Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  enviromental protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 237-244
PL Przedsiębiorcy zobowiązani są do podejmowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska, jeżelii działalność przyczynia się do degradacji środowiska. Inwestycje te finansowane są zarówno ze środkówwl snych, jak i obcych. Prócz zysku i wpływów ze sprzedaży akcji, dodatkowym źródłem finansowania sąsi s[...]
EN Entrepreneurs are obligated to invest in the environmental protection field if their activity leads to a vironment degradation. These investments are financed both from own and foreign sources. Apart fromprofi and incomes from shares sale, additional sources of financing the environmental protection[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 22 306-312
PL Artykuł prezentuje podstawowe instrumenty finansowania polityki spójności UE w aspekcie ochrony środowiska. Opisuje Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności, których celem jest niwelowanie zróżnicowania stopnia rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych krajów członkowskich Unii oraz dyspro[...]
EN The article presents the main financial instruments under the cohesion policy in environmental protection. The paper characterize structural funds and Cohesion Fund. The purpose of EU policy is to level out the differences in social and economic development of individual member states and remove dev[...]
3
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 9 1767-1770
4
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 12 2345-2350
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 93--98, CD
PL Doskonalenie techniki jazdy ze względu na korzyści ekonomiczne, ekologiczne oraz eksploatacyjne pojazdu określane terminem eco-driving, jest rozwiązaniem posiadającym duży potencjał aplikacyjny w różnych warunkach użytkowania pojazdów. W artykule przybliżono ideę eco-drivingu oraz zaprezentowano obs[...]
EN The driving techniques improvement because of economic, environmental and operating benefits of vehicle referred to as eco-driving, is a solution having a large application potential in different conditions of vehicle use. The article brought closer the idea of eco-driving and presented an extensive[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1619-1625
PL Problematyka gospodarowania odpadami, a w szczególności odpadami przemysłowymi, stanowi istotne wyzwanie dla współczesnej gospodarki. Mając na uwadze uwzględnianie priorytetów zrównoważonego rozwoju organizacja procesów związanych z zarządzaniem przepływami odpadów przemysłowych musi uwzględniać w g[...]
EN The issue of waste management, and in particular industrial waste, represents a significant challenge for today's economy. Given the priorities of sustainable development taking into account the organization of the processes related to the management of industrial waste flows must take into account [...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1627-1634
PL Gospodarowanie odpadami przemysłowymi, realizowane w sposób poprawny i zgodny z regulacjami prawnymi w tym zakresie, uwzględnia procesy logistyczne związane z przepływami tych odpadów. Oprócz aspektów organizacyjnych w tym zakresie, równie istotne znaczenie mają koszty dotyczące tych procesów. Artyk[...]
EN Industrial waste management, carried out in a correct and compliant with legal regulations in this area includes logistics processes associated with the waste flow. In addition to the organizational aspects in this regard, just as important are the costs of these processes. This paper presents a mat[...]
8
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 1 62--64
PL Niezbędną przesłanką podjęcia działalności w zakresie wydobywania kopalin jest uzyskanie licznych decyzji, zaś stopień skomplikowania związanych z tym procedur powoduję, że etap "papierologii stosowanej" niekiedy może trwać znacznie dłużej niż czas niezbędny do poszukiwania, rozpoznania, udokumentow[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 3 45--50
PL W artykule autorzy zaprezentowali zagadnienia transportu intermodalnego w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego. Przedstawiono charakterystykę gałęzi transportu stanowiących elementy struktury systemu transportu intermodalnego. Omówiono czynniki odpowiedzialne za procesy degradacji środowiska natura[...]
EN In the article the authors presented the issues of intermodal transport in the aspect of ecological safety. The profile of branches of transport witch create the structure of intermodal transport’s system was presented. The factors responsible for processes of environmental degradation were discusse[...]
10
63%
Ekologia i Technika
2007 R. 15, nr 5 191-200
PL Agroturystyka, będąca alternatywnym źródłem wspomagającym, poprzez usługi noclegowe i żywienlowe dochody gospodarstw wiejskich, zaczyna być postrzegana w zupełnie innym wymiarze. Przede wszystkim zauważa się jej pozytywną rolę na polu wychowawczym i edukacyjnym. Organizując aktywny wypoczynek w powi[...]
EN Agrotourism, as a supplementary source of incomes of village households, begins to be perceived in a different dimension. First of all, agrotourism plays an essential role in educational process. Hosts, who organize active rest connected with studying, ensure high-quality offer. They create home atm[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 474--478, CD
PL Zmniejszenie zanieczyszczeń wynikających ze spalania paliw w środkach transportu jest obecnie wymogiem prawnym w skali globalnej. Gaz Browna jest gazem należącym do alternatywnych źródeł czystej energii, przegląd literatury pokazuje, że mieszanina tego gazu wraz z powietrzem zasilającym silnik, pozw[...]
EN Pollution reduction resulting from the emission of fuel combustion is becoming more and more popular all over the world. Brown’s gas is an alternative source of clean energy, the literature review shows that a mixture of this gas and fuel enables to improve efficiency of combustion and reduce emissi[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 569--572, CD
PL Rosnąca liczba pojazdów na świecie oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego powoduje wzrost wymagań w zakresie emisji szkodliwych składników spalin. Ograniczanie emisji szkodliwych składników spalin pochodzących ze spalania paliw w silnikach zasilających środki transportu oraz emisji pyłów z inn[...]
EN The increasing number of vehicles in the world and environmental pollution increases the requirements for pollutant emissions. Reducing pollutant emissions originating from the combustion of fuels for engines supplying means of transport and dust emissions from the other systems and vehicle componen[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last