Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  extractive industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 7/8 104--111
PL W artykule przedstawiono modele matematyczne stacji wentylatorowych napędzanych silnikami indukcyjnymi: pierścieniowym, klatkowym lub synchronicznym. Do sterowania i diagnostyki układu napędowego stacji wentylatorowej zastosowano komputer przemysłowy oraz sterowniki programowalne PLC. W artykule prz[...]
2
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 6 36-40
PL W 2011 roku, w Polsce rozpoczął się proces organizacji gospodarki odpadami, w tym wydobywczymi. Dotychczasowe rozwiązania ustawowe zapewniały zachowanie zasad właściwej gospodarki odpadami przez podmioty, jednakże nie umożliwiały właściwej koordynacji działań i egzekwowania wykonania celów. W artyku[...]
3
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 6 42-44
4
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2008 nr 1 93-107
PL Treść referatu określa teza zawarta w tytule. Zdefiniowano pojęcie zarządzanie produkcją i uzasadniono jej funkcje jako siły napędowej przemysłu wydobywczego i przetwórczego rud miedzi. Zaproponowano nowe koncepcje i środki informacyjne wspomagania zarządzania oparte na metodach analizy złożonych sy[...]
EN The content of the paper reflects the thesis defined by the paper's title. It comprises the definition of operations management and empirical proves its recognition as a key technology in mining and processing technology development. The new concept and tools for progress of management, based on the[...]
5
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2015 nr 4-5 32-35
PL Problematyka bezpieczeństwa pracy była znana już pierwszym cywilizacjom W odległych czasach nie stanowiła jednak problemu. Warsztaty pracy przeważnie napędzane były siłą mięśni człowieka lub zwierzęcia, a „cena" życia ludzkiego nie była wygórowana. Dziś podejście to zmieniło się o 180 stopni - życie[...]
6
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 5 42-46
PL W artykule zaprezentowano informacje o przemyśle wydobywczym surowców mineralnych województwa świętokrzyskiego, które wobec wzrostu gospodarczego staje się najdynamiczniej rozwijającym się rejonem produkcji mineralnych materiałów budowlanych, w tym kruszyw naturalnych, w Polsce. Opisano działalność [...]
7
100%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 1 80--84
PL Artykuł opisuje obecną sytuację w światowym górnictwie węgla i metali, a także podejmuje próby ustalenia kierunków rozwoju w najbliższej przyszłości. Ponieważ przemysł wydobywczy jest ściśle związany z sytuacją gospodarczą, autor omawia trendy ekonomiczne dla węgla, miedzi i złota jako reprezentatyw[...]
EN The article describes current situation in world coal and metal mining and in addition, it makes an attempt to forecast the trends for the near future. Even though the long term demand for coal and metals remain strong, the world mining is still facing many problems, such as inflation, falling commo[...]
8
100%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 4 221--225
PL W artykule scharakteryzowano wybrane metody służące ocenie stanu finansowego przedsiębiorstw. Scharakteryzowano metodę analizy dyskryminacyjnej, w szczególności model zaproponowany do oceny przedsiębiorstw branży wydobywczej. Wykazano specyfikę przemysłu wydobywczego oraz scharakteryzowano narzędzia[...]
EN The article characterizes selected methods used for assessing of financial condition of companies. It characterized the method of a disriminatory analysis, in particular the model proposed for the evaluation if extractive industry companies. The particular character of extractive industries was poin[...]
9
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 6 5-8
PL W artykule zwrócono uwagę na specyfikę rozwiązań prawnych odnoszących się do gospodarowania odpadami wydobywczymi. Omówiono główne założenia dyrektywy w sprawie gospodarowania odpadami z przemysłu wydobywczego. Przedstawiono również zmiany w ustawie o odpadach oraz wynikające z nich konsekwencje dl[...]
EN This article presents the specificity of the legal solutions in relation o the management of mining waste. Authors describe the most essential stipulations of Directive on the management of waste from the extractive industries. The article includes information about legal changes in the Polish waste[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 85-94
PL W artykule zawarto wyniki prowadzonych badań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego. Badaniem objęto wszystkie spółki węglowe w okresie od 1993 do roku 2002. Szczególną uwagę poświęcono zmianom w poziomie zatrudnienia oraz ich wpływie [...]
EN The article includes the results of the research performed in the scope of human resources management in the restructured enterprises of the extractive industry. The research has covered all mining companies in the period from 1993 to 2002. Special attention has been paid to the changes on the emplo[...]
11
100%
Przegląd Górniczy
PL Wkrótce po powołaniu Akademii Górniczej, bo już w roku akademickim 1922/1923, rozpoczęto kształcenie z zakresu organizacji przedsiębiorstw przemysłowych. Przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne minionego 90-lecia doprowadziły do różnych zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni. Dotyczyło to ró[...]
