Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 346
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ergonomia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano ergonomiczne wskazówki do kształtowania stanowiska pracy kierowcy autobusu.
2
100%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL W referacie przedstawiono fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne warunki, w jakich wykonywana jest praca w systemach logistycznych, sposób oddziaływania tych warunków na organizm ludzki oraz metody zwalczania ich negatywnego wpływu na bezpieczeństwo pracy. Problemy te to domena ergonomii[...]
EN The paper presents physical, chemical, biological, social and psychological environments in which people make their job within the logistic systems. The methods of reducing the negative influence on human organism and labor security are described in the article as well. The problems mentioned in thi[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Umożliwienie operatorowi maszyny dobrego wglądu w proces produkcji, z jednoczesnym zachowaniem łatwości obsługi urządzenia, to najważniejsze aspekty ergonomii pracy. Zarówno podczas wykonywania standardowych czynności, jak i podczas operacji krytycznych (zatrzymanie awaryjne, wznowienie pracy maszyn[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2008 T. 16 427-432
PL W referacie poszukuje się odpowiedzi na pytanie, czy coraz częstsze zastępowanie aplikacji systemowych wzbogaconymi aplikacjami internetowymi (skr. ang. RIA) nie dzieje się kosztem ergonomii i wygody użytkowania. Artykuł przedstawia porównanie ergonomii interfejsów użytkownika aplikacji RIA i aplika[...]
EN The paper seeks answer to the following question: is the usability of Rich Internet Applications mature enough to Jet them seamlessly rep lace the common desktop applications? The paper presents a comparative study of usability of the user interface of two types of applications: Rich Internet Applic[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 60 245-250
PL W artykule przedstawiono przykład ergonomicznej analizy uciążliwości pracy na wybranych stanowiskach przemysłu owocowo-warzywnego, na których praca wykonywana jest przez cały rok. Na ocenę uciążliwości pracy składały się następujące elementy: obciążenie wysiłkiem fizycznym, obciążenie psychiczne, od[...]
EN The paper presents an example of ergonomics analysis of the workload of working man in fruit and vegetable industry. The work is performed all the year round. There are some typical work components which were examined: physical load, influence of material environment on the working man.
6
80%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 8 218-225
PL W ramach wykonywanych zadań człowiek narażony jest na szereg negatywnych czynników fizycznego środowiska pracy. Do najbardziej powszechnych należy nieodpowiednie oświetlenie pomieszczeń pracy. Oświetlenie wpływa na samopoczucie i zadowolenie z pracy. Kolejnym czynnikiem jest hałas. Jego długotrwałe [...]
EN In so doing the person is subjected to several negative factors of physical work environment. The most common is inadequate room lighting work. Lighting affects the well - being and job satisfaction. Another factor is noise. His long-term effects on humans lead to fatigue, or even deafness. The cons[...]
7
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
8
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Ergonomia to dziedzina nauki zajmujaca się relacjami pomiędzy człowiekiem i jego materialnym otoczeniem, której celem jest - najogólniej rzecz ujmując - optymalne dopasowanie przestrzeni i przedmiotów do naszych potrzeb.
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania metod ekspertowych w diagnostyce ergonomicznej stanowisk pracy w środkach transportu. Przedstawi0ono analizę przydatności stosowania techniki ekspertowej w ocenie ergonomicznej warunków pracy. Sformułowano założenia budowy systemu ekspertowego do diagnozy par[...]
EN The paper refers to pssibility of using expert methods in ergonomic diagnosis of workplace in the means of transport. The analysis of suitability of these methods in ergonomic evaluation of work conditions has been presented. The methodological assumptions of building expert system for diagnosis of [...]
10
80%
Świat Szkła
PL Klamki są niewielkimi elementami w wyposażeniu drzwi, ale mają duży wpływ na ich estetykę i funkcjonalność. Większość użytkowników wybierając klamki kieruje się tylko dwoma parametrami estetyką i... ceną. Tymczasem wyborowi klamek należy poświęcić sporo uwagi.
11
80%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 1 40-46
PL W artykule zaprezentowano opis konstrukcji i parametry zmodernizowanej lokomotywy spalinowej pasażerskiej serii SP32 (312D), której projekt modernizacji opracowany został w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, a prototyp wykonuje InterLok S.A Piła. Opisano zakres modernizacji w od[...]
EN This article describes and illustrates the design and parameters of a modernized passenger diesel locomotive class SP32 (312D) which modernisation project was developed in the Rail Vehicles Institute at Cracow University of Technology and the prototype is being produced by InterLok S.A. Piła. It is [...]
