Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  failure rate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2012 nr 30 119-127
EN The paper is an attempt to describe the forecast on the risk of damages resulting from failures to the means of transport. It has been assumed that the product of the probability of failure (fault) occurrence and measures of effects thereof are to be used to estimate the risk. The below presented de[...]
2
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2004 nr 3 71-75
EN This paper analyses availability of the ring network which uses the path protection switching (sub-network connection protection - SNCP). Influence of the common path on the ring network availability is analyzed. Data regarding failures of optical fibre cables and equipment used for calculations hav[...]
3
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents the method to monitor the mean time between failures (MTBF) and detect any change in intensity parameter. Here, a control chart procedure is presented for process reliability monitoring. Control chart based on different distributions are also considered and were used in d[...]
4
86%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 5 283--291
PL W artykule przedstawiono możliwości, jakimi dysponują eksploatatorzy i projektanci w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas eksploatacji przenośników często skutkujących awariami. Autorzy opisują, w jaki sposób kształtowana jest niezawodność urządzenia oraz jakie narzędzia i metody mogą b[...]
EN The paper presents the possibilities available to operators and designers in solving of problems that arise during the operation of conveyors, often resulting in failures. The authors describe how the reliability of the device is created and what tools and methods can be used to reduce the failure r[...]
5
86%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2008 T. 2 75-79
PL W artykule przedstawiono metodykę oceny niezawodności układów elektronicznych mających zastosowanie w układach bezpieczeństwa funkcjonalnego. Wykorzystując oprogramowanie oparte na dwóch najbardziej popularnych metodach oceny niezawodności . metodzie schematów blokowych i analizie drzewa błędów, pok[...]
EN The paper presents the methods of assessment of reliability of electronic circuits applied in functional safety devices. Method of assessment of circuit reliability was shown using software based on two most popular reliability assessment methods: reliability block diagram and fault tree analysis. S[...]
6
86%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 1 173--182
PL Funkcja niezawodności odgrywa podstawową rolę w nauce o niezawodności, gdyż pozwala na obliczenie prawdopodobieństwa uszkodzenia w określonym czasie t. Aby obliczyć funkcję niezawodności, należy wyznaczyć całkę z funkcji intensywności uszkodzeń. W dotychczasowej praktyce obliczeń niezawodności stoso[...]
EN The reliability function plays in the science of the reliability of the fundamental role since it allows the calculation of the probability of damage at a given time t. To calculate the reliability function should calculate the integral of the function of the failure rate function. In current practi[...]
7
86%
Journal of KONBiN
2015 No. 3 (35) 109--118
PL Codzienna eksploatacja sieci, zbiór danych dotyczących awaryjności przewodów oraz wiedza pracowników stanowią bazę danych wykorzystywanych w procesie efektywnego usuwania awarii. W pracy zaproponowano metodykę oceny stanu technicznego przewodów, bazującą na szeregowaniu uszkodzeń względem stopnia st[...]
EN Daily exploitation of the network, collected data base concerning the pipes failures and knowledge of employees forming the base of data using in effective failure removal process. The paper presents a methodology of assessment of technical condition of water pipes, based on ranking the failures and[...]
8
86%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 10 862--867
PL W pracy scharakteryzowano system zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jako element infrastruktury krytycznej oraz podano rodzaje zagrażających mu zdarzeń typu awaryjnego. W artykule przeprowadzono analizę awaryjności sieci wodociągowej miasta Jasła opierając się na wskaźniku intensywności uszkodzeń[...]
EN The paper characterizes collective water supply system (CWSS) as an element of critical infrastructure and presents types of emergency events that could pose a threat to such a system. The article assesses failure rate of water supply network in the town of Jasło based on damage intensity depending [...]
9
86%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 6 215--220
PL W pracy przedstawiono i omówiono główne przyczyny, rodzaje i skutki występujących nieprawidłowości w funkcjonowaniu grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych. W oparciu o dane dostępne w literaturze krajowej zestawiono i dokonano analizy awaryjności przewodów kanalizacyjnych oraz studzienek i wpustów [...]
EN The main causes, kinds and effects of gravitational sewers’ damages were presented in this work. On the basis of literature data the failure analysis of sewers and inspection chambers was carried out. The deterioration indicators obtained from operational data were compared with the results from que[...]
10
86%
Instal
2016 nr 1 44--46
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania wskaźnika intensywności uszkodzeń z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych (SSN). SSN są traktowane jako tzw. „czarna skrzynka”, co implikuje konieczność stosowania metody „prób i błędów” w celu uzyskania wiarygodnych rezultatów. Celem pracy było porówna[...]
EN The paper describes the results of failure rate modeling using artificial neural networks (ANN). ANN modeling is like “black box” approach and to achieve reliable solutions it is required to apply “trial and error method”. The aim of the presented paper was the comparison between current results and[...]
