Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental risk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2003 T. 8, z. 2 149-159
PL Niniejszy artykuł przedstawia propozycję metodyki szacowania ryzyka ekologicznego oraz zestaw podstawowych jej parametrów charakteryzujących źródło zanieczyszczenia i elementy środowiska. Metoda przyjmuje dość powszechnie na świecie wykorzystywaną procedurę wieloetapowej oceny ryzyka. Została ona wz[...]
EN In the paper has been shown the proposal of environmental risk evaluation methodology as well as the basic parameter's set describing the object and environmental components. The methodology accepts the widely used all over the world procedure of multistage risk evaluation. The additional stage of d[...]
2
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
2017 Vol. 34, no. 2 639--654
EN Sustained casing pressure (SCP) represents a major issue because of its large scale occurrence and risks to health, safety, and the environment. Present regulatory assessment of sustained casing pressure is mostly qualitative with implicit risk formulation. It currently holds that wells with casing [...]
3
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2011 Vol. 49, nr 2 499--506
EN Purpose: of the paper has been an attainment of the thesis that efficient minimization of environmental risk of processes can be realised not only by usage of new technologies creating no contaminants, but also by - fulfilling cleaner production requirements - the ‘end-off-pipe’ solutions. Design/me[...]
4
88%
Acta Chromatographica
2015 Vol. 27, no. 2 239--254
EN Burning mine waste dumps release gases of significant content of the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). The main objective of the study was to determine the PAHs concentrations in gas sampled from the burning mine waste dump located in Ruda Śląska, Upper Silesia, Poland (N 50°16′46.2″; E 18°51[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy jest ocena ryzyka środowiskowego, wynikającego z działalności Fermy Drobiu i Wytwórni Pasz w Klimontowie (woj. małopolskie). W pracy opisano pojęcie ryzyka środowiskowego, przedstawiono metodykę badań, scharakteryzowano Fermę Drobiu, omówiono wyniki prac terenowych. Przy wykorzystaniu ma[...]
EN The purpose of the work is to estimate environmental risk resulting from the activity of Poultry Farm and Feed Production Plant in Klimontów (Małopolskie Voivodship). The paper describes the concept of environmental risk, presents research methodology, characterises Poultry Farm, and discusses the r[...]
6
75%
Górnictwo i Geologia
2012 T. 7, z. 2 229-247
PL Zabezpieczenie i rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, w szczególności poeksploatacyjnych, stanowią ważny element zarządzania przestrzenią, zarówno w aspekcie minimalizacji negatywnych oddziaływań środowiskowych, jak i właściwego wykorzystania terenów. Ilość, wielkość i rodzaj oddziaływań takich o[...]
EN Protection and revitalization of post-industrial objects, in particular postmining ones, is an important aspect of spatial management, especially with respect to both minimization of negative environmental effects and sustainable land use. Amount, number and type of environmental effects, resulting [...]
7
75%
Selected Engineering Problems
2013 nr 4 153--157
EN Rapid development of nanotechnology requires from scientists, manufacturers, politicians and users comprehension of all nanomaterials properties. They should pay attention not only to production but also to other phases of product environmental lifecycle as the processes of its exploitation, utiliza[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2015 Nr 1(11) 51--63
Pesticides constitute the group of preparations using in farming, horticulture, forestry, veterinary science, as well as of textile materials used for the impregnation and plastics. The toxicity of pesticides, the presence of biologically active ingredients, emulsifiers, support substances and fille[...]
PL Środki ochrony roślin, zwane powszechnie pestycydami, stanowią grupę preparatów stosowaną w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, weterynarii, jak również wykorzystywanych do impregnacji materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych. Toksyczność pestycydów wynika z obecności składników biologicznie cz[...]
9
75%
Problemy Ekologii
PL Niektóre zagrożenia ekologiczne wymagają podjęcia działań przez wszystkie państwa. W praktyce jednak państwa rozwijające się nie będą równorzędnymi partnerami bogatych państw uprzemysłowionych w walce z globalnymi zagrożeniami dla środowiska naturalnego. Ma to swoje odzwierciedlenie w międzynarodowy[...]
EN Some environmental threats require cooperation of all countries. In practice, however, developing countries will not be equal partners for rich countries in the battle against global ecological problems. It is reflected in international documents, most of which contains the principle of "common but [...]
10
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 9 9-14
11
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2015 Tom 17, cz. 2 1498--1511
EN Hydrogen sulfide is a non-hydrocarbon component of natural gas. Natural gas containing hydrogen sulfide and / or carbon dioxide is classified as acid gas, which accounts for about one third of global conventional natural gas resources. Hydrogen sulfide in Polish hydrocarbon deposits has been found i[...]
