Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  epoxy coating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Metrology and Measurement Systems
EN Noise diagnostics has been performed on the cold field-emission cathode in high-vacuum. The tested cold fieldemission cathode, based on tungsten wire with ultra-sharp tip coated by epoxy was designed to meet the requirements of transmission electron microscopy, which uses a small and stable source o[...]
2
100%
Tribologia
2006 nr 3 107-122
PL Zużywanie erozyjne elementów maszyn jest procesem złożonym, w którym znaczącą rolę odgrywają własności mechaniczne kontaktujących się materiałów. Dlatego też proces ten zupełnie inaczej przebiega w przypadku elementów metalowych z powłokami polimerowymi niż w przypadku elementów bez tych powłok. W a[...]
EN Erosive wear of machine elements is the process of significant complexity with crucial role played by mechanical properties of contacting materials. For this reason the process of erosive wear shows different progress for metallic machine elements with polymeric coatings than for elements without th[...]
3
100%
Inżynieria Powierzchni
2006 nr 1 15-21
PL W artykule przedstawiono metodę oceny kinetyki starzenia powłok epoksydowych na podstawie charakterystyk DM. Powłoki epoksydowe były starzone pod wpływem: promieniowania ultrafioletowego, szoków termicznych. naturalnych warunków klimatycznych i działania mediów agresywnych, którymi były wodne pięcio[...]
EN The paper presents a method of estimation of ageing kinetics of epoxy coatings based on their DMA characteristics. Epoxy coatings were aged under the influence of UV radiation, thermal shocks, standard climatic conditions as well as aggressive media such as 5 % aqueous solutions of sulfuric acid. po[...]
4
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper contains description of epoxy coating destruction processes under the influence of ultraviolet radiation. It was stated that it resulted in silver crazes appearing in coatings what significantly decreased their strength. The coating brittleness increased also as a result of coating oxidati[...]
5
88%
Ochrona przed Korozją
1999 nr 5 127-131
PL Powłoki epoksydowo-smołowe ze względu na swoje dobre właściwości ochronne i niską cenę były dawniej uważane za szczytowe osiągnięcie technologiczne w zakresie zabezpieczenia konstrukcji stalowych częściowo zanurzonych w wodzie. Główne zastosowanie tych powłok to zabezpieczanie przed korozją zbiornik[...]
EN Coal tar epoxy coatings used to be a world wide leading technology in protection of steel structure immersed insea water because of low cost/high performance characteristics. Major applications include ballast tanks, offshore andharbour installations. Nevcin Polymers B.V., Westmin Talc B.V. and Car[...]
6
75%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy dokonano analizy i oceny wpływu kąta padania cząstek elektrokorundu na kinetykę zużywania erozyjnego powłok epoksydowych. Badano trzy rodzaje trój warstwowych powłok epoksydowych: epoksydowe, kompozytowe - modyfikowane mikrosferami szklanymi, a także epoksydowe z między warstwą kompozytową.
EN Analysis and estimation of the influence of alundum particle impact angle on the erosive wear kinetics of epoxy coatings was carried out in this work. Three kinds of three-layer epoxy coatings were investigated: epoxy coatings, composite coatings - modified with glass microspheres as well as the one[...]
7
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu modyfikacji powłok epoksydowych oraz poliuretanowych trzema rodzajami nanonapełniaczy na ich odporność erozyjną. Jako materiał erozyjny zastosowano elektrokorund granulowany, o rozmiarach cząstek 0,6 - 0,7 mm. Cząstki erozyjne spadały swobodnie z wysokośc[...]
EN The paper presents examination results showing the influence of epoxy and polyurethane coatings modifications with three types of various nanofillers on their erosive resistance. Particles of granulated alundum of grain size 0.6 - 0.7 mm were used as the abrasive material. They fall freely from the [...]
