Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  experiment planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule opisano założenia, wybrane wyniki badań wstępnych oraz przyjętą metodykę badań procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom zewnętrznym, związanym ze zmianą jej składu chemicznego i struktury. Przeanalizowano czynniki mające wpływ na dokładność mierzonych parametrów. Rezultaty b[...]
EN The paper presents the assumptions, chosen results of preliminary research and chosen methodology of investigations of the process of freezing of water under different external influences, connected with changes in it's chemical composition and structure. Factors that has influence upon precision of[...]
2
86%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 155-162
PL W referacie opisano metodę odpowiedniego wyboru punktów zadawania wymuszenia i rejestracji odpowiedzi układu na wymuszenie dla potrzeb budowy modelu modalnego układu. Wybór punktów wymuszenia i odpowiedzi dokonywany jest na podstawie analizy macierzy sterowalności i obserwowalności układu. Macierze [...]
EN This article presents the method for excitation and response sensors placement for experimental modal testing. Locations of excitation and response sensors selected are on the basis of analysis of the controllability and observability matrices. Those matrices are determined from Hankel matrix. Prese[...]
3
86%
Management and Production Engineering Review
EN In the work the chosen methods for evaluation of a significance of controllable parameters in technological process results are compared. The task was realized on the basis of roller burnishing process of turned shaft made of 1.503 steel. The methods, which are compared are: a 23 full factorial desi[...]
4
72%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule przedstawiono problem planowania eksperymentów w różnych sytuacjach badawczych związanych z opracowaniem innowacyjnych obiektów technicznych o zadanych właściwościach. Metody badań eksperymentalnych stanowią niezbędne narzędzie znajdujące zastosowanie nie tylko w końcowej weryfikacji włas[...]
EN The article presents the issue of the planning experiments, which depends on research problem of developing of innovative technical objects characterized by requested properties. Experimental research methods are essential not only for the final verification of the object maintenance properties but [...]
5
72%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono sposób wyznaczania istotnych parametrów technicznych i konstrukcyjnych dźwignic, które można w prosty sposób zmieniać w celu uzyskania podobieństwa mechanicznego obiektu doświadczalnego z obiektem rzeczywistym. Do identyfikacji istotnych czynników wykorzystano analizę wymiarową[...]
EN The paper describes the method of determination of essential technical and construction parameters of cranes, which can be easily changed in order to obtain mechanical similarity between the experimental object and the real one. To identify the relevant factors, dimensional analysis and similarity t[...]
6
72%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 1015--1020
PL Podczas eksploatacji wielosilnikowych układów napędowych bardzo ważnym zagadnieniem ze względów wytrzymałościowych jest równomierność obciążania silników napędowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy występuje praca dwóch lub więcej silników na jedną linię wałów. Istnieje wiele sposobów rea[...]
EN In the operation of multi-engine propulsion systems, a very important issue for strength reasons is the uniformity of the drive engines' load. This is especially important when two or more engines are geared to a single shaft. There are many ways to implement the load uniformity of the operating eng[...]
7
72%
Przegląd Mechaniczny
2015 nr 9 35--40
PL Nowoczesne metody planowania eksperymentu oraz statystycznego opracowania wyników pozwalają na opracowanie modelu matematycznego obiektu badań w postaci funkcji regresji. Na jej podstawie można przewidywać wyniki prób technologicznych i wstępnie dobierać warunki spawania. Przy opracowaniu wyników pr[...]
EN Modern methods of experiment design and statistical analysis of results allow for the elaboration of a mathematical model of the research object in the form of the regression function. Based on that function can be predicted the results of technological tests and conditions of the welding process co[...]
8
72%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 5 409--414
PL Planowanie eksperymentu oraz metoda elementów skończonych zostały wykorzystane do modelowania i badań nad wpływem różnych parametrów kontrolowanej obróbki cieplno-mechanicznej na strukturę i własności mechaniczne. Symulację procesu TMPC dla określonego przekroju poprzecznego wsadu przeprowadzono na [...]
EN The Experiment Planning and Finite Elements Methods (FEM) have been used for the simulation and examination of combined Thermomechanical Control Processing (TMCP) parameters effect on the structure and mechanical properties. Simulation of TMCP for the definite cross-section of the billets was carrie[...]
9
72%
Rudy i Metale Nieżelazne
2005 R. 50, nr 4 174-177
PL Omówiono zastosowanie metody planowania eksperymentu do analizy wpływu procesu walcowania na cechy geometryczne taśm wykonanych z miedzi M1E. Zastosowanie frakcyjnego planu eksperymentu typu 3, 4-1 umożliwiło wyznaczenie ilościowych związków między cechami geometrycznymi taśm a parametrami procesu [...]
EN The paper presents the use of an experiment planning method in determining the influence of rolling process parameters upon geometric features of strips made of M1E copper wire, flattened in one roll pass. Examinations which were performed allowed to analyse the influence of chosen flattening proces[...]
10
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 1 117--120
PL Perspektywy opracowania inteligentnych modeli sprawności maszyn elektrycznych z długim średnim czasem pomiędzy uszkodzeniami są uzasadnione i metoda ich realizacji została zaprezentowana. Warunki graniczne dla podstawowych parametrów konstrukcyjnych silników indukcyjnych o małej i średniej mocy i ic[...]
