Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  evaporator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2015 nr 129 111--141
EN The paper presents selected problems of numerical modelling of an advanced thermal- FSI (Fluid solid interaction) approach of evaporator of air heat pump. The example of a fin-tube evaporator has been studied, focusing on obtaining the heat exchanger characteristics applying two-phase flow model for[...]
2
88%
Journal of KONES
EN The papers deal with the optimization of the evaporator of a nonconventional combustion engine. Lithium bromide liquid (LiBr - an alternative cooling medium) flows in a cooling circuit of a nonconventional energetic unit. The solved energetic system is defined in the area of trigeneration systems. T[...]
3
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy omówiono koncepcję komputerowego projektowania i obliczania aparatów służących do zatężania roztworów. Celem pracy było napisanie aplikacji do wstępnego obliczania powierzchni grzejnej trójstopniowej stacji wyparnej w programie C++ Builder. Algorytm aplikacji został opracowany na podstawie m[...]
EN "WYPARKA" application developed under C++ Builder software was presented in the paper. The algorithm of application was based on a mathematical model from the literature. The application has been proved to be an effective tool in the design and analysis relationship between parameters of the evapora[...]
4
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 425-439
PL Nowym obiecującym kierunkiem rozwoju współczesnej energetyki, uzupełniającym scentralizowany sektor energetyki, jest sektor energetyki rozproszonej, w którym wytwarzana jest energia elektryczna w kogeneracji z ciepłem. W Instytucie Maszyn Przepływowych PAN powstała koncepcja domowej mikrosiłowni kog[...]
EN The paper presents studies on the possibility of application of loop heat pipes to a modern concept of evaporator. The potential application of such evaporator is a domestic micro CHP. One of the problems in the micro CHP is excessive demand for pumping power. The design under scrutiny here helps in[...]
5
75%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 1 (58) 40-43
PL W artykule opisano problem oczyszczania małych strumieni ścieków przemysłowych i zaproponowano technologie ich oczyszczania "u źródła" poprzez zastosowanie wyparek. Wyparki pracują w warunkach obniżonego ciśnienia, dzięki czemu proces odparowania może odbywać się w niższej temperaturze (35-90°C). Op[...]
EN In the paper subject matter of small streams from industrial wastewater was described and treatment process based on evaporators and philosophy of treatment 'in source' was proposed. Evaporators run with negative pressure and therefore process goes on Iower temperature (35-90°C). In the paper rules [...]
6
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL Przedmiotem artykułu jest analiza drgań wybranego zespołu elementów rurowych parownika, stanowiącego wyposażenie kotła do spalania odpadów komunalnych. Analizę wykonano na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na wykorzystaniu programu komputerowego ANSYS, bazującego na metodzie elementów skończonych.[...]
EN The paper is devoted to the analysis of vibrations of a selected set of tubular elements of an evaporator which is part of the waste burning boiler equipment. The analysis has been performed by using two methods. The first one involves the application of the ANSYS software environment, based on the [...]
7
75%
Archives of Thermodynamics
EN The experimental investigation of two-phase heat transfer in porous cylindrical element of the evaporator typical for heat transfer enhancement and its cooling efficiency. Propane was chosen as working fluid. The data obtained for a flooded and partially flooded horizontal tube with a sintered capil[...]
8
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono cykl odszraniania w parowniku. Tekst zawiera opis kontrolerów elektronicznych przeznaczonych dla systemów chłodzących. podaje również diagram algorytmu kontroli odszraniania przy użyciu grzałek elektrycznych.
EN A paper present defrost cycle for evaporator. Text include description of electronic controllers series dedicated for a cooling systems. It's also present a block diagram of defrost control algorithm using electric heaters.
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
1998 Z. 5 313-322
PL Badano parametry ruchu jednorurowego modelu wyparki z wnoszącym się filmem cieczy. W doświadczeniach odparowywano wodne roztwory maltodekstryny o stężeniu początkowym 0.03-0.12 kg/kg. Procesy odparowania prowadzono przy temperaturze wrzenia w zakresie 41.9ą1.4 ° C i wydajności dopływu surowca w prze[...]
EN A single, vertical, tube-in-tube unit with a dynamic vapour separator and a surface condenser has been designed and erected as a pilot scale model of a raising film evaporator. Basic performance characteristics - i. e. water evaporation rate, heat transfer coefficients and relationships between proc[...]
10
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2005 z. 211 237--246
PL W celu zmniejszenia strat egzergii w kotle odzyskowym siłowni parowo-gazowej przeanalizowano układ w którym parowacz jest umieszczony w komorze spalania turbiny gazowej. Układ taki powinien również zapewnić zmniejszenie nadmiaru powietrza w komorze spalania, a więc zmniejszenie mocy sprężarki powiet[...]
