Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exhaust gas emission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN Diesel main and auxiliary engines are main sources of air pollution from ships mooring in ports. Auxiliary engines are used in electrical grids that are essential for the operation of a ship. In many reports and academic publications the estimated amount of exhaust emission, calculated by means of t[...]
2
100%
Journal of Polish CIMAC
2007 Vol. 2, no 1 375-382
EN Imposing the legal regulations aims at extorting restrictions of harmful substances in marine engines exhaust gases emissions. An Annex VI of MARPOL73/78 Convention, being ratified in 2005, lays commercial ships under an obligation of the reduction of emissions of sulphur and nitrogen oxides that ar[...]
3
100%
Combustion Engines
2014 R. 53, nr 1 48--58
PL W artykule przedstawiono analizę emisyjności eksploatowanych lokomotyw spalinowych w Polsce. Znaczną część pojazdów szynowych w ciągu ostatnich lat poddano remotoryzacjom polegającym na zastąpieniu silnika spalinowego nowszym generacyjnie modelem. Skutkuje to zmniejszeniem emisji składników toksyczn[...]
EN This article presents the analysis of emissivity of diesel locomotives operating in Poland. In the last years a significant part of the rail vehicles have been subjected to remotorization consisting in replacement of the combustion engine with the new generation model. This leads to the reduction of[...]
4
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 64 163--173
EN The paper presents a detailed analysis of the system of gasoline direct injection used by Mitsubishi Company in the model Carisma 1.8 GDI. The tests carried out with the engine included measurement of the engine power, its torque, fuel consumption, and exhaust gas emission. The standard requirements[...]
5
88%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 3 145--152
EN The use of renewable fuels can reduce consumption of fossil fuels as well as diversify the range of alternative energy carriers. The advantage of biofuels is that they can be obtained from waste materials. Biofuels derived from vegetable or animal raw fatty material, as a result of transesterificati[...]
6
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono wstępne badania emisji cząstek stałych w gazach wylotowych silnika turbospalinowego GTD-350. Badania przeprowadzono na stanowisku pomiarowym przy użyciu analizatora cząstek stałych TEOM Horiba wyposażonego w mini-tunel rozcieńczający Micro Diluter 6100. Celem badań było spra[...]
EN The preliminary investigations of particle matter emission in the exhaust gas of GTD-350 turbine engine have been presented in article. Investigations have been led on the test stand by use of particle analyzer TEOM Horiba, equipped with Micro Diluter 6100. The aim of investigations was to check the[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2015 z. 1/101 43--54
PL Wśród szkodliwych składników spalin silników wysokoprężnych występują cząstki stałe. Pomiar emisji tych cząstek, metodykę tego pomiaru, określają przyjęte w skali międzynarodowej przepisy EPA [1], ISO [2] oraz ECE - R49 [3]. Metodyka ta wymaga posługiwania się specjalnym stanowiskiem pomiarowym z tu[...]
EN Amid the harmful and limited components of diesel exhaust gas, there are PM particles. The methodology for measuring these particles is determined by internationally adopted EPA, ISO and ECE – R49 rules. Measuring of PM emissions requires the use of a special measuring stand with a gas dilution tunn[...]
8
75%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 2 50--54
PL Ekologia w transporcie stanowi jedno z głównych wyzwań zarówno projektantów, jak i użytkowników samochodów. Ostatnimi czasy, ze względu na informacje na temat smogu, występującego głównie w dużych miastach, wszystkie grupy społeczne przyłączyły się do dyskusji. Planowane są ograniczenia w ruchu poja[...]
EN The ecology in transport is one of main challenges, both for car designers and users. Recently, because of the information about smog existing mainly in big cities, all social groups joined the discussion. Limitations of motor vehicles traffic in city centres are planned, free of charge urban transp[...]
9
75%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC2 184--189
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu powierzchni gładzi cylindra na emisję związków toksycznych spalin silnika ZS. Powierzchnia tulei cylindrów była poddana obróbce laserowej, dzięki czemu uzyskano odpowiednie parametry chropowatości. Badania wykonano na hamowni podwoziowej. Na podstawi[...]
EN The Institute of Combustion Engines and Transport of Poznan University of Technology in collaboration with BOSMAL Automotive R&D Centre has been working on oil consumption in the aspect of toxic compound emissions. The paper comprises a description of both the conventional and laser treatment of the[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 1/87 49--58
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalne emisji wybranych składników spalin uzyskane na eksperymentalnym silniku dwusuwowym ZI z bezpośrednim wtryskiem benzyny. Uzyskano ponad 10-krotne zmniejszenie udziału objętościowego węglowodorów oraz znaczne zmniejszenie udziału objętościowego tlenku w[...]
EN The paper presents experimental results of exhaust gas emission of chosen components obtained on modified SI two-stroke engine with direct gasoline injection. The experimental research indicated above 10-times decreasing of volumetric ratio of hydrocarbons and a considerable decrease of carbon monox[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 1/87 107--118
PL Większość wykonywanych pomiarów szkodliwych składników spalin realizowana jest za pomocą urządzeń, wskazujących stężenia mierzonych składników spalin w ich objętości odprowadzanej do otoczenia. Stężenia te są wyrażane w procentach objętościowych lub w ppm. W artykule przedstawiono metodykę przelicza[...]
