Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  failure prevention
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 1 11-16
PL Omówiono pozostałe elementy i procedury systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym: wymagania związane z efektem domina, dokonywanie zmian w obiekcie niebezpiecznym, wymagania dotyczące wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, reagowanie na awarie, informowanie społecz[...]
EN The remaining tasks and procedures of a system of major industrial accident control have been presented: requirements related to the domino effect and to the changes in hazardous installations, emergency planning (internal and external plans), response to major accidents, public information, inspect[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 9 7-10
PL Przedstawiono aktualny stan polskich przepisów odnoszących się do przeciwdziałania poważnym awariom chemicznym. Omówiono nowe przepisy dotyczące zapobiegania, gotowości i reagowania na poważne awarie przemysłowe, zawarte we wchodzących w życie 1 października 2001 r. ustawie Prawo ochrony środowiska [...]
EN The paper presents the current state of Polish legislation concerning the control of major chemical accidents. It discusses new Polish provisions relating to the prevention of, preparedness for, and response to major industrial accidents included in the Environmental Protection Act, in the Act on th[...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 11 18-21
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 12 9-12
5
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2018 nr 55 (127) 34--43
EN This article examines the selection methodology of class surveys of a shipborne engine room and its impact on the reliability and operation indicators of a marine power plant. We describe the characteristics of four available class survey methods and then carry out a reliability analysis on the basi[...]
6
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 2 16-19
PL Omówiono propozycje Komisji UE dotyczące zmian kryteriów kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II. Przedstawiono nowy projekt rozporządzenia ministra gospodarki uwzględniający nowe kryteria UE.
EN The proposals of the EU Commission concerning amendments of the Directive Seveso II qualification criteria have been discussed. A new proposal of a Minister of Economy ordinance, includes final EU criteria has been presented.
7
84%
Ekologia i Technika
2009 R. 17, nr 5 243-250
PL W artykule przedstawiono problemy zagrożeń dla ludzi i środowiska związane z awariami chemicznymi, które mogą powodować katastrofy ekologiczne o różnej skali nasilenia i obszarze oddziaływania. Omówiono stan prawny problemu w Unii Europejskiej i w Polsce. Przytoczono przykłady najpoważniejszych kata[...]
EN In this paper the hazards for humans and environment connected with chemical failures, which may cause ecological disasters of various intensity and activity area, were presented. Legal status of that problem in the Euro-pean Union and in Poland were discussed. Some most serious industrial disasters[...]
8
84%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 5 269-272
PL Podano klasyfikację i charakterystykę przyczyn awarii rurociągów naltowych. Omówiono czynniki wpływające na ryzyko eksploatacji tych rurociągów. Przedstawiono stosowane w praktyce techniczne i organizacyjne metody zmniejszenia prawdopodobieństwa awarii rurociągów naltowych oraz związanych z nimi ins[...]
EN This paper presents main failure reasons of oil pipelines. There has been presented methods of failure prevention for each reason. Author presented strategy for both failure prevention and consequences decreasing, resulting in operational risk minimization of transmission systems.
9
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 5 13-18
10
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 6 12-17
11
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 2 18-20
12
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 3 13-15
13
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 6 19-22
14
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 10 16-21
15
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 11 9-13
16
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 4 22-25
17
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 7/8 17-20
18
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 1 12-15
19
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 3/I 429--436
PL Jednym z głównych wymagań stawianych systemom komunalnym, a w szczególności systemowi zaopatrzenia w wodę jest ich niezawodna praca. Systemy zaopatrzenia w wodę są eksploatowane w sposób ciągły w długim przedziale czasowym. W związku z tym budujące go elementy także podlegają intensywnej i długotrwa[...]
EN One of the main requirements for municipal systems, particularly water supply systems is their reliable operation. Water supply systems are operated continuously for a long time. Therefore, it building elements are also subject to intense and continuous operation. Human intervention detects and remo[...]
20
67%
Archives of Civil Engineering
PL Przy realizacji budynku na drogim gruncie standardem jest wykonywanie kondygnacji podziemnych. Są one niezbędne chociażby ze względu na zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Niejednokrotnie zdarza się, że poziomy podziemne dochodzą do granic działki. Wymaga to zastosowania odpowiednie[...]
EN This paper deals with the prevention of failure of structural elements made of reinforced concrete. It discusses preservice cracks in the concrete decks of an underground parking facility. The cracks were assessed by analyzing their morphology. The results were used to determine the crack causes and[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last