12
80%
Logistyka
PL W oprogramowaniu CATIA, po wcześniejszym zamodelowaniu środowiska badanego, istnieje możliwość poddania analizie ergonomii pracy podstawowych czynności obsługowych kierowcy samochodu osobowego. Na potrzeby badania stworzono manekina obu płci oraz zamodelowano propozycje wnętrza kabiny samochodu osob[...]
EN In CATIA software after modeling environment, it is possible to analyze the ergonomics of basic maintenance driver of a passenger car. For the purpose of research was created male and female test dummy, and modeled car cabin interior. For the experiment was taken three driver's attitude, without dri[...]
13
80%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Referat jest poświęcony prezentacji etapów prac wykonywanych, przy projektowaniu całkowicie nowego stanowiska sterowniczego i kabiny maszynisty lokomotywy SU-45. W referacie przestawiono sposób prowadzenia tych prac z wykorzystaniem modeli geometrycznych 3D. Zaprezentowano nowe podejście do projekto[...]
EN This paper is devoted to the presentation of the stages of works carried out at designing the completely new control stand and the driver’s cab of locomotive SU-45. The way of carrying out these works with using the geometric models 3D is presented in this paper. The new approach to designing is pre[...]
14
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 10 40-43
PL Pojęcie "niepełnosprawni ruchowo" obejmuje wiele kategorii osób poruszających się z widomymi i różnorodnymi oznakami ułomnego pokonywania przestrzeni i jej infrastrukturalnego wyposażenia. Ocena skali tej populacji jest trudna, bo sama notacja niepełnosprawności jest ułomna.
15
80%
Pojazdy Szynowe
2009 Nr 2 6-9
PL W artykule opisano istotę innowacyjnego systemu transportowego PRT (Personal Rapid Transit), który budzi ogromne zainteresowanie w wielu krajach. Przedstawiono zagadnienia ergonomii i bezpieczeństwa w polskiej konstrukcji pojazdu PRT- SITIN.
EN The essence of the innovative transport system PRT (Personal Rapid Transit), that arouses the huge interest in many countries, is described in this article. The problems of ergonomics and safety in the Polish construction of the Vehicle PRT - SITIN are presented.
16
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 7 113-120
PL W artykule przedstawiono kompetencje, zadania i możliwości architekta w procesie wdrażania koncepcji przestrzeni zurbanizowanej przyjaznej osobom niepełnosprawnym i starszym. Uzasadnieniem podjęcia tematu jest paradoksalna sytuacja w kraju. Z jednej strony perfekcyjna i wyczerpująca informacja o zas[...]
EN The author would like to depict an architect's competency, tasks and possibilities in the process of realization of conceptions concerning the built environment friendly towards the disabled and elderly people. The reason for taking up the subject is paradoxical situation in Poland. On the one hand [...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2003 Nr 36 117-123
PL W artykule nakreślono ogólne zasady doboru tematów prac promocyjnych realizowanych w Zakładzie Ergonomii i Inżynierii Jakości PP. Podkreślono ważność tego działania zarówno dla studentów, jak i promotorów prac.
EN In this paper sorne generał rules of choosing diploma project subject-matters realized in Division of Ergonomics a Quality Engineering of Poznań University of Technology were presented. The importance of the process, for both students and promoters, was stressed.
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 7 177-187
PL W pracy zaproponowano algorytm ergonomicznego dopasowania stanowiska montażu drobnych części do wymiarów antropometrycznych pracownika. Przedstawiono zależności pomiędzy pracą ręczną człowieka a wzrostem wydajności. Starano się jednocześnie zagwarantować zmniejszenie obciążenia fizycznego i psychicz[...]
EN The paper presents the algorithm for ergonomie adjustment of the small part assembly workstation to a worker's anthropometric size. It puts forwad the interrelation between manual work and efficiency increase, and brings lowering of the physical and mental burden of the worker in focus.
19
80%
Recykling
2006 nr 1 30-32
PL Szeroko rozumiane projektowanie coraz częściej odchodzi od kreowania zdefiniowanego, skończonego "dzieła - obiektu" na rzecz inicjowania i kontrolowania procesu rozwoju i różnorodnych aktywności związanych z przestrzenią objętą projektowaniem. Oznacza to wciągnięcie w krąg zainteresowań projektantów[...]
20
80%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2001 T. 20, z. 2 177-185
PL Zarówno na uczelniach, jak i w przedsiębiorstwach wciąż powstają nowe stanowiska komputerowe, względnie modernizuje się wcześniej utworzone. Mimo że coraz częściej zwraca się już uwagę na ergonomię stanowiska komputerowego, to jednak obserwuje się, że nawet dobrze rozwiązane stanowisko komputerowe n[...]
EN Universities and companies keep developing new computerised workstations or modernise already existing ones. Though ergonomy of a computerised workstation is often taken into account, it is visible that even well designed computer workstation may adversely affect operators. The most common burden is[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last