8
75%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu modyfikacji struktury powłok epoksydowych nanocząstkami krzemionki lub tlenku aluminium na ich odporność na zużycie erozyjne. Jako materiał erozyjny zastosowano elektrokorund granulowany, o rozmiarach ziarna 0,6 – 0,7 mm. Cząstki erozyjne spadały swobodni[...]
EN The paper present examination results showing the influence of epoxy coatings modifycations with nanoparticles of silica or alumina addition on their erosive resistance. Particles of granulated alundum of grain size 0,6 – 0,7 mm were used as the abrasive material. They fell freely from the height of[...]
9
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Wear and friction behaviors of metal powder filled epoxy coating on steel substrate were investigated. Various proportions and combinations of metal powder according to simplex method were taken into account. The rotatable design containing two independent variables, applied load from 2N to 20N and [...]
10
75%
Tribologia
2000 nr 3 411-418
PL W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że im grubsza była powłoka epoksydowa, tym większa była jej odporność na zużywanie erozyjne. Wykazano również korzystne odddziaływanie mikrosfer szklanych, zawartych w międzywarstwie powłoki epoksydowej. Tłumiły one energię uderzenia cząstek erozyjnych o[...]
EN It was stated as results of the carried out investigations that the thicker the epoxy coating was higher resistance to the erosive wear it showed. It was also proved a advantageous influence of glass microspheres included in the epoxy coating interlayer. The microspheres included in the epoxy coati[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 983--987, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu czynników środowiskowych na zmiany starzeniowe w strukturze chemicznej powłok epoksydowych. Oceny destrukcji powłok epoksydowych podczas trzyletnich badań w naturalnych warunkach klimatycznych dokonano na podstawie charakterystyk IR, uzyskanych podczas ba[...]
EN The paper presents investigations results of environmental factors influence on ageing changes occurred in epoxy coatings chemical structure. Evaluation of the coatings destruction, in time of 3-year ageing in natural climatic conditions, was made on the basis of IR characteristics obtained during F[...]
12
75%
Tribologia
2004 nr 3 179-186
PL W artykule przedstawiono metodę badania i prognozowania zużywania erozyjnego powłoki polimerowej. Oceniono wpływ promieniowania ultrafioletowego (UV) na stan powierzchni powłoki. Ocena kinetyki zużywania powłoki epoksydowej została dokonana za pomocą urządzenia według PN-76/C-81516. Jako materiał er[...]
EN The paper presents the method of examination and prediction of polymeric coatings erosive wear. An influence of ultraviolet radiation (UV) on coating surface state was evaluated. Evaluation of erosive wear kinetics of epoxy coating was made with the help of apparatus according to Polish Standard PN-[...]
13
75%
Tribologia
2010 nr 3 159-172
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu oddziaływania wodnych roztworów kwasu siarkowego (3, 10, 20%) na zużycie erozyjne powłok epoksydowych. Stwierdzono zmianę chemicznej struktury starzonych powłok w wyniku ich znacznego utlenienia. Wpłynęło to na wzrost kruchości powłok, co przyczyniło się [...]
EN The paper presents the examination results concerning the influence of (3, 10, 20)% sulphuric acid water solutions on the erosive wear of epoxy coatings. Chemical structure change of aged coatings was stated as the result of their essential oxidation. It caused a coating brittleness increase that co[...]
14
63%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 137-144
PL W artykule przedstawiono metodę oceny odporności erozyjnej powłok polimerowych. Oceniono kinetykę zużywania erozyjnego powłok epoksydowych, w zależności od ich grubości lub stopnia zestarzenia powłok pod wpływem promieniowania ultratioletowego.
EN The assessment method of erosive resistance of polymer coatings is presented in the paper. The erosive wear kinetics of epoxy coatings was assessed in dependence on their thickness or stage of ageing - under the influence of ultraviolet radiation.
