Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 130
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2004 T. 49, z. 4 463-469
PL Autorka charakteryzuje najpierw pojęcie zarządzania środowiskowego (proekologicznego) oraz proces programowania proekologicznego, a następnie rodzaje instrumentów - głównie ekonomicznych - stosowanych w tej dziedzinie. Następnie analizuje system finansowania ochrony środowiska w Polsce, a w szczegól[...]
EN The author characterizes the notion of environmental management first (pro ecological) as well as the case of pro ecological programming, and then the kinds of instruments - mainly economic - practical in this field. The serf in turn the analysis became the system of financing in Poland of the prote[...]
2
80%
Management
PL W artykule przedstawiono problemy i niedociągnięcia występujące w zarządzaniu środowiskiem w  jednostkach samorządowych. Skupiono się przede wszystkim na interpretacji podstawowych pojęć używanych w przedmiotowym zarządzaniu: "ekologia" a "ochrona środowiska", "zarządzanie środowiskowe" a "zarządza[...]
EN In the paper some problems connected with environmental management in municipal activities were presented. The key element of the paper were terms are connected with environmental management: "ecology" and "environmental protection", "environment management" or "environmental management", "policy" a[...]
3
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 8 24-29
PL W artykule omówiono niektóre uregulowania prawne zawarte w normach i dyrektywach państw europejskich dotyczace systemów zarządzania środowiskiem i uwzględniajace zasady ekorozwoju. Ponadto przedstawiono aktualny stan prac Polskiego Komitetu Normalizacyjngo nad ustanowieniem i wdrożeniem Polskich Nor[...]
EN Discussed in the article are some legal regulations contained in the norms and directives of European countries that pertain to systems of environmental management taking into account ecological development rules. Besides, presented is the present state of works of the Polish Standards based on the [...]
4
80%
Environment Protection Engineering
PL Przeobrażenia środowiskowe zachodzące w ciągu ostatnich dwóch wieków w otoczeniu doliny Biebrzy wymuszają czynną ochronę dużej części Biebrzańskiego Parku Narodowego. W celu optymalizacji działań ochronnych opracowano System Wspomagania Decyzji (DSS). W skład DSS wchodzą następujące elementy: Katalo[...]
EN The environmental changes occurring in the Biebrza River Valley (NE Poland) during the last two centuries have enforced a number of conservation activities in Biebrza National Park (BNP). In order to optimise planning processes, a Decision Support System (DSS) was developed. The DSS consists of a Da[...]
5
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/1 93-102
PL Każde przedsiębiorstwo oddziaływuje negatywnie na środowisko. Można mieć wpływ na tempo i zakres tego oddziaływania. Dlatego też podstawową zasadą proekologicznego zarządzania jest ciągła poprawa i systematyczne minimalizowanie w ramach dostępnych środków technicznych i finansowych negatywnego wpływ[...]
EN Each and every enterprise has a negative environmental impact. This can be due to the rate and range of this impact. Therefore, the basic principle of such a management is constant improvement and systematic minimization of the negative environmental impact with the use of available technical and ec[...]
6
80%
Management
2002 Vol. 6, no 1 177-181
EN This work shows the importance of incorporating a System of Environmental Management into the mining management of the twenty-first century. An analysis of the main distinguishing features from the other industries is done in the first place. Secondly, a commentary is exposed on its present situatio[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 12 221-229
8
80%
Chemik
2001 Nr 6 147-150
PL Autor rozważa jaki wpływ na możliwości funkcjonowania i pozycję rynkową firm ma ich reputacja środowiskowa. Opisuje prośrodowiskowe programy Res-ponsible Care (Odpowiedzialność i Troska) oraz Cleaner Production (Czystsza Produkcja) wspomagające realizację powszechnej w świecie koncepcji zrównoważone[...]
EN The autor discusses the influence of companies' environmental image regarding their work possibilities and market position. He describes the programs of Responsible Care and Cleaner Production, which support the realisation of a common world concept of sustainable development. Stressing the ethical [...]