11
86%
Journal of KONBiN
2016 No. 40 47--62
PL Celem pracy jest analiza i ocena awaryjności sieci wodociągowej w ostatnim dziesięcioleciu, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego roku analizy. Podstawą analizy są rzeczywiste dane uzyskane z przedsiębiorstwa wodociągowego. Opracowanie zawiera analizę awaryjności sieci z podziałem na zastosowany [...]
EN The aim of the study is to analyse and assess the water supply network failure frequency in last ten years, with particular emphasis on the last year of the analysis. The analysis is based on actual data obtained from the water company. The study contains the analysis of the network failure with div[...]
12
86%
Technologia Wody
2016 Nr 4 (48) 25--29
PL Wskaźnik intensywności uszkodzeń przewodów rozdzielczych i przyłączy (A) w latach 2008-2014 został wyznaczony w oparciu o dane eksploatacyjne udostępnione przez jedno z przedsiębiorstw wodociągowych. Awaryjność rurociągów została wyznaczona jedynie w jednej z wydzielonych stref analizowanego systemu[...]
EN Failure rate A of distribution pipes and house connections in the time span 2008-2014 was calculated using operational data received from water utility in one Polish city. Failure frequency of water pipes was reckoned only in one selected zone of the whole water supply system. The total length of di[...]
13
86%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono wyniki badań statystycznych trwałości eksploatacyjnej kabli energetycznych na napięcie 10 i 20 kV, eksploatowanych w latach 2000-2006 w jednej ze spółek dystrybucyjnych.
EN The paper describes results of statistical research of service life of 10 kV and 20 kV power cables that were operated from 2000 till 2006 by certain distribution company.
14
86%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN A complex technical system built of independent repairable components with constant failure and repair rates is examined. The system can operate in either basic or emergency mode, and its behavior is modeled by a three-state Markov process. It is demonstrated how to obtain closed formulas for the st[...]
15
86%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN The paper describes aspects related to the reliability and its influence on life cycle cost analysis performance. The emphasis is on the unreliability costs, caused by failures, which are incurred over an entire object’s useful life. Later, there are characterized three methods, i.e. exponentially d[...]
16
86%
Journal of KONBiN
2018 No. 47 67--86
PL Głównym celem pracy była analiza i ocena awaryjności sieci wodociągowej miasta wojewódzkiego zlokalizowanego w południowo-wschodniej Polsce. Do analizy wykorzystano dane eksploatacyjne udostępnione przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Otrzymane dane obejmują m.in. strukturę materiałową, wiekową sieci[...]
EN The main objective of the study was to analyse and assess the failure rate of the water supply system of a provincial city located in south-eastern Poland. In the analysis the exploitation data provided by the water supply company were used. The received data include, among others, material structur[...]
17
72%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 4 41-60
PL W artykule przedstawione zostały metody estymacji nieznanych parametrów wykładniczego rozkładu czasów przebywania elementów systemu w podzbiorach stanów niezawodnościowych. Rozważone zostały różne przypadki przeprowadzonych badań empirycznych, włączając mało liczne realizacje oraz badania niedokończ[...]
EN This paper presents methods for estimating unknown parameters of the exponential distribution of the system components of conditional lifetime in the reliability state subsets. There are different cases of performed empirical experiments considered, taking into account small number of realisations a[...]
18
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 48--51
PL Częstotliwość występowania awarii pojazdów jest ważnym zagadnieniem związanym z niezawodnością systemów transportowych. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej umożliwiają znalezienie wspólnych cech I różnic pomiędzy częstotliwością występowania uszkodzeń poszczególnych podzespołów trolejbusów. [...]
EN The failure rate of vehicles is a relevant task, which is strictly connected with the reliability of transportation systems. Methods of data analysis allow us to find similarity and differences between failure rates of several parts of trolleybuses. This paper deals with the statistic of failure of [...]
19
72%
Instal
2013 nr 5 57-62
PL Celem pracy jest ocena działania wybranej sieci dystrybucji wody. Badania awaryjności i niezawodności działania systemów wodociągowych są prowadzone w Polsce od kilkudziesięciu lat i charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania. Jednak w poniższym opracowaniu nowym elementem oceny niezawodności[...]
EN The aim of the work is the operational assessment of selected water supply network. The researches of failure rates and reliability of water supply systems are being done in Poland for tens years and are very advanced. In this work comparison between obtained results and effects after benchmarking p[...]
20
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 5 210-213
PL Przedstawiono metodykę określania optymalnych terminów zastępowania eksploatowanych obiektów nienaprawialnych obiektami nowymi. W klasycznym podejściu do problematyki opłacalności wymian obiektów nienaprawialnych zakłada się takie same rozkłady trwałości obiektów nowych i wycofywanych z eksploatacji[...]
EN Methodology aimed at calculation of optimal deadlines concerning replacement of unreparable using objects with new ones is presented. In classical approach to replacement profitability of unreparable new objects and out of service ones the same distributions of service life are assumed, whereas in t[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last