Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 141
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental impact
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2007 Nr 5 206-209
PL Przedstawiono koncepcje zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prosna. Przybliżono jego główne cele użytkowe oraz znaczenie w ochronie przed powodzią. Omówiono także główne oddziaływania zbiornika na środowisko.
EN The article presents the concept of the Wielowieś Klasztorna reservoir on the Prosna River. It describes its main utility purposes and its importance for the anti-flood protection. The article also discusses main influence of the reservoir on the environment.
2
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 5 198--202
EN The article discusses the environmental impact of the tillage processes of potato production. The analysis was performed using a simplified LCA ( Life Cycle Assessment) software. Depending on the purpose and the level of detail of the process analysis, the LCA technique of environmental management m[...]
3
100%
Journal of Ecological Engineering
EN Discussed elements of the computer databases used in “input-output” analysis method to identify enterprise impact on the environment. Presented “input-output” database parameters essential for a company performing road transport of finished products. Presented a method for determining parameters: en[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2005 Nr 59 76-84
PL W artykule scharakteryzowano podstawowe problemy związane z oddziaływaniem obiektów technicznych na środowisko. Zwrócono uwagę na źródła tych oddziaływań, mechanizmy oddziaływania oraz ich konsekwencje w środowisku. Materiał zaprezentowano w kontekście potrzeb wykorzystania informacji środowiskowej [...]
EN In the paper main problems connected with environmental impacts of technical objects are characterized. The attention is paid to the sources, mechanism and consequences of environmental interactions. The writing material is presented in the context of the need of environmental information applicatio[...]
5
100%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 5 151--159
EN Building investment projects, both during the construction work and afterwards, have a certain impact on the natural environment when a raised structure is used. Depending on the character, size and location of a planned structure, such influences will vary. At the stage of planning a new developmen[...]
6
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 7 202--212
PL Artykuł podejmuje problematykę ekologicznego controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko wokół niego. Przedstawiono definicję pojęcia controlling ekologiczny, a także ekonomiczny punkt widzenia dotyczący wdrażania do przedsiębiorstwa takiego zarząd[...]
EN The paper discusses the problem of ecological controlling in production enterprises and the impact of enterprises on the surrounding environment. The concept is defined and analyzed from the economic point of view and implementation of this form of management in enterprises.
7
100%
Journal of New Technologies in Environmental Science
EN The purpose of the article is to analyze the possible effects of renewable energy sources (RES) on the territory of tourist destinations and to develop a program for monitoring such impact. The study used the following methods: statistical observation and analysis, comparison. Main objects of the ef[...]
8
100%
Journal of New Technologies in Environmental Science
EN Rybalske oil field is located in Okhtyrskyi district in Sumy region. Exploitation of the field is carried out since 1958. At the stage of exploration and the initial stage of Rybalske field development difficult emergency situations like open fountains appeared while drilling wells No 5 (1966) and N[...]
9
88%
Archiwum Motoryzacji
EN World trends in the field of intellectualization and digitalization of all activity spheres, caused by the rapid growth of engineering and technology, have caused serious changes in the transport sector. Road transport has a negative impact on the environment, to a large extent this relates to city’[...]
10
88%
Geology, Geophysics and Environment
2019 Vol. 45, no. 3 207--217
EN The paper presents the methodology applied to the cost modelling of the uranium-thorium nuclear reactor cycle for PWR reactors as well as brief introduction to the environmental impact of the nuclear fuel cycle. The reactor core contains seed uranium fuel and blanket thorium fuel. In such a cycle, e[...]
11
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 12 11--14
EN The objective of this research is the application of a quantification model of C&D waste, elaborated by the autors in precedent researches, to quantify the C&D waste generated in the construction of 2-storey spanish dwellings. A practical example has been carried out on ten dwellings in Sevilla Spai[...]
12
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 2 107-109
PL W pracy omówiono problem następstw użytkowania uszczelnień czołowych stosowanych w pompach wirowych w przemyśle browarniczym. Przedstawiono szerszy kontekst stosowania uszczelnień czołowych w przemyśle spożywczym, jak również dokonano analizy literatury w aspekcie eksploatacyjnych uszkodzeń uszczeln[...]
EN Issues of mechanical seal failures used in impeller pumps in the brewing industry are described in the paper. A wider context of application of mechanical seals in the food industry is shown, together with the literature analysis concerning mechanical seal failures. These topic was extended to envir[...]
