Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  erosion resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy przedstawiono konstrukcję testera odśrodkowego do badania erozji oraz wyniki badań erozji stopów na osnowie żelaza. W badaniach wykorzystano jako ścierniwa SiC i pył klinkierowy pobrany z elektrofiltru. Wykazano istotny wpływ zjawiska fragmentacji ziaren na przebieg zjawiska erozji. Rankingi[...]
EN In the paper the scheme of centrifugal erosion tester was presented along with results of erosion tests carried out on a number ofFe-base alloys. In the tests, a clinker dust collected from the electrofilter of the cement plant and SiC were applied as abrasives. The distinct effect of particle fragm[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 2039--2049
EN The sintered stainless steels of different microstructures (austenitic, ferritic and duplex) were laser surface alloyed with hard powders (SiC, Si3 N4 ) and elemental alloying powders (Cr, FeCr, FeNi) to obtain a complex steel microstructure of improved properties. Laser surfac[...]
3
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu modyfikacji powłok epoksydowych oraz poliuretanowych trzema rodzajami nanonapełniaczy na ich odporność erozyjną. Jako materiał erozyjny zastosowano elektrokorund granulowany, o rozmiarach cząstek 0,6 - 0,7 mm. Cząstki erozyjne spadały swobodnie z wysokośc[...]
EN The paper presents examination results showing the influence of epoxy and polyurethane coatings modifications with three types of various nanofillers on their erosive resistance. Particles of granulated alundum of grain size 0.6 - 0.7 mm were used as the abrasive material. They fall freely from the [...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na zarysowanie powłok akrylowych oraz powłok akrylowych modyfikowanych nanocząstkami miedzi. Nanocząstki miedzi miały średnicę 66 nm, a ich udział masowy w powłoce modyfikowanej wynosił 3,5 %. Badano również wpływ twardości powłok na ich odporność ero[...]
EN The paper presents examination results of scratch resistance of acrylic coatings unmodified and modified with copper nanoparticles of mean diameter 66 nm and mass share 3.5%. An influence of coating hardness on erosion resistance was examined as well. The essential influence of nanofiller share was [...]
5
75%
Archives of Materials Science
EN Particle erosion is a wear loss from surface of solid body caused by a relative motion of fluid with solid particles. When impact angle is low (between 0 degree and 30 degree), this kind of erosion is called the abrasive erosion. On the other side, if the impact angle is between 60 degree and 90 deg[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 101 71--72
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zużycia strumieniowo-ściernego stali stosowanych w urządzeniach do rozdrabniania materiałów pochodzenia roślinnego, tj. 51CrV4 i 42 CrMo4 i stali konstrukcyjnej S235JR. Wyniki zużycia analizowano w odniesieniu do ich właściwości mechanicznych. Gdy strumień cząstek [...]
7
75%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 10 23--30
PL Praca niniejsza zawiera jakościową ocenę odporności erozyjnej form piaskowych ze spoiwem szkła wodnego. Badania tej właściwości prowadzono w zależności od zmieniających się wybranych czynników technologicznych tj. temperatury zalewania i kąta padania strumienia metalu na powierzchnię wnęki formy. Od[...]
EN This work consist of quantitative analysis leading to evaluation of erosional resistance of sand moulds prepared with waterless binding Tests included the various technological factors eg. pouring temperature of metal and angle of molten metal stream declination effecting the erosion of internal mou[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1841-1849
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu modyfikacji składu powłok akrylowych nanocząstkami miedzi na ich odporność erozyjną oraz zarysowanie. Niniejsza modyfikacja przyczyniła się do podwyższenia odporności erozyjnej powłok o ponad 30%. Natomiast porowatość powłok uległa zmniejszeniu, co korzys[...]
EN The paper presents examination results of influence of acrylic coatings composition modification with copper nanocoatings on their resistance to erosion and scratching. The modification contributed to coatings erosive resistance increase by over 30 %. Coatings porosity decreased, what favourably inf[...]
9
63%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 137-144
PL W artykule przedstawiono metodę oceny odporności erozyjnej powłok polimerowych. Oceniono kinetykę zużywania erozyjnego powłok epoksydowych, w zależności od ich grubości lub stopnia zestarzenia powłok pod wpływem promieniowania ultratioletowego.
