Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  entalpia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Geotermia niskotemperaturowa, zwana też powszechnie geotermią niskiej entalpii (GNE), dotyczy wykorzystania ciepła ziemi ograniczonego temperaturą 20°C. Jest to umowna, przyjęta w Polsce wartość, która wynika z relacji do temperatury ciała ludzkiego i możliwości wykorzystania wód podziemnych o tej t[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Na drodze obliczeń z pierwszych zasad w ramach przybliżenia superkomórki, obliczono entalpie formacji poszczególnych defektów punktowych w siechiometrycznym B2-RuAl. W celu określenia równowagowej koncentracji defektów punktowych w skończonych temperaturach, użyto modelu Wagnera-Schottky'ego z zaimp[...]
EN First principles supercell approach was employed to calculate the formation enthalpies of isolated point defects in stoichiometric B2-RuAl. To predict the thermal defect concentrations at finite temperatures, we adopted the statistical-mechanical Wagner-Schottky model in combination with our first p[...]
3
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The study presents the technological backgrounds of the process of melting and casting Al-Co, Al-Ni, and Al-Ti master alloys, used as refiners of the microstructure of cast silumins. Basing on the analysis of phase equilibrium diagrams for an Al-Me (Co, Ni, Ti) system at a temperature of 900oC, the [...]
4
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Składniki bilansu energii procesów termicznych ujmują entalpie całkowite substancji – fizyczną i chemiczną. Sposród kilku sposobów wyrażania entalpii chemicznej najczęściej używana jest wartość opałowa. Jednak w procesach, w których oprócz procesu spalania zachodzą inne procesy chemiczne wielkość ta[...]
EN The energy balance equation for chemical reactions need expressing all energy streams as total enthalpies – physical and chemical. There are several ways of expressing chemical enthalpies of substances, in most cases for combustible substances they are calorific values. But when the combustion proce[...]
5
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The investigations of phase transformations described in this study were carried out on hypoeutectic alloys from the Al-Si during heating and cooling. The determination and analysis of characteristic temperature values from the solidification range was made by the DSC method in calorimetric investig[...]
6
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Technika kalorymetryczna (rozpuszczanie w ciekłym aluminium) została zastosowana do wyznaczania entalpii tworzenia związków międzymetalicznych z układu Ni-Ti. Dane te są potrzebne do badań układu czteroskładnikowego Al-Fe-Ni-Ti w ramach programu COST 535. W pierwszym etapie, wyznaczono entalpię rozp[...]
EN Solution calorimetry operated with the liquid Al bath have been used for the determination of enthalpies of formation of intermetallic compounds of the Ni-Ti system. These are needed for extensive studies on the quaternary system Al-Fe-Ni-Ti within the COST 535 program on advanced aluminides. At fir[...]
7
75%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2003 nr 1-2 9-19
8
75%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper deals with a numerical modelling of solidification in which enthalpy formulations were used. The finite element method (FEM) was applied for computer simulation of solidification. This is the most common numerical method used in the simulation of physical processes. The enthalpy formulatio[...]
9
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN The enthalpies of solution, of cytidine-5'-phosphate and 2',3'-dide-oxyinosine in water at 25° C using the elaborated isoperibol solution calorimeter have been determined.
10
75%
Mechanik
PL W pracy przestawiono wyniki badań efektywności oddziaływania reduktorów wprowadzonych do mieszanki w celu wywołania efektu egzotermicznego. Reduktory i mieszankę dobrano tak, aby składniki powstałe w wyniku reakcji podnosiły podstawowe właściwości mechaniczne obrabianego stopu. Uwzględniano również [...]
EN The article discusses the results of the effectiveness of the impact of reducing agents introduced into the mixture for the creation of the exothermic reaction. Reducers and mixture was chosen for the increased of basic mechanical properties of alloy by the components resulting from the chemical rea[...]
11
75%
Energetyka
2017 nr 10 653--657
PL W artykule przedstawiono szczególną postać potencjału termodynamicznego energii swobodnej (dla materiałów metalicznych) dla przypadku ciała termoplastycznego z izotropowym wzmocnieniem. Autor wykazał, że zmagazynowana energia deformacji plastycznej (z.e.d.p.) może pełnić użyteczną rolę w ocenie stan[...]
