Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  family farm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2000 Z.5 441-446
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w 230 gospodarstwach rolniczych województwa białostockiego w 1998 roku, w 4 grupach obszarowych: 5,1 - 10,0 ha: 10,1 - 15,0 ha; 15,1 - 20,0 ha oraz powyżej 20 ha. Stwierdzono, że najlepiej wyposażone w ciągniki i maszyny rolnicze są[...]
EN In article presents the results of a servery conducted in 230 family agricultural farms in the Bia lystok province in 1998 in 4 area groups: 5,1 and 10,0 ha, between 10,1 and 15,0 ha, likewise 15,1 and 20,0 ha over 20 ha. In was found the best whit traktors and other agricultural machinery are th[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 10 99--106
PL Określono wyposażenie techniczne grupy gospodarstw rodzinnych z województwa lubelskiego badanych w 2001 roku. Wskaźniki i współczynniki charakteryzujące poziom wyposażenia zestawiono ze sobą i porównano z danymi statystycznymi dla Polski i regionu.
EN The work determines the technical resources in a group of family farms from Lubelskie voivodship tested in 2001. The ratios and coefficients describing the level of technical resources were compared with each other and statistic data for Poland and the region.
3
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wykorzystanie ciągników rolniczych w 52 losowo wybranych gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego z województwa podlaskiego. Stwierdzono niskie średnie wykorzystanie roczne ciągników, które zwiększało się wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa. Najmniej eksploatowan[...]
EN The study presents the use of farm tractors in 52 farms selected at random, which specialise in diary cattle breeding from podlaskie voivodeship. Low average annual use of tractors, which increased with the growth of the surface of a farm, was determined. Tractors with power of 15-25 kW were used at[...]
4
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy zaprezentowano metodę oraz wstępne wyniki badań rodzinnych gospodarstw rolnych, mających na celu wykazanie ich kondycji ekonomicznej, stanu technicznego sprzętu rolniczego, struktury zasiewów i wielkości stad oraz zmian w nich następujących. W porównaniu z latami ubiegłymi zaobserwowano zmia[...]
EN Paper presented the method and preliminary results of the survey carried out in three selected family farms. The study aimed at revealing economic conditions of the farms, technical condition of the farm equipment, cropping structure, the livestock density and the changes following among them. In co[...]
5
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy przedstawiono strukturę użytków rolnych oraz zatrudnienie i nakłady pracy w 13 wybranych gospodarstwach rolnych. Określono także obsadę zwierząt w sztukach i w DJP, przypadającą na 100 ha UR. Omówiono produkcję towarową, wyposażenie w techniczne środki pracy i działalność inwestycyjną w bada[...]
EN Studies analyzed the structure of agricultural land (AL) as well as the employment and labour inputs in 13 selected family farms. The livestock density was determined in heads and livestock units (LU) per 100 ha AL. Commercial production, equipment with the technical means of work and the investment[...]
6
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 7 113-118
PL Określono zmiany ilościowe i jakościowe z zakresie sprzętu użytkowanego w wybranych gospodarstwach rodzinnych. Rolnicy w badanym okresie inwestowali w maszyny o wydajności większej niż dotychczas używane a średnia moc ciągników rolniczych wzrosła z 27,8 kW w 1992 roku do 30,7 kW w roku 2006. Moderni[...]
EN Changes in the number and quality of machines used in selected family farms were defined. During the researched period farmers were investing in machines of higher work efficiency than those they used before, and the average horsepower of tractors went up from 27,8 kW in 1992 to 30,7 kW in 2006. Tec[...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeanalizowano inwestycje dokonywane w roku 2001 w wybranej grupie 134 gospodarstw o powierzchni od 5 do 20 ha UR. Jedynie 21% gospodarstw dokonywało zakupów maszyn. Wskaźnik odnowienia wyniósł 1,32% a średni wiek maszyn przekroczył 14 lat. Następuje dekapitalizacja posiadanych środków trwałych, a [...]
