Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exploitation properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2013 Nr 1(98) 149-152
PL Indukcyjne silniki klatkowe zasilane napięciem o dużej częstotliwości stosowane są głównie w przemyśle łożyskowym, precyzyjnym i włókienniczym. Są więc mało znaną grupą maszyn. Skromna jest również literatura dotycząca tego typu silników. Największe częstotliwości, czyli najwyższe prędkości obrotowe[...]
EN Induction squirrel-cage motors powered by high-frequency voltage are mainly used in industrial bearing, precise and textile industries. They are so little known group of machines. Literature concerning engines of this type is also modest. The highest frequency, which is the highest speeds on the nee[...]
2
100%
Obróbka Metalu
2011 nr 2 46-48
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, w których sprawdzono w jaki sposób zmiana ilości fazy krystalicznej, zawartej w spoiwie ceramicznym wiążącym ziarna cBN, wpływa na wybrane wskaźniki właściwości eksploatacyjnych ściernic. W tym celu zaplanowano i wykonano badania procesu szlifowania ściernicami[...]
3
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 38 243--248
PL Przedstawiono badania właściwości eksploatacyjnych staliwa do pracy na gorąco typu Cr - Mo - V - Cu - Ni. W oparciu o ilościowe i jakościowe badania strukturalne, zużycia przez tarcie w temperaturach 293÷973 K, rozpuszczalność w ciekłych siluminach oraz termiczne osłabienie, wyprowadzono uogólniając[...]
EN Quantitative and qualitative influence research of Cr, Mo and V contents on the structure, the abrasive wear and the thermic enfeeblement of cast steel for hot-work were described in this article. The carbide-created elements influence on the working parameters of cast steel by creating specific rel[...]
4
84%
Journal of KONES
PL Przedstawiono wybrane wyniki badań silników autobusów komunikacji miejskiej zasilanych paliwem eksperymentalnym, stanowiącym mieszaninę oleju napędowego, estru etylowego oleju rzepakowego i etanolu. Wykonane badania obejmowały pełną diagnostyczną ocenę momentu obrotowego silnika, pomiary zadymienia [...]
EN The report includes chosen research results of engines of municipal transport buses powered by experimental fuels containing mixture of diesel oil, ethyl ester rape oil and ethanol. Research contained complete diagnostics state of torque of engine, measurements smokiness of exhaust gases, experts re[...]
5
84%
Problemy Eksploatacji
2004 nr 3 155-161
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań trwałości ostrzy narzędzi skrawających z powłoką azotku boru. W celu ograniczenia powstawania pęknięć adhezyjnych pomiędzy supertwardą powłoką a dużo bardziej miękkim podłożem z węglików spiekanych, w wyniku działających nacisków od wióra i przedmiotu ob[...]
EN In the paper the durability results of a cutting tools edges with boron nitride coatings are presented. For the purpose of a limitation of an influence of considerable difference between superhard coating and substrate hardness, leading to adhesion cracking, the interfacial layer was applied. The ma[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 340-344
PL W artykule przedstawiono problemy powiązania ekonomiczności pracy nowoczesnych silników o zapłonie iskrowym, wolnossących, turbodoładowanych oraz z doładowaniem kombinowanym i ich właściwości dynamicznych. Jako przykład posłużyły silniki koncernu Volkswagen najnowszej generacji oraz SAAB.
EN It present problems in article coherence economics about modern engines spark injection unfinished loading, turbocharging and combine charging and dynamic feature. As example it take engines new generation concern Volkswagen and SAAB.
7
84%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 44 71--79
PL Opracowanie dotyczy odlewanych metalowych kompozytów cząstkowych. W opracowaniu przedstawiono związki modułu morfologicznego opisującego komponenty wzmacniające z podstawowymi właściwościami technologicznymi i użytkowymi. Zaprezentowano przyjęty plan eksperymentu, równania opisujące badane zależnośc[...]
EN Study concern metal casting particles components. In this study morphological modulus describing reinforcement components with basic technological and using properties connection are presented. Moreover experiment design, equation describing researching dependencies and diagrams corresponding with t[...]
8
84%
Szkło i Ceramika
2014 R. 65, nr 3 26--27
PL Polska Norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności w swojej treści określa m.in. właściwości eksploatacyjne i odpowiadające im parametry techniczne or[...]
9
84%
Przegląd Spawalnictwa
2018 R. 90, nr 3 26--30
PL Celem badań była ocena skutków modyfikacji topografii powierzchni kształtowanej obróbką elektroerozyjną a następie poddanej nagniataniu dynamicznemu odśrodkowemu przez zastosowanie głowicy do mikromłoteczkowania. Głowica ta jest alternatywnym sposobem obróbki sekwencyjnej po EDM, do wykorzystywanej [...]
EN The aim of the reseach was the assesment of the surface topography modifications effects shaped by electrodischarge machining and then subjected to dynamic centrifugal burnishing by applying the microhammering head. This head is an alternative method of sequential treatment after EDM, to the roto pe[...]
10
67%
Obróbka Metalu
2011 nr 2 66-67
PL Stan warstwy wierzchniej elementów maszyn w sposób znaczący wpływa na ich właściwości eksploatacyjne - odporność na zużycie i korozję, wytrzymałość zmęczeniową i in. Duże znaczenie w osiągnięciu żądanych właściwości tribologicznych i eksploatacyjnych elementów mają procesy obróbki mechanicznej zapew[...]
11
67%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Przeprowadzono analizę procesów zachodzących podczas odkształcania rury polietylenowej poddanej przeciąganiu. Opóźniony powrót poodkształceniowy następujący po przeciągnięciu rury polietylenowej wykorzystywany jest w technologii osadzania wewnętrznej wykładziny wewnątrz rury wykonanej z dowolnego ma[...]
EN The analysis of processes taking place during polyethylene pipes drawing is presented in this paper. Delayed recovery after deformation occuring during polyethylene pipe drawing is utilized in the technology of embedding inner lining into pipes of any material. The worked out model makes it possible[...]
12
67%
Tribologia
2014 nr 5 135--146
PL Celem pracy było porównanie właściwości eksploatacyjnych wielofunkcyjnego oleju uniwersalnego typu STOU (ang. Super Tractor Oil Universal) oraz klasycznych specjalizowanych olejów przekładniowych i hydraulicznych, wytwarzanych przez tego samego producenta. Porównano właściwości tribologiczne, reolog[...]
EN The aim of the study was to compare the operating characteristics of the multifunctional STOU-type oil (Super Tractor Oil Universal) and classic specialized lubricants produced by the same manufacturer. The study compared the tribological, rheological, and antioxidant properties using a four-ball ma[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last