Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 133
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 11 9-11
2
80%
Świat Szkła
PL Klamki są niewielkimi elementami w wyposażeniu drzwi, ale mają duży wpływ na ich estetykę i funkcjonalność. Większość użytkowników wybierając klamki kieruje się tylko dwoma parametrami estetyką i... ceną. Tymczasem wyborowi klamek należy poświęcić sporo uwagi.
3
80%
Świat Szkła
PL Szkło jest materiałem nadzwyczajnym w budownictwie. Sądzę, że dopiero przyszłe doświadczenia pokażą, jak jeszcze można go twórczo wykorzystać. Natomiast szkło zastosowane w obiektach rekonstruowanych, modernizowanych to - moim zdaniem - materiał bezcenny, pozwala bowiem nadać starym obiektom zupełni[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł omawia jeden ze sposobów wyznaczenia przedmiotu poznania w estetyce oraz określenia jego zależności w stosunku do przedmiotów dyscyplin pokrewnych. Analizie zostały poddane rozstrzygnięcia Stefana Morawskiego w tym obszarze.Rozważania podzielono na sześć zasadniczych części. Część pierwsza [...]
EN This article discusses one way to designate the object of knowledge in the aesthetics and to determine its dependence with respect to items related disciplines. Analysis were subjected to resolve this by Stefan Morawski obszarze.Rozważania divided into six main parts. The first part concerns the und[...]
5
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 396-400
PL Opisano wpływ elementów wyposażenia i detali wykończenia obiektów mostowych nad autostradami na ich wygląd. Szczególną uwagę zwrócono na belki podporęczowe, bariery, łożyska i połączenie wiaduktu z drogą.
EN The influence of fitting elements and finish details on viaduct appearance was described in the paper. Special attention was paid for railing beams, barriers, bridge bearings and the bridge/road connection.
6
80%
Drogownictwo
2003 nr 8 253-257
PL Estetyka obiektów mostowych jest bardzo istotna. Ładne obiekty wiele mówią o kulturze i poczuciu piękna projektantów, wykonawców i inwestorów.
7
80%
Drogownictwo
2003 nr 8 258-262
PL Architektura mostów zawsze wzbudzała dyskusję i krytykę, ponieważ znacząco wpływa na piękno otoczenia.
8
80%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 5 227-229
PL Dzieła sztuki ekologicznej są efektem transformacji i zawierają w sobie wymiar filozoficzny. Oprócz ekologicznej rehabilitacji ich zasadniczą funkcją jest katalizowanie doświadczeń zmierzających do poruszenia umysłów i ducha.
EN Works of ecological art are an effect of transformation and contain a philosophical quality in them. Beside ecological rehabilitation, their principal function is to catalyse experiences aimed at moving the senses and spirit.
9
80%
Przegląd Budowlany
EN Practical solutions on the streets. Selective assembly permanent spots.
10
80%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 6 35--37
11
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2005 nr spec. 18-22
12
80%
Nowoczesne Hale
2015 Nr 3 30--32
PL Jednym z głównych zadań ogrodzenia jest wydzielenie terenu oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich. Aby ogrodzenie zapewniało wysoki poziom bezpieczeństwa, musi charakteryzować się szczególną odpornością antykorozyjną, co jest istotne zwłaszcza w przypadku zastosowań przemysłowych.
13
70%
Materiały Budowlane
2003 nr 1 73-74
14
70%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 9 494-500
PL Omówiono stosowane w Polsce i na świecie rozwiązania konstrukcyjne kładek dla pieszych. Przedstawiono wyniki analizy wskaźnikowej trzech własnych koncepcji kładek dla pieszych, które mogą być stosowane nad autostradami i drogami ekspresowymi.
EN Footbridge constructions used in Poland and over the world are discussed. The results of a indicatory analysis are described of three own footbridge design which can be used over motorways and express roads.
15
70%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 499-503
PL Omówiono nowe materiały i nowe technologie, które w istotny sposób wpływają na rozwiązanie obiektów mostowych i ich estetykę.
EN New materials and new techniques which in significant way influence on architectural view of bridges have been described.
16
70%
Archives of Civil Engineering
PL Atykuł prezentuje badania odbioru wiaduktów nad autostradami przez środowisko miejskie. Obiekty mostowe, jako konstrukcje szczególne techniki budowlanej, często są przedmiotem obserwacji i bez względu na poziom intelektualny obserwatora zawsze wywołują uczucia i budzą emocje estetyczne. Chociaż este[...]
EN Paper presents the research of perceiving viaducts over motorways by urban community. Engineering objects as constructions of building technique are often the subject of observation and regardless of an intellectual level of the observer they always awoke feelings and foster aesthetic emotions. Aest[...]
17
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2016 nr 10 60--62
18
70%
Świat Szkła
2016 R. 21, nr 4 17--22
19
61%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2013 nr 2 34--38
20
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Od zakończenia drugiej wojny światowej ponad czterdzieści lat trwał okres zapaści estetycznej i technicznej. Brak materiałów budowlanych skromne oferty materiałów wykończeniowych, zarówno do elewacji jak i wnętrz oraz ograniczone możliwości finansowe. Publiczne i społeczne zapotrzebowanie na różnego[...]
EN Since the end of World War II there had been a period of aesthetical and technical. Lack of building materials, small selection of finishing materials, both exterior and interior ones, and limited financial possibilities. Both public and social demands for various types of architecture were huge. Un[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last