Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 760
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 42 145-152
PL W referacie przedstawiono oferte firmy Mall-EnviTec Polska Sp.z o.o. i P.V. Prefabet Kluczbork S.A. Dokonano przeglądu urzadzen, których zadaniem jest ochrona środowiska naturalnego
EN The paper describe commercial offer of Mall-EnviTec Polska Sp. z o.o. and P.V. Prefabet Kluczbork S.A. The review of the devices which protect natural environmet is presented.
2
80%
Journal of KONES
EN The paper presents results of the pollutants emission measurements from the exhaust system of the forklift truck as a representative of the off-road mobile machinery operating in real conditions. Directive 96/68/EC does not include spark ignition engines with maximum power output greater than 19 kW.[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Do grupy wielu miast o charakterze przemysłowym, które borykają się z problemami w zakresie poprawy jakości środowiska, należą Piekary Śląskie. Najważniejsze wyzwania, przed którymi stają władze miasta oraz przedsiębiorcy, dotyczą zjawiska ukrytej degradacji środowiska oraz zagospodarowania terenów [...]
EN Piekary Śląskie belongs to a group of cities that have problems in improving the quality of the environment. The main challenges of the city authorities and entrepreneurs concern the hidden environmental degradation and land use in closed manufacturing companies. Solving environmental problems has b[...]
4
80%
Problemy Ekologii
2007 R. 11, nr 6 316-318
PL Wyniki badań młodzieży i dorosłych z województwa mazowieckiego. W kwietniu i maju 2007 roku podjęto próbę zbadania świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy i okolic. Badaniu poddano 137 osób, w tym 71 uczniów z trzech warszawskich szkół ponadgimnazjalnych oraz 66 osób dorosłych. Wśród badanych [...]
EN Data from a questionnaire addressed to the youth and adults from the Mazowieckie Voievodeship. In April and May 2007 an attempt was made to determine the level f environmental awareness of the inhabitants of Warsaw and its adjacent areas. The number of 137 persons was investigated including 71 stude[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe AON
2012 nr 3(88) 216-234
EN The following article features the issues of managing environmental protection in the area of public administration. The organizational structure of public administration is based on the rule of executive and decision-making bodies existing within the system. The article focuses on performing duties[...]
6
80%
Journal of Polish CIMAC
2011 Vol. 6, no 2 181-190
EN Lubrication of bearing pairs is the problem often underestimated. Usually it is discussed in aspect of operational features stability of friction pair. In fact, it fulfils much more functions and it should be considered in wider aspect. In this paper environmental problems of rolling bearings lubric[...]
7
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN One of the main problems for the natural stone industry is treatment of huge amount of waste sludge resulting from the cutting and polishing of them to produce slabs or tiles. The effective treatment of this sludge is very important for reducing of the sludge volume and overall operating costs. Prev[...]
8
80%
Inżynieria Maszyn
PL Zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym stają się coraz ważniejsze dla zarządzających produkcją. Występuje coraz większa presja, aby dostarczane produkty były "przyjazne dla środowiska". Spełnianie tych dodatkowych wymagań stwarza nowe wyzwania, jak i nowe wymagania. W referacie przedstawion[...]
EN Environmental issues are becoming increasingly important to productions managers. There is growing pressure to deliver "environmentally friendly" products. Meeting those additional demands has created a new challenge as well as a new requirements. This paper present some evolving approaches and init[...]
9
80%
Oceanological Studies
EN The paper describes new methods and approaches to treating acoustic, biological and environmental data collected during surveys. Examples of their applications are given. The aim of all the methods presented is to correlate acoustic, biological and environmental data with the task of estimating and [...]
10
80%
Napędy i Sterowanie
PL Inwestycje na ochronę środowiska cieszą się sporym zainteresowaniem wśród potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dotacje z programów unijnych. Środki z tego obszaru mogą zostać wykorzystane do współfinansowania wielu różnych działań. W zależności od wielkości i znaczenia inwestycji do dyspoz[...]
