Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental management system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2007 nr 1-2 23-30
PL Wiele zmian w środowisku, zarówno niekorzystnych, jak i korzystnych, w całości lub częściowo, spowodowanych jest działaniami człowieka. Norma międzynarodowa EN ISO 14001 wyszczególnia wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Dotyczy aspektów środowiskowych, które organizacja może nadz[...]
EN Any change to the environment, can be negative or beneficial, wholly or partially, is a result an human organization. The International Standard EN ISO 14001 specifies requirements for an environmental management system. It applies to those environmental aspects which the organization can control an[...]
2
80%
Problemy Jakości
EN In the paper the meaning of ISO 14001 environmental management system is the worid businesswas stressed. Against the background of the growing number of ISO 14001 certificates the ways of financing system's adoption and maintaining in Polish enterprises was presented. Moreover the article shows the [...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 73 [253] 175-180
EN The article suggests a way of evaluating environmental aspect importance in the Environmental Management Systems, which comply with the ISO 14001 standard. An appraisal is required by the ISO 1401 modal standard, which means the necessity of evaluating environmentat aspects in order to point ant the[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2003 Nr 36 71-85
PL Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego to temat poruszany coraz częściej. Stan środowiska naturalnego jest ściśle związany ze wzrostem gospodarczym, a to wymusza na wielu przedsiębiorcach działania zmierzające do ochrony środowiska. W artykule przedstawiono przykład wdrożenia systemu zarządzan[...]
EN Implementing the Environmental Management System is the subject morę often risen. Condition of natural environment is connected with the economical growth which forces many businessmen to protect our natural habitat. This paper shows the example of imple-menting the Environmental Management System i[...]
5
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 339-346
PL W niniejszym opracowaniu zaprezentowano problematykę i zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania energią i środowiskiem. Ponieważ realizacja systemu może przynosić wymierne efekty w postaci ograniczenia zużycia energii, dlatego też stanowi istotny obszar polityki energetycznej kraju[...]
EN This paper presents the problems and issues related to the functioning of the system energy management and environment. Since the implementation of the system can bring tangible results in the form of reducing energy consumption and therefore represents an important area of the country's energy pol[...]
6
80%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2000 T. 5, z. 1 127-135
PL Międzynarodowa norma ISO 14001 to użyteczne i efektywne narzędzie służące wdrażaniu i kontroli Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ). Wdrożenie systemu zgodnego z tą normą wymaga spełnienia pewnych warunków. Główne elementy systemu to: polityka środowiskowa, planowanie, wdrożenie i funkcjonowanie[...]
EN The international ISO 14001 standard provides useful and effective operating and control tool for Environmental Management System (EMS). Some requirements should be met to implement EMS according to this standard. Main elements of the system are: environmental policy, planning, implementation and op[...]
7
70%
Journal of Ecological Engineering
EN The adaptation of urbanised areas to climate change is currently one of the key challenges in the domain of urban policy. The diversity of environmental determinants requires the formulation of individual plans dedicated to the most significant local issues. This article serves as a methodic proposi[...]
8
61%
Problemy Jakości
EN In the study, there is presented the influence of Quality Management System and Environmental Management System on restructuring and globalization process of healthcare entities. In the first section, there arę presented legal requirements related to restructuring process, the objectwes of restructu[...]
9
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2007 nr 2 75-92
PL W artykule przedstawiono tak zwane dobre praktyki związane z wdrażaniem systemów zarządzana środowiskowego zarówno sformalizowanych (ISO 14001, EMAS), jak i niesformalizowanych (eko--profit, eco-mapping itp.) w państwach Unii Europejskiej oraz Norwegii. Zaprezentowano także podstawowe wymagania zwią[...]
EN In the paper, examples of so called "good practice'*, connected with implementation of environmental management systems, both formal (ISO 14001, EMAS) and less formal (eko-profit, eco-mapping etc.) in the European Union countries and Norway are presented. The main requirements connected with impleme[...]
10
61%
Journal of Ecology and Health
PL W artykule przedstawiono zagadnienia umiejscowienia systemu zarządzania środowiskowego w łańcuchu wartości. Przyjęto koncepcję zrównoważonego rozwoju jako strategię rozwoju przedsiębiorstw tworzących łańcuch. W związku, z tym zaproponowano pojęcie wartości zrównoważonej. Ponadto wykazano rolę system[...]
EN The article presents the place of environmental management system in the value chain. The base of analysis was the concept of sustainable development as the fundament for companies' strategies. In connection with foundation the sustainable value definition was proposed by author. Moreover the role o[...]
