Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 129
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  faza międzymetaliczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kompozyty
2007 R. 7, nr 2 109-113
PL Opisano sposób formowania i własności spiekanych kompozytów na osnowie miedzi zawierających fazy międzymetaliczne aluminiowo-żelazowe. Wykonano dwa rodzaje kompozytów: zawierające fazę międzymetaliczną AlFe, którą uzyskiwano wcześniej na drodze syntezy i dodawano w postaci proszku oraz zawierające f[...]
EN This article is devoted to formation and examination of the structure and properties of sintered copper matrix composites containing aluminium-ferric intermetallic phases. Two kinds of composites were made: containing AlFe phase, earlier extracted from pure iron and aluminium powders, that were adde[...]
2
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono metodę uzyskiwania oraz wstępne wyniki badań własności kompozytowych warstw niklowych zawierających fazy międzymetaliczne aluminiowo - niklowe osadzonych na stali 45. Materiałem wyjściowym były niklowe warstwy galwaniczne zawierające wbudowane cząstki aluminium, które następnie[...]
EN The paper presents the method of obtaining and properties of the Ni-Al-Ni intermetallics composite coatings. The coatings Ni + Al had been produced electrochemically and then was heated at the temperature of 953 K. In result intermetalic phase were formed. Structural examinations of the produced coa[...]
3
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Metodą SHSB wytworzono kompozyty in situ na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al wzmacniane cząstkami węglików i borków tytanu. Fazę wzmacniającą wygenerowano w trakcie samorzutnej reakcji egzotermicznej w brykiecie proszkowym metal-niemetal w kąpieli metalowej. Wytworzone kompozyty pozbawione porow[...]
EN Using SHSB technique, composites in situ based on intermetallic phase Ni3AI reinforced with particles of titanium carbides or borides were fabricated. The reinforcing phase was generated by spontaneous exothermic reaction proceeding in metal bath in a metal/non-metal powdered briquette. Thus fabrica[...]
4
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 5 810-815
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy charakterystyk mechanicznych wysokotemperaturowego odkształcania {sigma-eepsilon) kompozytów in situ na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al wzmacnianej cząsteczkami TiC oraz TiB2, których udział objętościowy wynosił 5 i 10%. Ustalono zakresy temperatury i prędko[...]
EN The study gives the results of mechanical tests carried out to determine the characteristics of high-temperature deformation (sigma-epsilon) of composites in situ based on intermetallic phase Ni3Al reinforced with particles of TiC and TiB2, the volume content of which is 5 and 10 %. Basing on these [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 86 19-24
6
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 86 11-18
7
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 448-451
PL W pracy przeprowadzono ocenę plastyczności wieloskładnikowego stopu na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, wytapianego w indukcyjnym piecu próżniowym. Badania prowadzono w oparciu o próbę walcowania na gorąco. Określono wpływ temperatury, wielkości i prędkości odkształcenia na opory walcowania i u[...]
EN In this paper evaluation of the plasticity of multicomponent intermetallic FeAl phase based alloy melted in vacuum induction furnace, was conducted. Those researches were performed based on hot rolling tests. It was studied influence of temperature, strain and strain rate on the pressure on rolls an[...]
8
88%
Archives of Foundry Engineering
EN Demand for extrusions in transport applications is increasing rapidly. The extrusions must be strong, light, crashworthy and may have to undergo hydrofonning. This implies low wall thicknesses [...] in strong alloys that need very fast quenching to obtain the required T4 temper. Crashworthiness - th[...]
9
88%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 4 745-750
PL W pracy badano wpływ wyjściowej struktury i parametrów odkształcenia plastycznego na gorąco na odkształcalność i substrukturę żarowytrzymałego austenitycznego stopu Fe-Ni umacnianego wydzieleniowo fazami międzymetalicznymi. Badania odkształcalności stopu wykonano metodą skręcania na gorąco na plasto[...]
EN The influence of initial structure and parameters of plastic deformation on the deformability and substructure of high-temperature Fe-Ni austenitic alloy have been presented. The hot deformation characteristics of alloy were investigated by hot torsion tests using of Setaram torsional plastometer. T[...]
10
88%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 6 848-854
PL W pracy dokonano analizy wpływu temperatury i czasu procesu spiekania wstępnego oraz spiekania zasadniczego na efektywność przemian fazowych w spiekach na bazie fazy międzymetalicznej FeAl. Na podstawie badań strukturalnych i pomiarów mikrotwardości stwierdzono, iż decydujący wpływ na przemiany prow[...]
EN The analysis of influence of presintering and sintering temperature on the phase transitions efficiency in FeAl based sinters is presented in this paper. On the basis of structural investigation and microhardness measurements, it has been stated that optimum selection of presintering temperature exe[...]
11
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy badano wpływ szybkości wzrostu monokryształów Zn-Ti0.1-Cu0.1 na morfologię, rozkład i zależności krystalograficzne fazy międzymetalicznej Zn16Ti. Do testów użyto kryształów wyhodowanych z prędkościami z zakresu od 1.8mm/h do 16mm/h. We wszystkich przypadkach zaobserwowano istnienie cząstek t[...]
EN The influence of growth rate on a morphology, distribution and crystallographic relationship of the intermetallic phase Zn16Ti in Zn-Ti0.1-Cu0.1 single crystals were investigated. The crystals obtained at rates in range of from 1.8mm/h to 16mm/h were tested. In all cases a strong elongation of the Z[...]
