Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exhaust system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Present- day development of power transmission systems, especially the ones based on combustion engines, is trying to cope with the issue of improving the energy efficiency of energy processing systems. One of the directions is to use the techniques of thermal energy recovery from an engine's exhaus[...]
2
100%
Journal of KONES
EN Nowadays there are more and more discussions on acquisition of energy from sources other than natural sources of energy. Many scientific research centres deal with the issue of energy recovery as well as use of energy from renewable sources. The communities associated with the automotive industry de[...]
3
100%
Journal of KONES
EN One of the main directions of development of power transmission systems in vehicles involves improvement of energy efficiency of combustion engines, especially reduction of the loss related to waste heat in cooling and exhaust systems. The traditional role of the exhaust system is to remove exhaust [...]
4
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 4 187-195
PL Przedstawiono wyniki badań eksploatowanych elementów układów wydechowych oraz taśm ze stali chromowej gatunku 1.4510Al z powłoką Al-Si o grubości ok. 80 g/m2, ukierunkowanych na poszukiwanie przyczyn nieakceptowanych przebarwień. Wykonano obserwacje makroskopowe powierzchni powłoki przed i po eksplo[...]
EN Requirements, which should be satisfied by tubes intended for exhaust system elements, are determined by the vehicle users and by the plastic shaping of tubes. These requirements are, first of all, corrosion resistance, tightness and plasticity, which warrant compliance to deformations in processes [...]
5
88%
Journal of KONES
EN The world used several solutions exhaust systems of motor vehicles. Today, in addition to the core function of which is to discharge exhaust gases from a combustion engine and noise reduction, these systems must comply with the functions associated with aftertreatment and impact on the characteristi[...]
6
88%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 2 341--348
EN Innovative exhaust system for light turboprop airplane has been developed and optimised. Apart from the basic function of removing exhaust from turboprop engine, the system supports cooling of the engine bay. To do this, the system removes hot air from the engine bay, utilising the ejector-pump effe[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przeanalizowano bilans energetyczny oraz wybrane procesy towarzyszące pracy silnika spalinowego pod kątem poprawy jego sprawności. Zaprezentowano analizę strat towarzyszących pracy silnika spalinowego najnowszych generacji, rozważając zarazem skuteczność systemów podnoszących sprawność po[...]
EN The paper presents an analysis of the energy balance and selected processes accompanying the IC engine working from the point of view of improving its efficiency. The article presents an analysis of the losses accompanying the work of the IC engine of the latest generations, as well as discusses eff[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL Wzrastające wymagania dotyczące obniżenia hałasu emitowanego przez silniki spalinowe wymagają stosowania na etapie projektowania symulacji numerycznych. Celem takich symulacji jest umożliwienie wyboru rozwiązania rokującego największe nadzieje na osiągnięcie zakładanych własności lub wykluczenie roz[...]
EN The actual tendency to reduce the limits of the engine noise emission, can force the need of use of the numerical simulations on the early stages of a project. The aim of such simulation is the selection of promising solutions and rejection of hopeless. The paper presents example of investigation of[...]
9
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 7 410-418
PL Określono wpływ temperatury (150 °C) i czasu (450÷1350 godzin) na stan i własności powłoki Al-Si na stalowych taśmach i rurach przeznaczonych na elementy układów wydechowych. Zmiany stanu powłoki oraz składu chemicznego po różnym czasie nagrzewania identyfikowano metodą wizualną (makro) oraz za pomo[...]
EN The article presents tests results of the interaction of warm-up times in 150 °C. The selection of the temperature is not incidental. It has been stated that the end part of the exhaust pipe works in such temperature. The question arises, whether these temperatures can cause significant changes of t[...]
10
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2006 R. 51, nr 11 663-666
PL Przedstawiono wyniki identyfikacji wad złącza i materiału rury, przyczyny ich występowania oraz propozycje działań zapobiegawczych. Problem wad złącza występuje szczególnie wyraźnie w przypadku rur wytwarzanych z taśmy ze stali niskowęglowych, niestopowych z powłoką siluminową i stali stopowych, fer[...]
EN Welded tubes allotted to elements of exhaust systems are an object of deliberations. With the most important entrance parameter for the process of welding, about the quality of the joint is decisive quality of the fricative pipe in the zone of welding, determined by the quality of the edge and fitti[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 4/95 99--105
PL Aktualnie cywilizacyjne zapotrzebowanie na energię rośnie, a nieodnawialne naturalne źródła energii nieodwracalnie się kończą. Wydobycie ropy jest coraz trudniejsze i coraz droższe. Wykorzystywane są również inne źródła energii, takie jak gaz ziemny, gaz łupkowy, energia słoneczna, energia wiatrów, [...]