EN In order to decrease the exergy losses within the waste-heat boiler of a steam-and-gas power plant, a system with an evaporator shifted to the combustion chamber of the gas turbine has been analyzed. That system should also decrease the air excess in the combustion chamber and so reduce the driving [...]
11
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2017 nr 1-2 27--30
PL Termostatyczny zawór rozprężny, to jeden z najstarszych elementów regulacyjnych w urządzeniach chłodniczych, który dostosowuje ilość czynnika niskowrzącego w parowniku do jego obciążenia cieplnego. Wzrastająca popularność obiegów odwracalnych związanych z łączeniem zapotrzebowania na klimatyzację po[...]
EN Thermostatic expansion valve is one of the earliest device controlling the refrigerant flow according to the heat load of evaporator. Working conditions of this regulator are more complicated since the reversible cycles for cooling of compartments in summer and heating in winter are more popular as [...]
12
75%
Archives of Thermodynamics
EN A two-phase closed loop thermosyphon has been designed, fabricated and tested. This thermosyphon consists of four components in its loop: an evaporator with boiling enhancement structure, vapor rising tube, condenser and condensate return tube. Tests are conducted at atmospheric pressure to assess t[...]
13
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł skupia się na tematyce interoperacyjności oraz wykorzystaniu jej do wspomagania podejmowania decyzji remontowych. Przedstawione zostały zasady przeprowadzania pomiarów oraz ich niedoskonałości jak również cechy przemawiające za wykorzystaniem funkcjonalności jakie daje interoperacyjne progra[...]
EN The paper presents advantages of interoperability in decision supporting applications which base on visualizing diagnostic data. There are described the basics of diagnostics, the methodology of measurements and its drawbacks. The application of the interoperable software to real conditions on the e[...]
14
63%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC1 79--85
EN A nonconventional cooling-combustion engine uses the part of energy bound in a cooling system of a combustion engine for production of the cooling output applicable in motor vehicles. We have given some information about the principle and some other details at preceding conferences. The paper deals [...]
15
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
16
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W wielu procesach przemysłowych występują dwie fazy przepływu. W przemyśle energetycznym faza zmiany procesu (wrzenie, kondensacja) zachodzi najczęściej w parowniku i kondensatorze. Na dwie fazy przepływu wpływa wiele zjawisk, takich jak różna struktura przepływu, określony kształt bąbli i kropli it[...]
EN Two-phase flow occurs in many industrial processes. In power engineering equipment, the phase change process (boiling, condensation) takes place mostly in power boilers evaporator and a condenser. Two-phase flow is affected by many phenomena, like different flow patterns, specific shape of bubbles a[...]
18
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 10 119--121
PL W artykule omówiono zastosowanie rurek ciepła w budownictwie, np. systemie przeciw oblodzeniowym obiektów mostowych, stabilizacji temperatury gruntu, osuszania i ochładzania powietrza itp. Zaprezentowano wyniki badań dwóch rurek ciepła o różnej średnicy zewnętrznej i długości (20 mm x 1,77 m oraz 22[...]
EN This article discusses heat pipes application in construction for example bridges de-icing system, ground temperature stabilization, air cooling and dehumidification etc. Experimental research results are also presented for two heat pipes of different outer diameters and lengths (20 mm x 1,77 m and [...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
2004 R. 8, nr 5 355--362
PL Oceniano wpływ stężenia początkowego roztworu, wydajności zasilania i napędowej różnicy temperatur na parametry pracy wyparki z podnoszącym się filmem cieczy podczas zatężania roztworów maltodekstryny. Na podstawie statystycznej analizy wyników stwierdzono, że efekty liniowe trzech głównych zmiennyc[...]
EN An influence of the solution initial concentration, the feeding rate and the driving difference of temperatures on the operating parameters of an evaporator with a rising fluid film during the concentration of maltodecstrine solutions was estimated. It followed from the statistical analysis of exper[...]
20
63%
Archives of Mining Sciences
2013 Vol. 58, no. 4 1333--1346
PL W artykule przedstawiono wpływ zjawiska poślizgu temperatury zeotropowych czynników chłodniczych na moc cieplną parownika sprężarkowej chłodziarki powietrza. Mieszaniny zeotropowe podlegają przemianom fazowym, których przebieg znacznie różni się od czynników jednorodnych. W odróżnieniu od jednorodny[...]
EN The article discusses the effect of the phenomenon of temperature glide of zeotropic refrigerants on thermal power of an evaporator in an air compression refrigerator. Zeotropic mixtures are subject to phase transitions, the process of which significantly differs from that of homogeneous refrigerant[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last