11
80%
Zieleń Miejska
2011 Nr 2 40-41
PL Grzyby powodujące butwienie drewna kojarzą się głównie z chorobami roślin oraz niszczeniem drewnianych płotów i budynków. Jednak ich zdolność rozkładu toksycznych związków można wykorzystać m.in. do likwidacji odpadów oraz oczyszczania środowiska z niebezpiecznych substancji.
12
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 201-204
PL W niniejszym artykule podjęto próbę obliczenia efektów środowiskowych programu c.w.u. na konkretnym przykładzie. Jako parametry tych efektów środowiskowych przyjęte zostały: energia pierwotna oraz emisja CO2. Ocenie według tak zdefiniowanych parametrów poddane zostały dwa stany, a mianowicie stan pr[...]
EN This article attempts to calculate the environmental effects of the usable hot water program on a specific example. The primary energy and CO2 emission were assumed as the environmental parameters of these effects:. So defined parameters were evaluated according to the two states, namely the state b[...]
13
80%
Chemik
PL Wprowadzenie do nowej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
EN Introduction to the New Act on Access to Information on the Environment and Its Protection, Participation of Society in Environmental Protection and on Environmental Impact Assessment.
14
80%
Advances in Materials Science
EN Structural adhesion is becoming more and more prevalent in various industrial applications, notably in transport. Apart from the many advantages of adhesive bonding (weight-saving, stress reduction, possibility to join dissimilar materials, etc…), it must nevertheless be noted that certain disadvant[...]
15
80%
Recykling
2007 nr 11 32-32
PL W internetowym słowniku języka polskiego PWN hasło "targi" jest wyjaśnione jako "wystawa krajowa lub międzynarodowa, dająca przegląd eksponatów z różnych dziedzin produkcji". Po dodaniu przymiotnika "ekologiczne", okaże się, że jest to wystawa krajowa lub międzynarodowa, dająca przegląd eksponatów z[...]
16
80%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2004 T. 9, z. 2 221-228
PL Artykuł omawia możliwości usprawnienia procesu wykonywania ocen oddziaływania na środowisko. W przypadku wykonywania oceny dla obiektów liniowych (drogi, autostrady) konieczna jest analiza dużej liczby czynników zagrażających środowisku o powtarzającym się charakterze. Zagrożenia, których ocena opie[...]
EN New possibilities of improving OOŚ process are presented in the article. To carry out OOŚ for linear objects it is necessary to analyze numbers of threats for the environment of a given type. Situations when OOŚ depends mostly on analysis of the distance between the threatening and threatened object[...]
17
80%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
PL Koncepcja najlepszych dostępnych technik BAT jest systemowym narzędziem zarządzania środowiskiem stosowanym do badania i oceny zakresu oraz sposobów gospodarczego korzystania ze środowiska przez właścicieli instalacji funkcjonujących oraz inwestorów planujących budowę nowej instalacji. Implementacja[...]
EN The Best Available Techniques are the complex and systematic procedures used to assess the environmental impact of industrial facilities which are currently working and these planned to run. Implementation of EU IPPC Directive into the Polish law caused that some new environmental management systems[...]
18
80%
Oceanologia
2006 No. 48 (4) 509-524
EN Since 1981, acoustic information collected in the form of calibrated measurements of integrated echo energy has been applied at the Sea Fisheries Institute to observe the relationships between fish distribution and environmental factors. Data gathered in different seasons for each elementary distanc[...]
19
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 7 13-16
PL Metan efektywnie można wykorzystać w celach energetycznych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zasoby metanu pokładów węgla są w Polsce znaczne, jedyną kwestią jest opłacalność jego pozyskania. Natomiast metan ze składowisk odpadów komunalnych może być wykorzystany przede wszystkim w przypa[...]
EN The methane can be most effectively utilized in the production of electric and heat energy. The resources of coalbed methane in Poland are great. The only question is its profitable exploitation. In the case of the methane from municipal waste landfill sites it can be utilized first of all as a loca[...]
20
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences
EN Analyses of lead isotopic composition in industrial materials (tetraethyl lead, coal, ash and slag from coal combustion, and fragment of lead battery cell and lead foil) were undertaken. It has been found that there are significant differences among isotopic signatures of their constituent lead and,[...]
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last