Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 130
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  etanol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1263-1267
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Scania OmniLink to pierwszy autobus w Polsce napędzany etanolem E95 z 5% domieszką substancji ułatwiającej zapłon. Miejskie Zakłady Komunikacji w Słupsku zakładają wprowadzenie do eksploatacji takie ekologiczne autobusy miejskie oraz rozbudowę niezbędnej infrastruktury.
3
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 1/87 39--47
PL W artykule przedstawiono podstawy ustalenia wymaganych parametrów i ich limitów w specyfikacji technicznej paliwa silnikowego Etanol (E85). Przytoczono także dane na temat powstającego rynku dla tego paliwa w Europie odnośnie modeli samochodów oraz ilości stacji paliwowych dystrybuujących paliwo E85[...]
EN The article presented the basis for determining the required parameters and their limits in the technical specification automotive fuel Ethanol (E85). Also quoted data on the emerging market for this fuel in Europe regarding cars model and number of filling stations dispensing E85 fuel.
4
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 1 113-129
PL Przedstawiono wyniki badań procesu osuszania etanolu z zastosowaniem kolumny adsorpcyjnej z nieruchomym złożem sit molekularnych typu 3A. Wyniki badań analizowano za pomocą modelu Liao i Shiau, uwzględniającego dyspersję osiową i liniową izotermę adsorpcji. Na podstawie wyników badań i symulacji kom[...]
EN The results of the investigations of adsorptive ethanol drying have been presented. The experiments were performed using a fixed-bed adsorber and 3A molecular sieves as an adsorbent. The experimental data were analyzed using Liao and Shiau model allowing for the axial dispersion model and linear ads[...]
5
80%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1069-1072
PL W pracy porównano własności katalityczne tlenków Ce02 i Ru02. Do wytworzenia proszków i cienkich warstw zastosowano technikę zol-żel. Prekursorami były odpowiednio RuCl3xH20 i (NH4)2Ce(N03)6 mieszane z etanolem przez 24h i starzone przez 7 dni. Z tak otrzymanych zoli wytwarzano nanoproszki i warstwy[...]
EN In his work we compared the catalytic properties of the nanocrystaline oxides Ce02 and R11O2. The powder and the thin films were prepared by the sol-gel techniques using the RUCl3xH2O and (NH4)2Ce(N03)6 precursors. The thin films were deposited on the Si (100) oriented substrate using spin coating t[...]
6
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1104-1106
7
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 2 331-340
PL Przedstawiono wyniki badań kinetycznych estryfikacji kwasu akrylowego metanolem i etanolem w obecności kwasu siarkowego (0,5-3% wag.) jako katalizatora. Do badań użyto laboratoryjnego izotermicznego reaktora okresowego. Początkowe stosunki molowe alkoholu do kwasu wynosiły 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, a temp[...]
EN The kinetics of the esterification of acrylic acid with methyl and ethyl alcohols using sulphuric acid as a catalyst (0,5-3 wt. %) has been investigated. The study was conducted in an experimental, isothermal batch reactor with the initial molar ratio of alcohol to acrylic acid equal to 1:1, 2:1, 3:[...]
8
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przeprowadzono pomiary szybkości transportu masy w dwufazowym układzie dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym-etanol. Badano transport pomiędzy kroplą etanolu a dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym oraz pomiędzy pęcherzem dwutlenku węgla a etanolem. Wykorzystano interferometrię laserową jako met[...]
EN Mass transfer between ethanol and supercritical carbon dioxide in two phase system was investigated. Both an ethanol droplet in supercritical CO[2] and a CO[2] bubble in ethanol were considered. Laser interferometry was used to determine concentration profiles inside the diffusion layer. Measured co[...]
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Autobusy zasilane paliwem E95 mogą być dobrym rozwiązaniem dla komunikacji miejskiej. Etanol jest paliwem płynnym, które można tankować, stosując istniejącą już infrastrukturtę. Zużycie paliwa E95 jest o 30-50% wyższe niż zużycie ON. Jednak niski koszt produkcji i eliminacja nakładów związanych z je[...]
10
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 2 293--310
PL Wyznaczano krzywe przebicia w adsorpcyjnym odwadnianiu etanolu w fazie gazowej. Jako adsorbent stosowano zeolit 3A. Otrzymane wyniki eksperymentalne porównano z wynikami obliczeń uzyskanymi z rozwiązania opracowanego modelu adsorpcji w kolumnie. Na podstawie porównania oszacowano współczynnik dyfuzj[...]
EN The breakthrough curves for the adsorption dehydration of ethanol in the gaseous phase using zeolite 3A were determined experimentally. The results obtained were compared with the predictions of the model of the process and the intra-particle diffusion coefficient was determined.
11
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki wpływu dodatku etanolu w benzynie na składu spalin. Badania wykazały pozytywny wpływ spalania etanolu z benzyną na czystość spalin. Zaobserwowano istotny wpływ na zawartość CO, bo i HC, jest on jednak istotny tylko przy zawartości etanolu powyżej 30%.
EN The study presents results of effect of the addition of ethanol in gasoline to gas composition. The study shows the positive impact of combustion of ethanol with gasoline to clean exhaust. Significant impact on the content of CO, CO2 and HC, is noticeable only when the ethanol content higher than 30[...]
