Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farmy wiatrowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2011 Nr 9 14-16
2
100%
Energetyka
2009 nr 3 164-171
PL Przedstawiono najciekawsze przykłady obrazujące nowości organizacyjne i techniczne, również te z zakresu relacji pomiędzy energetyką a środowiskiem, w szeroko rozumianym obszarze stacji energetycznych, zaprezentowane podczas 42. sesji CIGRE w Paryżu. Omówiono optymalizację użytkowania stacji elektro[...]
EN Presented are the most interesting examples of organizational and technical novelties - also the ones referring to relationship between power industry and the environment – concerning electric power substations. Discussed are new challenges in the scope of electric power substations and possibilitie[...]
3
100%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2011 Nr 4(10) 99-103
PL Zainteresowanie budową morskich farm wiatrowych, tzw. offshore ostatnio znacząco wzrasta. Motywuje to kraje europejskie do wprowadzania nowych regulacji prawnych w tym obszarze, coraz istotniejszym dla branży elektroenergetycznej. Autor przypomina, że wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, ko[...]
EN The author claims that offshore wind farms promise to be an important energy source. The rapid growth of the wind energy industry motivates the EU members to provide new regulations for this market, which is currently of vital importance to the electric power sector. Apart from better wind stability[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2014 nr 85 109--120
PL W artykule podzielonym na dwie części przedstawiono wybrane aspekty optymalizacji lokalizacji głównego punktu zasilana GPZ (odbioru energii) na terenie farmy wiatrowej. W pierwszej części przedstawiono analizę wybranych aspektów przygotowania i realizacji przykładowej farmy wiatrowej, w drugiej prze[...]
EN In the article divided into two parts are discussed some aspects of optimization of the location of the main power substation (MPS) within the wind farm area. The first part presents the selected aspects analysis of preparation and implementation of the exemplary wind farm. In the second part, the a[...]
5
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2016 nr 5 272--278
PL Analiza parametrów środowiskowych (wiatr, fala, poziom wody, prądy) występujących na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. Porównanie wyników modelowania numerycznego poszczególnych parametrów przy zastosowaniu modeli numerycznych HIRLAM, REMO, WAM i HIROMB z wartościami zmierzonymi w obs[...]
EN An analysis of wind, wave, sea level, and current loads occurring in selected regions of the Polish maritime areas of the Baltic Sea. Comparison between wave, wind, current and sea-level data modelled using HIRLAM, REMO, WAM, and HIROMB models and measured in-situ in the South Baltic Sea. A reasonab[...]
6
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2012 nr 2 15-17
PL W artykule dokonano oceny możliwości wytwórczych farm wiatrowych mających powstać na terenie województwa lubelskiego, w oparciu o przebiegi prędkości wiatru z lat 2006, 2007, 2008 uzyskane z atlasu wiatru AnemosŽ. Otrzymane wyniki poddano analizie i przedstawiono realne do osiągnięcia przez te farmy[...]
EN In this article we discuss the possibilities of electricity generation by wind farms settled in lubelskie province. Our study are based on detailed wind velocities map of Poland - AnemosŽ. We analyzed data in period from 2006 to 2008 and calculated feasible values of power and energy that may be obt[...]
7
88%
Inżynieria Ekologiczna
2010 Nr 23 97-107
PL W południowej części województwa opolskiego planowana jest lokalizacja kilkuset elektrowni wiatrowych. Zamierzenia inwestorów bardzo często nie uwzględniają znacznych walorów przyrodniczo-krajobrazowych, co powoduje powstawanie konfliktów przestrzennych. Dla przeciwdziałania konfliktom dokonano walo[...]
EN In south part of The Opole Province several dozen wind farms are planned. Investors ofwind farms very often don't take in to account a lot ofnature and landscape values ofthis area what provoke a lot of spatial conflicts. To counteraction of spatial conflicts were done nature and landscape valorizat[...]
8
88%
Rynek Energii
2010 nr 6 100-104
PL W artykule dokonano oceny możliwości energetyki wiatrowej w Polsce, w oparciu o przebiegi prędkości wiatru z lat 2006, 2007, 2008 uzyskane z atlasu wiatru Anemos. Pod uwagę wzięto farmy wiatrowe które posiadają aktualne warunki przyłączenia do sieci WN. Analiza uwzględnia typy turbin wiatrowych prze[...]
EN The abilities of wind power generation in Poland based on wind speed variations obtained from Anemos Wind Atlas for Poland from 2006, 2007 and 2008 year was inspected. The wind farms with issued actual conditions of interconnection into the HV grid was taken into consideration. The analysis took int[...]