13
75%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2010 Nr 4(6) 99-114
PL Elektrownie wiatrowe są najdynamiczniej rozwijającym się pod sektorem energetyki i będą istotnie wpływały na redukcję emitowanych zanieczyszczeń. Jednak znaczący wzrost liczby elektrowni wiatrowych nie pozostanie bez wpływu na środowisko. Aby minimalizować te negatywne oddziaływania, wybór lokalizac[...]
EN The most dynamic segment of the energy industry, wind power plants are likely to have a strong impact on emissions reduction, however, their growth may affect the environment. The authors give a comprehensive summary of the Guidelines for the Environmental Impact Assessment for Wind Farms, including[...]
14
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 66-67
PL Źródłem wymagań jakościowych stawianych obiektom technicznym jest ich użytkownik, człowiek, egzystujący w środowisku Eksploatacja maszyn wpływa negatywnie na stan środowiska. Jednocześnie stan środowiska nakiada ograniczenia na proces eksploatacyjny. Dlatego tak istotne jest ujmowanie kryterium oddz[...]
EN Quality requirements for a technical object come from its user — a human being who exists in the environment. Exploitation of machines creates a negative impact on the state of environment, and at the same time, the state of environment influences limitations of exploitation process. This is why the[...]
15
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W Polsce na terenach płytkiej eksploatacji rud Zn-Pb/Fe i węgla kamiennego występuje zagrożenie deformacjami nieciągłymi. Złożone warunki geologiczne i górnicze powodują trudności w opisie mechanizmu tworzenia się i propagacji deformacji. W takich warunkach wykorzystuje się metody geofizyczne do roz[...]
EN In Poland, in some sites of mining Zn-Pb/Fe ore and hard coal, the shallow exploitation caused discontinous deformations on the surface. The complicated geological and mining conditions create difficulties in describing the mechanisms of forming and propagating the deformations. In such conditions t[...]
16
75%
Ekologia i Technika
PL W pracy przedstawiono wpływ i znaczenie technologii obróbki wiórowej na stan środowiska naturalnego, stanowiska pracy, obsługi i otoczenia zakładu produkcyjnego. Analizie poddano głównie zagrożenia związane z tymi technologiami oraz metody i sposoby ich redukcji lub eliminacji. Omówiono tendencje i [...]
EN The paper prestents analysis of ecological aspects of metal cutting processes. Major hazards and influences for environment of working place and a company were discussed as well as possible solutions for their limitations and reduction were presented.
17
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Referat dotyczy problematyki i metodologii rozwoju lotnisk w aspekcie ochrony środowiska. Intensywny rozwój ruchu lotniczego (z wyjątkiem kryzysu 2009 r.) wymaga zrównoważenia jego negatywnych konsekwencji przez działania proekologiczne. W pierwszym rozdziale tego artykułu opisano główne relacje tra[...]
EN This paper is concerned with airport sustainable development. Intensive air transport increase (except crisis of 2009) necessitates „balancing” its negative impact by pro-ecological measures. „State of the art” first chapter is concerned with the relation between air transport and aero-engine exhaus[...]
18
75%
LogForum
PL Wstęp: Stale rośnie znaczenie międzynarodowego handlu żywnością, a produkty spożywcze przebywają niekiedy bardzo znaczne odległości przy użyciu różnego typu środków transportu. Zagadnienia związane z transportem żywności powinno rozpatrywać się nie tylko w aspekcie jakości i bezpieczeństwa żywności [...]
EN Background: The international trade of food commodities is still growing and food products are transported sometimes for a long distance using various modes. Food transportation issues should be discussed not only in respect to quality and safety concerns but also from environmental point of view.[...]
19
75%
Ekonomia i Środowisko
2016 nr 2 274--286
EN The aim of the paper is to present a state-of-the-art report on service life design methods with reference to engineering structures. The approach to durability assessment and verification method developed in the ISO Standards and scientific literature are discussed. The basic durability requirement[...]
20
75%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 1 56--78
PL Celem artykułu jest określenie roli organów gmin w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, głównych problemów związanych z wydawaniem na szczeblu lokalnym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Sformułowano następujące cele szczegółowe: • wyodrębnienie głównych zastrzeżeń wyrażanych przez o[...]
EN The aim of this paper is to estimate the role of bodies of municipalities in environmental impact assessment and main problems in issuing decisions about environmental conditions. In the article there are leading objections that municipal bodies have on the process of environmental impact assessment[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last