EN In the article a special form of the thermodynamic potential of the free energy (for metallic materials) for the case of the thermoplastic body with the isotropic hardening was introduced. Author demonstrated, that energy stored of the plastic deformation (s.e.p.d), can perform the certain useful ro[...]
12
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Dwie metody kalorymetryczne: rozpuszczania i bezpośredniej reakcji użyto dla określenia entalpii tworzenia aluminidków tytanu - będących kandydatami do wysokotemperaturowych zastosowań. Specjalna konstrukcja kalorymetru typu rozpuszczania umożliwiła wyznaczyć entalpię tworzenia w różnych temperatura[...]
EN Two calorimetric methods: solution and direct reaction technique were used for determination of the enthalpy of formation of titanium aluminides - candidates for high temperature application. The special construction of solution calorimeter enables to determine enthalpy of formation at various tempe[...]
13
63%
Przegląd Geologiczny
EN According global terminology Poland is characterized by low-temperature geothermal resources usually named as low enthalpy resources. They are connected mostly with the Mesozoic sedimentary formations with temperatures of waters do not exceed 100 stopni C. In the paper the estimation of thermodynami[...]
14
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The investigations of phase transformations described in this study were carried out on hypoeutectic alloys from the Al-Si system (AlSi3, AlSi6 and AlSi9) during heating and cooling. The determination and analysis of characteristic temperature values from the solidification range was made by the DSC[...]
15
63%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń entalpii topnienia i krzepnięcia oraz przemian fazowych w stanie stałym przebiegających w żeliwie sferoidalnym (stan wyjściowy). Badania prowadzono w wysokotemperaturowym kalorymetrze różnicowym Multi HTC firmy Setaram. Stwierdzono różnice w wartościa[...]
EN In this work the results of measurements and calculations of enthalpy of melting and solidification was and phase change in solid state running in nodular cast iron were introduced. It the Investigations were led was in high-temperature scanning calorimeter Multi the HTC of firm Setaram. It the diff[...]
16
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Jakość spalania zależy głównie od zmiany składu mieszanki paliwo/powietrze, który wpływa na emisję zanieczyszczeń w postaci węglowodorów niespalonych i tlenku węgla. Dobra znajomość procesu spalania ma duże znaczenie zarówno podczas projektowania komory spalania, jak i redukcji emisji zanieczyszczeń[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Effective method of the average enthalpies' difference calculating in the contact-surface heat exchange apparatuses is represented. It is optimal taking into account as complication as well accuracy obtained results. This method gives possibility to calculate average enthalpies' difference in contac[...]
18
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The study was related with determination of the values of enthalpy of melting and solidification of hypereutectic AlSi18, AlSi21 and AlSi24 silumins modified with phosphorus in the form of Cu-P. The calorimetry, preceded by thermal analysis and derivative thermal analysis (TA and DTA, respectively) [...]
19
63%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń entalpii topnienia i krzepnięcia oraz przemian fazowych w stanie stałym przebiegających w żeliwie szarym o zmiennej zawartości węgla, krzemu, manganu i fosforu. Badania prowadzono w wysokotemperaturowym kalorymetrze różnicowym Multi HTC firmy Setaram.[...]
EN In this work the results of measurements and calculations of enthalpy of melting and solidification was and phase change in solid state running in grey cast iron, about variable of content of carbon, silicon, manganese and phosphorus were introduced. It the Investigations were led was in high-temper[...]
20
63%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń właściwej pojemności cieplnej c[p] w funkcji temperatury masy formierskiej na osnowie piasku kwarcowego o frakcji głównej 0,20 / 0,16 / 0,10 wiązanej bentonitem "Zębiec Specjal" bn (80% ziaren poniżej 0,056 mm) i dodatkiem wody w ilości 4%. Pomiary [...]
EN In this work the results of measurements and were introduced was and the calculations of proper the specific heat c(p) in function of temperature of moulding sand on base of quartz sand about main fraction 0,20 / 0,16 / 0,10 from binder bentonite the "The Zębiec Specjal" (80% grains below 0,056) and[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last