EN Soon after the Mining Academy establishment, because already in the academic year 1922/1923, education in enterprises organization was started. The social-economic and political transformations of the past 90 years resulted in various changes in the University organisational changes. They referred a[...]
12
100%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 36--39
PL Praca zawiera syntetyczne omówienie rezultatów badań dotyczących oceny wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na skłonność inwestorów do inwestowania w górnictwie. W badaniach wykorzystano dane statystyczne dotyczące badanych czynników z okresu 1995÷2009. Stosowano metody statystyki matematyc[...]
EN The dissertation contains a synthetic description of investigations concerning the evaluation of the influence of selected macroeconomic factors on investors’ tendency to invest in mining. In the investigations statistical data connected with the examined factors from the period 1995÷2009 were used.[...]
13
84%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 2 56-59
PL Eksperci w branży przeróbczej coraz częściej ogłaszają schyłek technologii rozdrabniania w młynach prętowych. Argumentują to głównie ograniczonymi możliwościami przerobowymi urządzeń oraz wysokimi kosztami pracy w porównaniu do nowszych technologii rozdrabniania. Czy mają rację? Artykuł jest próbą o[...]
14
84%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2002 nr 1 21-33
PL Na podstawie analizy charakterystycznych cech górniczych środowisk pracy oraz źródeł i przyczyn wypadków w kopalniach, określono znaczenie środków ochrony indywidualnej dla bezpieczeństwa pracy. Duża koncentracja górniczych (naturalnych) i technicznych zagrożeń w środowisku w zestawieniu z możliwymi[...]
EN On the basis of analysis of characteristic features of the mining work environment, as well as sources and reasons of accidents in mines, the significance of personal safety equipment for work safety was determined. Extensive concentration of mining (natural) and technical hazards relating to the en[...]
15
84%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 6 14-19
PL Artykuł opisuje problem deklarowania zgodności i znakowania oznaczeniem CE maszyn wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym kopalin pospolitych w/g wymagań dyrektyw nowego podejścia: 98/37/WE do 29.12.2009, w/g 2006/42/WE, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2005/88/WE oraz dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące[...]
16
84%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 1 22-27
17
84%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2008 nr 1 13-42
PL Artykuł zawiera opis przeprowadzonych w ramach Projektu "foresight miedziowy" działań, zmierzających do oceny innowacyjności technologii górniczych stosowanych w KGHM S.A. oraz wyboru technologii kluczowych dla rozwoju przemysłu wydobywczego rud miedzi. Podano w nim kryteria ogólne i szczegółowe oce[...]
EN The Article, in the framework of the project "foresight miedziowy", comprises the description of actions, which valuate innovation of mining technologies applied in KGHM S.A., and selection of key technologies for the development of copper ore mining industry. Included, in the article, general and d[...]
18
84%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2002 nr 2 5-16
PL W artykule omówiono możliwość wykorzystania analizy cyklu życia (LCA) do oceny wpływów ekologicznych związanych z działalnością wydobywczą kopalni. Metodą tą określa się charakter ekologiczny produktu "od kołyski do grobu", od wydobycia surowców przez produkcję, użytkowanie i utylizację.) W normach [...]
EN In the article the possibility to use the life cycle assessment (LCA) in order to evaluate ecological impacts connected with mine extraction activity has been discussed. By means of this method one determines the ecological character of a product "from the cradle to the grave", from raw material min[...]
19
84%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2002 nr 1 7-20
PL Polski przemysł wydobywczy nadal należy do najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, a w XX wieku miał niewątpliwie decydujący wpływ na jej dynamiczny rozwój. Fakt ten potwierdza tezę, że górnictwo od wieków stanowi podstawę cywilizacyjnego rozwoju społeczeństw w zmieniającym się świecie. Nowe uwa[...]
EN The Polish extractive industry belongs still to the most important branches of the Polish economy, and in the 20th century this industry had undoubtedly a decisive impact on its dynamic development. This fact confirms the thesis that mining constitutes from many centuries the basis of the civilizing[...]
20
84%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2019 T. 35, z. 3 49--62
PL Zasoby naturalne oraz przemysł wydobywczy odgrywają kluczową rolę w gospodarkach krajów rozwijających się i mają wpływ na niemal połowę populacji świata. Rosnący popyt na ropę naftową, gaz ziemny oraz pozostałe surowce mineralne spowodował, że część krajów stawiana na pierwszym miejscu rozwój sektor[...]
EN Natural resources and the extractive industries play a central role in the economy of developing countries and the lives of nearly half of the world’s population. The increasing demand for oil, gas, and mineral resources has led some countries to prioritize the extractive industries; yet, there is g[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last