 4-nitrofenolu z roztworów koloidalnych zawierających mieszane układy micelarne: bromek heksadecylotrimetyloamoniowy - CTAB, bromek 1,3-dioktyloimidazoliowy oraz oksyetylenowane estry metylowe kwasu dodekanowego (OMD-n). Zaobserwowano wpływ st[...]
EN The aim of present study was the separation of phenol, 4-methylphenol and 4-nitrophenol from colloid solutions containing mixed micelle systems. Heksadecyltrimethyl ammonium bromide - CTAB, 1,3-dioctylimidazolium bromide and oxyethylated methyl dodecanoates were used as surfactants. Rejection of ph[...]
14
88%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 347-356
PL Badano możliwości zastosowania perwaporacji do oczyszczania ścieków z produkcji fenolu i acetonu. Określono właściwości perwaporacyjne handlowych membran kompozytowych PEBAX 4033, PERVAP 1060 i PERVAP 1070 w odniesieniu do mieszanin woda-fenol oraz woda-fenol-aceton. Stwierdzono, że najlepsze usunię[...]
EN The possibility of application of pervaporation in treatment of waste waters from the production of phenol and acetone was investigated. The pervaporation properties of commercially available composite membranes PEBAX 4033, PERVAP 1060 and PERVAP 1070 in contact with water-phenol and water-phenol-ac[...]
15
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy wykonano badania mające na celu wyznaczenie wpływu typu surfaktantu na wyniki skuteczności filtracji. Wykorzystano trzy typy surfaktantów: bromek heksadecylotrimetyloamoniowy, dodecylosiarczan sodu oraz alkilopoliglukozyd. Proces ultrafiltracji przeprowadzono w komórce ultrafiltracyjnej AMIC[...]
EN Micellar enhanced ultrafiltration represents a potentially attractive tool for the removal of different contaminants from waste waters. The ultrafiltration of micellar solutions containing phenol, 4-nitrophenol and Bisphenol-A was studied. Sodium dodecyl sulphate, hexadecyltrimethyl ammonium sulphat[...]
16
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2005 Tom 7 43-54
PL Włókiennictwo jest ważnym przemysłem wśród innych gałęzi przemysłu w Indiach. Wiele różnych syntetycznych kompleksowych organicznych barwników jest często używana zakłady włókiennicze do barwienia towarów włókienniczych aby poprawić ich wygląd. Następnie z powodu zrzutu barwników, ścieki włókiennicz[...]
17
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5s 15-18
EN The ultrafiltration of colloidal solutions (MEUF) containing phenols was studied. The retention (R) and other parameters characteristic for colloidal studies such as the micelle loading (Lm), micellar binding constant (KA) and distribution coefficient (D) were calculated. Additionally, the effect of[...]
18
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 111-112
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu ultrafiltracji modelowych i przemysłowych solanek z zastosowaniem membran ceramicznych 150 kDa. Głównym celem badań była analiza wpływu dwóch podstawowych parametrów operacyjnych, stężenia chlorku sodu w nadawie i ciśnienia transmembran[...]
EN Results of ultrafiltration studies using ceramic 150 kDa membrane and model solutions containing bovine serum albumin and sodium chloride as well as salted wastewater from fish industry are reported. A main objective of this work was to study the effect of two main operating parameters, i.e. sodium [...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Do usuwania fenolu zastosowano silnie zasadową żywicę anionowymienną Amberlite lRA900 CI. Przeprowadzono testy technologiczne w warunkach nieprzepływowych, określono wpływ czasu kontaktu i dawki jonitu na proces wymiany fenolu. Badania prowadzone w warunkach przepływowych realizowano w trzech kolejn[...]
EN Phenol was removed using Amberlite lRA900 Cl ion-exchange resin, which is a strong alkali. In process tests carried out in non-flow conditions, the effect of contact time and ionite dose on phenol exchange was determined. The tests in through-flow conditions were realized in there consecutive cycles[...]
20
75%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 8 515-518
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last