Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exhaust
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2015 nr 127 91--116
EN Implementation of stringent regulations of emission from power plants requires the development of new strategies and technologies for removal of pollutants from exhaust gases. This article summarizes current state of PM, NOx, SO2 and CO2 abatement methods. The review is focused on the methods proved[...]
2
86%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN The paper presents the influence of petrol composition upon the contents of oxide and dioxide in dry exhaust gases on the basis of thermal calculation and simulation of combustion process in spark ignition engine.
3
86%
Archiwum Energetyki
2013 T. 43, nr 1/2 101--108
PL W artykule przedstawiona została koncepcja wykorzystania ciepła ze spalin wylotowych z kotła do podgrzewu wody zasilającej i powietrza dla nadkrytycznego bloku węglowego. W celu przeprowadzenia analizy zbudowany został model bloku pracującego w zmienionych warunkach (off design) oraz wygenerowane zo[...]
EN The paper presents the concept of using heat recovered from flue gases to heat up feedwater and inlet air in supercritical coal-fired unit. This concept has been developed for the reference condensing unit of 900 MW – class. In order to enable the analyse the model of such unit was build and its cha[...]
4
86%
Logistyka
2014 nr 6 1463--1470
PL W artykule przedstawiono stężenia szkodliwych składników spalin emitowanych przez nowoczesny tłokowy silnik spalinowy VW 1.2 TSI podczas jego rozruchu. Podczas badań przy zastosowaniu analizatora MEXA-1600 DEGR firmy Horiba mierzono następujące składniki spalin: tlenki azotu, węglowodory, tlenki węg[...]
EN The article presents the concentrations of harmful exhaust gas components emitted by the modern combustion engine VW 1.2 TSI during it's start-up. During the research using the MEXA-1600 DEGR analyzer mady by Horiba the following components of the exhaust gas were measured: nitrogen oxides, hydrocar[...]
5
86%
Logistyka
2014 nr 6 1400--1409
PL Transport, w szczególności transport drogowy, odpowiedzialny jest za dość duże zanieczyszczenie powietrza. Wynika ono m.in. ze składu paliwa wykorzystywanego do napędzania pojazdu, rodzaju i podstawowych cech pojazdu, rozmieszczenia przestrzennego infrastruktury, prędkości pojazdów, istnienia zatoró[...]
EN Transport, especially road transport, is responsible for the large air pollution. It results, among others, from the composition of the fuel used to propel the vehicle, type and the basic characteristics of the vehicle, the spatial distribution of infrastructure, vehicle speed, the existence of cong[...]
6
86%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 151--156, CD
PL Publikacja zawiera analizę wpływu wody dostarczonej do cylindra podczas procesu spalania paliwa na wybrane wskaźniki pracy silnika o ZS. W opracowaniu przedstawiono badania przeprowadzone na stanowisku badawczym przy wtrysku wody do kolektora dolotowego wolnossącego silnika wysokoprężnego. Przedstaw[...]
EN Publication include influence analysis of water fur-nished to cylinder during combustion process to chosen operating indexes of diesel engine. In this study test bench results of water injection to the naturally aspi-rated engine manifold are presented. There are initial investigation results for 5%[...]
7
86%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 1 120-125
8
86%
Transport Samochodowy
2015 z. 4 79--95
PL Silniki współczesnych pojazdów zasilane są przeważnie paliwami ropopochodnymi. Wykorzystywanie tych paliw wpływa bezpośrednio na wyczerpywanie się ich zasobów. Dlatego istotną sprawą są prace nad wdrażaniem nowych sposobów zasilania silników pojazdów. Ważnym jest też zmniejszenie emisji zanieczyszcz[...]
EN Engines of modern vehicles are powered by fuels mostly oil-derived. The use of these fuels has a direct impact on depletion of their resources. Therefore, an important issue are works on the implementation of new ways to power engines of vehicles. It is also important to reduce emissions of exhaust [...]
9
86%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 631--635, CD
PL Praca zawiera opis modyfikacji układu zasilania paliwem silnika ZI wyposażonego w mechaniczno – elektroniczny układ wtryskowy na układ sekwencyjnego wtrysku paliwa MPI. W opracowaniu przedstawiono sposób do-boru wtryskiwaczy paliwa według kryterium ich wydajności, przebieg adaptacji nowego układu za[...]
EN This paper contains a description of a fuel supply system conversion from a mechanical and electronical into an MPI injection. A selection of the fuel injectors with respect to its performance has been described. The course of adaptation of new power supply system and components used in it have been[...]
10
86%
Przegląd Papierniczy
2017 R. 73, nr 7 451--453
11
86%
Transport Samochodowy
2005 z. 4 65--88
PL W artykule przedstawiono możliwości obniżenia toksyczności spalin w silnikach o zapłonie samoczynnym. Zaprezentowano wyniki pomiarów toksyczności spalin w teście NEDC oraz badania wpływu zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku i stopnia recyrkulacji na toksyczność spalin.
EN The paper presents possibilities of reducing toxicity of exhaust gas in Diesel engines. It also presents the results of exhaust gas toxicity measurements in NEDC test, research into the impact of changing the angle of injection advance as well as the extent of recirculation on exhaust gas toxicity.
