Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ergonomy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 8 20-23
PL W artykule przedstawiono problemy dotyczące doboru odzieży ciepłochronnej w zimnym środowisku, związane ze znacznymi różnicami osobniczymi (wiek, płeć, budowa fizyczna, wydolność fizyczna). Omówiono wyniki badań z udziałem kobiet i mężczyzn w różnym wieku, zatrudnionych w zimnym środowisku – osoby b[...]
EN This article presents problems connected with protective clothing in a cold environment.They concern large personal differences (age, gender, physical characteristic of the body, physical capacity). It discusses results m of studies with women and men in different ages, working in a cold environment[...]
2
100%
Recykling
2006 nr 1 30-32
PL Szeroko rozumiane projektowanie coraz częściej odchodzi od kreowania zdefiniowanego, skończonego "dzieła - obiektu" na rzecz inicjowania i kontrolowania procesu rozwoju i różnorodnych aktywności związanych z przestrzenią objętą projektowaniem. Oznacza to wciągnięcie w krąg zainteresowań projektantów[...]
3
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 8 21-25
PL Przedstawiono zmiany wartości impedancji ciała człowieka pod wpływem uciążliwości ergonomicznych występujących w środowisku pracy, takie jak: klimat, hałas i niewłaściwe natężenie oświetlenia w miejscu pracy.
EN The variation of human body impedance under the influence of ergonomic stresses existing in working environment is described. The following ergonomic stresses have been taken into account: climate, noise and unsatisfactory enlighting of the working place.
4
100%
Problemy Jakości
2001 nr 2 26-30
PL W ostatnich latach, wskutek wzrostu wymagań jakościowych wykreowanych przez rynek, menedżerowie zajmujący się systemami kompleksowego zarządzania jakością (TQM) coraz częściej zwracają się w stronę ergonomii jako dziedziny wiedzy oferującej informacje dotyczące istotnego elementu jakości, jakim jest[...]
EN In last years increase the quality requirements in all aspects of consideration. Managers implementing the TQM-systems use more and more the ergonomic principles in proper activities. The ergonomy as theoretical and practical science, indicates the psychophysical possibilities of people in designing[...]
5
100%
Energetyka
2003 nr 2 80-84
PL Opisano elektrofizjologię ciała człowieka w środowisku pracy. Scharakteryzowano wpływ klimatu, pracy wzrokowej oraz hałasu na impedancję ciała człowieka.
EN Described in an electro-physiology of a human body in the work environment. Characterised is an influence of the climate, effort at observations and noise on the human body impedance.
6
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 8 11-15
PL Cechy charakterystyczne zawodu ratownika medycznego to między innymi ciągły kontakt z różnymi rodzajami chorób i urazów, ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów oraz działanie w sytuacjach silnego stresu. Aby poradzić sobie z chronicznym napięciem psychicznym oraz zregenerować siły czł[...]
EN Being a paramedic involves constant contact with different types of diseases and injuries, a huge responsibility for patients' health and life and work under high stress. To cope with chronic stress and to recuperate, one can use healthy or harmful strategies. This article aims to measure and descri[...]
7
88%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2006 T. 11, nr 4 281-288
PL W pracy opisano stanowisko do pomiaru, analizy i oceny chodu człowieka. W jego skład wchodzą: system optoelektroniczny, stanowisko komputerowe oraz ścieżka pomiarowa. Przy projektowaniu stanowiska uwzględniono zasady BHP.
EN The system for measurement , analysis and assessment of human gait has been presented. The system consists on: optoelectronic system, computer, electromyography and platforms.
8
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 2 24-26
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze znajomością zasad ergonomii stanowiska komputerowego oraz stosowaniem ich przez pracowników call center w Polsce. Autorzy przekonują, że przekazanie wiedzy teoretycznej na temat organizacji stanowiska komputerowego jest niewystarczające. Szkol[...]
EN This article compares knowledge and skills in the context of ergonomics of call center workers. The authors prove that participation in theoretical training is not enough. Training combined with participation in an ergonomics intervention makes it possible for the workers to use their workstations m[...]
9
75%
Recykling
2006 nr 2 34-36
PL Polsko-niemiecki projekt urbanistyczno-architektoniczny rewitalizacji osiedla z wielkiej płyty - Pasewalk Ost jest przykładem rozważań o ergonomii procesu. Władze miejskie Pasewalku, miasteczka położonego ok. 40 km na zachód od Szczecina, w pobliżu granicy polsko-niemieckiej, zorganizowały konkurs n[...]
10
75%
Logistyka
2015 nr 3 751--756, CD 1
PL W pracy opracowano ilościową metodę ergonomicznej oceny wizualizacji pracy komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym.
EN The paper presents the method for ergonomical quantity assessment of operation of railway traffic control systems.
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zwrócono uwagę na zagrożenia płynące ze zbyt intensywnego rozwoju transportu drogowego w porównaniu z innym transportem w tym kolejowym. Brak zrównoważonego rozwoju transportu generuje i dalej będzie generował różnego rodzaju zagrożenia dla ludzi i środowiska. Są to zagrożenia bezpieczeńs[...]
