Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  expansive soil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geological Quarterly
2014 Vol. 58, No. 2 281--290
EN The revision of classification methodologies for determination of soil expansivity revealed that parameters most frequently used for this purpose are: the liquid limit, plasticity index and swelling parameters which also predominate in older systems of expansive soil assessment, regarded as classica[...]
2
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Na obszarze Bydgoszczy autorzy zrealizowali program badawczy dotyczący metodyki określenia niezawodności eksploatacyjnej osnowy wysokościowej. Niezbędne dane o warunkach wodno-gruntowych pozyskano, wykonując obszerne studium uwarunkowań środowiska. W artykule przedstawiono zakres studium, program i [...]
EN On the area of Bydgoszcz city the authors completed the research program on levelling network in the aspect of its operational reliability. The necessary data has been gathered by completion of the studies of environmental conditions. Research program, method and scope of studies as well as method o[...]
3
75%
Geological Quarterly
2015 Vol. 59, No. 3 593--602
EN This paper presents the characteristics of the expansivity and quantitative prediction of heave of clay soils from Poland based on suction testing. 11 Neogene clays and 6 glacial tills, differing in genesis and plasticity, were analyzed to identify the expansive potential using eight empirical metho[...]
4
63%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 11 589-592
PL Omówiono problemy związane z projektowaniem i budową ścian szczelinowych kotwionych kotwami gruntowymi, posadowionych w ekspansywnych iłach plioceńskich. Przedstawiono przykład realizacji obudowy wykopu budynku wzniesionego w Warszawie.
EN An example of 80 cm thick diaphragm wall anchored with 1 level of ground anchors and 2 levels of steei struts in the corners, realized in expansive clays is presented. The bearing capacity of ground anchors is 750 kN and the length of grouted body 9 m. The realized diaphragm wall is the most economi[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 97 363-370
PL Zainteresowanie gruntami ekspansywnymi jest żywotne i ważne. Występują one powszechnie w stanie nienasyconym i strefie [14] posadawiania obiektów budowlanych. Istnieje wiele metod do obliczania podniesienia podłoża spowodowanego pęcznieniem gruntów ekspansywnych, zarówno bez obciążenia, jak i z obci[...]
EN The interest in expansive soils is important and vital. Expansive soils occur generally in unsaturated state and in the whole area of building foundations. There are lots of methods and formulas to calculate the raising of soil caused by swelling of expansive soils, either with the load or without i[...]
6
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/II 121--128
PL Projektowanie obiektów budowlanych posadowionych w iłach stanowi trudne zadanie inżynierskie ze względu na możliwość zwiększenia (pęcznienie) lub zmniejszenia (skurcz) ich objętości [8] pod wpływem zmian wilgotności naturalnej, dlatego też obiekty posadowione na iłach często ulegają awariom. Nietypo[...]
EN In the geotechnical design of structures in expansive clays the additional actions occurring during volume changes, especially during swelling, should be taken into account for design appropriate safeguards which is usually difficult task for engineers. The most important action that must be taken i[...]
7
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 6 313--315
PL Rozpatrzono ścianę oporową opisaną modelem liniowo-sprężystym, za którą zalega na całej wysokości aktywna strefa gruntu o właściwościach ekspansywnych. Do opisu tej strefy zastosowano dwuparametrowy model liniowo-sprężysty. Podano równanie różniczkowe oporowej ściany wspornikowej, rozwiązanie ogólne[...]
EN Considered retaining wall described linear elastic model, for which default the entire height of the active area of land with expansive properties. For the description of the zone was used a two-parameter model linear-elastic. Given differential equation of the cantilever retaining wall, the general[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL W artykule przedstawiono wyniki wieloletnich obserwacji zmian wilgotności podłoża ekspansywnego zbudowanego z iłów trzeciorzędowych, poddanego oddziaływaniu dużej grupy drzew. Badania wykonano w skali naturalnej, na poligonie doświadczalnym Katedry Geotechniki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środo[...]
EN The present paper presents a multi-year observations of changes in expansive clay water content as affected by a considerably large group of deciduous trees. The research was conducted in the experimental field of the Department of Geotechnics, Faculty of Civil and Environmental Engineering of the U[...]
9
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 57--58
PL Obiekty posadowione na podłożu ekspansywnym ulegają licznym uszkodzenion i wymagają długookresowych obserwacji. Na podstawie wieloletnich obserwacji stwierdzono istotne przemieszczenia pionowe, pomimo przeprowadzonych prac zabezpieczających. W przypadku niektórych obiektów przemieszczenia są zróżnic[...]
EN Objects constructed in expansive soil foundation reveal significant damage and require long-term observation. In effect of long-term monitoring, significant vertical displacements that had occurred despite conservation works, were found on the objects. On some objects the displacements are highly di[...]
10
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 44--45
PL W artykule przedstawiono podstawowe zasady budowania i uczenia sieci neuronowych zwane metodą (techniką) wektorów podtrzymujących (ang. Support Vector Machine – SVM) wraz z możliwością aplikacji tego rodzaju sieci. Sieci nieliniowe SVM wykorzystano do klasyfikacji danych separowalnych liniowo w celu[...]
EN The article presents the basic rules for constructing and training neural networks called the Support Vector Machine (SVM) method as well as possible applications for this kind of network. Non-linear SVM networks have been used for classifying linearly separable data with a view to formulating a mod[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last