Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estymator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 72 113-117
EN The paper presents method of diagnosis which make possible fast and precision evaluation of technical state of electrical drive systems in a real-time mode. Inefficiencies are represented by failure signals, whose sources can be input, structure and output faults. The main accent is focused on possi[...]
2
88%
Engineering Transactions
EN This paper proposes a blind algorithm to jointly estimate the direction-of-arrivals (DOAs) and timings (time-delays) in asynchronous DS/CDMA multiuser communication system. Making use of the space-time characteristics of an antenna-array DS/CDMA model, it is shown that the multiple signal classifica[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono adaptacyjny dobór współczynnika wzmocnienia filtru na podstawie bieżących pomiarów. Przeprowadzone badania symulacyjne zrealizowano dla zanieczyszczonej biochemicznie rzeki opisanej modelem matematycznym w postaci równań różniczkowych zwyczajnych. Zamieszczono rezultaty eksp[...]
EN This paper presents an adaptive adjust the gain of the filter coefficient based on current measurements. The study was carried out for the simulation of polluted rivers biochemically described mathematical model in the form of ordinary differential equations. Included the results of numerical experi[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 11 1308-1310
PL Celem artykułu jest analiza wpływu różnych rodzajów kwantowania na dokładność wyznaczania funkcji korelacji wzajemnej sygnałów. Rozważono dwa sposoby kwantowania: kwantowanie deterministyczne oraz randomizowane. Dokonano porównania wyników otrzymanych w obu przypadkach. Badania symulacyjne przeprowa[...]
EN The influence of quantization on the cross-correlation function determination of signals is discussed. The relations for cross-correlation function and its digital estimators are given. A method for evaluating the estimator accuracy is presented. Different types of quantization are considered. The [...]
5
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono przyrząd wirtualny do wyznaczania wartości różnicy faz dwóch sygnałów napięciowych realizujący pomiar przy wykorzystaniu karty pomiarowej z jednym przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Przyrząd posiada dwie możliwości pomiaru różnicy faz. Pierwsza z nich wykorzystuje aproksymac[...]
EN The paper present the virtual instrument for evaluation the phase difference of two voltage signals that realize the measurement using of data acquisition card with one analog to digital converter. Built instrument has implemented two possibilities to phase difference measure. In the first method th[...]
6
75%
Archiwum Energetyki
2009 T. 39, nr 1 123-134
PL Układy FACTS (Flexible Ad Transmission System) są coraz szerzej stosowane jako elementy zwiększające możliwości sterowania, współczesnymi systemami elektroenergetycznymi. Istnienie tych układów powinno być uwzględnione w estymatorach stanu systemu elektroenergetycznego. Z reguły, w istniejących met[...]
EN FACTS devices are used increasingly in power systems as elements increasing the possibility of systems control. Existence of these devices should be considered in power system state estimation. As a rule, in the existing state estimation methods, attention is paid to the UPFC device due to its contr[...]
7
75%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono przegląd metod odtwarzania zmiennych stanu w serwonapędach z silnikami indukcyjnymi oraz synchronicznymi z magnesami trwałymi. Wśród metod odtwarzania niedostępnych pomiarowo zmiennych stanu główny nacisk postawiono na metody algorytmiczne, oparte na modelach matematycznych[...]
EN In the paper the overview of the state variable estimation methods for IM and PMSM servodrives was presented. Different methods of state variables reconstruction were discussed. The algorithmic methods, based on mathematical models of AC motors, like simulators, state observers and Kalman filters as[...]
8
75%
Badania Operacyjne i Decyzje
2004 nr 1 79-91
PL W artykule zaproponowano sposób wyznaczania estymatorów współrzędnych środków kół i ich promieni w metodzie BCG, uwzględniający błędy pomiarowe na osi względnego udziału badanej jednostki strategicznej w rynku oraz na osi tempa wzrostu rynku. W sposobie tym wykorzystano przypadek ogólny KMNK z uwzg[...]
EN The situational plan of an enterprise in the market can be determined by means of the BCG method. The analysis consists in graphical presentation of the spatial distribution of the enterprise activity conditions. The presentation is made in two dimensional spaces in which horizontal axis represents[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 2 41--43
PL W artykule opisano nowy suboptymalny algorytm estymacji dla systemów pomiarowych, w których zakłócenia powodują pojawianie się pomiarów anomalnych. Proponowana metoda wykorzystuje dwurozkładowy gaussowski model zakłóceń procesu pomiarowego. Na jego podstawie opracowano algorytm wyznaczania aposterio[...]
EN The paper presents a new outlier detection and suppression suboptimal algorithm for the maximum likelihood estimation method. The proposed method is based on the mathematical model of disturbances in a form of noise variance changes. The outliers detection is done on the basis of the a posteriori pr[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano nową metodę wyznaczania w czasie rzeczywistym stosunku sygnału do szumu w przypadku sygnałów harmonicznych. Rekursywna procedura estymacji została opracowana przy wykorzystaniu estymatora największej wiarygodności oraz metody aproksymacji stochastycznej. Wyniki badań symula[...]
EN The paper presents a new real time measuring method of the ratio of sinusoidal signal power to noise power. The recursive estimation procedure was developed on the basis of maximum-likelihood (ML) method with use of the stochastic approximation technique. The performance of the algorithm was checked[...]