12
75%
Archives of Foundry Engineering
EN In secondary aluminium alloys iron is the main detrimental impurity. It forms intermetallic phases which have lamellar shape, high brittleness and weak crystallographic conformity with the matrix. In the work the influence of intermetallic phases on the initiation and propagation of microcracks, mec[...]
13
75%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 3 82-85
PL Praca dotyczy badań wpływu wodoru na strukturę uporządkowanej fazy międzymetalicznej FeAl rejestrowanego zmianami natężeń linii dyfrakcyjnych na dyfraktogramach. Materiał badań otrzymano metodą metalurgii próżniowej. Zamieszczono zamierzony skład fazy Fe-50% at. Al oraz skład fazy po analizie chemic[...]
EN This work deals with investigations of hydrogen effect on the structure of the ordered FeAl intermetallic phase that was registered with intensity changes of diffraction lines in the XRD patterns. Material under investigation was obtained using the vacuum metallurgy method. Both the planned and afte[...]
14
75%
Kompozyty
2007 R. 7, nr 3 130-134
PL Metoda wyciskania hydrostatycznego została zastosowana do konsolidacji kompozytów na osnowie fazy międzymetalicznej Ti3Al. Badane proszki Ti3Al i Ti3Al+Al2O3 wyciskano w miedzianych kapsułach przy użyciu wysokiego ciśnienia. Kapsuły wyciskano z początkowej średnicy 10 na 4 mm. Po wyciskaniu strawion[...]
EN A hydrostatic extrusion method was used to compact Ti3Al intermetallic powders. The powders (Ti3Al and Ti3Al+Al2O3 wt. %) were encapsulated in copper blanks and subjected to the hydrostatic extrusion under high pressure. The diameter of copper encapsulates was reduced from 10 to 4 mm. The extruded s[...]
15
75%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 4 322-326
PL Pokazano, że istnieje możliwość wykonywania kompozytu warstwowego magnez-eutektyka z blach magnezu i aluminium. Aby uzyskać kompozyt, arkusze magnezu i aluminium układane są naprzemiennie w pakiet i wygrzewane w temperaturze 445°C. Wytrzymywanie pakietu w tej temperaturze przez kilka minut prowadzi [...]
EN It has been shown that there is a possibility to make layered magnesium-eutectic mixture composite from the elemental magnesium and aluminium sheets. To obtain a composite, magnesium and aluminium sheets are formed alternately into a pocket and then heated at temperature of 445°C. Holding for a few [...]
16
75%
Kompozyty
PL Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją właściwości mechanicznych stopów na osnowie TiAl ([alfa]2+[gamma]). Jako surowce do badań posłużyły proszki: TiAl, produkcji Alfa Aesar, oraz TiB2, dostarczony przez Borax Consolidated Ltd. Czystość chemiczna użytych do eksperymentu proszków wynosiła 99,5%.[...]
EN The study is concerned with improving the mechanical properties of TiAl ([alpha]2+[gamma]) by introducing ceramic particles of titanium diboride (TiB2) into its matrix. The material examined was prepared of the TiAl powder (manufactured by the Alfa Aesar) and the TiB2 powder (delivered by the Borax [...]
17
75%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 7 182-186
PL Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją właściwości Ti3Al, przede wszystkim zwiększenia odporności materiału na kruche pękanie poprzez wprowadzenie do osnowy cząstek ceramicznych tetragonalnego tlenku cyrkonu (TZ-3Y). Technologia kompozytów Ti3Al-ZrO2 składała się z następujących operacji: miesza[...]
EN The study is concerned with the modification of the properties of Ti3Al, in particular aimed at improving the fracture toughness of this material, by introducing ceramic particles of the tetragonal zirconium oxide (TZ.-3Y) into its matrix. The technological operations involved in the production of t[...]
18
75%
Kompozyty
PL Celem prezentowanej pracy była ocena, metodą SEM, wpływu warunków tworzenia się in situ cząstek z układu Al-Ni na możliwość występowania efektu Kirkendalla-Frenkla w kompozytach z osnową aluminiową, wytworzonych za pomocą technologii metalurgii proszków oraz technologii odlewniczych. Zastosowana do [...]
EN The purpose of the paper presented was to evaluate, by means of SEM, the influence of in situ formation of AI-Ni part­cles on the possibility of occurring the Kirkendall-Frenkel effect aluminium matrix composites produced by powder metallurgy and casting technologies. The PM method used to produce t[...]
19
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Badania wykazały, iż twarde wtrącenia w polskim mosiądzu CuZn39Pb2 tworzy faza mię-dzymetaliczna żelaza z krzemem, manganem i chromem, natomiast w niemieckim mosiądzu CuZn38Pb2 faza międzymetaliczna żelaza z fosforem, chromem i krzemem.
EN The investigations proved that hard inclusions in Polish brass CuZn39Pb2 are formed by an intermetallic phase of iron and silicon, manganese and chromium, whereas in German brass CuZn38P2 they are formed by the intermetallic phase of iron and phosphorus, chromium and silicon.
20
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 135--144
PL W pracy badano wpływ homogenizacji i obróbki cieplno-plastycznej na mikrostrukturę i wybrane właściwości stopów na bazie fazy międzymetalicznej Ni3Al, z dodatkami chromu, molibdenu , cyrkonu i boru. Na podstawie badań mikrostruktury stopu w stanie lanym oraz po wyżarzaniu ujednoradniający[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last