Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental hazards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 189-199
PL W niniejszym artykule omówiono przykłady skażenia gruntu i wód gruntowych surowcami i produktami ropopochodnymi, gromadzonymi na terenie dawnej fabryki farb i lakierów w Trójmieście. Ośrodek gruntowo-wodny został skażony związkami organicznymi w tym benzenem, toluenem, etylobenzenem i ksylenem (BTEX[...]
EN This study shows us examples of soil and ground-water pollution. The main cause of this situation is accumulated raw materials and products management in area of former paint and lacquer fabric in Trójmiasto which was very jaunty. Soil and water centre was polluted by heavy metals like cobalt, nicke[...]
2
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2014 T. 14, z. 3 19--28
PL W pracy przedstawiono zakres obciążenia ściekami wrocławskich pól irygowanych i niektóre wyniki kompleksowych badań właściwości chemicznych ich gleby. W wyniku ok. 130-letniego funkcjonowania pól nawadnianych ściekami i dużego obciążenia nimi, w glebie nastąpiły procesy przemian i akumulacja różnego[...]
EN The paper presents the range of sewage loading to fields and some results of comprehensive studies on chemical soil properties in irrigated fields in Wrocław. As a result of nearly 130-year long functioning of fields treated with large wastewater loading, the soil underwent marked transformation and[...]
3
75%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
PL Obecna sytuacja gospodarki ropy naftowej i gazu ziemnego przyczynia się do tego, że sięga się do złóż zalegających na coraz większych głębokościach wody, a także do złóż, które ze względu na swoje zasoby traktowane były jako marginalne. Prowadzenie robót górniczych na morzu wiąże się z różnymi probl[...]
EN In the present conditions of oil and natural gas economy, more frequently are used hydrocarbon accumulations deposited at greater and greater depths under the sea bed, also deposits, which have already been treated as marginal because of their potential. Offshore mining is connected with various eco[...]
4
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Przedstawiono wybrane wyniki prac badawczo-konstrukcyjnych związanych z opracowaniem nowego systemu należącego do kategorii systemów bezpieczeństwa. Zapewnia on monitorowanie i prognozowanie zagrożeń wentylacyjnych, których źródłem jest eksploatacja górnicza w ścianach i przodkach kopalń węgla kamie[...]
EN The article presents some research carried out with the aim to design a new system which belongs to the mine safety systems category. The system ensures monitoring and prediction of ventilation hazards in high output longwalls, whose source is mining activity. The essence of the project is that so f[...]
5
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Realizacja sieci sensorycznych dla potrzeb pomiarów czynników stanowiących zagrożenie w środowisku wymaga zaprojektowania i użytkowania dużych baz danych. Postęp w dziedzinie informatyki umożliwia gromadzenie dużych zbiorów danych o objętości przekraczającej niekiedy rząd terabajtów. Obecnie wyzwani[...]
EN The development of sensor networks for measuring the indicators that bring some hazards for the environment requires to design and use huge data bases. The progress in information technology makes it possible to store big data bases whose capacity sometimes reaches the terabyte level. Nowadays, the [...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 49 139-150
PL Rozwój cywilizacji implikuje wzrost ilościowy i jakościowy towarów niebezpiecznych, stwarzających poważne zagrożenia dla środowiska. Dużą rolę w tym zakresie ma do spełnienia transport szynowy jako główny przewoźnik tych towarów. W celu zminimalizowania zagrożeń podejmowane są kompleksowe działania [...]
EN Civilization progress implies a qualitative increase in dangerous goods that create creation hazards to the environment. The railroad transport, as a major transportation mean for such goods, plays a considerable role in this field. In order to minimize the mentioned above hazards the complex techni[...]
7
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W referacie przedstawiono aktualną sytuację prawną oraz promowaną europejską politykę środowiskową dotyczącą zagospodarowania miej skażonych rtęcią. Naświetlono niebezpieczeństwa i konsekwencje dla ludzi i środowiska związane z występującymi lokalnie skażeniami rtęcią na terenach należących do branż[...]