12
63%
Problemy Ekologii
PL Lokalny plan działań na rzecz środowiska i zdrowia jest to, stworzona przez społeczność lokalną, lista działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców i ograniczenia istniejącego ryzyka środowiskowego. Stworzenie takiego planu wymaga poparcia politycznego władz lokalnych oraz zaangażowani[...]
EN Local environmental health plan is, created by local community, list of activity aimed to improving of inhabitants' quality of life and reducing of existing environmental risk. Creation of such plan enables political support and engagement of local community. The local environmental health planning [...]
13
63%
Architektura Krajobrazu
2001 nr 1 53-59
EN The article presents four methods of estimating the values of landscape most popular in Germany: - analysis of value, 1st and 2nd generation - analysis of environmental risk - planning argumentation The author briefly discusses and compares various grading systems and criteria of estimating the valu[...]
14
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule wyszczególniono wybrane zanieczyszczenia uwalniane ze statków. Przedyskutowano krótko norweską propozycję indeksacji środowiskowej statków. Zaproponowano probabilistyczny model do oceny ryzyka stwarzanego przez statki względem środowiska morskiego. Model ten ma charakter strategii liniowe[...]
EN In the article selected polluting emissions and discharges from ships are listed. The Norwegian idea of environmental indexing of ships is shortly discussed. The probabilistic model of environmental risk of ships is proposed. This is a linear strategy model. The risk measure associates probabilities[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2003 z. 48 361-368
PL W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu ekotoksykologii. Omówiono znaczenie wskaźników określanych podczas badań toksykologicznych jak LCso, EC50, NOEC itp. Przedstawiono także ogólny algorytm procedury szacowania zagrożenia środowiskowego oraz metody określania stężenia nie wywołującego [...]
EN Ecotoxicology is a relatively young science, and has a truly applied and interdisciplinary character. Its origin can be considered unique as compared to classical natural sciences. The motivation to undertake ecotoxicological research was based on the recognition that anthropogenic chemicals may aff[...]
16
63%
Inżynieria Ekologiczna
2017 Vol. 18, nr 1 105--110
PL Dynamiczny rozwój nanotechnologii i zastosowanie różnorodnych nanomateriałów w wielu obszarach działalności i produktach codziennego użytku stwarza możliwość emisji niebezpiecznych „nanozanieczyszczeń” do środowiska. Nanomateriały mogą być uwalniane do środowiska na każdym etapie cyklu życia produkt[...]
EN The dynamic development of nanotechnology and the use of a variety of nanomaterials in many areas of activities and daily life products creates the possibility of emissions of dangerous “nanocontaminants” to the environment. Nanomaterials can be released into the environment at every stage of the pr[...]
17
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2018 R. 59, nr 2 50--56
PL Ważnym elementem dokumentacji hydrogeologicznych, projektów robót geologicznych, raportów oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych i wielu innych opracowań jest określenie stopnia zagrożenia środowiska. W realizowanych opracowaniach analiza stanu środowiska rozumiana jest jako waloryzacj[...]
EN Determination of environmental risk is an important element of hydrogeological documentation, geological work project, environmental impact report, integrated permit or any other study. Analysis of the environment state in these studies is understood as valorization referring to the description of e[...]
18
63%
Proceedings of ECOpole
PL Metale ciężkie stanowią poważne zagrożenie jako zanieczyszczenia środowiska. Niektóre z nich są niezbędne dla wielu organizmów w niskim stężeniu, ale pozostałe mogą być toksyczne również w małych stężeniach. Metale ciężkie ulegają translokacji poprzez łańcuch pokarmowy do żywych organizmów. Zanieczy[...]
EN The heavy metals mean serious risk in environmental pollution. Some of them are essential for many organisms in a low concentration, but the others should be toxic at low concentrations, too. The heavy metals are contacted through the food chain with living organisms. Industrial, transport and munic[...]
19
51%
Recykling
2002 nr 2 16-17
20
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2004 z. 47 3--130
PL Strategie ochrony środowiska opracowywane obecnie na całym świecie oparte są na wszechstronnej analizie wpływu danego rodzaju zanieczyszczenia na określony receptor oraz na wykorzystaniu nowoczesnych metod matematycznych i informatycznych dla znajdywania optymalnych rozwiązań ochronnych. Dotyczy to [...]
EN Strategies for the environmental protection of ecosystems and human health are based on the complex evaluation of the pollutant's impact on the individual receptors as well as the application of modem mathematical and computer science methods to derive optimal abatement solutions. For the analysis o[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last