9
80%
Polish Maritime Research
2013 S 1 13--19
EN To secure cargoes, containerships operate double or triple calling of ports in the Pearl River Delta (PRD) region in China. Such shipping operations generate high CO2 emissions. This paper suggest a green shipping network (GSN) as a useful tool to transship containers from feeder ports to hub ports [...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 79 309--322
PL W artykule zaprezentowano wyniki interdyscyplinarnych badań literaturowych i ich syntezy dotyczących włączania zagadnień środowiskowych do procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Badania dotyczyły w szczególności identyfikacji etapów procesu podejmowania decyzji, istniejących barier oraz [...]
EN This article presents results of multidisciplinary literature review and its synthesis on the integration of environmental issues into decision-making processes in the company. The study was based particularly on issues such as stages of decision-making processes, existing barriers and systemic appr[...]
11
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 141-142
EN There is a constant pressure on the industry from constituent law (e.g. IPPC Directive) to optimize production processes from the point of view of ecological and technological advancement. This situation provides an additional stimulus to develop new solutions in the field of prevention and control [...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 26 203-211
PL W artykule przedstawiono problematykę zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem jako podstawowy kierunek działalności Katedry ROZ-8. Zwrócono uwagę na związek między bezpieczeństwem i środowiskiem. Omówiono działalności dydaktyczną i naukową Katedry Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem w zakr[...]
EN The article presents problems of the environmental and safety management as fundamental activity of Department of Environmental and Safety Management. There are discussed science problems and didactic activities and the mission of the Department. Our mission is life, health, property and environment[...]
13
80%
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications
EN Proper environmental project management is a significant element in shaping a positive, pro-environmental image of urban agglomerations and adjacent towns. Environmental resource management and protection, as well as spatial planning in accordance with sustainable development principles, are the mos[...]
14
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2011 Vol. 49, nr 2 499--506
EN Purpose: of the paper has been an attainment of the thesis that efficient minimization of environmental risk of processes can be realised not only by usage of new technologies creating no contaminants, but also by - fulfilling cleaner production requirements - the ‘end-off-pipe’ solutions. Design/me[...]
15
80%
Journal of Ecological Engineering
EN The beginning of the period where the impact of human activity took dangerous size is considered to be 40 years of the nineteenth century. Then the large-scale production of electricity increased production of metallurgical industry and transport development. Significant changes contributed to rapid[...]
16
80%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2018 z. 65, nr 3 43--53
EN In order to reduce the influence of wastewater from enterprises on the environment extreme relevance is gained by improvement of the monitoring system at each stage of technological process. A new tool is calculation of the polluting substances concentration is suggested to be entered into the monit[...]
17
70%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In this article, apart from description and analysis of the exemplary technologies of materials recovery, the general recycling model was proposed. Design/methodology/approach: The proposed model makes possible the identification and second waste processing of various groups of materials on[...]
18
70%
Management
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania bilansów ekologicznych do oceny efektywności działań środowiskowych w przedsiębiorstwie. Opracowany system wskaźników operacyjnych umożliwia identyfikowanie obszarów szczególnie konfliktowych, np. w zakresie oddziaływania technologii na środowisko.
19
70%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
PL We wprowadzeniu omówiono ogólnie normy ISO 9000 oraz ISO 14000. W rozdziale 2 omówiono szczegółowo normy ISO 14000, a szczególnie wiodącą w tej grupie normę ISO 14001. Rozdział 3 przedstawia zagadnienia techniki Ekologicznej Oceny Cyklu Życia (LCA) wraz z opisem czterech etapów LCA. Ponadto podano w[...]
EN This paper is dealing with the ecological Life Cycle Assessment - a relative new method of environmental impact assessment. In the second chapter is described the International Standards ISO 14000, ISO 14001. The third chapter concerns the development the LCA methods and its main stages - ISO 14040 [...]
20
70%
Chemik
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące sposobu dokonywania analiz oddziaływań środowiskowych oraz miejsca takich analiz w systemach zarządzania środowiskiem. Scharakteryzowano metodę oceny cyklu istnienia LCA oraz omówiono regulacje normatywne, w których metoda ta znajduje zastosowan[...]
EN In the paper selected topics concerning the way of realisation of environmental interactions analysis are presented. Additionally, the places of such analysis in environmental management systems are shown. The Life Cycle Assessment (LCA) method is characterised and the areas of standard regulations,[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last