Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 192
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  erozja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 96--97
PL Dla celów pracy zaproponowano model umożliwiający analizowanie i ocenę gospodarowania na obszarach wrażliwych na erozję. Uwzględnia on badanie przepływów materii, energii i środków pieniężnych w gospodarstwie. Umożliwia on liczenie rozmaitych wskaźników efektów gospodarowania, w tym relacji nakładu [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2002 z. 75 199-204
PL Na proces erozji elektrody spowodowany jarzeniem łuku elektrycznego najistotniej oddziałuje wysoka temperatura oraz zjawiska parowania materiału elektrody, przy czym temperatura, a tym samym intensywność procesów dyfuzji i parowania zależą od składu elektrody, czyli rodzaju i ilości dodatku aktywuj[...]
3
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 4 13-15
PL Opisano pracę zaworu homogenizująceso. Wskazano na przyczyny zużycia elementów tego typu zaworu. Podano konstrukcyjnego ograniczenia negatywnych skutków procesów erozyjnych występujących w opisywanych zaworach.
EN Analysis of Dispersed Phase Molecule Movenent in a Homogenizing Valve Aimed for the Reduction of Erosion Wears. The operation of homogenizing valve is discussed. Attention is given to the reason of the wear of homogenizing valves. Means to limit the negative effects of erosion processes of these typ[...]
4
100%
Inżynieria Powierzchni
2002 Nr 2 36-44
PL Przedstawiono wyniki badania odporności wybraych materiałów na niszczące działanie erozji. Badano próbki materiałów stosowanych na elementy konstrukcji lotniczych - stop tytanowy WT9 i stop żelazowo-niklowy Fe-Ni oraz próbki powłoki węglika wolframu z kobaltem 88WC-12Co, naniesionej metodą gazotermi[...]
EN Paper presents testing results of some selected materials for destructive erosion effect. Specimens of materials used for aircraft structural components e.g. WT9 titanium alloy and Fe-Ni alloy, as well as specimens of 88WC-12Co coating applied with the detonation-gun-induced gas jet were tested. Two[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
EN The flood wave influence on the changes in gauging cross-sections in the paper is presented. On the base of flood waves' hydrodynamic parameters and amound of sediment transport during the flood analysis studies were carried out. Computation were made for three cross-section of Dunajec River: Nowy S[...]
6
80%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W pracy określono ilość erodowanej gleby metodą standardową, opracowaną przez Wischmeiera i Smitha, zmodyfikowaną przez Barriosa i zmodyfikowaną przez Jianguo Ma, na długości cieku głównego. Na podstawie wyników ze zlewni Bystrzycy Dusznickiej stwierdzono, że maksymalne natężenie erozji wodnej gleb [...]
EN In this work the water erosion magnitude was estimated by the standard method developed by Wischmeier and Smith, modified by Barrios and Jianguo Ma on the length of the main watercourse. On the basis on the results for the Bystrzyca Dusznicka catchment it was found that the maximal intensity of the [...]
7
80%
Archiwum Spalania
PL Inspiracją badań była próba zamodelowania procesu ubytku masy pojedynczego ziarna węgla podczas jego spalania w szczególnych warunkach warstwy fluidalnej. W pierwszej części pracy przeprowadzono eksperyment, w trakcie którego spalano pojedyncze ziarno węgla w strumieniu nagrzanego piasku kwarcowego.[...]
EN The inspiration for this research was an attempt at the numerical simulation of the process of mass loss of char particles during its combustion in a upper zone of CFB boiler furnace. In the first part of the research an experiment was carried out, during which singular char particles were burned in[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
9
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
10
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 1 89-91
PL Obszary wyraźnie zagrożone erozją wymagają działań prewencyjnych i rekultywacyjnych, zwanych melioracjami przeciwerozyjnymi.
11
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
12
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule starano się przybliżyć Specjalistom i Użytkownikom silników turbinowych problematykę konieczności oczyszczania powietrza wlotowego z ziaren pyłów podłoża podczas startów i lądowań śmigłowców. Przedstawiono cechy pyłów w charakterystycznych podłożach glebowych, ideę działania opylaczy bezw[...]
13
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The assessment was carried out on the basis of hydrometric parameters at the river gauging stations of Malczyce (km 304.8) and Ścinawa (km 331.8), as well as periodic measurements of the riverbed conditions performed by the Regional Water Administration in Wrocław. This analysis was supplemented by [...]
14
80%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 3 40--42
PL Osuwiska skarp stanowią w praktyce budownictwa drogowego jeden z bardziej nurtujących problemów. Mimo bardzo zaawansowanych technologii budowlanych niewłaściwe zabezpieczenia i występujące awarie generują często znaczne straty finansowe. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Powo[...]
EN The slinging banks account for one of the most intriguing problems in the road branch. Despite highly advanced technologies, inappropriate protections and failures cause substantial financial losses. What is the reason for that? The answer is not unambiguous. There may be at least several reasons fo[...]
15
80%
Inżynieria Ekologiczna
2001 Nr 3 179--191
16
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2015 Nr 19 7--19
PL W artykule przedstawiono rozwiązania zabezpieczeń skarp przeciwpowodziowych przed erozją. Opisano koncepcję wykorzystania żywic akrylowych w celu zabezpieczenia powierzchniowego i wgłębnego wałów i skarp przeciwpowodziowych. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na przedstawieniu rozwiązań zap[...]
EN In the article solutions of flood-slopes protections before the erosion is represented . The conception of acrylic resins utilization for the protection purpose superficial and deep-seated of shafts and flood-slopes is described. Concentration is on solutions representation assuring the permanent pr[...]
17
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 1 86-88
PL Zmniejszenie lub zniweczenie ekologicznych, produkcyjnych, względnie sanitarno-zdrowotnych i estetycznych walorów jednego lub wielu elementów (w tym naturalnych właściwości) środowiska nazywa się degradacją jego walorów.
18
80%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2019 Nr 1 28--34
PL Wybrzeże Bałtyku to obszar występowania coraz silniejszych sztormów zimowych. Ponadto na skutek ocieplania się klimatu rozwój morskiej pokrywy lodowej jest coraz słabszy. Wszystko to wzmaga procesy erozyjne i skutkuje niszczeniem brzegów klifowych i akumulacyjnych. Tym samym podejmowanie działań z[...]
19
70%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 95-99
PL Składowisko odpadów (szczególnie jego skarpy wewnętrzne i zewnętrzne) narażone jest na erozję wodną i ruchy masowe w fazie budowy, eksploatacji i rekultywacji. Omówiono główne przyczyny i sposoby zapobiegania tym zjawiskom. Zwrócono uwagę na problem erozji warstw izolujących uszczelnienia skarp wewn[...]
EN Landfill site (particularly its internal and external scarpes) are at risk of water erosion and mass-movements during construction, exploitation and land reclamation. The main reasons and ways of prevention these phenomena were discussed. They paid attention to problem of erosion of isolation layers[...]
20
70%
Drogi i Mosty
2009 nr 2 5-31
PL Drogowe budowle ziemne, w tym zwłaszcza skarpy drogowe są narażone na erozję powierzchniową w trakcie ich budowy oraz późniejszego eksploatowania. Usuwanie skutków erozji pochłania do 20 % kosztów robót ziemnych. Dlatego istotne jest, aby skutecznie chronić powierzchnie skarp przed działaniem czynni[...]
EN Construction of roads by passes and express roads drastically impacts natural environment. All of road earth constructions, especially road slopes, are exposed to the process of surface erosion during construction and then operation. Elimination of erosion effects takes up about 20% of earth work to[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last