Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1151
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Reduction of pollutant emission by exhaust systems due to stricter limits has drastically increased the impact of previously ignored factors on the results of emission tests. One such factor is the cooling of the engine by the chassis dynamometer's external fan. Improper cooling can increase the tem[...]
2
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2003 T. 8, z. 2 161-171
PL Zbywalne pozwolenia na korzystanie ze środowiska jako instrumenty ochrony środowiska znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu krajach świata. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001 r.) po raz pierwszy w Polsce uregulowała prawnie ogran[...]
EN Transferable permissions on profiting from environments as tools of protection of environment find more and more wider use in many countries of world. Law from day 27 of April 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001.62.627 from day 20 of June 2001) for first time in Poland ordered legally limited [...]
3
100%
Chemik
PL Referat poświęcono możliwościom finansowego wspierania inwestycji ochrony środowiska w przedsiębiorstwach w kontekście Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Gospodarki" i "Ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji". Przedstawiono najważniejsze cele strategiczne ujęte w Narodowym[...]
EN The paper is dedicated to possibilities of financial supporting investments for environmental protection in companies, in the context of Sector Operational Program "The Growth of Economy Competitiveness" and "Law of financial Supporting of Investments". Presented are the most important strategic tar[...]
4
100%
Journal of KONES
EN The development of inland shipping with respect to the EC guidelines should support sustainable transport system and its evolution to less energy consuming ecological and safer forms. The waterborne inland transport in Poland has the biggest reserves and its development is best placed in the frames [...]
5
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2006 T. 11, z. 2 205-217
PL Racjonalne korzystanie ze środowiska naturalnego to jeden z najważniejszych priorytetów w polityce ekologicznej państwa. Gminne programy ochrony środowiska stanowią lokalne narzędzie realizacji tego celu. W artykule zaprezentowano aktualny stan wybranych komponentów środowiska naturalnego na terenie[...]
EN Rational use of natural environment is one of the most important priorities in the ecological State policy. The communes environmental protection programs are the local tools for this aim. The paper contains a detailed assessment of selected natural environmental element in Gródek above Dunajec rive[...]
6
80%
Journal of KONES
EN The traditional use of fossil-based fuels is now widely considered unsustainable because of depleting their natural resources. Potential substitutes of fossil fuels are oils of renewable origin such as various vegetable and non-edible oils. The aim of using these oils or their methyl esters (biodies[...]
7
80%
Journal of KONES
EN The fast development of marine transport causes a lot of environmental concerns connected with possible accidents of ships transporting hazardous cargoes as well as oil pollution coming from an exploitation of engine rooms. Moreover, a significant problem is connected with a ballast water handling[...]
8
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 12 8-12
9
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Zrównoważony rozwój nie ma jednoznacznej definicji i jest różnie rozumiany, choć w większości odnoszony jest do środowiska. Koniecznym wydaje się takie wykorzystywanie zasobów naturalnych, aby szedł za nim postęp gospodarczy i jednocześnie jak najmniejszy uszczerbek dla otoczenia naturalnego. Rozwój[...]
EN Sustainable development has not a clear definition and is understood in different ways, although most of it refers to the environment. It seems essential to use natural resources so that economic progress can follow and at the same time little damage to the natural environment could be done. Develop[...]
10
80%
Journal of KONES
EN The UN / ECE 115 Regulation concerns technical requirements and methods of measurements for retrofit LPG systems to be installed in the motor vehicles already in operation In Poland, the 115 Regulation was adopted in 2004 but has not been observed. Regulation 115 is used in other countries, which cr[...]
11
80%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2004 T. 4, z. 2a 379-394
PL Na podstawie badań własnych i literatury określono warunki wodne umożliwiające utrzymanie roślinności łąkowej i ograniczające procesy degradacji gleb torfowo-murszowych. Porównano głębokość położenia zwierciadła wody gruntowej optymalną dla roślin łąkowych ze średnią głębokością w okresie wegetacyjn[...]
EN Water conditions that enable growth of meadow vegetation and restrict degradation of peat-moorsh soils have been estimated upon own studies and literature data. Optimum for plants ground water table depth has been compared with seasonal mean depth that would counteract organic matter losses from soi[...]
12
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 6 662-672
PL Metody określania opadów miarodajnych w Polsce. Sposoby doboru wartości natężenia deszczu miarodajnego. Formuły opadowe stosowane w Polsce. Pomiary opadów w Gdańsku. Opracowanie danych pomiarowych. Opracowanie zależności IDF. Analiza wyników.
EN Methods of design rainfall determination in Poland. Evaluation of design rainfall intensity. Rainfall IDF-formulas in Poland. Observations of rainfall in Gdansk. Measurement data development. IDF formulas determination. Analysis of the results.
13
80%
Journal of KONES
EN The results of shear strength investigations of the selected lead free-solders/substrate couples are presented. A modified shear test of a half of the lead-free solder/substrate couple has been proposed. A comparative assessment of the solder droplet size effect as well as a composition of intermeta[...]
14
80%
Journal of KONES
EN The paper presents the possibility of use of the pneumatic piston engine with two-stroke cycle of the work as an alternative drive source or additional power for the battery regeneration in the electric vehicles. The energy for the engine work is taken from the energy of the air stored at high press[...]
15
80%
Journal of KONES
EN The results of the investigations of the post and exploitation emissions of the harmful components of the fumes of engines from CI were introduced In the work. Obtained results were subjected to a statistical study according to new computer procedures. Qualitative and quantitative reports were estab[...]
16
80%
Problemy Ekologii
PL W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze problemy związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych (CO2) w polskim przemyśle. Przedstawiono założenia podpisanej przez Prezydenta RP (sierpień 2009 r.) nowej ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych sub[...]
EN In the following paper is presented the most important problems with the reduction ofCO2 . This paper presents the key foundations of new law about Gases Emission Management System by was written by President RP in August 2009. Moreover the second National Allocation Plan (NAP II) was described.
17
80%
Journal of KONES
EN This paper considers the results of studies on examination methods in scope of environmental protection such as exhaust emission, fuel consumption and noise emission. The reduction of exhaust gas emission of modern compression and spark ignition engines requires an optimization ofexisting diagnosing[...]
18
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 9 30-34
19
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 9 28-31
20
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 6 487-492
PL Tendencje zmian w produkcji wody. Wskaźniki dynamiki. Ocena nierównomierności dobowej Nd.
EN Tendencies in changes of water production. Evaluation of daily non-uniformity Nd.
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last