EN Demand for energy continues to grow while non-renewable natural sources of energy are running out. Oil extraction is becoming increasingly difficult and expensive. Also other sources of energy are used, including natural gas, shale gas, solar energy and wind energy, but still the discussions about e[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 4/95 107--113
PL W dzisiejszych czasach mówi się coraz częściej o pozyskiwaniu energii z innych źródeł niż naturalne. Wiele ośrodków naukowo-badawczych zajmuje się problematyką odzyskiwania energii i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych W środowiskach związanych z motoryzacją wiele uwagi poświęca się zagad[...]
EN Acquisition of energy from sources other than natural is discussed more and more nowadays. Many research centers deal with the issue of energy recovery and use of energy from renewable sources. Automotive industry places increasing stress on the development and implementation of solutions leading to[...]
13
75%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper presents an innovative method to increase the overall effi ciency of the internal combustion engine. The presented method is based on the kinetic energy derived from the fl ow of exhaust gases in the exhaust system of the internal combustion engine. Th is energy is used to drive a high spe[...]
14
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 121 57--66
PL W artykule przedstawiono badania wybranego rodzaju połączenia układu wylotowego na przykładzie elementu o określonym kącie wygięcia, łączącego kolektor wydechowy z katalizatorem. Odwzorowano rzeczywiste rozwiązanie o strukturze cylindrycznej łukowej oraz określono wpływ parametrów krzywizny na zmian[...]
EN The article presents the research of the selected type of exhaust system connection on the example of the component with a specific bending angle and connecting the exhaust manifold with the catalyst. The actual solution with an arched cylindrical structure was modeled and the influence of curvature[...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 3 5023--5029
PL W pracy przedstawiono wpływ układu dolotowego i wydechowego. Ogólnie znana i logiczna interakcja to doprowadzenie powietrza przez układ dolotu do komory spalania a układ wydechowy odpowiedzialny jest za odprowadzenie gazów powstałych w procesie spalania poza obrys pojazdu. Dodatkowym zadaniem tego u[...]
EN The effect of the intake system and exhaust system is shown in this article. Generally known and logical interaction is air supply through intake system into the combustion chamber, and the exhaust system is responsible for the discharge of gases produced in the combustion process beyond the outline[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 2/78 49-59
PL Realizacja procesu wymiany ładunku silnika spalinowego bezpośrednio wiąże się z koniecznością pokonania napotykanych oporów przepływu, a więc z potrzebą wykonania odpowiedniej pracy wymiany ładunku w ramach każdego cyklu. Praca wymiany ładunku zawsze przyjmuje wartości ujemne, a przez to przyczynia [...]
EN Charge exchange process in an internal combustion engine is directly connected with the necessity of overcoming the encountered flow resistances, so with the need of performing the charge exchange work within a framework of every cycle. The charge exchange work takes always the negative values and t[...]
17
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W artykule omówiono zagadnienia doboru materiału na elementy składowe kompensatorów drgań, czyli oploty oraz cienkościenne rury falowane. Pod uwagę wzięto stale austenityczne na korozję. Dokonano analizy procesów wytwarzania oplotów oraz rur falowanych w warunkach przemysłowych. Zbadano wpływ zmienn[...]
EN The paper discusses the problems of material selection for the components of a vibration damper, i.e. the braids and flexible corrugated tube. Austenitic stainless steels were taken into consideration. The manufacture of braids and corrugated tubes was analysed in industrial conditions. The effect o[...]
18
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W pracy określono oddziaływanie środowiska pracy układu wydechowego na korozję płaszczy tłumików wykonanych ze stali wysokostopowej ferrytycznej typu X3Cr17. Ze względu na konstrukcję tłumika występują trzy rodzaje środowisk korozyjnych a tym samym różny stopień skorodowania płaszczy. Środowisko zew[...]
EN In this paper, the influence of the operating conditions of exhaust system on corrosion of silencer jackets made of X3Cr17 high-alloy ferritic steel was determined. With regard to construction of the silencer, there occur three types of corrosion environments and thus the jackets are corroded to dif[...]
19
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 570--577
PL W poprzednim roku w grudniu został przyjęty przez Komisje Europejską nowy budżet programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", gdzie dla Polski przewidziane jest blisko 32mld Euro na inwestycje proekologiczne. Program ten skupia się na poprawie atrakcyjności naszego kraju oraz rozwoju efektyw[...]
EN In the previous year in December has been adopted by the European Commission a new budget for the Operational Programme "The Infrastructure and Environment", where for the Polish intended is close to 32mld Euro for environmental investment. This program focuses on improving the attractiveness of our[...]
20
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Obecnie często stosowanymi metalicznymi powłokami ochronnymi m.in. na elementach układów wydechowych w samochodach są powłoki aluminiowe. Alternatywą dla ogniowo osadzanych powłok Al-Si są powłoki platerowane Al-Si ze względu na mniejszy ciężar właściwy i dobre własności plastyczne. Przedmiotem bada[...]
EN Metallic coats that are being commonly applied nowadays, e.g. on the elements of car exhaust systems, are aluminium coatings. An alternative to Al-Si hot-dip coatings are Al-Si clad coatings, owing to their lower specific gravity and good plastic properties. The subject of the studies presented in t[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last