EN The investments done in 2001 in the selected group of 134 farms with the surface from 5 to 20 ha UR were analysed. Only 21% farm purchased machines. The renewal indicator was 1.32% and the average age of machinery exceeded 14 years. Decapitalization of the possessed fixed assets is going on, and onl[...]
8
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy neuronowej wydajności rodzinnego gospodarstwa rolnego w zakresie ekonomicznym. Wyniki dotyczyły przewidywanej struktury upraw roślin okopowych i zbożowych dla założonych wariantów dochodów brutto z 1 ha.
EN The paper presents neural analysis results for family farm economic output. The results applied to expected structure of root plants and crops for assumed variants of gross income from 1 ha.
9
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono analizę technicznego uzbrojenia procesu pracy w gospodarstwach rodzinnych w odniesieniu do uzyskiwanej nadwyżki bezpośredniej. Badaniami objęto 42 gospodarstwa rodzinne. Uzyskane wyniki przedstawiono metodą tabelaryczno opisową. Przeprowadzona analiza wykazała wpływ wyposażenia[...]
EN The paper presents the analysis of the technical development of the working process in family farms in relation to the direct surplus gained. Forty-two family farms were investigated. The results obtained have been presented using tabular and descriptive methods. The analysis performed has shown the[...]
10
75%
Ekonomia i Zarządzanie
PL Gospodarstwo rolne jest podstawową i najstarszą jednostką wytwórczą w rolnictwie. Pełni ono zarówno funkcje produkcyjne, jak i pozaprodukcyjne w gospodarce i jest rozpatrywane w różnych aspektach. Pojęcie gospodarstwa rolnego nie jest jednoznacznie rozumiane, mimo iż ta forma gospodarowania w rolnic[...]
EN Agricultural holding is the basic and the oldest production unit in agriculture. It fulfils both production and non-production functions in the economy and is analysed in various aspects. The concept of an agricultural holding is not uniformly understood, despite the fact that this form of farming i[...]
11
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2000 R. 8, nr 4 99-104
PL Przedstawiono nakłady robocizny własnej w gospodarstwach rodzinnych. Badania przeprowadzono w 10 gospodarstwach z terenu Polski Południowej. W badanych obiektach większość właścicieli pracowało poza własnym gospodarstwem. Największe nakłady pracy najemnej odnotowano w gospodarstwie sadowniczym. Dwa [...]
EN Inputs of own and hired labour were investigated on selected family farms. The survey was carried out on 10 family farms in the southern part of Poland. The farm owners in majority were employed outside of their own farms. The highest labour inputs were noted on an orchards farm. Two of surveyed far[...]
12
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2000 R. 8, nr 3 109-116
PL Przedstawiono analizę nakładów energetycznych w 10 gospodarstwach rodzinnych położonych na terenie Małopolski. W strukturze tych nakładów wydzielono cztery podstawowe grupy nośników: paliwa stałe, paliwa ciekłe, paliwa gazowe i energię elektryczną. W poziomie zużycia nośników energii wyszczególniono[...]
EN Paper presented analysis of energy inputs on 10 selected family farms localized in Małopolska region. The structure included four separated groups of energy carriers: solid fuels, liquid fuels, gas fuels and electric energy. From the total consumption of energy carriers productive consumption was se[...]
13
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Analizowano poziom zintegrowania produkcji rolniczej w 43 gospodarstwach rodzinnych, które na podstawie metody Kopcia podzielono na trzy grupy intensywności organizacji produkcji i wyróżniono systemy produkcji rolniczej: ekstensywny, konwencjonany, intensywny. Poziom zintegrowania procesu produkcji [...]
EN Integration level of agricultural production was analysed on 43 family farms. By using the Kopeć' method the farms were divided into three groups of production organization intensity and following system of agricultural production were identified: extensive, conventional and intensive ones. Integrat[...]
14
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono strukturę kosztów mechanizacji produkcji w 56 gospodarstwach rodzinnych pogrupowanych wg poziomu mechanizacji określonego stopniem mechanizacji. Koszty mechanizacji obliczono metodą bilansową. Największe koszty mechanizacji produkcji w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych poniosły gosp[...]