EN Prospects of working out intelligent models of reliability of electric machines (EM) with long mean time between failures are substantiated and a method for their realization is presented. Limit conditions of basic structural units of low- and medium-power induction motors (IM) and their primary rel[...]
11
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania algorytmów sterowania przełączaniem biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej z adaptacją do zmiennych czynników eksploatacyjnych. Jako kryterium optymalizacji sterowania wykorzystano zużycie paliwa przy rozpędzaniu autobusu miejskiego. Algorytmy[...]
EN In the paper, a methodology is presented for obtaining adaptive control algorithms for changing gears in a automatical hydromechanical gearbox during variable driving conditions. Fuel consumption has been used as optimality criterion during acceleration of a bus city. Adaptive control algorithms hav[...]
12
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przyczyną wprowadzenia inteligentnych systemów transportowych jest przede wszystkim niezadowalająca sytuacja w transporcie drogowym, gdzie straty spowodowane przeciążeniem w ruchu drogowym i koszty ekonomiczne oraz poza ekonomiczne są coraz większe. Istniejąca infrastruktura została zaprojektowana n[...]
EN First of all, disappointing situation is reason of introduction of intelligent transport system in road transport, where losses caused in road traffic congestion and economic cost and there is economic affectation great more. Existing infrastructure has been designed on low of movement off traffic. [...]
13
72%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL W artykule przedstawiono analizę matematyczną wyników badań ilościowych grzybów pleśniowych i parametrów mikroklimatu w budynkach mieszkalnych z indywidualnym systemem nawiewnym. Przy zastosowaniu metody planowania eksperymentu otrzymano model matematyczny, który daje możliwość obliczenia ilości grz[...]
EN The paper presents a mathematical analysis of the quantitative research results of mold fungus and microclimate parameters in the residential buildings with individual supply system. Using the experimental planning method a mathematical model was obtained, which allowed to calculate the number of mo[...]
14
72%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 3 49--53
PL Konstrukcje budowlane w zależności od miejsca wzniesienia muszą zachowywać odpowiednie wymogi wytrzymałościowe, które nie będą zagrażać bezpieczeństwu ich użytkowania. Szczególnie trudne jest to dla konstrukcji powstałych i narażanych na stałe niekorzystne działanie drgań. Takie konstrukcje są podda[...]
EN Building structures, depending on the place where they are erected, must comply with the relevant structural strength requirements, thanks to which no threat for safety of use would be present. It is particularly difficult in case of the structures, which are constantly exposed to detrimental effect[...]
15
72%
Elastomery
PL W artykule przedstawiono metodę projektowania mieszanki gumowej o zadanych ograniczeniach nałożonych na jej właściwości techniczne i o najmniejszym koszcie. Sformułowanie zadania optymalizacji wymaga określenia zależności między właściwościami mieszanki i jej składem w postaci funkcji, które uzyskuj[...]
EN A method of designing rubber mixtures satisfying the given constraints put on the technical properties and giving the least cost is presented. To formulate the optimization problem the knowledge of the dependence of the properties on the mixture composition in the functional form is needed. This is [...]
16
58%
Transport Problems
2013 T. 8, z. 2 55--61
EN Article is devoted to expansion of a scope combined (physical and chemical) a method of fastening of sand and protection of railways in sandy deserts from a covering by sand on an example of use of connection of cotton pitch with water
RU Статья посвящена расширению области применения комбинированного (физического и химического) метода закрепления песков и защите железных дорог в песчаных пустынях от покрытия песком на примере использования соединения хлопковой смолы с водой.
17
58%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 3 91--97
EN The article is devoted to research new methods of physic-chemical methods of preventing deflation to protect railways and highways from such phenomena as exogenous sand drifts. In particular, first studied the possibility of using binders in sand wet state. Results can significantly extend the scope[...]
RU Статья посвящена новому в исследованиях способов физико-химического метода предупреждения дефляции для защиты железных и автомобильных дорог от такого экзогенного явления как заносы песком. В частности, впервые изучена возможность применения вяжущих веществ в песках влажного состояния. Результаты по[...]
18
58%
Logistyka
2015 nr 4 4151--4160, CD2
PL Artykuł zawiera badania wpływu podstawowych czynników eksploatacyjnych na chwile przełączania biegów stopniowych układów napędowych autobusów miejskich. Badaniom podlegały: zmiana masy autobusu, sumarycznych oporów ruchu oraz obciążenia silnika wyrażonego dawką paliwa. W artykule przedstawiono metod[...]
EN The article contains a impact study of fundamental exploitation factors at the moment of changing gears in a gradual shift drive system city buses. Weight change of the bus, the summary movement resistance and engine charge expressed in a fuel dose is research subject of the article. In the paper, a[...]
19
51%
Przegląd Budowlany
PL W artykule przedstawiono statystyczną metodę optymalizacji składu zaprawy z dodatkiem nowego odpadu w oparciu o model materiałowy kompozytu. Aby móc wykorzystać metodę modelowania, konieczne było uprzednie zgromadzenie niezbędnych danych wejściowych. W tym celu wykonano szereg badań wybranych cech u[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last