Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exhaust gas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
PL Od kilku lat w Instytucie Lotnictwa prowadzone są badania nad zastosowaniem reaktora plazmowego do oczyszczania spalin silnika o zapłonie samoczynnym z cząstek stałych. W reaktorze generowane są wyładowania koronowe o potencjale dodatnim, który przekazuje cząstkom stałym zawartym w spalinach jednoim[...]
EN The investigations concerning application of plasma reactor to cleaning Diesel exhaust gas of particulates have been led at Institute of Aviation for several years. Crown discharges having positive potential generated in the reactor hand this positive charge over to solid particles contained in engi[...]
2
100%
Journal of KONES
EN Within a framework of researches on cleaning of Diesel engine's fumes of particulates the sequence of construction variants of axially symmetrical device was examined. The device was fitted with the plasma reactor, in which the particles gained the same electric charge as a result of passing through[...]
3
100%
Journal of KONES
EN This publication presents the results of research on level changes of gaseous pollutants contained in the exhaust gas in the consequence of applying of equipment taking advantage of low-temperature corona discharges. Not only influence of different plasma reactor configurations on the emission of to[...]
4
100%
Journal of Polish CIMAC
2010 Vol. 5, no 1 127-134
EN The tendency to improve the efficiency of the utilisation of the primary energy on board the ships, as well as the anticipated necessity of the obtainment of the Energy Efficiency Design Index (EEDI) in accordance with the requirements of the International Maritime Organisation (IMO) induce to apply[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The ever increasing demands made on the quality of exhaust gas have directed the attention of scientists and engineers to the search for new designs enabling the emission of toxic substances to be reduced to the lowest possible level. Another step in the attempt to meet these demands is to find appr[...]
6
88%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Zbadano wpływ czasu i przebiegu samochodów osobowych na skuteczność działania stosowanych w nich reaktorów katalitycznych. Przeanalizowano przebiegi zmian stężenia: CO, CO2, CH i O2 w spalinach emitowanych z samochodów. Stwierdzono, że emisja tych zanieczyszczeń do atmosfery, z samochodów wyposażony[...]
EN Impact of the operation time and mileage of the passenger vehicles on the efficiency of the catalytic reactors implemented in them was analysed. Changes of CO, CO2, CH and O2 concentrations in the exhaust gases emitted from cars were analysed. It was stated that the emissions of these pollutants to [...]
7
88%
Journal of Polish CIMAC
EN Valid at present standards and measuring regulations of toxic compounds in exhaust gases oblige the manufacturers and exploiters of marine Diesel engines to use of a suitable tests and measuring procedures. In case of marine piston engines the fulfilment of required standards in engine bed test at m[...]
8
88%
Journal of KONES
EN The article presents a brief discussion about issues of energy harvesting of waste heat generated during the operation of the SI (spark ignition) internal combustion engine (ICE). The available methods of implementation and the problems associated with them were presented. In recent years, there has[...]
9
75%
Diagnostyka
2004 Vol. 32 71-76
PL W ostatnich latach cały wysiłek konstruktorów był skierowany na zmniejszenie emisji związków toksycznych wydalanych przez silniki spalinowe pojazdów. W pracy tej przedstawiono wpływ zmian stanu silnika (jakości procesu spalania oraz rozregulowań silników) na wzrost toksycznych składników spalin.
EN Last years whole constructors' effort was directed into reduction of toxic compounds emission, voided by vehicles combustion engines. The paper introduces the influence of combustion engine process as well as putting out of combustion process order on growth of toxic compounds emission.
10
75%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pomiarami koncentracji pyłu stosowanymi w energetyce z wykorzystaniem optycznych systemów pomiarowych, w szczególności pyłomierzy optycznych. Omówione zostały również tendencje w rozwoju optycznych systemów pomiarowych, które aktualnie wykorzystywane m[...]
EN This article presents issues related to dust concentration measurements performed in power generation industry using optical measurement systems, in particular optical dust concentration monitors. Development tends of optical measurement systems are discussed, which can be used currently for measuri[...]
11
75%
Instal
2008 nr 4 22-27
PL Skuteczność odpylacza zależy od właściwości pyłu, w tym od jego składu ziarnowego. W artykule przedstawiono mechanizmy formowania popiołu przy spalaniu paliw stałych (również biomasy) odpowiedzialne za powstawanie określonych rozmiarów ziaren. Omówiono właściwości biomasy jak i popiołu z niej uzyska[...]
