Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ewolucja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
2001 R. 7, nr 15 55-104
PL W artykule omówiono stan wiedzy z zakresu symulowanej ewolucji oraz przedstawiono bieżące kierunki jej rozwoju. Pokazano przykładowe jej zastosowania. Załączono obszerny wykaz literatury związanej z tematem.
2
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 751-760
PL W przypadku systemów sztucznej inteligencji dwoma rozpatrywanymi najczęściej procesami inspirowanymi odkryciami w zakresie nauk przyrodniczych są ewolucja gatunków oraz zdolność do uczenia się poszczególnych osobników. Jest rzeczą interesującą, że oba wymienione procesy mogą w pewnym stopniu oddział[...]
EN In the case of the artificial intelligence systems the two most commonly examined processes, which are inspired by the discoveries in the field of biological sciences, are evolution of the species and learning of individuals. It is a really interesting fact that these two processes can interact with[...]
3
80%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2010 nr 3 125-141
PL W artykule opisano, jakie czynniki i w jaki sposób wpłynęły na zmianę przepisów regulujących funkcjonowanie administracji w pierwszej dekadzie XXI w.
EN This paper describes factors and ways of evolution of public administration in the first decade of XXI century.
4
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 123-124
5
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 119-120
6
80%
Problemy Ekologii
2004 R. 8, nr 3 137-139
PL Autor artykułu przedstawia własne rozumienie ewolucji i stawia zarazem pytanie o jej istotę i sens. Przede wszystkim interesuje go ontyczny wymiar procesów ewolucji, przy czym jednocześnie stara się wskazać na najistotniejsze różnice pomiędzy ewolucją przyrodniczą a ewolucją kulturową.
EN The author of the article presents his own understanding of the evolution and simultaneously raises a question about its substance and sense. The author is primarily interested in the onthic dimension of the evolution process while making an attempt to pinpoint the most important differences between[...]
7
80%
Problemy Ekologii
1999 R. 3, nr 4 140-145
PL Przedmiotem rozważań jest analiza rozumności jako mechanizmu adaptacyjnego Homo sapiens. Rozumność rozpatrywana z ewolucyjnego punktu widzenia jest uniwersalnym mechanizmem adaptacyjnym, dzięki któremu w rozwoju ziemskiej biosfery zaistniał kulturowy wymiar ewolucji i pojawiła się antroposfera. Tezą[...]
EN Threats of growth and sustainable development possibility. The article subject is the ability to reason as a Homo Sapiens adaptive machnism. The reasoning ability considered from an evolutionary point of view is a versatile adaptive mechanism which made it possible the cultural dimension of the evol[...]
8
70%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono ogólny zarys historii dokumentowania zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce, począwszy od renesansowych opisów wystąpień ropy (oleju skalnego), poprzez "spekulacje naftowe" w okresie "boomu naftowego" w Galicji na przełomie XIX i XX wieku i metody statystyki wydobycia stosowan[...]
EN The paper contains a historical overvier of oil and gas reserves documentation in Poland beginning from the Renaissance descriptions of rock-oil seepages throught "oil speculations" in Galicia on the turn of the 19th and 20th centuries and statistical methods which were used in the inter-war period.[...]
9
70%
Polski Przegląd Kartograficzny
2002 T. 34, nr 2 115-131
PL Na tle uwarunkowań rozwoju prasy codziennej w okresie międzywojennym przedstawiono zmiany struktury tematycznej i liczby map publikowanych na jej łamach, a także ewolucję ich formy, poziomu graficznego i treści, które wynikały z ich specyfiki i wykształcenia osób je opracowujących.
EN When in 1918 Poland regained its independence after over a century of subordination, new conditions were established for the development of press and press cartography. Difficult beginnings of the Polish state effected from two major reasons. First was the extent of damages after the World War I. Se[...]
10
61%
Polish Journal of Management Studies
2011 Vol. 3 89-98
PL Ewolucja przed-uniwersyteckich instytucji edukacyjnych, biorąc pod uwagę instytucje odkrywające społeczeństwo ludzkie, różnią się następujące etapy w rozwoju, ponieważ jego wygląd do tej pory, a mianowicie, instytucja edukacyjna - podstawowa jednostka krajowego systemu edukacji. Definicja przed-uniw[...]
EN Evolution of preuniversity educational institution - taking into account the preuniversity educational institution in developing the human society, the following stages are distinguished in its development since its appearance until now and namely. The educational institution - basic unit of the nat[...]
11
61%
Journal of Ecology and Health
2010 R. 14, nr 5 215-220
PL Przedmiotem artykułu jest przedstawienie ewolucji przepisów o przestępstwach przeciwko środowisku, którego podstawowe etapy wyznaczają: - zalążki w latach 60. ubiegłego wieku, - ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, - ustawa z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody[...]
EN The article presents the evolution of laws addressing crimes against the environment, the milestones of which are determinedby thefollowing: - beginnings during the 60s ofthe last century, - environmentalProtectionActof31 January 1980, - nature ConservationActofl6 October 1991, - penal Code of 6 Jun[...]
