Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 84
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  evacuation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
EN The article describes possibility of using several sorts of air techniques and ships for people evacuation security. For large crises situation is possible to use all techniques for safety of inhabitants, domestic animals and properties.
SK Článok popisuje možnosti použitia niektorých druhov leteckej techniky a plavidiel pre zabezpečenie evakuácie obyvateľstva. Pri veľkoplošných krízových situáciách je nutné často nasadiť všetku dostupnú techniku na záchranu osôb, zvierat a majetku.
2
80%
Journal of KONES
EN This paper provides characteristics of the evacuation and technical rescue heavy vehicles. Heavy tactical evacuation and technical rescue vehicles are built on the chassis of tactical vehicles with high loading capacity, generally with8x8 driving system. In each analysed case, the vehicles are one o[...]
3
80%
Logistyka
2015 nr 4 7868--7876, CD2
PL Artykuł zawiera analizę istniejących rozwiązań prawnych i praktycznych metod z zakresu ewakuacji osób z niepełnosprawnością słuchu. W tym celu scharakteryzowano problematykę niepełnosprawności słuchu i przedstawiono zróżnicowanie osób z niepełnosprawnością słuchu ze względu na przyczyny ubytku słuch[...]
EN The article includes analysis of existing legal and practical methods in the field of evacuation of people with hearing disabilities. For this purpose they characterized Hearing disability issues and shows the diversity of people with hearing disabilities due to causes of hearing loss, its level and[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2014 nr 39 (111) 100--106
EN The short specificity of high -speed passenger craft (HSC) and analysis of factors affecting the safety of such units is presented at the article. Normative documents relating to the HSC evacuation is also described. The purpose of this article is to analyze and evaluate the possibility of evacuatio[...]
5
70%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN This article deals with issues relating to the evacuation of people from large passenger ships. Factors affecting the safety of passenger ships at both design and operational stage are described. The vital regulatory documents concerned with evacuation from ships are indicated. A concept of seeking [...]
6
70%
Logistyka
PL W artykule poruszone zostają problemy przemieszczania się ludzi po drogach ewakuacji w zależności od różnych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem ewakuacji ze statków pasażerskich. Dokonany zostaje przegląd metod szacowania prędkości ludzi w komputerowych programach do modelowania ewakuacji. Omó[...]
EN The problems of people's speed during evacuation process are considered at the paper. Especially evacuation from passenger ships is taken into consideration. Review of the methods of calculating the speed of persons in computer models is added to the paper. Additionally the IMO requirements about th[...]
7
61%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2012 Nr 3 127-130
PL W artykule określono bezpieczne warunki ewakuacji wynikających z założeń scenariusza pożarowego. Zapewnienie bezpiecznych warunków ewakuacji wynika z zależności wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE) do dostępnego czasu bezpiecznej ewakuacji (DCBE). DCBE jest to czas od momentu powstania poża[...]
EN The article described safe evacuation conditions resulting from the established fire scenario. Safe evacuation conditions result from the relationship of the required safe evacuation time (RSET) to the available safety evacuation time (ASET). ASET is the period from the outbreak of fire until the ti[...]
8
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Artykuł porusza zagadnienie ruchu przeciwbieżnego, który może wystąpić podczas ewakuacji ludzi ze statków pasażerskich. Podane są przyczyny i metody szacowania wpływu ruchu przeciwbieżnego na przebieg ewakuacji oraz sposoby uwzględniania tego ruchu w modelach ewakuacji. Przedstawione są teoretyczne [...]
EN This article analyzes the problem of opposite flow that may occur during the evacuation of people from passenger ships. The causes of evacuation opposite flow and methods of its investigation are given. Besides, the methods of taking account of opposite flow in evacuation models are analyzed. It is [...]
9
61%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Istnieje obecnie tendencja do budowy bardzo dużych statków pasażerskich, które mogą pomieścić na pokładzie nawet do 5000 osób. Wielkość, skomplikowany rozkład pomieszczeń i bogactwo wyposażenia takich jednostek decydują o konkurencyjności przewozów liniowych i rejsów wycieczkowych, niosą jednak ze s[...]
EN The paper cocerns on the issue of evacuation from big passenger ships. The author describes the possible reasons of shipwrecks and methods of efficient evacuation.
10
61%
Logistyka
PL W artykule analizie poddane zostanie zjawisko "zachowania stadnego" grupy ludzi podczas ewakuacji. Pokrótce omawia się aspekt psychologiczny tego zjawiska oraz problem wystąpienia paniki wśród pasażerów. Dokonano przykładowej analizy ewakuacji ze statku pasażerskiego uwzględnieniem wpływu wyboru kie[...]
EN "Herding behavior" of people during evacuation process is analyzed at the paper. The psychological aspect of this phenomenon and the problem of panic among the passenger is briefly discussed. Example of the analysis of the evacuation from passenger ship was done with taking into account the impact o[...]
11
61%
Logistyka
2014 nr 5 1576-1585
PL Wszystkie budynki zabytkowe, podobnie ja inne budynki wznoszone współcześnie powinny spełniać wymagania podstawowe, techniczno-budowlane, do których należy wymaganie bezpieczeństwa pożarowego. budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie poż[...]
