Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  enthalpy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Geotermia niskotemperaturowa, zwana też powszechnie geotermią niskiej entalpii (GNE), dotyczy wykorzystania ciepła ziemi ograniczonego temperaturą 20°C. Jest to umowna, przyjęta w Polsce wartość, która wynika z relacji do temperatury ciała ludzkiego i możliwości wykorzystania wód podziemnych o tej t[...]
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono sposób obliczeń bezwzględnych i względnych błędów pomiaru entalpii i wilgotności właściwej powietrza wilgotnego w funkcji wskazań termometrów suchego i mokrego. Uzyskane obliczenia zobrazowano graficznie jako funkcję uy =f(tm). Zadaniem przeprowadzonej analizy błędów jest określenie st[...]
EN A calculation method of absolute and relative errors, concerning the measurement of humid air enthalpy and specific humidity, as a function of indications obtained from a wet and a dry thermometer, is presented. The results achieved are given in a graphic form, as uy =f[tm) function.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2002 z. 75 133-136
EN In the paper (1) the new approach to the mathematical descrition of solidification process has been presented. The energy equation has been formulated using the enthalpy function. Here we show the generalization of the method discussed in (1). The equation obtained describes the heat conduction in t[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2002 z. 75 127-132
EN The basic mathematical model of heat diffusion as well in the case of pure metals and also the alloys solidification (a phase change at constant temperature and in its interval) is formulated in this way that the unknown function is directly a temperature, but it is possible to construct the model [...]
5
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents a generalised local equation of enthalpy for an open system, which has been transformed into a local equation of enthalpy for an open system. It has been assumed that the flow of an agent through a machine is fixed and that elementary heat created by friction in the machines inter[...]
6
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 4 2079--2082
EN The values of thermophysical properties obtained from the experimental research, and those that were calculated with thermodynamic databases, are crucial parameters which were used in the numerical modelling of the steel solidification process. This paper presents the results of research on the impa[...]
7
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN The results of determinations of the enthalpies of solution in water at 298.15 K of phosphates of putrescine (Put), spermine (Spill) and spermidine (Spd) and their hydrated phosphates and homologs: Put. 2H(3)PO4; Spd .3H(3)PO4; Spill .4H(3)PO4; Put . H(3)PO4 .2H(2)0; Put 3 .H(3)PO4 .H20; Spd .3/2H(3[...]
8
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Based on the operational measurement, of which content was to determine ladle thermal profile, there were analysed causes of possible damage of lining in steel ladles by steel breakout through the ladle shell. There exists connection between thermal state of ladle lining during the operation and its[...]
9
88%
Journal of KONES
EN The article presented forecasts for European biofuel production in processes BtL and WtL on the basis of thermochemical technological path. The paper presents the processes of pyrolysis and gasification of biomass leading to the preparation of liquid hydrocarbon fractions in the synthesis of Fischer[...]
10
88%
Opto - Electronics Review
EN We have presented dielectric and conductivity studies of two liquid crystal (LC) compounds- p-octyloxybenzoic acid (8OBA) and p-decyloxybenzoic acid (10OBA). Dielectric permittivity study of those compounds gives the evidence of space charge polarization and ionic conductance in the samples. Dielect[...]
11
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 4 2141--2145
EN In this paper findings regarding the design and synthesis of High-Entropy Alloys based on mixing enthalpy, mixing entropy, δ parameter, Ω parameter and valence electron concentration are presented. Four alloys were synthesised with different predicted crystalline structures. Results of the microstru[...]
12
75%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2014 Vol. 6 1--7
EN The paper deals with predicting the iodide ion selectivity of nuclear and non-nuclear grade anion exchange resins. The ionic selectivity prediction was made on the basis of thermodynamic data of Clˉ/I ˉ ion exchange reaction. It was observed that with rise in temperature from 30.0 °C to 45.0 °C, the[...]
13
75%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2014 Vol. 6 8--15
EN In the present investigation, attempts were made to understand the difference in bromide ion selectivity of the two closely related anion exchange resins Auchlite ARA-9366 and Auchlite A-378 in chloride form. The selectivity difference was predicted based on the thermodynamic equilibrium constants a[...]
14
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Składniki bilansu energii procesów termicznych ujmują entalpie całkowite substancji – fizyczną i chemiczną. Sposród kilku sposobów wyrażania entalpii chemicznej najczęściej używana jest wartość opałowa. Jednak w procesach, w których oprócz procesu spalania zachodzą inne procesy chemiczne wielkość ta[...]
EN The energy balance equation for chemical reactions need expressing all energy streams as total enthalpies – physical and chemical. There are several ways of expressing chemical enthalpies of substances, in most cases for combustible substances they are calorific values. But when the combustion proce[...]
15
75%
Polish Journal of Chemistry
2006 Vol. 80, nr 10 1755-1755
EN A conductance study of the interaction between Na+, K+, Rb + and Cs+ ions and dibenzo-21-crown-7 in acetonitrile solution has been carried out at various temperatures. The formation constants of the resulting 1:1 complexes were determined from the molar conductance-mole ratio data and, in the entire[...]
16
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Technika kalorymetryczna (rozpuszczanie w ciekłym aluminium) została zastosowana do wyznaczania entalpii tworzenia związków międzymetalicznych z układu Ni-Ti. Dane te są potrzebne do badań układu czteroskładnikowego Al-Fe-Ni-Ti w ramach programu COST 535. W pierwszym etapie, wyznaczono entalpię rozp[...]
EN Solution calorimetry operated with the liquid Al bath have been used for the determination of enthalpies of formation of intermetallic compounds of the Ni-Ti system. These are needed for extensive studies on the quaternary system Al-Fe-Ni-Ti within the COST 535 program on advanced aluminides. At fir[...]
17
75%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper deals with a numerical modelling of solidification in which enthalpy formulations were used. The finite element method (FEM) was applied for computer simulation of solidification. This is the most common numerical method used in the simulation of physical processes. The enthalpy formulatio[...]
18
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN The enthalpies of solution, of cytidine-5'-phosphate and 2',3'-dide-oxyinosine in water at 25° C using the elaborated isoperibol solution calorimeter have been determined.
19
75%
Mechanik
PL W pracy przestawiono wyniki badań efektywności oddziaływania reduktorów wprowadzonych do mieszanki w celu wywołania efektu egzotermicznego. Reduktory i mieszankę dobrano tak, aby składniki powstałe w wyniku reakcji podnosiły podstawowe właściwości mechaniczne obrabianego stopu. Uwzględniano również [...]
EN The article discusses the results of the effectiveness of the impact of reducing agents introduced into the mixture for the creation of the exothermic reaction. Reducers and mixture was chosen for the increased of basic mechanical properties of alloy by the components resulting from the chemical rea[...]
20
75%
Energetyka
2017 nr 10 653--657
PL W artykule przedstawiono szczególną postać potencjału termodynamicznego energii swobodnej (dla materiałów metalicznych) dla przypadku ciała termoplastycznego z izotropowym wzmocnieniem. Autor wykazał, że zmagazynowana energia deformacji plastycznej (z.e.d.p.) może pełnić użyteczną rolę w ocenie stan[...]
EN In the article a special form of the thermodynamic potential of the free energy (for metallic materials) for the case of the thermoplastic body with the isotropic hardening was introduced. Author demonstrated, that energy stored of the plastic deformation (s.e.p.d), can perform the certain useful ro[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last