9
88%
Czysta Energia
2014 Nr 9 22--24
10
88%
Czysta Energia
2008 Nr 5 10-11
11
75%
Energetyka
2013 nr 7 532--541
PL Opisano problem optymalnego doboru przekrojów kabli łączących turbiny i GPZ farmy wiatrowej. Pokazano możliwości wykorzystania metody programowania całkowitoliczbowego, z zastosowaniem zmiennych binarnych (Mixed Integer Programming - MIP), do rozwiązania takiego problemu. Omówiono czynniki wpływając[...]
EN Described is the problem concerning optimization of sizes of conductor cables connecting turbines and a wind farm transformer/switching station. Shown are possibilities to use the discrete optimization method with the application of mixed integer programming to solve the problem. Discussed are facto[...]
12
75%
Energetyka
2012 nr 10 579-586
PL Rozwój technologii magazynowania energii powoduje, że stają się one jedną z interesujących opcji wspierających harmonijną integrację dużej liczby odnawialnych żródeł energii, w tym głównie farm wiatrowych, z systemem elektroenergetycznym. Szerszy rozwój wykorzystania technologii magazynowania energ[...]
EN The development of energy storage technologies results in a fact that they become one of interesting options supporting harmonic integration of a big amount of renewabie energy sources, including wind farms, with an electric power system. Wider development of energy storage technologies application[...]
13
75%
Energetyka
2012 nr 8 415-420
PL Wprowadzenie zmian w planowanej do przyłączenia do KSE farmie wiatrowej już po uzyskaniu warunków przyłączenia nie musi oznaczać ponownego wystąpienia o takie warunki. Jak przedstawiono na niniejszym przykładzie zmiana typu turbin wiatrowych wymaga werylikacji jedynie w pewnych obszarach analityc[...]
EN Implementation of changes in the planned to be connected to the Polish Power System wind farm atier having obtained grid connection requirements does not necessarily needs moving for such requirements once again. As shown hereby, the change of wind turbine type needs verilication only in some analy[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1a 117-121
PL W artykule zbadano możliwość kontroli napięcia w farmie wiatrowej na podstawie funkcji regresji. Metodę zbadano na przykładzie sieci dystrybucyjnej 13 farm wiatrowych.
EN Due to the growth of the wind power penetration, the voltage control by this technology must be evaluated. The aim of this control is the minimization of the distribution losses while keeping away the system from voltage collapse. This paper investigates if it is possible to assess accurately the op[...]
15
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zakres testów techniczno-ruchowych farm wiatrowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej oraz wybrane wyniki badań.
EN The paper presents scope of operational tests of wind farms connected to electric power network as well as selected test results.
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zaprezentowano analizę spadku napięcia w elektrowni wiatrowej podłączonej do generatorów indukcyjnych 6 MW typu DFIG. Analizę przeprowadzono na przykładzie wielomaszynowej farmy wiatrowej podłączonej do sieci z systemem 10 MVAr STATCOM. (Analiza spadków napięcia w wielomaszynowej farmie wiatrowej z [...]
EN In this study, voltage dip analysis of the wind power plant that is connected to 6 MW Double Feed Induction Generator (DFIG) was performed. During the operation of Multi-machine wind farm that is connected to network adaptation between 10 MVAr STATCOM and system was provided. Purpose of this adaptat[...]
17
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono problematykę podziału kosztów modernizacji sieci na poszczególnych inwestorów ubiegających się o przyłączenie do sieci farm wiatrowych. Zaproponowana została metoda umożliwiająca w stosunkowo prosty sposób określić koszty przypadające na konkretnego inwestora. Wspomniano o o[...]
EN The article presents problems of cost sharing on the network upgrade individual investors applying for connection to a network of wind farms. The proposed method is that allows relatively equitably determine the costs attributable to a particular investor. Mention of the currently used approach to t[...]
18
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono ocenę działania dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie Polski w odniesieniu do aktualnych przepisów.
EN The paper presents an assessment of operation of two wind farms located in Poland - in relation to present regulations
19
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono analizę produkcji mocy czynnej i biernej dwóch farm wiatrowych o różnych mocach i rozlokowaniu w różnych rejonach geograficznych.
EN The paper presents an analysis of generation of active and reactive power by two wind farms of different power, located in different geographic regions.
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 6 104-109
PL W artykule przedstawiono praktyczne aspekty analizy możliwości przyłączenia jednostki wytwórczej (farmy wiatrowej) o mocy znamionowej 8 MW do pola liniowego w rozdzielni średniego napięcia w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV. Uwagę skoncentrowano na ciągle aktualnych zagadnieniach: relacji pomię[...]
EN The practical sides of the 8-th MW wind farm connection to 15 kV switching station in distributed power system is presented in this paper. The aim of this paper is to review the connection requirements of wind farms to the electric grid. The relation between rated power of wind farm and short-circui[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last