EN All historical buildings, like other buildings erected in our times should meet the basic requirements, which include fire safety requirements. The building itself and all devices connected to it must be designed and constructed in such way that in case of fire provide : loading capabilities through[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2014 Nr 51 (3) 70--83
PL Artykuł przedstawia relację samoewakuacji z masową ewakuacją ludności w Polsce. Stosując metodę analizy morfologicznej i techniki porównania parami, zidentyfikowano 70 kluczowych obszarów przedmiotowego wpływu. Zwrócono również uwagę na 12 najbardziej istotnych. Masowa ewakuacja ludności została prz[...]
EN The article presents the relation between the self - evacuation and mass evacuation of people in Poland. Using morphology analysis method and pair-compared technique, 70 crucial influence areas were identified. The attention was paid on the 12 most important of them. Mass evacuation of people was in[...]
13
61%
Logistyka
2014 nr 5 678--685
PL Coraz częstsze klęski żywiołowe wymagają posiadania sprzętu umożliwiającego szybką ewakuację bądź przywrócenie komunikacji pieszej z lądem. Istniejące wojskowe kładki szturmowe nie spełniają wymagań cywilnych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji przez osoby cywilne. W artykule przedstawiono koncep[...]
EN Increasing occurrence of natural disasters requires the use of such equipment which would enable either rapid evacuation, or quick restoration of pedestrian infrastructure with the mainland. The existing infantry footbridges, however, do not fulfil the civilian standards of safety of use. The paper [...]
14
61%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2015 T. 3 231-236
PL W ramach pracy przeprowadzone zostały analizy numeryczne dotyczące ewakuacji mieszkańców Domu Studenckiego „Skrzat” w Częstochowie. W wyniku przeprowadzonych badań zdefiniowano wpływ parametrów ciągów komunikacyjnych na czas ewakuacji oraz opracowano rekomendacje w zakresie modernizacji obiektu zmie[...]
EN Numerical analysis of evacuation of Skrzat dormitory in Częstochowa were carried out in the paper. The influence of relocation routs parameters on habitants evacuation time was analyzed within the confines of the paper. Moreover, the recommendations concerning redesigning the dormitory were develope[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2016 Nr 71 243--256
PL Autorzy opracowania tworzą zespół badawczy, który zwraca uwagę na zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Jednym z elementów zarządzania bezpieczeństwem jest realizacja § 17. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie[...]
EN The authors of the article make up the research team which draws attention to the issues of safety management in crisis situations. One of the elements of safety management is the implementation of § 17. 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of the Interior and Administration of 7 June 2010 on fi[...]
16
61%
Logistyka
2015 nr 4 8350--8356, CD2, cz. 5
PL Głównym celem Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego jest zapewnienie pomocy każdej osobie, znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM) są jednostką Systemu Ratownictwa Medycznego, która odpowiada za podjęcie medycznych czynności ratunkowych na m[...]
EN The main target of the National Emergency Medical Services System is to provide assistance to any person in emergency health. Medical Rescue Teams (MRT) are a unit of the National Medical Services System, which is responsible for taking medical emergency treatment at the site and qualified patient t[...]
17
61%
Logistyka
PL W artykule omówiono istotę realizacji projektu pt. „Mobilna ewakuacyjna platforma pływająca z funkcjami stanowiska badawczego” (umowa nr PBS1/B6/15/2013) realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma na celu opracowanie funkcjonalnego prototypu mobilnej plat[...]
EN Project entitled: "Mobile evacuation floating platform with the functions of the research bench" (contract No. PBS1/B6/15/2013) implemented under the Applied Research Program of the National Research and Development Centre aims to develop a functional prototype of a floating mobile pla[...]
18
61%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 7-8 378--385
PL W artykule opisano wybrane metody wyznaczania dróg ucieczkowych z rejonów kopalni zagrożonych pożarem. Zaproponowano podział dróg ucieczkowych na dwie kategorie: proste i złożone. Zaproponowano także uwzględnienie we wzorze określającym czas ewakuacji wieku górnika, jego stażu pracy w kopalni, a tak[...]
EN The article describes some of the methods of determining escape routes from areas of the mine endangered with a fire. It has been proposed to divide escape routes into two categories: simple and complex. It has also been proposed to include in the formula of the age of a miner, his work experience i[...]
19
61%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2017 T. 5 75--82
PL W pracy przedstawiono proces tworzenia oraz wyniki przeprowadzonych symulacji procesu ewakuacji pasażerów z wykorzystaniem programu Pathfinder, na przykładzie Portu Lotniczego Radom. Symulacją bazową jest ewakuacja odwzorowana na podstawie ewakuacji przeprowadzonej w ramach ćwiczeń „RADOM 2016” epiz[...]
EN The paper presents the development of evacuation model in Pathfinder software and the results of the simulation of passengers evacuation from Radom Airport. The base simulation is the one prepared on the basis of real evacuation carried out under “RADOM 2016” training. Four modifications of the base[...]
20
61%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiego oprogramowania CrowdSim służącego do modelowania dynamiki pieszych. W oprogramowaniu zaimplementowano algorytmy bazujące na dwuwymiarowym modelu automatu komórkowego Cellular Automata(CA). Uwzględniono w nich strate-giczne możliwości pieszych doty[...]
EN Aim: Phe aim of the article is to present CrowdSim, proprietary software for modeling the dynamics of pedestrians. The software offers algorithms based on a 2-dimensional model of aCellular Automaton (CA). They include strategic pedestrian choices of the exit (CA-A model) and the formation of blocka[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last