11
75%
Górnictwo i Geologia
2013 T. 8, z. 2 47--60
We describe and explain estimators of the seismic hazard when the input information is – as usual in practice – uncertain and also we present very useful estimators of minN, minimal size of tremors catalogue, necessary to fulfill the hazard estimate quality criterion, predefined by the user. Given a[...]
PL W artykule opisano i wyjaśniono estymatory zagrożenia sejsmicznego, w przypadku kiedy baza danych niezbędna do ich użycia (tzw. informacja wejściowa) obciążona jest niepewnością – co zazwyczaj ma miejsce. Ponadto, zaprezentowano także bardzo użyteczne w praktyce estymatory minimalnej liczebności baz[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Celem artykułu jest analiza wpływu różnych rodzajów kwantowania na dokładność wyznaczania funkcji korelacji wzajemnej sygnałów. Rozważono trzy sposoby kwantowania: kwantowanie deterministyczne oraz randomizowane za pomocą sygnałów ditherowych i sygnałów wprowadzonych do kwantyzatorów. W każdym przyp[...]
EN The influence of quantization on the cross-correlation function determination is discussed. Three types of quantization: deterministic, dither randomized, and randomized by inputting signals into a quantizer are considered. In each case, a relation for cross-correlation function bias is given.
13
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 9 1031-1034
PL Dotychczas stosowane metody estymacji prędkości pojazdów przy użyciu pętli indukcyjnych podzielić można na dwie grupy: pierwszą z nich jest estymacja prędkości kolumny pojazdów, drugą zaś estymacja indywidualnej prędkości pojazdu. W pracy porównano pięć znanych metod estymacji indywidualnej prędkośc[...]
EN Travel time is one of the most important parameter describing traffic. This parameter is closely related to the vehicle speed. Methods of vehicle speed estimation can be divided into two groups: estimation of car volume speed and estimation of individual car speed. In this paper there are compared f[...]
14
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN This paper describes the design of an interval observer for the estimation of unmeasured quality state variables in drinking water distribution systems. The estimator utilizes a set bounded model of uncertainty to produce robust interval bounds on the estimated state variables of the water quality. [...]
15
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2013 Vol. 23, no. 1 117--129
EN This paper considers parameter estimation of superimposed exponential signals in multiplicative and additive noise which are all independent and identically distributed. A modified Newton–Raphson algorithm is used to estimate the frequencies of the considered model, which is further used to estimate[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 3a 191-194
PL Artykuł dotyczy problematyki wyznaczania błędów estymatorów i oceny niepewności estymacji podstawowych parametrów sygnałów otrzymanych na podstawie danych spróbkowanych. Do podstawowych parametrów sygnałów zaliczamy wartość średnią, średniokwadratową skuteczną, międzyszczytową i funkcję gęstości pra[...]
EN The paper focuses on errors of estimators and the measurement uncertainty of basic signals parameters set with sampled data. As basic signals parameters we regard mean, mean square, root mean square, peak-to-peak amplitude and probability density function.
17
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 161--169
PL W niniejszym artykule dokonano eksperymentalnej i numerycznej analizy emisji tlenków azotu zawartych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym. Następnie na podstawie otrzymanych danych pomiarowych sformułowano i rozwiązano problem identyfikacji emisji tlenków azotu zawartych w spalinach. Otrzymane[...]
EN This article shows the experimental and numerical analysis of emissions of nitrogen oxides contained in the exhaust gas of compression ignition engine. There was formulated and solved the problem how to identify the nitrogen oxides’ emissions in the exhaust gases, based on the measurement data. The [...]
18
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 6 398--401
PL Dla próbek o różnej liczności z populacji o rozkładzie jednostajnym zbadano metodą symulacji Monte Carlo właściwości statystyczne środka rozstępu próbki jako estymatora wartości mierzonej. Ma on mniejsze odchylenie standardowe niż średnia arytmetyczna zalecana przez Przewodnik GUM. Obliczono dla tak[...]
EN In this paper statistical properties of samples of varying number of observations, taken from a population of uniform distribution, have been examined by the Monte Carlo simulation. Their midrange has a smaller standard deviation than the mean value recommended by the Guide GUM (Fig. 1) as estimator[...]
19
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Na wstępie przedstawiono podstawowe estymatory mezurandu dla próbek o kilku głównych rozkładach prawdopodobieństwa (PDF). Dla symetrycznych trapezowych PDF o liniowych oraz o krzywoliniowych bokach, za pomocą symulacji metodą Monte-Carlo określono odchylenia standardowe różnych estymatorów jedno- i [...]
EN As introduction, the basic estimators of the measurand obtained from data sample of few basic types of probability density distributions - PDF are given. For trapezoidal PDF of symmetrical straight sides, in the range of ratio of upper and bottom bases 1 to 0.35 is found by Monte-Carlo method that [...]
20
51%
Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa
2007 Nr 8 109-125
PL Przeniesienie klasycznego testu zgodności chi-kwadrat na przypadek hipotezy złożonej rodzi szereg problemów związanych z estymacją nieznanych parametrów. Jeden ze sposobów ich wyeliminowania zaproponowali Dzhaparidze i Nikulin. Ważną zaletą ich pomysłu jest możliwość użycia dość dowolnych estymatoró[...]
EN Adapting the classical Pearson's chi-square goodness-of-fit test for testing composite hypotheses brings serious problems with estimation of unknown parameters. An interesting solution which eliminates them was proposed by Dzhaparidze and Nikulin. The most important advantage of their solution is a [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last