Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 147
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  equipment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2006 nr 1 87-92
EN The modern radio transmission systems are specifically designed for catching principally two main objectives: on one side to provide a radio solution for long distance where large configurations are required to fulfil the high capacity transmissions needs, on the other side to guarantee link quality[...]
2
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W pracy zawarto przegląd urządzeń do badań biomechanicznych stóp z przedstawieniem możliwości jakie daje każde z tych urządzeń. Szczególną uwagę zwrócono na podoskop, plantokonturograf, platformy dynamometryczne i systemy komputerowej analizy stóp.
EN The equipment for measurement, analysis and assessment of children foot such as: the podoscop, the force plate, the gait rate, the computer's systems and optoelectronic systems has been presented in this paper.
3
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN Resulted advantages from introducing the newest computer and information technologies to users, at all levels of management by operation underground gas storage (UGS). The necessary information on the current status and resources of the trade equipment are given. The purposes, principles, the basic [...]
4
100%
Engineering Transactions
EN In traditional active vibration control, a single-objective control output is often considered and constrained, but in fact some conflicting performance indexes are always emerging simultaneously and a one-sided method for pursuing only one excellent output is adopted, which may sacrifice other cont[...]
5
88%
Journal of KONBiN
2011 No. 3 (19) 185--202
PL Analiza uwarunkowań realizacji współczesnych operacji wojskowych prowadzi do konkluzji, że wykonanie postawionych zadań związane jest z koniecznością stosowania coraz to nowocześniejszych środków technicznych. Powinno to również mieć swoje odzwierciedlenie w wyposażeniu miejsc pracy dla osób funkcyj[...]
EN The analysis done on conditions of the execution of modern military operations lead to the conclusion that the execution of assigned orders depend on and generate the need of using more and more advanced technical means. This should have also been reflected in equipping the workplaces for personnel [...]
6
88%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 1-2 23--27
PL W artykule scharakteryzowano zagadnienie zimowego utrzymania dróg, dokonano przeglądu sprzętu do realizacji przedsięwzięć z nim związanych oraz omówiono zasady utrzymania tego sprzętu.
EN Road maintenance during the winter season includes all works aiming at decreasing or limiting traffic disturbances caused by environmental factors (road surface slipperiness and snowfall). In this case machines and equipment used for these operations are a very important aspect. The article describe[...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy określono powiązania pomiędzy wyposażeniem technicznym gospodarstw a wielkością produkcji globalnej odnotowane w badanych obiektach. Produkcja globalna wyrażona była w jednostkach zbożowych. W tym celu przeprowadzono badania w 20 indywidualnych gospodarstwach położonych w województwie święto[...]
EN The work describes relations between technical equipment of farms and the global production seize reported in the researched facilities. Global production was expressed in grain units. For this purpose the research covered 20 individual farms located in Świętokrzyskie Voivodeship in Kazimierza Povia[...]
8
75%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W pracy przedstawiono badania geodezyjne tokarki z wykorzystaniem światłowodowego sygnalizatora celu. Omówiono technologię pomiarów wraz z projektem tarczy ze światłowodowym sygnalizatorem celu oraz zaprezentowano przykładowe wyniki testów tarczy oraz jej zastosowanie do pomiarów tokarki.
EN The article presents the problem of geodetic investigations of lathe by means of target with point optical fiber indicator. This work presents the idea of fibre-optical target used for engineering objects surveying.
9
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Overexertion and pain of the musculoskeletal system may occur partly owing to load application by the equipment. Both the weight of equipment and the duration of loading are relevant. The aim of the present study was to examine the extent of loading and resultant strain in the trunk muscles. Therefo[...]
10
75%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2006 nr 1-2 84-93
PL Rozpatrzono zagadnienie pomiaru cyfrowych urządzeń horyzontowych linii radiowych. Przedstawiono sposób pomiaru stopy błędów urządzeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na badanie własnej i szczątkowej elementowej stopy błędów.
EN This article describes measurements of terrestrial digital line-of-sight radio links equipment. The measurement methods of bit error rate are described particularly paying attention to test of background and residual bit error rates.