12
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przyglądając się architekturze w skali urbanistycznej, doświadczamy procesu jej ewolucji. W skali architektonicznej żywot obiektów wydaje się zaś być skończony. Przemijanie architektury to jednak nie tylko proces ciągły, możemy dopatrzeć się w nim cykliczności. Światło i powietrze pomiędzy bryłami s[...]
EN Architecture at the urban scale is in constant evolution. At the scale of architectural detail the objects appears to be finite. Transience of architecture is not only a continuous, regressive process, we can observe a cycle in it. The light and air between the solids are the background, through whi[...]
13
61%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Artykuł przedstawia problem modelowania ewolucji obiektu gospodarczego, zaliczany do najnowszych zagadnień rozpatrywanych w ekonomii i ekonometrii. Ponieważ w polskim hutnictwie procesy ewolucyjne zachodzą od początku lat 1990, sektor ten jest dobrym obiektem doprowadzenia badań w tej dziedzinie. Pr[...]
EN The Article depicts economic object evolution modelling, recognized as one of the latest problems being studied in economics and econometrics. Since the Polish steel industry has been undergoing evolution processes since the beginning of 90s, the concerned sector is a proper object of research in th[...]
14
61%
Studia Informatica
PL Heurystyczne algorytmy optymalizacyjne znane są od początków rozwoju dziedziny informatyki, jednak stosunkowo niedawno zaczęto proponować algorytmy bazujące na obserwacjach zjawisk w otaczającej nas przyrodzie (ewolucja, poszukiwanie pożywnienia przez kolonie wieloagentowe, wyżarzanie w procesach me[...]
EN Heuristic optimisation algorithms are known from the beginnings of computer science but ones based on observations of nature phenomenonos (evolution, food searching, multiagent colonies, annealing) were introduced relatively late. Each of them have different characteristics of search space explorati[...]
15
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono aktualny, dominujący pogląd na temat ewolucji Wszechświata. Opierając się na pracach G. Veneziano przyjęto, że tzw. osobliwość w postaci Wielkiego Wybuchu, jako konsekwencja ogólnej teorii względności Einsteina nie musi być, jak do niedawna powszechnie sądzono, nie tylko początkiem Wsz[...]
EN The current predominant view on the issue of the Universe evolution is presented. It has been assumed, based on G. Veneziano works, that the so-called Big Bang oddity (as a consequence of Einstein's Theory of Relativity) does not have to relate to only the origin of the Universe (as has been suppose[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy przedstawiony został schemat tworzenia funkcji oceny dla metody wyboru drogi. W trakcie analizy został wykorzystany model matematyczny pojazdu podwodnego typu "Ukwiał", na którym jest możliwość symulacyjnego sprawdzenia poprawności metody wyboru drogi. Podstawą metody wyboru drogi jest wykor[...]
EN The outline of the solving the problem of creating the evaluation function for the meth of route selection is presented in this paper. In the course of analysis the mathematical model 0 underwater vehicle called UKWIAL is used where the simulation verification of correctness of the method is possibl[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2014 Nr 2 19--30
PL Unia Europejska jest jedną z wiodących organizacji międzynarodowych zaangażowanych w światową politykę i promujących bezpieczeństwo i poszanowanie zasad demokracji i praw człowieka. W 1999 r. państwa członkowskie UE zdecydowały o ustanowieniu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony i przystąpi[...]
EN The European Union (EU) is one of the principal international organizations with a global reach, engaged in the world’s politics, promotion of security and striving for respect for democracy and human rights. In 1999 the European Union member states decided to establish the European Security and Def[...]
18
61%
Architektura Krajobrazu
2013 nr 3 32--43
PL Tereny zabaw dla dzieci funkcjonują w historii ludzkości od połowy XIX wieku. Od tamtego momentu poddawane były wielu przemianom. Puste otwarte przestrzenie szybko zapełniły się różnego rodzaju elementami zabawowymi i sprawnościowymi. Formy tych obiektów stały się wyzwaniem nie tylko dla konstruktor[...]
EN Playgrounds are present in our surroundings since the middle of the 19th century. From that time they have been changing – from open spaces, to modern, limited areas with many facilities for children. Forms of playgrounds became a challenge, not only for constructors and architects, but also for man[...]
19
61%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z permanentnym rozwojem koncepcji logistycznych. Przeanalizowano stan dotychczasowy tzw. logistykę tradycyjną i jej ciągłą ewolucję w tzw. logistykę nowoczesną. Scharakteryzowano ewolucję i rozwój systemów ERP, ECR, powstawanie i rozwój zintegrowany[...]
20
61%
Logistyka
2015 nr 4 8195--8205, CD 2
PL Autonomiczne pojazdy podwodne są to pojazdy całkowicie lub częściowo niezależne od decyzji człowieka. W celu uzyskania samodzielności działania pojazdy te muszą zostać wyposażone w specjalizowane oprogramowanie, które może działać zgodnie z pewnym algorytmem opracowanym przez człowieka lub też opier[...]
EN Autonomous underwater vehicles are vehicles that are entirely or partly independent of human decisions. In order to obtain operational independence the vehicles have to be equipped with a specialized software that can work according to an algorithm built by a human or can be based on artificial inte[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last