Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  error analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 2 541-564
PL W zaprezentowanym artykule, tematem realizowanych badań jest analiza eksperymentalna struktury przepływu gazu w trzech modelach kanałów transportowych ogniwa paliwowego typu SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). Celem badań było zaproponowanie geometrii kanału, która pozwoliłaby utrzymać jednorodny rozkład [...]
EN In the presented paper, the authors focus on the analysis of flow structure in various configurations of a circular-planar SOFC fuel channel. The research was carried out on the premise that a proper channel design would help minimize the thermal stress in the cell, which is affected by the heat gen[...]
2
100%
Optica Applicata
EN Utilizing a ray tracing approach based upon Snell's optical laws and a 4×4 homogeneous coordinate transformation matrix, this study conducts a systematic analysis of the errors induced in the paths of skew rays as they pass through an optical element with an ellipsoid boundary surface. The error ana[...]
3
100%
Journal of Theoretical and Applied Computer Science
EN The new method of decision-feedback parameters optimization for intersymbol interference equalizers is described in this paper. The error extension phenomena is well known and investigated in the decision feedback equalizers in data transmission. The existing coefficient in decision feedback depends[...]
4
100%
Optica Applicata
2015 Vol. 45, nr 2 249--261
EN This study applies a skew ray tracing approach based on a 4×4 homogeneous coordinate transformation matrix and Snell’s law to analyze the errors of a ray light path as it passes through a series of optical elements in an asymmetrical optical system. The proposed error analysis methodology considers [...]
5
88%
Archives of Mechanics
2014 Vol. 66, nr 3 203--212
EN The aim of the present analysis is to apply the modified decomposition method (MDM) for the solution of isentropic flow of an inviscid gas model (IFIG). The modification form based on a new formula of Adomian’s polynomials (APs). The new approach provides the solution in the form of a rapidly conver[...]
6
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 12 1068-1071
PL W artykule przedstawiona została analiza jednej ze składowych sumarycznego błędu wyznaczania odchyłek geometrycznych części maszyn bazowanych w pryzmach. Przedstawiona analiza jest częścią szeroko pojętej teoretycznej analizy błędów opracowanej metodyki pomiarów odchyłek geometrycznych zespołu powie[...]
EN A comprehensive analysis of one component of total error occurring in the determination of geometrical deviations of machine elements set in V-blocks is presented. Analyzed is the error component arising due to possible displacement of the reference axis adopted for the assessment of geometrical de[...]
7
75%
Mechanik
PL Przeanalizowano błędy pomiarów topografii powierzchni metodami interferencyjnymi, wykorzystującymi światło białe oraz czynniki powodujące powstawanie tych błędów w czasie pomiarów topografii powierzchni o dużych nachyleniach zboczy nierówności.
8
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 9 549-554
PL Jednym z podstawowych problemów numerycznego rozwiązywania modelu matematycznego procesu fizycznego jest określenie dokładności otrzymanych wyników. Schematy numeryczne, bezwarunkowo stabilne i zbieżne w przestrzeni liczb rzeczywistych, w zbiorze liczb zmiennoprzecinkowych mogą okazać się niestabiln[...]
EN One of the fundamental problems in numerical solution of a mathematical model of physical process is determination of the results accuracy. The unconditional convergence and stability of numerical schemes are usually confirmed in real number system, which is an abstract mathematical concept. Computa[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 7 104--107
PL W artykule opisano czteroantenowy odbiornik sygnału UHF w zastosowaniu do analizy źródła wyładowania niezupełnego. Analizowano błąd określenia pozycji źródła w zależności od rozłożenia systemu anten.
EN The measurement and diagnosis of partial discharge (PD) is accepted as one of the most valuable means for assessing the quality of high voltage (HV) power apparatus and its running status. However, the current partial discharge monitoring mainly based on equipment, which needs multi-process test equ[...]
10
75%
Fundamenta Informaticae
2014 Vol. 131, nr 2 187--203
EN A widely used class of approximate pattern matching algorithms work in two stages, the first being a filtering stage that uses spaced seeds to quickly discards regions where a match is not likely to occur. The design of effective spaced seeds is known to be a hard problem. In this setting, we propos[...]
11
75%
Acta Geophysica
2016 Vol. 64, no. 6 2382--2409
EN The spatial location of sources of seismic waves is one of the first tasks when transient waves from natural (uncontrolled) sources are analysed in many branches of physics, including seismology, oceanology, to name a few. It is well recognised that there is no single universal location algorithm wh[...]