11
75%
Przemysł Spożywczy
PL Analiza mikrobiologiczna jest integralną częścią zarządzania bezpieczeństwem żywności. Producenci przeprowadzają badania mikrobiologiczne w celu monitorowania aktualnej sytuacji, analizy trendu oraz wykrywania nowych zagrożeń. W artykule omówiono organizację i wyposażenie małego laboratorium przyzak[...]
EN Microbiological analysis of food is an integrated part of management of microbial safety in the food chain. Food business operators employ microbiological tests for monitoring of the actual situation and trend analysis in order to detect emerging risks. The paper describes organization and equipment[...]
12
75%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 7 317-319
PL W wytwórniach konstrukcji stalowych obserwuje się stałą modernizację wyposażenia służącego do czyszczenia i nanoszenia powłok. Jest to wywołane dążeniem do obniżania kosztów przy rosnących wymaganiach ochrony środowiska i jakości powłok. Najważniejsze modernizacje dotyczą wyposażania zakładów w sprz[...]
EN A constant upgrading of equipment applied for cleaning and painting is observed in the steel construction industry. It is mainly driven by the reduction of the costs together wit the oncreasing requirements of environmental protection and the quality of the coatings. The main upgrades are observed a[...]
13
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono rozwój telefonii komórkowej obecnie eksploatowanej oraz przedstawiono charakterystykę techniczną poszczególnych generacji i tendencje rozwojowe.
EN The paper discusses development of current1y operated cellular telephony and presents technical characteristics of particular generations as well as development tendencies.
14
75%
Elektro Info
2003 nr 2 35-39
PL Celem niniejszego artykułu jest podanie "przepisu" na pracownię elektryczną w tych szkołach, które wprowadziły po reformie do swoich programów kierunki elektryczne i dotychczas na swoim "wyposażeniu" takiej pracowni nie miały, a także podzielenie się doświadczeniami z kolegami po fachu, którzy takie[...]
15
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono doświadczenia eksploatacyjne oraz rozwiązania techniczne opracowane w Instytucie Energetyki wykorzystywane w cyfrowych zabezpieczeniach różnicowych.
EN The paper presents operational experience and technical solutions worked out in Institute of Power Engineering, used in digital different protection equipment.
16
75%
Inżynieria Maszyn
2007 R. 12, z. 4 124-131
EN The paper deals with the problem of the high-technological competitive machining equipment development. The design conception is based on the group technology for creating a family of the products and the principles of localization of the invariant components in the compact equipment's field of purp[...]
17
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2000 R. 73, nr 10 782-784
PL Przedstawiono pojęcia z nowych norm europejskich: systemy i urządzenia transmisji alarmu. Omówiono podstawowe wymagania dotyczące funkcjonalności, niezawodności i bezpieczeństwa systemów transmisji alarmu, które mogą być stosowane w różnych rodzajach systemów i usług telekomunikacyjnych.
EN This paper presents the basic definitions of the new European Standards: Alarm transmission systems and equipment. The general requirements for the performance, reliability and security characteristics of alarm transmission systems and their suitability for use with different types of telecommunicat[...]
18
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Rosnący popyt na materiały z lepszymi funkcjonalnymi własnościami oraz na wydajniejsze technologie inspiruje naukowców do poszukiwania nowych metod kształtowania plastycznego. Metody, które wykorzystują zmianę drogi deformacji, wydają się być najbardziej obiecujące. Artykuł przedstawia urządzenia la[...]
EN The growing demand for materials with better functional properties and improved manufacturing technologies inspires researches to search for new forming methods. Those, which involve deformation path change seem to be promising. The paper presents the laboratory equipment for research of effect of d[...]
19
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2002 R. 47, nr 5 229-230
20
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Crushing plants are of great interest in reducing a particle size of rocks and ores as milling operations need to consider sustainable development. Since the crushing plants operate under harsh conditions and involve very abrasive material, multiple factors can influence their performance. This pape[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last