EN Presented article draws attention to risks springing from too extensive development of road traffic compared to the railway. Lack of balanced growth of overall transport induces further multiple hazards both to humans and environment. Those include traffic safety hazards and pollution-induced increa[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W pracy zaprezentowano zasady projektowania obiektów w przemyśle maszynowym. Przeanalizowano aspekty ergonomiczne jako warunek udanego projektu. Omówiono wymagania zasadnicze dla bezpieczeństwa maszyn wynikające z dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia Ministra Gosp[...]
EN The paper presents the principles of design of objects in the engineering industry. Analyzed the ergonomic aspects as a condition for a successful project. Discusses the essential requirements for machine safety under Directive 2006/42/EC of the European Parliament and the Council and the Minister o[...]
13
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 1 6-9
PL Celem norm tworzonych w Europejskim Komitecie (CEN) jest wspomaganie realizacji dyrektyw europejskich. Normy CEN z zakresu ergonomii (opracowywane w Komitecie Technicznym - TC 122) zawierają kryteria, podstawy metodyczne, wytyczne, które służą do projektowania stanowisk pracy oraz oceny ryzyka zawod[...]
EN The aim of CEN standards, developed in the European Standard Committee is to support implementation of European directives. The range of ergonomics standards (CEN 122) includes criteria, methodological bases, guidelines (for designing work stands and for occupational risk assessment of physical and [...]
14
75%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono zastosowanie nowoczesnych technik poszerzonej rzeczywistości (ang. augmented reality, AR) w procesie projektowania ergonomicznego maszyn i urządzeń. Techniki poszerzonej rzeczywistości pozwalają łączyć interaktywny, komputerowo generowany świat ze światem rzeczywistym w taki[...]
EN This paper describes innovative interactive augmented reality (AR) techniques and its application in ergonomic design of machinery systems. Augmented reality can combine interactive computer generated objects with an real world in such a way that they appear as one environment. Augmented reality tec[...]
15
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 2 21-23
PL Podczas wykonywania pracy biurowej na stanowisku komputerowym często dochodzi do nadmiernego obciążenia i zmęczenia mięśni, co może prowadzić do powstawania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Dlatego też, zarówno badanie występowania tych dolegliwości, jak również ocena obciążenia na stano[...]
EN Office work performed at a computer workstand often leads to excessive muscle load and muscle fatigue, which may cause musculoskeletal disorders. That is why it is important to assess the presence of musculoskeletal disorders and of load during occupational tasks. This article presents the results o[...]
16
63%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2010 nr 13 189-202
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu wybranych czynników określających położenie kończyny górnej w normalnej przestrzeni pracy na wartość momentu skręcającego rozwijanego przez mięśnie tej kończyny. Wyniki badań mogą być wykorzystane w antropometrycznym projektowaniu urządzeń steruj[...]
EN This paper presents the results of a study into the effect of some factors determining the orientation of the upper extremity within the normal working space on the torque of the muscles of this extremity. The results of this study may be useful in the anthropotechnical design of controlling devices[...]
17
63%
Agricultural Engineering
2014 Vol. 18, No. 4 123--134
PL Szacuje się, że w krajach europejskich ok. 27% osób pracuje przez więcej niż połowę czasu pracy w pozycji, która wywołuje zmęczenie i bóle mięśniowe mogące zakłócać koordynację postawy, co zwiększa ryzyko i możliwość popełnienia błędu przy obsłudze maszyny. Badania dotyczyły oszacowania ryzyka wystą[...]
EN It is estimated that in the European countries approx. 27% of people works for more than half time of their work in a tiresome position resulting in muscle pains, which may disturb coordination of the posture, which increases the risk and possibility of error during operation of the machine. The tes[...]
18
63%
Logistyka
2015 nr 6 213--217, CD
PL Celem pracy było zbadanie pozycji przyjmowanych podczas pracy oraz poziomu narażenia na zaburzenia w układzie mięśniowo-szkieletowym (MSD). Badania przeprowadzono w zakładzie produkcji długopisów na stanowiskach: nadruk klipów (Klipy), formatowanie wyrobów z tworzyw sztucznych (Żywica). Zastosowano:[...]
EN The aim of this study was to examine the postures adopted by operators during the work and the level of exposure to the risk of musculoskeletal disorders (MSDs,) The research was conclucted at the plant the production of pens on workstations: printed on the clips (Clips), formatting of plastic produ[...]
19
63%
Selected Engineering Problems
2016 nr 7 19--24
EN The design of human workspace and manually operated processes can be improved with the use of digital models of human body. An example of design human workspace in CAD software NX 10 and simulation example of work process in Jack software are presented. The use of digital human models allows to impr[...]
20
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedmiotem artykułu są badania oraz analiza stanu psychofizycznego operatora suwnicy pomostowej. Sformułowano obszary przedsięwzięć ukierunkowanych na: nadzorowanie zdrowia operatora, techniczne wsparcie procesu sterowania urządzeniem dostosowane do wymagań środowiska pracy operatora. Przedstawiono[...]
EN The paper's aim is to present the possibilities of minimizing overhead crane operator's errors. The article presents certain undertakings aiming at overhead srane operator's health supervision, technical aiding of device management and adapting operator's work environment to his demands. There were [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last