Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  europejska polityka transportowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zgodnie z zapisami traktatu unijnego transport jest obszarem wspólnej unijnej polityki gospodarczej. Oznacza to, że celem organów unijnych i rządów państw członkowskich jest stworzenie wspólnego europejskiego rynku transportowego. Rynek ten powinien podlegać wspólnym regulacjom prawnym, a istniejące[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Poprawa bezpieczeństwa w transporcie drogowym stanowi jeden z najistotniejszych celów europejskiej polityki transportowej. Wśród inicjatyw Komisji Europejskiej zmierzających do realizacji celów polityki transportowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego jest Europejska Karta Bezpieczeństwa Ru[...]
3
88%
Przegląd Komunikacyjny
4
75%
Logistyka
2012 nr 1 9--14
PL Po latach zaniedbań infrastruktury transportowej w Polsce, w tym śródlądowych dróg wodnych, dzięki polityce transportowej UE powstała szansa na przywrócenie drogom wodnych ich parametrów, a żegludze śródlądowej pozycji, która umożliwiłaby łagodzenie dotychczasowych negatywnych skutków rozwoju transp[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 18 255--265
PL Europejska polityka transportowa oparta została na paradygmacie zrównoważonego transportu. W szczególności silne jest przekonanie o możliwości utrzymania wzrostu mobilności przy jednoczesnym ograniczeniu wzrostu transportu – głównie poprzez zmiany w strukturze podziału zadań przewozowych. Służyć tem[...]
EN European transport policy is based on the paradigm of sustainable transport. It is believed that it could increase mobility while reducing the growth of transport – mainly through the changes in the modal split. It is to be done through the regulatory actions leading to the changes in transport pref[...]
6
75%
Logistyka
2014 nr 3 6690--6696
PL Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych założeń europejskiej polityki transportowej, z zaakcentowaniem tych, które w zasadniczy sposób odnoszą się do zapewnienia dogodnych warunków dla rozwoju transportu zintegrowanego, jako warunku rozwoju zrównoważonego. W artykule wskazano potrzeby i główne[...]
EN The aim of this article is to introduce the basic assumptions of the European transport policy, with emphasis on those that relate fundamentally to the creation of convinient conditions for the development of an integrated transport as a condition for sustainable development. The article pointed out[...]
7
75%
Przegląd Komunikacyjny
8
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia polityki transportowej Unii Europejskiej. Skoncentrowano się na problematyce dotyczącej infrastruktury transportowej, a w szczególności korytarzach transportowych. Opisano najważniejsze etapy kształtowania transeuropejskiej sieci transportowej oraz omówio[...]
EN The article gives selected issues of transport policy of the European Union. Focuses on issues relating to transport infrastructure, and in particular the transport corridors. Describes the most important stages in the development of the trans-European transport network and discusses the consequence[...]
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Idea zrównoważonego rozwoju stanowi podstawę kierowania polityki gospodarczej Unii Europejskiej. W jej urzeczywistnianiu ważną rolę odgrywa europejska polityka transportowa, zakładająca stworzenie konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. W jego kreowanie włącza się firma Scania, oferu[...]
EN The idea of the sustainable development constitutes the basis of creating the European Union economic policy. To make it real the European transport policy plays an important role in creating competitive and sparting transport system. Scania company by offering modern buses, with advanced technologi[...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 11 czerwca 2015 roku, w dniu rozpoczęcia 6 edycji Wrocław Global Forum, konferencji poświęconej między innymi sytuacji polityczno-biznesowej w Europie, firmy Volvo Polska i 3M zorganizowały spotkanie biznesowe pt. „Innowacje dla zrównoważonego transportu w miastach przyszłości”. Niskoemisyjne autobu[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 3 16--22
EN Elektromobilność jest w ostatnich latach istotnym czynnikiem osiągania celów europejskiej polityki transportowej na pierwszą połowę XXI w. Wykorzystanie autobusów elektrycznych w transporcie publicznym umożliwia bowiem zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa ropopochodne oraz ograniczenie emisji spal[...]
12
63%
Logistyka
EN This paper presents the dynamics of freight transport between 2003-2012. The study was covered by the Middle Pomerania -subregion Koszalin and Slupsk. This paper presents an analysis of investment in transport and warehouse management Middle Pomerania. The methods used in the article is an analysis [...]
13
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 9 (81) 215-228
PL W Polsce transport wodny śródlądowy, niezależnie od niskiego udziału w obsłudze łącznych potrzeb przewozowych, może odegrać bardzo ważną rolę w wybranych segmentach rynku. Wzrost znaczenia żeglugi śródlądowej jest uwarunkowany zagospodarowaniem dróg wodnych, a jednocześnie stworzeniem polskim armato[...]
EN Irrespective of its small share in total transport, Polish inland navigation can play an important role in some segments of the transportation market. Its importance depends upon the level of waterways infrastructure as well as competitive power of Polish inland navigation operators. The latter may [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last