EN The paper presents the current legal situation and the promoted European environmental policy concerning the management of places contaminated with mercury. It has been exposed the dangers and consequences for people and the environment related to mercury contamination occurring locally in areas bel[...]
8
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego są obecnie w centrum zainteresowań nie tylko geologów, ale także zespołów zajmujących się ochroną środowiska. Z wydobyciem tego surowca związany jest, nierozwiązany do końca, wpływ cieczy używanej w procesie szczelinowania na środowisko. Istotny jest także probl[...]
EN Unconventional natural gas deposits are currently the focus of interest not only to geologists, but also the teams in charge of environmental protection. The extraction of this material is related to, unresolved until the end, the effect of liquid used in the process of fracturing on the environment[...]
9
75%
Chemik
2016 Vol. 70, nr 5 239--246
PL Podziemne zgazowanie węgla jest technologią wytwarzania gazu bezpośrednio w pokładzie węglowym o składzie umożliwiającym jego zastosowanie w energetyce i chemii. Pomimo wielu lat od momentu opracowania koncepcji procesu, praktycznie nigdzie nie został zrealizowany w dużej skali przemysłowej. Jedną z[...]
EN Underground coal gasification is a technology for production of gas directly in the coal bed of composition allowing its use in power industry and chemistry. Despite the fact that many years have passed since the concept of the process had been developed, it has never been implemented at large indus[...]
10
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2011 T. 27, z. 2 89-112
PL Duża ilość stałych i ciekłych odpadów produkowanych przez kopalnie i zakłady przemysłowe każdego roku powinna zostać zutylizowana i zminimalizowana przez zastosowanie alternatywnych metod składowania, jak na przykład zagęszczanie czy suszenie. Coraz bardziej restrykcyjne ustawodawstwo dotyczące ochr[...]
EN A large amount of solid and liquid wastes produced by mines and mills each year needs to be managed and minimized by alternative disposal methods like paste and dry stack. Increasingly strict environmental legislation and cost competitiveness also dictate the utilization of technically suitable, eco[...]
11
63%
Ekologia i Technika
2014 R. 22, nr 5 219--227
PL Przedstawiono skalę zagrożenia środowiska na terenie Polski poważnymi awariami i zdarzeniami o znamionach poważnych awarii, wynikającymi z funkcjonowania transportu materiałów niebezpiecznych w oparciu o dane Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W okresie lat 2008-2010 i 2012 r. liczba zdarzeń w [...]
EN A scale of potential environmental hazards in Poland caused by major hazards and similar events arislng from dangerous materials transport is presented taking into consideration data from Chief Inspectorate of Environmental Protection. In the period of 2008-2010 and 2012, the number of accidents in [...]
12
63%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 7 67--74
PL Rekultywacja i zagospodarowanie wyrobisk po eksploatacji kopalin jest bardzo istotne ze względu na potencjalne zagrożenie, jakie stwarzają one niekiedy dla środowiska. Rekultywacja jest obowiązkowa (Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 6 czerwca 2011 r. Dz. U. Nr. 163, poz. 981) i, przed przystąpie[...]
EN Reclamation and management of post-mining areas are very important as they can be potentially harmful to the environment. According to the Polish geological and mining act of law dated 6th June 2011, reclamation is obligatory and consequently it is necessary to set its direction in the Project of de[...]
13
63%
Agricultural Engineering
2016 Vol. 20, No. 3 125--134
PL W artykule przedstawiono ocenę systemu logistycznego cyklu życia paliwa, dla mieszanki oleju napędowego i oleju rzepakowego z butanolem (w stosunku 2:3), wykorzystując metodę LCA. Metoda ta jest techniką w zakresie procesów zarządzania, wykorzystywaną do oceny potencjalnych zagrożeń dla środowiska. [...]
