Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  europium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2010 Vol. 28, No. 1 217--227
EN Photoluminescence (PL), total photoluminescence excitation (TPLE), transmission and decay photoluminescence experiments were done to establish the most efficient excitation mechanism of the europium (Eu3+) ions in amorphous Al2O3 and Y3Al5O12 host matrices. Both matrices were fabricated using the so[...]
2
100%
Optica Applicata
EN This work presents the influence of europium dopant on optical properties of TiO2:Eu3+ thin films fabricated by low pressure hot target reactive sputtering. Thin films were deposited from metallic Ti-Eu mosaic target on different substrates (i.e., monocrystalline silicon and SiO2). Selected samples [...]
3
100%
Materials Science
EN Eu3+-doped BaTiO3 nanocrystalline powders have been obtained by sol-gel method. Their morphology, structure and dielectric properties have been investigated as a function of sintering temperature. The powders sintered at the temperatures below 800 st.C demonstrate luminescence behaviour characterist[...]
4
100%
Nukleonika
PL Badano możliwości usuwania i związania w fazie stałej toksycznych radionuklidów długożyciowych z ciekłych odpadów promieniotwórczych zawierających makroilości jonów innych metali i związków chelatujących. Zsyntezowano selektywne nieorganiczne wymieniapze jonów: α-krystaliczny kwas poliantymonowy (CA[...]
EN A method was investigated for removal and immobilisation of hazardous long-lived radionuclides from liquid radioactive wastes containing macroamounts of other metal ions and complexing agents. Selective inorganic ion exchangers: α-crystalline polyantimonic acid (CAA) and metal antimonates were synth[...]
5
86%
Optica Applicata
EN This work presents optical and structural characterization of europium and palladium doped titanium dioxide thin films prepared by modified magnetron sputtering. The metallic Eu and Pd dopants have been co-sputtered from a base Ti target (mosaic target) and deposited on SiO2 substrates. After the de[...]
6
86%
Nukleonika
EN The distribution of 137Cs, 152Eu, and 85Sr in a solid/aqueous system, gypsum in contact with groundwater, was investigated using gamma-spectrometry. The sorption and migration of the radionuclides were investigated. The aqueous phase was characterized using instrumental neutron activation analysis ([...]
7
86%
Opto - Electronics Review
EN In this paper an analysis of the surface properties of (Ti,Pd,Eu)Ox thin films prepared by magnetron sputtering has been described. In particular, the results of composition and structure investigations were studied in relation to the surface state and optical properties. It was found tha[...]
8
86%
Nukleonika
EN A novel material, Apatite II, obtained from a natural source, has been determined to be a good adsorbent for radionuclides of strontium, europium and trivalent actinides, but not caesium, from neutral aqueous solutions containing common chelating agents and inorganic salts at moderate concentrations[...]
9
72%
Nukleonika
EN Composites consisting of natural phosphate powder and two monomers (styrene or methyl styrene) have been prepared by means of gamma irradiation. The polymerization reaction was followed up using a thermogravimetric analyzer (TGA) to determine the conversion of the polymerization. Differential scanni[...]
10
72%
Archives of Environmental Protection
2013 Vol. 39, no. 3 107--114
PL Metale ziem rzadkich, w tym itr i europ należą do tej grupy kilkunastu surowców krytycznych, których stosowanie zapewnia rozwój w obszarze tzw. wysokich technologii. Możliwość ich pozyskiwania w Europie ogranicza się praktycznie do surowców wtórnych, np. fosfogipsów oraz zużytego sprzętu elektronicz[...]
EN Rare earth metals including yttrium and europium are one of several critical raw materials, the use of which ensures the development of the so-called high technology. The possibility of their recovery in Europe is limited practically only to secondary materials such as phosphogypsum and electronic w[...]
11
58%
Chemia Analityczna
PL Opisano preparatykę stałego odczynnika do wstępnego zatężania Nd, Eu i Lu z rozcieńczonych roztworów wodnych lub syntetycznej wody morskiej w zakresie pH: 8 š 0.2, którym jest jednorodna mieszanina naftalenu z 5,7-dichloro-8-hydroksy-chinoliną. Odczynnik wzbogacony zatrzymanymi jonami metali rozpusz[...]
EN Preparation of 5,7-dichloroquinolinc-8-ol functional!zed naphthalene, a solid reagent for quantitative preconcentration of Nd, Eu and Lu from diluted aqueous and synthetic seawa-tcr solutions in the pH range of 8.0 š 0.2 has been described. Solid mixture enriched with the analyzed metal ion and cont[...]
12
58%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 203-214
PL W artykule zaprezentowano właściwości spektroskopowe szkieł fluoroindowych domieszkowanych jonami europu. Na podstawie widm absorpcyjnych i emisyjnych wyznaczono charakterystyczne wielkości spektroskopowe badanych szkieł: parametry wiązania (beta i delta), parametry intensywności przejść Omega t, ef[...]
EN Some spectroscopic properties of fluoroindate glasses doped with Eu3+ ions have been examined. From the absorption and emission spectra in the UV-VIS-NIR region, spectroscopic parameters such as bonding (beta and delta), Judd-Ofelt intensity parameters Omega t, effective linewidths delta nu eff, me[...]
13
58%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The surface passivation with titanium sol-gel coatings is a frequently used technique to control the adsorption of selected biological macromolecules and to reduce the exposure of the bulk material to biological matter. Due to the increasing number of new coating-preparation methods and new gel comp[...]
14
58%
Chemia Analityczna
PL Zbadano ekstrakcję z fazy wodnej pikrynianów metali alkalicznych, ziem alkalicznych Mg(II), Ca(II) i alkiloammoniowych oraz azotanów Eu(III) i La(lII) w wyniku komplekso-wania roztworem oktakis- difenoksyfosforylo-tetrametylokaliks[4]rezorcynarenu w chloroformie. Wyznaczono procenty ekstrakcj i (E%)[...]
EN Extraction of alkali metal, alkaline-earth metal Mg(II), Ca(II) cations and ammonium picra-tes as well as of Eu(IIl) and La(IlI) nitrates by complexation with octakis-O-diphenoxyphos-phoryl-tetramethylcalix[4] resorcinarene was studied by a liquid-liquid extraction from aqueous phase into chloroform[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia
PL Przeprowadzono syntezę oraz badania derywatograficzne kompleksów jonów Pr(III), Nd(III), Eu(III), Gd(III), Dy(III), Er(III) z kwasem kwercetyno-5'sulfonowym i wyznaczono ich energię aktywacji (Ea) reakcji dehydratacji. Stwierdzono, że kompleksy prazeodymu, neodymu, gadolinu i erbu mają większe warto[...]
EN Thermogravimetric analysis complexes of Pr(III), Nd(III), Eu(III), Gd(III), Dy(III) and Er(III) ions with quercetin-5'-sulfonic acid were carried out. Activation energy (Ea) reaction of dehydration was appointed. It was stated, that complexes of praseodymium, neodymium, gadolinium and erbium had hig[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last