EN Collector efficiency depends on ash properties, also its size distribution. Ash formation mechanisms during solid fuels combustion (biomass too) responsible for particle sizes formation are presented in this paper. Biomass as well as biomass ash properties are discussed. Experiences exhibit, that pa[...]
12
75%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 5 24-27
PL W pracy zaproponowano wykorzystanie technologii relacyjnych baz danych do wspomagania nietypowych prac diagnostycznych, to jest takich, dla których nie ma na rynku dostępnych narzędzi programistycznych. Przykładem takich prac jest proces legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych. W arty[...]
EN The application of relational data bases technology in support of the unusually diagnostic works have been proposed in the paper. The unusually diagnostic work is an untypical work without tools available on the market with computer software tools. The good example of such a work is process of renew[...]
13
75%
Journal of KONES
PL Układy elektronicznego sterowania silnikami są obecnie powszechnie stosowane w tłokowych silnikach spalinowych. Regulatory elektroniczne w znacznym stopniu ułatwiają spełnienie wzrastających wymagań ekologicznych i utrzymanie pełnej sprawności silników przez ich diagnozowani[...]
EN The electronic control systems are generally applied in internal combustion (IC) engines at the present. Electronic governors make easy the achieving of progressive ecological requirements and maintenance the full efficiency of engines by diagnosing during work. The estimation of toxic compounds em[...]
14
75%
Journal of Polish CIMAC
EN This paper presents a comparison of toxic chemical emissions comprised in exhaust flows/fluxes of marine thermal engines of different types: diesel, gas and steam turbines (including boilers). Their impact on the environment was studied taking into account the engine type and its function in the shi[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2002 nr 66 361-367
PL Rozpatrzono dokładność metod pozwalających określić parametry spalin silników wolnoobrotowych. Otrzymane wyniki obliczeń porównano z parametrami zarejestrowanymi podczas eksploatacji statków.
EN The article discusses the precision of low speed engines exhaust gas temperature estimation procedures. The results are compared with registered parameters of the engine working at sea.
16
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2002 nr 66 361-367
PL Rozpatrzono dokładność metod pozwalających określić parametry spalin silników wolnoobrotowych. Otrzymane wyniki obliczeń porównano z parametrami zarejestrowanymi podczas eksploatacji statków.
EN The article discusses the precision of low speed engines exhaust gas temperature estimation procedures. The results are compared with registered parameters of the engine working at sea.
17
75%
Logistyka
2014 nr 3 1829--1835
PL W artykule przedstawiono wybrane metody odzysku energii cieplnej z gazów wylotowych pojazdów samochodowych. Szczególną uwagę poświęcono sposobom konwersji energii cieplnej na elektryczną przy wykorzystaniu m.in. generatorów termoelektrycznych TEG. Ta tematyka jest niezwykle ważna, ponieważ w bilansi[...]
EN The paper presents selected methods of energy recovery from exhaust gases of vehicles. Particular attention is given to ways of conversion heat energy into electricity using thermoelectric generators like turbogenerator and generator TEG. This theme is very important, because in the energy balance o[...]
18
75%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 2 155--161
EN A detonation is the strongest form of all gas explosions. The ease with which a flammable mixture can be detonated (detonability) commonly and traditionally is classified by a detonation cell width λ and an ignition delay time behind the detonation leading shock τ. Additionally, two more parameters [...]
19
75%
Archiwum Energetyki
2012 T. 42, nr 2 155--164
PL Poprawa sprawności wytwarzania energii elektrycznej jest podstawą redukcji zużycia paliw kopalnych oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Rozwój technologii bloków węglowych 50 plus na zaawansowane parametry ultra-nadkrytyczne pary otwiera nowe perspektywy. Przekroczenie bariery 50% sprawności ne[...]
EN Improving the efficiency of electricity generation is the main way to reduce fossil fuels consumption and carbon dioxide emission. Development of technology of coal-fired power units 50 plus for advanced ultra-supercritical steam parameters gives new opportunities. However, exceeding the unit net ef[...]
20
75%
Journal of Polish CIMEEAC
EN The water cooled exhaust systems are not often used onboard ships. Prime goal is to lower temperature of exhaust gas from main propulsion and auxiliary engines to the defined limit. The design of such systems require detailed analysis of propulsion system operational parameters to meet designer expe[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last