EN The assessment method of erosive resistance of polymer coatings is presented in the paper. The erosive wear kinetics of epoxy coatings was assessed in dependence on their thickness or stage of ageing - under the influence of ultraviolet radiation.
10
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of this research was to investigate the influence of heat input in robotized surfacing on quality and properties of nanomaterial layers. Design/methodology/approach: quality of single and multilayer, stringer and weave beads was assessed by abrasion resistance tests according to ASTMG65 sta[...]
11
63%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 6 198-203
PL W artykule opisano przebieg badań nad określeniem wpływu manganu na odporność na zużycie erozyjne napoin o składzie chemicznym zbliżonym do składu stali austenitycznej typu AISI 316 pod wpływem prostopadłego strumienia proszku tlenku glinu. Wykazano, że dodatek 20% manganu zwiększa ok. 6 razy odporn[...]
EN The results of investigations on the influence of manganese content on the erosion of laser-surfaced layers with a chemical content similar in proportions to that of AISI 316 austenitic stainless steel have been presented. Erosion resistance tests were conducted according to the ASTM G67 standard. I[...]
12
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności erozyjnej powłok natryskiwanych łukowo wybranymi stopami typu Fe-Cr-Ti-Si-Mn, Fe-Cr-B-Si-Mn, Ni-Cr-Mo-Fe-Nb, Ni-WC-Cr-B-C oraz nano stopem na osnowie żelaza wzmacnianym wydzieleniowo węglikiem boru Fe-Si-Mn-Cr-Mo-Nb-W-B, na płyty ze stali niestopowej [...]
EN The article presents the results of the study on erosion resistance of arc sprayed coatings made of selected alloys such as Fe-Cr-Ti-Si-Mn, Fe-Cr-B-Si-Mn, Ni-Cr-Mo-Fe-Nb, Ni-WC-Cr-B-C, and also nano alloy based on the iron matrix, strengthened by precipitations of boron carbide Fe-Si-Mn-Cr-Mo-Nb-W-B[...]
13
51%
Inżynieria Materiałowa
EN In order to define the influence of laser beam and laser plasma processing on the performance of body centered cubic steels under the cavitation loading, the samples of chromium steel, carbon steel and low-alloy manganese and nickel steels were superficially remelted by a cw Co2 laser beam in presen[...]
14
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W niniejszym artykule przedstawiono zarys prac prowadzonych od lat 60 w dziedzinie niszczenia kawitacyjnego materiałów metalowych poświęconych: modelowaniu zjawiska w warunkach laboratoryjnych, dynamice zanikających pęcherzyków kawitacyjnych, charakterystyce kinetyki i mechanizmu niszczenia, poszuk[...]
EN In the present paper an outline of work that has been performed since the 60-s in the area of cavitation damage of metallic materials is shown. Attention has been devoted to the modelling of the phenomenon in laboratory conditions, the dynamics of collapsing cavitation bubbles, the characteristic of[...]
15
51%
Tribologia
2018 nr 1 81--88
PL W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych próbek wytworzonych metodą wielowarstwowego napawania laserowego stopowym proszkiem typu Stellit Co-6 na podłożu ze stali stopowej X22CrMoV12-1. Wielowarstwowe napawanie laserowe przeprowadzono na stanowisku TruLaser Cell 3008 firmy TRUMPF. Powierzc[...]
EN The paper presents the results of laboratory tests of test specimens produced by multi-layer laser padding alloy Stellit Co-6 powder on a substrate with heat-treated X22CrMoV12-1 alloy steel. Multilayer laser padding was performed on a TRUMPF TruLaser Cell 3008. The formed weld overlays surface was [...]
16
51%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny odporności na erozję ścierną powłok natryskiwanych cieplnie. Zaproponowano koncepcje stanowiska do badań erozji ściernej umożliwiającej badania w szerokim zakresie, prędkości strugi ściernej (do 200 m/s), jak i zmiennego kąta jej padania (15÷90o)[...]
EN The article presents the results of the assessment of resistance to abrasive erosion of thermal sprayed coatings. Proposed concepts for research positions to the abrasive erosion tests in a wide range of abrasive jet speed (up to 200 m/s) and a variable angle of incidence (15÷90o). The obtained resu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last