Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 95
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  excavation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
2007 R. 31, z. 3 279-290
PL Ujęto zależność stateczności płaskiego stropu, przed i po jego pęknięciu, od własności skał i głębokości posadowienia wyrobiska oraz wyjaśniono tworzenie się sklepienia trapezowego. Dokonano przeglądu teorii sklepień. Teorie M.M. Protodiakonowa i P.M. Cymbarewicza zostały oparte na wspólnym, mało pr[...]
EN Dependence of stability flat roof, before and past of its crack on rock feature and depth of foundation heading as well as generation of trapezoidal arch are shown. The arch theories have been reviewed. M.M. Protodyakonov and P.M. Cymbarewicz theories have been set up based on the single common, ina[...]
2
88%
Górnictwo i Geologia
2010 T. 5, z. 2 213-219
PL Po zakończonej eksploatacji siarki w wyrobisku "Piaseczno" bardzo ważnym etapem jest zabezpieczenie wyrobiska górniczego. Na etapie projektowym rozważone zostały różne koncepcje jego likwidacji. Prowadzona likwidacja wyrobiska oraz intensywnie realizowane od 2005 r. prace zabezpieczające zmierzają d[...]
EN After the end of exploitation of mining excavation, an important stage was its safeguard. For that reason different conceptions of realization ware considered at the design stage. The initial liquidation of excavation and also safety works have been conducted intensively since 2005 and have aimed wa[...]
3
88%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 97-100
PL W artykule opisano warunki pracy podpory górniczej, a w szczególności zagadnienia związane z ich dynamiką. Ponieważ trudno zaplanować eksperyment w warunkach naturalnych, postanowiono przeprowadzić symulację zjawisk dynamicznych w hydraulicznej podporze górniczej. Opisano budowę modelu matematyczneg[...]
EN A hydraulic prop is a basic element of mechanical wall lining systems. The technical parameters of hydraulic props and valves are critical for the protection of headings in mines, especially during earth tremors. This paper presents an analytical method for the evaluation of the dynamic performance [...]
4
75%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule dokonano przeglądu Banku danych o tąpaniach, będącego w dyspozycji Głównego Instytutu Górnictwa, zawierającego zaistniałe tąpnięcia. Znajdują się tam szczegółowe dane zarówno geologiczne, mechaniczne jak i techniczne. Dokonano przeglądu tych danych oraz wyselekcjonowano miejsca tąpnięć w [...]
EN The article reviews the data bank of rockbursts, which is available at the Central Mining Institute, containing rockbursts incidents that had occurred. The files contain detailed geological, mechanical and technical data. A review of those data has been performed and the sites of rockburst occurrenc[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 278 313-321
PL W referacie przedstawiono etapy tworzenia schematu przestrzennego wyrobisk górniczych, sposoby prezentacji i możliwości zastosowań (na przykładzie wyrobisk KWK "Bolesław Śmiały").
EN This paper presents the creation of spatial scheme mining excavations, ways of presentation and possibilities of applications (based on excavations in KWK "Bolesław Śmiały").
6
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 6 23-25
PL W artykule przedstawiono oceny przemieszczeń konturu wyrobiska korytarzowego na podstawie zależności empirycznych. Uzyskane rezultaty konwergencji wyrobisk porównano następnie z wynikami obliczeń numerycznych. Z analizy wynika, że rezultaty otrzymane ze wzorów empirycznych zbliżone są do wyników okr[...]
EN The paper presents methods of evaluating displacement of the contour of headings on the basis of empiric relationships. The results of heading convergence have been compared with the results of coal-mine measurements as well as with the results of numerical computations. The analysis proves that th[...]
7
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 4 22-29
PL W artykule przedstawiono metodę oceny walorów przyrodniczych terenów poeksploatacyjnych surowców skalnych, dla potrzeb ochrony ich georóżnorodności. Wskazano kryteria i wskaźniki, jakie można stosować w trakcie dokonywania takiej oceny oraz przy porównywaniu wartości wyrobisk, dokonując wyboru sposo[...]
EN In this article presented is a method of assessing the natural qualities of the post-mining rock quarry sites for the purpose of protecting their natural geodiversity. Indicated have been the criteria and indices that can be applied in the procedure of such making an assessment and in comparing the [...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 258 111-116
PL W artykule przedstawione zostały wyniki modelowania numerycznego wyrobiska korytarzowego za pomocą modelu sprężysto-plastycznego z płaszczyznami osłabienia o zróżnicowanym nachyleniu. Wyniki przedstawione zostały w postaci rozkładów stref uplastycznienia w otoczeniu modelowanego wyrobiska.
EN Results of numerical modeling of dog heading were presented in the paper. For modeling was used spring-plastic model which assumes a different inclined series of weak planes embedded in a Mohr-Coulomb solid. Results were presented in the shape of distributions of plastic zones in the vicinity of sim[...]