12
86%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2000 Vol. 6, No. 3 321--333
EN The paper presents results of investigations of a novel method for diesel exhaust filtration in a fibrous filter supplemented by the external electrostatic field (FEF), which may be used to eliminate the occupational hazard near sources of diesel emission. The reported research follows the prelimina[...]
13
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 240--247, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań funkcjonowania podgrzewanego reaktora katalitycznego w nieustalonych warunkach pracy silnika. Badania przeprowadzono na dwóch stanowiskach: dynamometrycznym - realizując test miejski UDC oraz w komorze klimatycznej w obniżonych temperaturach otoczenia: –7, -15 i[...]
EN The paper presents the results of investigations of the operation of the heated catalytic reactor in transient engine operating conditions. The tests were carried out at two locations: the torque test with the UDC test and in the climate chamber at lowered ambient temperatures: -7, -15 and -20°C. A [...]
14
86%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 9 1499-1501
PL Dyfuzor elektrofiltru w postaci geometrii 3D poddano symulacji numerycznej, której celem było wykrycie rejonów narażonych na erozję. Erozja taka często towarzyszy przepływowi spalin zawierających duże ilości cząstek stałych, pochodzących ze spalania w kotłach elektrociepłowni. Efekt obliczeń przedst[...]
EN Simulation of the erosion allowed for detection of areas particularly exposed to damage. The results of the calculations were presented graphically.
15
86%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 8 1283--1285
PL Zbadano wpływ rozdrobnienia i zwiększonej wilgotności paliw węglowych na poziom emisji substancji szkodliwych z procesu ich spalania w kotle grzewczym. Opierając się na wynikach pomiarów składu chemicznego spalin, można wykryć spalanie paliwa o niskiej kaloryczności lub zawilgoconego. Do badań wybra[...]
EN Hard coal and lignite (grain size 5–25 mm) were grinded up to 1 mm or modified by addn. of 10% moisture and combusted. The moisture addn. to both types of fuel resulted in a decreasing NOx content in the exhaust gas. All lignite samples showed a reduced CO content in the combustion gases.
16
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 193-202
PL W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów toksyczności spalin samochodu dostawczego w rzeczywistych warunkach ruchu. Celem badań było zweryfikowanie wpływu stylu jazdy kierowcy na emisję dwutlenku węgla w spalinach oraz zużycie paliwa przez pojazd. By tego dokonać wykonano pomiary drogowe stężenia C[...]
EN The article presents the results of measurements of exhaust emissions of commercial vehicle in real traffic conditions. The aim of this study was to determine how the driving style affects on the carbon dioxide emissions from vehicle engine and fuel consumption. The determinants were the measurement[...]
17
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2211-2218
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań emisyjnych pojazdów w warunkach miejskich. Testy pojazdów wykonywano na odcinku kilkunastu kilometrów w podobnych warunkach drogowych; dane te zawierają informację o eksploatacyjnej emisyjności pojazdów i dotyczą rzeczywistych warunków ich ruchu. Do pomiaró[...]
EN In the study the results of vehicle emission tests in road conditions were presented as only then information on real vehicle emissions could be obtained (city). The tests were carried out on section of tens kilometers in road conditions. They include information on emissivity of vehicles in exploit[...]
18
72%
Diagnostyka
2002 Vol. 27 21-25
PL W pracy oceniono możliwości diagnozowania trójfunkcyjnych reaktorów katalitycznych za pomocą sygnałów z czujników tlenu w ustalonych warunkach pracy silnika. Zaproponowano metodę symulacji procesu dezaktywacji polegającą na wymianie wkładów aktywnych reaktora na wkłady nieaktywne. Do potrzeb diagnos[...]
EN In this paper the possibility of three - way catalytic converter diagnosis by means of oxygen sensors signals in fixed engine working conditions is estimated. Method of the deactivation process depending on the exchange reactor active bricks of converter on disactive ones is suggested. For needs o[...]
19
72%
Diagnostyka
2002 Vol. 27 17-20
PL W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań diagnozowania reaktora katalitycznego oparte o przyrost temperatury spalin. Podano warunki badań oraz zdefiniowano sygnał diagnostyczny. Przedstawiono zależności konwersji CO, HC i NOx od aktywności reaktora katalitycznego. Wykresami zilustrowano wyniki pom[...]
EN The aim of this paper is to present the results of the catalytic reactor diagnosis, basis on exhaust temperature increase in catalyst. In this paper research conditions are introduced and diagnostic signal is defined. The dependence of the conversion of exhaust components CO, HC, NOx, on the catalyt[...]
20
72%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 1/82 119--132
PL W niniejszym artykule zaprezentowano działalność firmy Perkins jako światowego producenta silników spalinowych o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono rys historyczny firmy oraz jej potencjał produkcyjny. Omówiono obowiązujące normy emisji spalin dla silników przemysłowych oraz technologię stosowaną p[...]
EN The paper presents an activity of Perkins Engines CO Ltd. Company as worldwide diesel engines producer. Historical background of the company and production potential is presented. The current exhaust emission standards for industrial engines and technology used by Perkins to ensure those standards a[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last