EN This paper presents the logistic system of fuel life cycle, covering diesel oil and the mixture of rapeseed oil and butanol (2:3 ratio), using the Life-Cycle Assessment (LCA) method. This method is a technique in the field of management processes with a view to assessing the potential environmental [...]
14
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2014 R. 53, nr 2 29--40
PL Rekultywacja i zagospodarowanie wyrobisk po eksploatacji kopalin są bardzo istotne ze względu na potencjalne zagrożenie, jakie mogą one stwarzać dla środowiska. Rekultywacja w świetle obowiązującej Ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 6 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr. 163, poz. 981) jest obowiązkowa. J[...]
EN The importance of reclamation and management of the exploitation of mineral workings results from the potential threat they pose to the environment. Reclamation is legally obligatory (Dz. U. Nr 163, poz. 981), and at the time of accesion to the exploitation of minerals, a direction should be set in [...]
15
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 2 18-20
16
63%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 9 1474--1476
PL Porównano wyniki badań laboratoryjnych wpływu dodatku żelazowego do oleju opałowego na jego spalanie i jego wpływ na środowisko z wynikami pochodzącymi z narzędzia VEGA in silico. Do określenia wpływu dodatku żelazowego na środowisko brano pod uwagę cztery składniki, palmitynian żelaza(III), stearyn[...]
EN Com. mixt. of Fe palmitate, stearate and hydroxide with heating oil was tested in lab. for toxicity against daphnia magna and steelhead as well as for their degradability. The data were also computed by using the VEGA in silico tool. The best conformity between the lab. results and those from the in[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2012 nr 82 89-97
PL Obecność włókien azbestowych w powietrzu na obszarach zamieszkałych wynika głównie z pylenia z uszkodzonych płyt, wbudowanych w poszczególnych obiektach. Istotnym elementem jest zatem określenie jakości wyrobów zawierających azbest. Dla wszystkich obiektów powinna zostać przeprowadzona ocena stanu t[...]
EN The presence of asbestos fibres in the air in residential areas is mainly due to dust from damaged boards used in building construction. It is therefore important to determine the current quality of building materials containing asbestos. For all sites, an assessment of such elements should be condu[...]
18
51%
Recykling
2009 nr 3 12-13
PL Przemysł gumowy, ze względu na stosowany proces technologiczny, wytwarza duże ilości odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych. Ostateczną formę i parametry użytkowe wyrobów gumowych uzyskuje się w nieodwracalnym procesie wulkanizacji. Jest to ostatni z cyklu artykułów poświęconych tematyce recyklingu [...]
19
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Przedstawiono ocenę stanu środowiska zdegradowanego na skutek przemysłowej eksploatacji i przeróbki rud uranowych. Analizę przeprowadzono dla dwóch najbardziej reprezentatywnych obiektów: hałd skały płonnej i terenów poeksploatacyjnych rud uranu byłej kopalni "Radoniów" oraz stawu osadowego "Kowary"[...]
EN Factors that have real impact on the environment degraded by industrial mining and processing of uranium ores are considered. The analysis of these factors is carried out for the two most representative objects, i.e.: o gangue heaps and the area of the former uranium mine of "Radoniow", o the "K[...]
20
51%
Materiały Wysokoenergetyczne
2011 T. 3 108--121
PL Artykuł ma charakter polemiczny. Dotyczy związków, jakie występują pomiędzy bezpieczeństwem, zagrożeniami i kryzysami. Wśród wielu zagadnień autor eksponuje problem bezpieczeństwa ekologicznego i zagrożeń, także ekologicznych, które wpływają negatywnie na jego (bezpieczeństwa ekologicznego) stan i m[...]
EN The article is a polemic pertaining to relations that occur between security, threats and crises. Among many topics the author exposes the problem of ecological safety and hazards, including environmental ones, which have a negative impact on the environmental safety condition and the ability to ens[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last