Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 641
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exploitation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule, poprzez komputerową symulację prowadzenia eksploatacji w zaprojektowanych przez zakład górniczy polach eksploatacyjnych, zaprezentowano możliwość tworzenia wariantowych harmonogramów wybierania zasobów rudy okruszcowanej wieloma pierwiastkami. Do obliczeń wykorzystano symulację metodą ko[...]
EN The paper presents a set of data describing selected exploration panels and a method of making simulation calculations. The method enables constructing different schedules of reserves extraction with an application of mathematical modeling of process investigated using the method of simulation of co[...]
2
80%
Diagnostyka
2008 nr 1(45) 121-126
PL W referacie zaprezentowano metodykę optymalizacji procesu eksploatacyjnego transportowych systemów nadzoru z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych, jakimi są nakłady finansowe przeznaczone na przeglądy okresowe i efektywność ich wykorzystania. Podano zależność, która maksymalizuje wartość wskaźni[...]
EN The paper presents the methodology of optimization of the exploitation process of transport supervision systems with the regard of economic conditions, which are financial expenditures designed on periodical reviews and the efficiency of their utilization. There is determined the equation which max[...]
3
80%
Pompy, Pompownie
PL Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego, monitoring w eksploatacji.
EN Reduction of investment risk, monitoring in exploitation.
4
80%
Diagnostyka
2006 nr 2(38) 143-150
PL Transportowe systemy nadzoru są to systemy, których celem jest wykrywanie zagrożeń występujących w procesie transportowym. Zapewniają bezpieczeństwo ludziom, a także ochronę przewożonym towarom zarówno w obiektach stałych, jak i ruchomych. Zachowanie zdatności jest istotnym warunkiem ich poprawnej [...]
EN Monitoring transport systems are the systems which task is detection of hazards occurring in the transport process. They assure the safety of people as well as protection of the carried goods in the stationary and mobile objects. Preservation of their ability is the essential condition of their corr[...]
5
80%
Elektro Info
2012 nr 9 46-51
PL W artykule przedstawiono problemy eksploatacji urządzeń elektrycznych w zakresie ich doboru na pracę długotrwałą i zwarciową. Omówiono również zagadnienia związane z koniecznością przygotowania dokumentacji przed wprowadzeniem zmian w układzie elektroenergetycznym.
EN This paper presents the eksploitation problems of electical devices in their choice of work long – term and short circuit. It is necessary to prepare the documentation before making changes to the power system.
6
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 851-854
EN Outlooks of hydrocarbons producing capacity rise of Berezovka gas condensate field with using reservoir pressure maintenance and gas-lift exploitation of gas condensate wells technology are grounded in article on the base of development mode analysis and gas-dynamical calculations results.
7
80%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 9, z. 2/1 477-485
PL Referat obejmuje problemy wpływów eksploatacji podziemnej i ochronę środowiska. Analizuje się przebieg osiadań w czasie w ostrawskiej części OKR, zwłaszcza fazę wygasania obniżeń. Referat zawiera przykłady wyników periodycznych pomiarów niwelacyjnych na tym obszarze.
EN The contribution is intended on the problems of the mining subsidence and the protection of environment. It analyses the time behaviour of mining subsidence in Ostravas' part of OKR first of all the stage of the reverberation of mining subsidence. It is completed with a lot of examples of results of[...]
8
80%
Elektro Info
2007 nr 6 42-44
PL W powojennej historii naszego kraju wraz z upływem czasu zmieniały się wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych. Początkowe regulacje prawne obejmowały narzucone odgórnie ogólne oraz szczegółowe zasady eksploatacji. Z czasem takie postępowanie uległo zmianie, państwo przestało ingerow[...]
9
80%
Journal of Polish CIMAC
2010 Vol. 5, no 3 149-154
EN In paper, the conception of decision-making support system for complex energetic system on example of ship propulsion system has been presented. Diversity of conditions, information overload and very often contradiction of decision-making criteria and time constraints result in difficulties in makin[...]
10
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 935-941
PL W wyniku prowadzonych w INiG prac badawczych przygotowano technologię zabiegów stymulacyjnych dla dwóch starszych odwiertów ropnych zalegających w dolomicie głównym do głębokości 2000 m. Bardzo małe wartości współczynników przepuszczalności matrycy skalnej, przy braku zagrożenia ze strony bliskości [...]
EN In this paper was presented technology for stimulation two dolomite oil wells, which was prepared in Oil and Gas Institute. Authors recommended acid fracturing treatment as a stimulation method for these wells based on lab tests. Significant oil production increase was achieved after first stimulati[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2002 nr 14 57-64
PL W pracy omówiono problem matematycznego wspomagania rozwiązywania problemów szacowania poziomów diagnostycznych dla parametrów skokowych i ciągłych w czasoprzestrzeni zdarzeń eksploatacyjnych i stanów diagnostycznych. Opisano metody probabilistyczne z wykorzystaniem kwantyfikatora odległości. Zdarz[...]