15
63%
Inżynieria Powierzchni
2007 nr 4 36-40
PL Niniejszy artykuł dotyczy badań wpływu starzenia na zmiany w strukturze powłok epoksydowych. W tym celu przeprowadzono badania rozwoju porów w powłoce epoksydowej, poddanej oddziaływaniu promieniowania ultrafioletowego, a także pod wpływem wodnego 20% roztworu: chlorku sodu, wodorotlenku potasu lub [...]
EN This paper refers to investigations of ageing of epoxy coatings and how it effects on changes of coatings structure. Investigations of the development of pores in epoxy coatings aged with ultraviolet radiation or with 20% solutions of sodium chloride, potassium hydroxide or sulphuric acid were made [...]
16
63%
Inżynieria Powierzchni
2009 Nr 3 50-56
PL Niniejszy artykuł dotyczy oceny wpływu starzenia wodnymi roztworami (3, 10, 20)% chlorku sodu na destrukcję powłok epoksydowych. Destrukcja struktury chemicznej starzonych powłok spowodowała zmniejszenie temperatury zeszklenia Tg. Badania spektroskopowe w podczerwieni udowodniły powstawanie grup kar[...]
EN Evaluation of the effect of ageing under the (3, 10, 20)% water solutions of sodium chloride on the destruction of epoxy coatings is approached. Destruction of the chemical structure of the epoxy coatings after testing caused decrease of glass transition temperature Tg. IR spectroscopic investigatio[...]
17
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 3 80-87
PL Przeprowadzono badania zależności adhezji i właściwości ochronnych systemów powłokowych od stanu powierzchni powłoki międzywarstwowej nie starzonej i starzonej przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej. Powłoki międzywarstwowe poddano starzeniu w czasie 500 h w komorze UV. Po starzeniu powłok epoksyd[...]
EN The dependence of surface properties of aged and non-aged intermediate coats on adhesion and durability of coating systems were tested. The intermediate coats were aged 500 h in UV chamber. The surface free energy and polar groups were estimated after ageing. The results have showed that adhesion of[...]
18
63%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 4 124-127
PL Przebadano wodorozcieńczalne farby oraz powłoki zawierające ciekłą dianową żywice epoksydową Epidian 6 (produkt Zakładów Chemicznych "Organika- Sarzyna" w Nowej Sarzynie) oraz ciekłą żywicę epoksynowolakową Rütapox 0300/AM 85 (produkt firmy Bakelite, USA). Jako aminowe utwardzacze samoemulgujące sto[...]
EN Water-thinnable paints and coatings containing liquid bisphenol-A based epoxy resin Epidian 6 (a product of "Organika-Sarzyna" Chemical Manufacturers in Nowa Sarzyna) and liquid epoxynovolac resin Rütapox 0300/AM 85 (product of Bakelite, USA) were tested. Products of poly(ethylene terephthalate)/tri[...]
19
63%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 3 64-66
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia stosowania modyfikowanych powłok epoksydowych do przeciwkorozyjnej izolacji rurociągów i jego elementów. Przedstawiono zastosowanie tych powłok do izolacji połączeń spawanych, armatury, rur osłonowych, odcinków przeznaczonych do przewiertów sterowanych i przep[...]
EN Selected issues in the application of epoxy modified anticorrosion coatings for the insulation of pipelines and its elements have been discussed in this paper. The application of these coatings in the insulation of welded joints, fittings, protection tubes, elements designated for directional drilli[...]
20
63%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 9 372--383
PL Na podstawie badań własnych dokonano analizy destrukcji powłok epoksydowych pod wpływem czynników środowiska eksploatacji. Opisano skutki oddziaływania dominujących czynników destrukcyjnych, prowadzące do utraty dekoracyjno-ochronnych właściwości powłok w postaci pękania srebrzystego – w wyniku oddz[...]
EN Based on the authors’ own research, a destruction analysis has been made of epoxy coatings exposed to environmental factors. A description has been provided of the effects of the dominant destructive forces, which lead to the loss of the protective and decorative properties of coatings. These includ[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last