11
61%
Management
PL Systemy zarządzania środowiskowego, ISO 14001 i EMAS, stanowiące wolitywny instrument samoograniczania oddziaływania na środowisko przez jego instytucjonalnych użytkowników, zyskują coraz większe zainteresowanie wśród polskich przedsiębiorstw. Swymi korzeniami sięgają one strategii zapobiegania zani[...]
EN The intention of this paper is to provide necessary information on environmental management systems, ISO 14001 and EMAS, to make an objective assessment of their value for improving organisation's environmental performance. Environmental management systems have their roots in the environmental strat[...]
12
61%
Management
PL Artykuł podejmuje temat środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Podjęcie tego tematu badawczego wynika z coraz większej świadomości przedsiębiorców w tym obszarze i wiąże się z popularnością udowadniania odpowiedzialności społecznej przed grupą interesariuszy. W artykule omówiono dotychczas[...]
EN The article is dealing with the environmental corporate responsibility. Taking this research topic stems from a growing awareness of entrepreneurs in this area and is associated with the popularity of proving the social responsibility before a group of stakeholders. The article discussed past litera[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2010 Nr 55 35-46
PL W artykule poruszono kwestie ochrony środowiska, na które należy zwrócić uwagę przed wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego. Opisano zagadnienia wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie oraz pokazano obowiązki firm względem środowiska wynikające z przepisów prawa. Artykuł zawiera również opis wym[...]
EN In this article raise issues of environmental protection which company who wants to implement Environmental Management System should draw it's attention. The company influence over environmental was described. The legal requirements concerning the environmental protection and to the norm PN-EN ISO 1[...]
14
61%
Journal of Ecological Engineering
EN The transition process of implementation standard for environmental management system (EMS) ISO 14001 :2015 lasts for three years, requiring every organization to adopt the latest version by September 2018. The objectives of this research is to describe and analyze the stages done by copper ore mill[...]
15
61%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 11 229-240
EN The aim of the article is to present the development of the idea of environmental management and changes in attitude towards that problem within the framework of different systems of managing manufacturing enterprises. The article begins with short genesis of environmental management system develop[...]
16
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 398-404
PL W artykule przedstawiono charakterystykę dwóch podstawowych standardów dotyczących i jednocześnie definiujących wymagania względem Systemu Zarządzania Środowiskowego. Dokonano ponadto analizy różnic powstających na płaszczyźnie oceny tychże wymagań zawartych w obydwu standardach, czyli certyfikacji[...]
EN In this paper a characterization of two basic standards concerning and simultaneously defining requirements relative to the Environmental Management System was presented. Moreover, the analysis of differences rising on the plain of the assessment of these requirements in both standards, that is the[...]
17
61%
Production Engineering Archives
EN Organizations are becoming more aware of the importance of integrated management systems (IMS). Interest in this subject indicates that IMS are seen as "management systems of the future“. The problem is that the methodology of integration of management systems does not exist. There are specification[...]
18
61%
Journal of Ecological Engineering
EN Ore processing industry in Indonesia applies the international standard of environmental management system based on ISO 14001:2015. The implementation of clause 6.1.2 requires every organization to identify the environmental aspects of its operations, as an initial step in environmental management. [...]
19
61%
Polish Journal of Management Studies
2017 Vol. 16, No. 1 165--174
PL W artykule dokonano oceny wybranych determinantów motywujących organizację do wdrażania systemów zarzadzania środowiskowego zgodnych z normą ISO 14001. Artykuł ma celu udzielenie odpowiedzi, które z determinant mają wpływ na podjęcie decyzji o wdrożeniu zarządzania środowiskowego. Grupę badawczą sta[...]
EN In the hereby paper, an evaluation of selected determinants that motivates organizations to implement the environmental management system compliant with the ISO 14001 standard has been made. The aim of the paper is to answer the questions which of determinants have influence on decision making to im[...]
20
61%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 4 187-191
PL W artykule przedstawiono główne wymagania związane z systemem zarządzania środowiskowego na szczeblu samorządów. Autorzy scharakteryzowali trzy poziomy zarządzania środowiskowego: strategiczny, taktyczny i operacyjny. System zarządzania środowiskowego powstaje w oparciu o standard ISO 14001, jednakż[...]
EN The paper presents the key requirements connected with the Environmental Management System in local governments. Authors characterise three levels of environmental management: strategic, tactical and operational. The Environmental Management System is built according to the standard ISO 14001 but lo[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last