12
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 947--952, CD
PL W artykule przedstawiono badania symulacyjne i laboratoryjne akcelerometru zamodelowanego klasyczną analizą matematyczną oraz wykorzystując rachunek różniczkowo-całkowy niecałkowitych rzędów. Dokonano analizy błędów modeli przetwornika. Wskazano na zalety stosowania rachunku ułamkowego do opisu dyna[...]
EN The paper presents simulation and laboratory stud-ies of measuring transducers (accelerometers) which were modelled in the classical differential equations as well as fractional calculus. Measurement errors are examined and a comparison to classical and fractional models in terms of dynamic properti[...]
13
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2010 Nr 95, z. 154 307--326
PL W pracy zwrócono uwagę na uwarunkowania związane z zastosowaniem technik pomiarów satelitarnych GPS w pomiarach inwentaryzacyjnych linii kolejowych. Wskazano na konieczność nawiązania współpracy pomiędzy specjalistami z dziedziny pomiarów satelitarnych i środowiskiem kolejowym. Może to spowodować ra[...]
EN The conditions related to GPS surveying application for cataloguing railway lines measurement have been presented in the paper. The necessity of cooperation between specialists in the field of satellite surveying and railway circles has been indicated. It is expected that such cooperation can cause [...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 3a 236--240
PL Artykuł dotyczy zagadnienia trójpasmowej interferometrii różnicowej, jako narzędzia do monitorowania deformacji gruntu w przypadku trzęsień ziemi, aktywności wulkanicznej itp. Na potrzeby radarów znajdujących się na orbicie kosmicznej, wyznaczono współczynnik propagacji błędów, typowych w tego rodza[...]
EN The three pass differential interferometry technology is an important means of ground deformation monitoring, which has been successfully used in the large ground deformation monitoring and research such as the earthquake, volcano activity, glacial drift, landslides, and city settlement etc. However[...]
15
63%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2005 nr 2 16-22
EN We study for the first time errors in on-wafer scattering parameter measurements caused by the parasitic microstrip-like mode propagation in conductor-backed coplanar waveguide (CB-CPW). We determine upper bound for these errors for typical CPW devices such as a matched load, an open circuit, and a [...]
16
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W pracy przedstawiono rozwój technik pomiarów satelitarnych GPS, na tle zmieniających się rozwiązań wyznaczania fazowej poprawki pseudoodległościowej. Wskazano na występujące różnice w wykorzystaniu pomiarów RTK z pojedynczej stacji oraz aktywnych sieci geodezyjnych. Na podstawie uzyskanych danych z[...]
EN The progress of the GPS satellite survey methods at the background of changing solutions for fixing a phase pseudodistance correction have been presented in the paper. The differences occurring while usage the RTK measurements from a single station and from an active geodesical networks have been sh[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono metodykę analizy błędu w modelu matematycznym przetwornika elektromechanicznego wykorzystującym równania Hamiltona w opisie przemiany elektromechanicznej. Jako podstawowej wielkości w algorytmie obliczeniowym użyto koenergii pola magnetycznego Ecm. Wykorzystano w [...]
EN This paper presents a methodology of error analysis in a mathematical model of an electromechanical actuator using Hamiltonian equations in the description of energy conversion. As the basic quantity in numerical algorithms, the coenergy of magnetic field Ecm is employed. The reason for t[...]
18
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Tematyka artykułu dotyczy ultradźwiękowych pomiarów strumienia objętości w badaniach bilansowych instalacji hydraulicznych. Rozpatrywanym problemem jest wykonanie pomiaru za dyfuzorem w różnych płaszczyznach rurociągu poziomego. Wykonano pomiar w różnych odległościach od dyfuzora oraz w różnych poło[...]
EN This Article applies ultrasonic measurement of the flow rate in the study of balance sheet hydraulic system. Considered problem is to measure the diffuser in different planes of horizontal pipeline. The measurement made at different distances after diffuser at different positions of ultrasonic probe[...]
19
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 91--93
20
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2016 nr 3 40--42
PL W artykule rozpatrywane podstawy metody wirującej kropli do pomiaru napięcia powierzchniowego na granicy faz między dwoma nie mieszającymi się cieczami. Porównano różne techniki realizacji tej metody i oceniono ich właściwości metrologiczne. Wykorzystując metodę numeryczną Rungego-Kutty 4 rzędu obli[...]
EN The spinning drop method foundations of measuring interface tension between two immiscible liquids are considered. Different techniques of the spinning drop method and their metrology evaluation are compared. The dimensionless parameters of spinning drop are calculated using the fourth-order Runge–K[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last