12
70%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, na stanowisku hamowniczym, czterocylindrowego silnika o zapłonie iskrowym, który był zasilany benzyną lub mieszankami benzyny z etanolem, o zawartości 8 %, 16 % i 32 % etanolu. Badania miały charakter porównawczy a parametry silnika nie były optymalizowane. Stw[...]
EN Preliminary research results on the engine test bed are presented in this paper. Subject of research was four cylinder with spark ignition engine which was fuelled with gasoline and gasoline ethanol blends contained 8 percent, 16 percent and 32 percent of ethanol. The research was conducted on compa[...]
13
70%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Badano rozpad kropel etanolu w dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym w dyszy koncentrycznej wykorzystywanej do produkcji proszków metodą wytrącania. W pracy rozpatruje się dwa mechanizmy rozpadu kropel: pierwszy wynika z różnicy pomiędzy prędkościami kropel i fazy ciągłej (na granicy faz powstają n[...]
EN Breakup of ethanol droplets in the supercriticaI carbon dioxide by a twin-fluid nozzle is considered in relation to powder production. Two mechanisms of drop breakup are considered: the first resulting from the volocity difference between the drop and the continuous phase (Rayleigh-Taylor instabilit[...]
14
61%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono badania modelowe wtrysku benzyny Pb95 oraz paliwa E85 do przewodu dolotowego silnika. Zastosowano oprogramowanie AVL FIRE. Zbudowano model geometryczny przewodu dolotowego o średnicy odpowiadającej wymiarami obiektowi rzeczywistemu, wraz z zamontowanym modelem wtryskiwacza. [...]
EN The paper describes a simulated injection of PB 95 and E85 to an intake pipe. Integrated with a model of an injector, a geometric model of an intake pipe of a diameter that corresponds to real dimensions was developed with AVL FIRE software. Twenty consecutive injections of these types of fuel to th[...]
15
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2013 nr 2 67--75
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych zawiesiny lodowej wodnego roztworu etanolu o stężeniu początkowym x,,=10,6% i udziałach masowych lodu 0<-xa~30% W przypadku przyporządkowania tej zawiesiny modelowi reologicznemu Herschela-Bulkley'a. Przedstawione wyniki badań autorzy p[...]
EN Experimental test results are presented for ethanol in water solution of initial concentration x" =10,6% and ice concentration 0<--xa~30%. The Herschel-Bulkley model was taken into account. The flow structures of tested fluids are discussed. Pressure drops were calculated and the model was verified [...]
16
61%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 11 825-830
PL W artykule przedstawiono wymagania środowiskowe według Dyrektywy 2009/30/EC dla benzyny silnikowej zawierającej do 10% etanolu. Omówiono wprowadzanie benzyny silnikowej E10 w poszczególnych krajach UE w oparciu o opracowane specyfikacje jakościowe. Przedstawiono wymagania dla benzyny silnikowej kate[...]
EN In the article it was presented the environmental requirements for engine petrol containing up to 10% ethanol according to Directive 2009/30/EC. It discussed the introduction of E10 engine petrol in some EU countries, based on established quality specifications. The requirements for petrol category [...]
17
61%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 12 1183-1189
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu wdrożenie normy PN-EN 15487. Stwierdzono, że w krajowych próbkach bioetanolu zawartość fosforu jest niższa od granicy wykrywalności metody, zatem walidację metody przeprowadzono wykorzystując próbki modelowe, a następnie uzyskane wyniki porównan[...]
EN In this paper, the results of investigation the method of phosphorus determination by PN-EN 15487 were presented. It was found, that the phosphorus concentrations in commercially available bioethanol samples are below the limit of detection. Therefore the validation of this method was conducted, on [...]
18
61%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W pracy dokonano analizy równowagowej i cieplnej procesu odwadniania etanolu na wypełnieniu zeolitowym. Opracowano równanie opisujące zależność ciepła adsorpcji od temperatury i zawartości wody w ziarnie adsorbentu.
EN In the paper an analysis of equilibrium and heat of dehydration of ethanol on molecular sieves has been performed. The equation describing the dependence of heat of adsorption on the temperature and water content in the adsorbent has been elaborated.
19
61%
Polish Journal of Chemical Technology
2006 Vol. 8, nr 3 138-140
EN The packed bed of the 3A zeolite sieves was used for research on water removal from aqueous ethanol with the water concentration in the range of 5,45 - 17,3 wt %, temperature 30°C and the linear velocity through the adsorption column 3ź1O^-4 m/s. The obtained experimental results are presented and d[...]
20
61%
Environment Protection Engineering
PL Omówiono aspekty ekologiczne dodawania etanolu do paliw. Opisano proces adsorpcji zmiennociśnieniowej stosowany do odwadniania etanolu. Przedstawiono zasady modelowania procesu odwadniania etanolu tą metodą.
EN The ecological aspects of utilizing ethanol as fuel additive are discussed. The pressure swing adsorption process used for ethanol dehydration is described. Principles of the modelling of ethanol dehydration by the pressure swing adsorption are presented.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last