EN Paper presented the structure of mechanization costs on surveyed 56 family farms, divided into groups according to mechanization level defined as a mechanization degree (Wme). The costs of mechanization were calculated by using a balance method. The structure of mechanization costs was mostly affect[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2000 Z.5 447-451
PL W artykule zwrócono uwagę na produkcyjne i rekreacyjne walory północno-wschodniej części kraju. Na podstawie przytoczonych w zestawieniach tabelarycznych informacji stwierdzono, że rolnictwo tej części kraju posiada lepsze, w odniesieniu do przeciętnych warunków rolnictwa kraju, warunki do rozwoju [...]
EN The article pays attention to production and recreation values of north-eastern region of Poland. The information presented in tables shows that the agriculture in that part of the country distinguishes with better conditions for developing goods production than in other regions. North-eastern regio[...]
16
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy przedstawiono wyniki wykonanych projektów modernizacji trzech rodzinnych gospodarstw rolnych w latach 2010-2015, będących kontynuacją wieloletnich analiz ekonomiczno-eksploatacyjnych wybranych obiektów. W wykonanych projektach wykazano możliwość rozwoju i inwestycji dwóch gospodarstw rolnych[...]
EN Paper presents the results of realized projects concerning modernization of the three family farms within years 2010-2015; above mentioned projects make a continuation of many years' economic and operation analyses of considered objects. In elaborated projects the development and investment possibil[...]
17
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzono analizę wyposażenia i użytkowania przez rolników komputerów. Spośród 113 badanych gospodarstw w 60 użytkowane były komputery, w tym 35 było podłączonych do internetu. Rolnicy wykorzystują zasoby internetowe głównie do szukania informacji rynkowych, informacji fachowych i doradztwa. Wi[...]
EN The research involved an analysis concerning the possession and use of computers by farmers. Among 113 examined farms, 60 were using computers, in that 35 were connected to the internet. Farmers use internet resources mainly to search for market information, professional information and consultancy.[...]
18
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2004 R. 12, nr 1 119-126
PL Analiza użytkowania środków mechanizacji w 28 modelach gospodarstw rodzinnych wskazuje na wysoki poziom wykorzystania maszyn i ciągników, czemu sprzyja znaczny obszar przyjętych do badań gospodarstw (średnio 54,8 ha UR). Zróżnicowanie wykorzystania analizowanych zestawów maszyn w niewielkim stopniu [...]
EN Analysis of using the means of mechanization on 28 model family farms showed a high level of using machines and tractors; it is due to relatively large acreage of surveyed farms ( 54.8 ha arable land on an average). Differentiated using intensity of analysed machine sets to small extent only affecte[...]
19
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy zaprezentowano analizę działalności inwestycyjnej w wybranych 53 rozwojowych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8,5 do 150 ha UR. Oszacowano potrzeby i możliwości inwestycyjne tych gospodarstw, stwierdzając ich zróżnicowanie w poszczególnych grupach obszarowych. W 2009 r. średnie nak[...]
EN Paper presented the analysis of investment activity in 53 selected developing family farms, of the acreage from 8.5 to 150 ha AL. Estimated investment needs and possibilities of surveyed farms showed considerable differentiation within particular acreage groups of farms. In 2009 the average investme[...]
20
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy przedstawiono syntetyczny opis modelu (wzorca) rozwojowego (przyszłościowego) wysokoprodukcyjnego gospodarstwa rodzinnego o powierzchni 28 ha UR, zaprojektowanego przez autora w perspektywie do 2020 r. i na dalsze lata. Modelowe gospodarstwo działa w sprzyjających warunkach glebowo-klimatycz[...]
EN Paper presented synthetic description of a model (standard) of developing, high-productive family farm (the acreage of 28 ha AL), elaborated by author as prospective till 2020 and for the further years. The model farm, acting under permitting soil-climatic conditions, is specialized in milk and catt[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last