EN A majority of measurements of noxious components of the exhaust gas is performed with measurement devices that indicate the concentration of exhaust gas components by means of their volume released to the environment. Those concentrations are given in volume percentage or ppm. The paper presents a m[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 3/66 119-125
PL W pracy opisano metodę selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem wydzielanym z wodnego roztworu mocznika. Scharakteryzowano właściwości wodnego roztworu mocznika znanego pod nazwą AdBlue. Opisano system SCR stosowany w pojazdach użytkowych firmy Mercedes Benz.
EN In this paper the method of nitric oxides selective catalytic reduction was described. In this method nitric oxides are reduced by ammonia received from urea water solution. Paper consist characteristics of urea water solution called AdBlue and also consist description of SCR system used at the vehi[...]
13
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 858--867
PL Silnik z zapłonem samoczynnym, wyposażony w dwupaliwowy system zasilania, jest postrzegany jako odpowiedź na wymagające oczekiwania rynku motoryzacyjnego. Jako alternatywne paliwo użyto sprężonego gazu ziemnego (CNG), z racji na jego cechy i konkurencyjną cenę w porównaniu do innych paliw. Punktem w[...]
EN The compressed ignition engine with a dual fuel system is presented as an answer to the changing and demanding market conditions. Compressed natural gas (CNG) was used as an alternative fuel, due to its features and its competitive price compared to the other types of fossil and alternative fuels. T[...]
14
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono propozycję testów badawczych określających emisję związków toksycznych dla turbinowych silników odrzutowych. Pracę wykonano w oparciu o przeprowadzone badania emisji związków toksycznych spalin i rozkłady obciążeń silników typu SO-3 (z samolotów szkolno-treningowych TS-11 Is[...]
EN The Submitted paper describes proposal of research tests of toxic compounds emission of jet turbine engines. Scientific work includes researches of toxic compounds in exhaust gas for different spectrum of load of SO-3 engines (TS-11 jet trainer aircraft engine). All practical activities were done at[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1319--1323, CD
PL Pomiary emisji związków szkodliwych spalin podczas testów na hamowni podwoziowej są jednymi z najistotniejszych i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane pojazdy napędzane silnikami spalinowymi. W artykule został omówiony jeden z najważniejszych elementów laboratorium badania emisji sp[...]
EN Exhaust emission measurements on the chassis dynamometer are one of the most important and most complex tests which are performed on vehicles driven by combustion engines. This paper describes in detail one of the most important components of the exhaust emission laboratory, i.e. the CVS (Constant V[...]
16
63%
Combustion Engines
2016 R. 55, nr 4 58--63
EN This paper presents a methodology developed to measure exhaust gas emissions during operation of a miniature turbojet engine, using a laboratory test rig. The rig has been built for research and development works aimed at modelling and investigating processes and phenomena occurring in jet engines. [...]
17
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono wstępne badania emisji składników spalin w gazach wylotowych silnika turbospalinowego Rolls-Royce Allison 250. Badania przeprowadzono w aspekcie oceny stanu technicznego silnika na podstawie porównania próbek gazów wylotowych pobieranych w różnych okresach eksploatacji silni[...]
EN The preliminary investigations of the Rolls-Royce - Allison 250 turbine engine exhaust gas components have been presented in article. The investigations have been led in aspect of evaluation of engine technical state on the basis of the comparison of the exhaust gas samples drawn in different period[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 3/66 127-136
PL W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia diagnostyki pokładowej EOBD silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w pojazdach samochodowych klasy M1 oraz N1, w oparciu o obowiązujące przepisy określające graniczne wartości szkodliwych składników spalin zawarte w normach EURO. Omówiono[...]
EN In this article selected problems concerning a on-board diagnostics system EOBD of a selfignition engine used in a M1 vehicle class are presented as well as the N1 basis of legal (currently valid) regulations which stipulate the limits of exhaust gas pollution ingredients described in the EURO stan[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 2/78 103-125
EN The article presents the latest trends and development of internal combustion engines with spark and compression ignition, taking into account environmental aspects. Describes the trends of their design to meet current and future emission standards. Presented a progressive evolution of vehicle's pro[...]
20
45%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 2/78 5-12
PL W powyższym artykule omówiono metody ograniczania emisji tlenków azotu w spalinach zawierających nadmiar tlenu. Opisano selektywną katalityczną redukcję NOx z wykorzystaniem jako reduktorów amoniaku i węglowodorów. Omówiono budowę układów dostarczania reduktora do spalin, przebieg procesów redukcji,[...]
EN This article discusses methods to reduce emissions of nitrogen oxides in exhaust gases containing excess oxygen. It describes the selective catalytic reduction of NOx using ammonia as a reducing agent and hydrocarbons. It discusses the construction of systems which provide reductant to the exhaust g[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last