EN What has be en discussed in the paper are issues of mathematical assistance in meeting the problems of estimating diagnostic levels for discrete and continuous parameters within the space-time continuum of diagnostic states. Some probabilistic methods with quantifier engaged have been described. Ope[...]
12
80%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 12 481-484
PL Omówiono i scharakteryzowano problemy pojawiające się w okresie dotychczasowej eksploatacji zbiornika. Przedstawiono ważniejsze roboty i prace wykonane na zbiorniku.
EN The article discusses and describes the problems having appeared during the hitherto exploitation of the Sulejów reservoir. It presents major works and operations conducted in the reservoir.
13
80%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule przedstawiono nowe podejście do analizy techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa, ukierunkowane na uzupełnienie sformułowania pojęcia produktywności eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Po stronie efektów wyróżniono: efekty użytkowania, bezpieczeństwo pracy, jakość produktów uzale[...]
EN This article shows a new approach to the technical and economical analysis of a company, trying to complete the meaning of the term of machines and devices productivity. The following are marked out as the effects: exploitation effects, work safety, products quality depending on the technical condit[...]
14
80%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 9, z. 2/1 457-468
PL Współczesne przeobrażenia w przemyśle wydobywczym powodują, że zmianie ulegają również kierunki badań nad wpływami eksploatacji górniczej. Szybki postęp technologii pomiarowych oraz techniki komputerowej przyspieszają te zmiany. W referacie przedstawiono tendencje i kierunki prac w dziedzinie wpływó[...]
EN The changes of mining exploitation technology in the past years consider to adequate changes in the scientific research. The technological progress in the mining surveying and computer technology accelerated this changes. The tendency from the last few years and the future works directions in the fi[...]
15
80%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 9, z. 2/1 177-185
PL Autorzy przedstawiają i interpretują wyniki własnych obserwacji geodezyjnych prowadzonych w jednej z kopalń węgla kamiennego w Polsce. Stwierdzają, że zarówno kolejność eksploatacji, jak i kierunek postępu frontu ścianowego ma wpływ na końcowy kształt niecki obniżeniowej. Przeprowadzona symulacja ko[...]
EN The authors present and interpret the results of own geodesic observations carried out in one of Polish coal mines. They demonstrate that both the working order and the direction of longwall front advance have influence on the final shape of subsidence trough. The carried out computer simulation wit[...]
16
80%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 9, z. 2/1 507-519
PL W artykule przedstawiono propozycję dwuparametrowej funkcji czasu umożliwiającej poprawny opis zarówno krótkotrwałych zmian w obserwowanym procesie osiadania spowodowanych w głównej mierze przerwami w prowadzonej eksploatacji górniczej, jak i jej długotrwałego oddziaływania.
EN In the paper has been suggested the 2-parametrical time-function which make possible correct description of the short changes in the observed settle process, caused mostly by exploitations-breaks as well as long-lasting influence of that breaks.
17
80%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 4 223-231
PL W pracy rozpatrzono pojęcia charakteryzujące eksploatację statku powietrznego SP: fazy, stany, cykle i okresy eksploatacyjne, własności i właściwości SP. Zdefiniowano cztery rodzaje procesów eksploatacyjnych. Opisano problemy eksploatacji w ujęciu statycznym, a następnie - dynamicznym (proces), real[...]
EN The intended aim of the paper is to consider some terms which describe a total period of operation of an aircraft. These terms are as follows: operational phases, conditions, cycles, and periods as well as qualities and characteristics of the aircraft. Four types of operational processes have been d[...]
18
80%
Geology, Geophysics and Environment
EN Samples of long term exploited geothermal waters sometimes show that composition of water has been changed during the exploitation. Those changes can be caused by neglecting appropriate standards application during of sampling or other factors such as: chemical and biological nature of the sa[...]
19
80%
Journal of KONBiN
2013 No. 2 (26) 165--172
PL Eksploatacja SZZW w aspekcie przynależności do infrastruktury krytycznej jest ważnym zagadnieniem i wymaga szczegółowej analizy. Dlatego tak istotne jest opracowanie planów awaryjnego zaopatrzenia w wodę do spożycia dla różnych sytuacjach kryzysowych, jak również szczegółowa analiza ryzyka możliwośc[...]
EN CWSS exploitation in terms of belonging to a critical infrastructure is an important issue and requires a detailed analysis. Therefore it is important to develop emergency plans for the supply of drinking water for different crisis situations, as well as detailed analysis of the risk of possible und[...]
20
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2006 R. 23/2 659-666
PL W artykule przedstawiono propozycję wyboru metody eksploatacji ropy ciężkiej (asfaltowej) ze złoża "Lubaczów". Wyboru tego dokonano, biorąc pod uwagę własności fizykochemiczne i ich zmiany uzależnione od temperatury oraz własności geologiczno złożowe. Do wydobywania tej ropy proponuje się zastosowan[...]
EN The proposal of choice of the heavy oil production method from ,,Lubaczów" reservoir is presented in article. This selection was made with regards of oil physicochemical properties and their change with temperature and geological properties of reservoir. Author proposes to heavy oil production the u[...]
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last