Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  europ
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Environmental Protection
2013 Vol. 39, no. 3 107--114
PL Metale ziem rzadkich, w tym itr i europ należą do tej grupy kilkunastu surowców krytycznych, których stosowanie zapewnia rozwój w obszarze tzw. wysokich technologii. Możliwość ich pozyskiwania w Europie ogranicza się praktycznie do surowców wtórnych, np. fosfogipsów oraz zużytego sprzętu elektronicz[...]
EN Rare earth metals including yttrium and europium are one of several critical raw materials, the use of which ensures the development of the so-called high technology. The possibility of their recovery in Europe is limited practically only to secondary materials such as phosphogypsum and electronic w[...]
2
80%
Chemia Analityczna
PL Opisano preparatykę stałego odczynnika do wstępnego zatężania Nd, Eu i Lu z rozcieńczonych roztworów wodnych lub syntetycznej wody morskiej w zakresie pH: 8 š 0.2, którym jest jednorodna mieszanina naftalenu z 5,7-dichloro-8-hydroksy-chinoliną. Odczynnik wzbogacony zatrzymanymi jonami metali rozpusz[...]
EN Preparation of 5,7-dichloroquinolinc-8-ol functional!zed naphthalene, a solid reagent for quantitative preconcentration of Nd, Eu and Lu from diluted aqueous and synthetic seawa-tcr solutions in the pH range of 8.0 š 0.2 has been described. Solid mixture enriched with the analyzed metal ion and cont[...]
3
80%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 203-214
PL W artykule zaprezentowano właściwości spektroskopowe szkieł fluoroindowych domieszkowanych jonami europu. Na podstawie widm absorpcyjnych i emisyjnych wyznaczono charakterystyczne wielkości spektroskopowe badanych szkieł: parametry wiązania (beta i delta), parametry intensywności przejść Omega t, ef[...]
EN Some spectroscopic properties of fluoroindate glasses doped with Eu3+ ions have been examined. From the absorption and emission spectra in the UV-VIS-NIR region, spectroscopic parameters such as bonding (beta and delta), Judd-Ofelt intensity parameters Omega t, effective linewidths delta nu eff, me[...]
4
80%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The surface passivation with titanium sol-gel coatings is a frequently used technique to control the adsorption of selected biological macromolecules and to reduce the exposure of the bulk material to biological matter. Due to the increasing number of new coating-preparation methods and new gel comp[...]
5
80%
Przemysł Spożywczy
PL Klasyfikacja tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP jest obowiązkowa dla zakładów prowadzących ubój bydła powyżej 3900 szt. i/lub trzody chlewnej powyżej 10 400 szt. rocznie. Sześciostopniowa skala klasyfikacji tusz wieprzowych określa procentową zawartość chudego mięsa w tuszy. Szacowania mięsnośc[...]
EN Classification of slaughter animals in EUROP system is obligatory for the plants which slaughter more than 3900 heads of cattle and/or more than 10 400 pigs annually. The six-grade scale of classification of pork carcasses determines the percentage of lean meat in the carcass. Estimation of meatines[...]
6
80%
Chemia Analityczna
PL Zbadano ekstrakcję z fazy wodnej pikrynianów metali alkalicznych, ziem alkalicznych Mg(II), Ca(II) i alkiloammoniowych oraz azotanów Eu(III) i La(lII) w wyniku komplekso-wania roztworem oktakis- difenoksyfosforylo-tetrametylokaliks[4]rezorcynarenu w chloroformie. Wyznaczono procenty ekstrakcj i (E%)[...]
EN Extraction of alkali metal, alkaline-earth metal Mg(II), Ca(II) cations and ammonium picra-tes as well as of Eu(IIl) and La(IlI) nitrates by complexation with octakis-O-diphenoxyphos-phoryl-tetramethylcalix[4] resorcinarene was studied by a liquid-liquid extraction from aqueous phase into chloroform[...]
7
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia
PL Przeprowadzono syntezę oraz badania derywatograficzne kompleksów jonów Pr(III), Nd(III), Eu(III), Gd(III), Dy(III), Er(III) z kwasem kwercetyno-5'sulfonowym i wyznaczono ich energię aktywacji (Ea) reakcji dehydratacji. Stwierdzono, że kompleksy prazeodymu, neodymu, gadolinu i erbu mają większe warto[...]
EN Thermogravimetric analysis complexes of Pr(III), Nd(III), Eu(III), Gd(III), Dy(III) and Er(III) ions with quercetin-5'-sulfonic acid were carried out. Activation energy (Ea) reaction of dehydration was appointed. It was stated, that complexes of praseodymium, neodymium, gadolinium and erbium had hig[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last