9
75%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 7/8 150--153
PL Najgroźniejszym zagrożeniem dla górników był zawsze dopływ wód naturalnych do wyrobisk. W przeszłości wielokrotnie rezygnowano z eksploatacji kopalin z powodu trudności odpompowania wody zalewającej wyrobiska. W kopalniach węgla należących do spółki Spadkobiercy Gischego w latach 1867–1891 wydobywan[...]
10
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2001 nr 2 37--41
11
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 2 72-74
PL Część inwestorów pokonała już trudności wywołane kryzysem w budownictwie mieszkaniowym w 2009 r., szczególnie te związane z finansowaniem projektów, i przystąpiła do realizacji zamierzonych planów. Dzięki temu na przełomie 2009 i 2010 r. PPI Gerhard Chrobok sp.j. rozpoczęło trzy kolejne realizacje w[...]
12
75%
Napędy i Sterowanie
PL Pojazdy tego rodzaju są użytkowane w wysoko wydajnych systemach eksploatacji filarowo-komorowej, gdzie wyrobiska są drążone w układzie równoległych chodników w kierunku frontu eksploatacyjnego, poprzecinanych systemem wyrobisk prostopadłych.
13
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 4 44-46
PL Wykonywanie głębokich wykopów na terenach silnie zurbanizowanych wiąże się z wieloma trudnościami. Konieczne jest m.in. odpowiednie zabezpieczenie ścian wykopów, podchwycenie fundamentów sąsiednich obiektów czy ochrona przed napływem wody gruntowej. Dobór odpowiedniego rozwiązania, zapewniającego su[...]
14
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób różne sposoby modelowania technologii realizacji ścianek berlińskich wpływają na rozwój obliczeniowego parcia czynnego w tego typu konstrukcjach oporowych. Ponadto praca zawiera analizę porównawczą projektowania ścianek berlińskich zaró[...]
EN The main aim of this article is to show how different ways of modelling a construction process of soldier pile walls influence the development of the computational lateral earth pressure in this type of structure. Moreover, the paper includes an analysis of soldier pile systems designed in both trad[...]
15
75%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2012 Nr 2 68--71
PL W niniejszym artykule autor przedstawia różne metody sondowania gruntu, m.in. z wykorzystaniem sond cylindrycznych, wkręcanych i obrotowych. Omawia także działanie, zastosowanie i budowę presjometru – cylindrycznej sondy używanej w pomiarach gruntu.
EN In this article the author describes various methods for probing the ground, e.g. using a cylindrical and rotating probes. There is also discussed the principles of operation, use and construction of a cylindrical probe.
16
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule przedstawiono metodę symulacji numerycznych MES nośności zabezpieczenia wykopu ścianką berlińską. Podstawowa analiza, przeprowadzana w płaskim stanie odkształcenia, jest wzbogacana wynikami pomocniczych zadań 3D. Pozwala to na odtworzenie istotnych cech trójwymiarowych w zachowaniu się uk[...]
EN In the paper a method of numerical simulations of an excavation supported by soldier pile wall is presented. Basic analysis, conducted in plane strain, is enriched with results of subsidiary 3D tasks. It allows to reconstruct some significant three-dimensional features of the system. The method is a[...]
17
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2017 nr 1 38--41
PL Podkrakowskie Brzegi. To tu podczas ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży gromadziły się tysiące pielgrzymów, którzy – zanim doszli do właściwych sektorów – przechodzili tuz obok przenośników zaopatrujących pobliska żwirownię w urobek. Tym samym nowy zakład należący do KZEK S.A. to prawdopodobnie[...]
18
75%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2014 Nr 3 62--66
PL W artykule omówiono czynniki wpływające na wybór rekreacyjnego kierunku rekultywacji, do których zaliczono czynniki: ekonomiczne i przestrzenne, formalnoprawne, geologiczno-inżynierskie, hydrologiczne, kulturowe oraz środowiskowe. Przedstawiono złoże Gorzuchów, znajdujące się koło Kłodzka, jako przy[...]
19
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2018 nr 2 28--31
PL W centralnej części Krakowa, w odległości 1 km od Rynku Głównego, powstaje budynek mieszkalny z podziemnym garażem. Przestrzeń między wzniesionym obok budynkiem a planowaną ścianą nowego obiektu jest ograniczona do około 50 cm. Do zabezpieczenia wykopu należało wybrać technologię, która skutecznie z[...]
20
75%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 7-8 378--385
PL W artykule opisano wybrane metody wyznaczania dróg ucieczkowych z rejonów kopalni zagrożonych pożarem. Zaproponowano podział dróg ucieczkowych na dwie kategorie: proste i złożone. Zaproponowano także uwzględnienie we wzorze określającym czas ewakuacji wieku górnika, jego stażu pracy w kopalni, a tak[...]
EN The article describes some of the methods of determining escape routes from areas of the mine endangered with a fire. It has been proposed to divide escape routes into two categories: simple and complex. It has also been proposed to include in the formula of the age of a miner, his work experience i[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last